Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Kabinet: opschorting aanscherping gezinsmigratie niet mogelijk

01/10/2012

Nieuwsbericht

De motie-Van Ojik c.s., waarin de regering wordt verzocht “de voorgenomen maatregelen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatieonderhandelingen duren”, is juridisch-technisch niet uitvoerbaar.

Dit stelt de MvI&A in zijn brief van 1 oktober 2012 (ve12002015) aan de Tweede Kamer n.a.v. de aangenomen motie-Van Ojik c.s. (TK 32175, 38), welke tijdens het debat op 27 september 2012 (ve12001990) werd ingediend.
Inwerkingtreding van de aanscherpingen als opgenomen in het besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000 (ve12000907) had alleen kunnen worden voorkomen door vóór 1 oktober 2012 een nieuw (klein) koninklijk besluit, waarbij het inwerkingtredingsbesluit van 9 juli 2012 (ve12001572) zou worden ingetrokken, vast te stellen en in het Staatsblad te publiceren. 
Op het tijdstip waarop kwam vast te staan dat een meerderheid van de Kamer de motie steunde, was dat niet meer mogelijk, aldus de minister.
Zie de brief voor de verdere onderbouwing van de onmogelijkheid de motie uit te voeren.
Tevens wordt ingegaan op de procedure om het per heden gewijzigde Vb 2000 weer te wijzigen en de problemen die de minister daarbij voorziet. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 13 verschenen

28/09/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 13 van 28 september 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001423 - JV 2012/402 noot H. Battjes
2012-06-28, EHRM, 14499/09 (A.A. e.a. - Zweden)
Uitzetting / Jemen / Gedwongen huwelijk / Eerwraak / Art. 3 EVRM / Problemen in de private sfeer en gerelateerd aan financiële zaken
ve12001870 - JV 2012/403 noot H. Battjes
2012-09-05, HvJEU (Grote kamer), C-71/11 (Y.) en C-99/11 (Z.)
Art. 2 sub c en art. 9 lid 1 sub a Definitierichtlijn 2004/83 / Voorwaarden voor erkenning als vluchteling / Begrip ‘daden van vervolging’ / Beoordeling op basis van individuele feiten en omstandigheden of handelingen overheidsinstanties ter verhindering van recht op openbare godsdienstbelijdenis voldoende ernstig zijn voor gegronde vrees voor vervolging o.g.v godsdienst / Niet mogen verwachten dat asielzoeker afziet van godsdienstige handelingen / Pakistan / Ahmadi’s (leden religieuze gemeenschap ahmadiyya)
ve12001467 - JV 2012/404 noot C.H. Slingenberg
2012-06-25, ABRvS, 201103520/1/V3 [LJN: BX0050]
Grensdetentie / Toegangsweigering / Asielverzoek door ongewenst verklaarde vreemdeling / Rechtmatig verblijf / Vreemdeling is asielzoeker vanaf uiting verzoek om internationale bescherming / Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG niet van toepassing / Art. 7 Procedurerichtlijn 2005/85/EG heeft rechtstreekse werking en noopt tot buiten toepassing laten art. 67 lid 3 Vw 2000 t.a.v. ongewenst verklaarde asielzoeker / Geen reden voor prejudiciële vragen / Herhaalde asielaanvraag en uitzondering art. 7 lid 2 Procedurerichtlijn / Omgekeerd verticale werking Gemeenschapsrecht / Geen reden tot aanhouden zaak wegens prejudiciële vragen in zaak Mehmet Arslan / Arrest Kadzoev
ve12001781 - JV 2012/405
2012-07-27, ABRvS, 201102903/1/V4 [LJN: BX4821]
Herziening (art. 8:88 Awb) / Afdeling om: nu wel hoger beroep mogelijk tegen afwijzing verzoek om herziening / Rb had i.c. verzoek moeten doorzenden naar ABRvS / Art. 64 Vw 2000 / BMA-advies m.b.t. beschikbaarheid medicijnen in Algerije / Geen tot herziening nopende feiten of omstandigheden
ve12001787 - JV 2012/406
2012-07-27, ABRvS, 201200546/1/V4, [LJN: BX5045]
Bewaring (grensdetentie) / Vrijwillige vertrektermijn toegekend door Vzr bij beroep tegen afwijzing asielaanvraag / Arresten El Dridi en Achughbabian / Artt. 7, 8 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 Dwangmaatregelen ter voorbereiding van vertrek pas toegestaan na verstrijken vertrektermijn / Schadevergoeding
ve12001746 - JV 2012/407
2012-08-06, ABRvS, 201205597/1/V3 [LJN: BX5036]
Bewaring / Vreemdeling met verblijfsvergunning in andere EU-lidstaat / Terugkeerbesluit na niet naleven bevel Nederland te verlaten niet ten overvloede genomen
ve12001748 - JV 2012/408
2012-08-06, ABRvS, 201205869/1/V3 [LJN: BX5034]
Bewaring / Art. 6 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Dublinverordening / Verblijfsvergunning in België / Art. 62a lid 3 Vw 2000 / Niet in de gelegenheid gesteld bevel op te volgen zich onmiddellijk naar België te begeven / Schadevergoeding
ve12001749 - JV 2012/409
2012-08-07, ABRvS, 201203805/1/V3 [LJN: BX5041]
Bewaring / Intrekking beroep door vreemdeling / Afdeling is om / Minister niet verplicht rechtbank alsnog in kennis te stellen o.g.v. art. 94 lid 1 Vw 2000 / Kennisgeving na termijn leidt dan niet tot onrechtmatigheid bewaring
--- Voor een uitspraak van de ABRvS m.b.t. de aanvang van de termijn van de kennisgeving in art. 94 lid 1 Vw 2000 zie ve12001741

ve12001782 - JV 2012/410
2012-08-08, ABRvS, 201112914/1/V4 [LJN: BX4816]
Asiel / Herhaalde aanvraag / Refugie sur place / Deelname aan demonstratie is novum / Iran / Arrest S.F. / Informatie op internet / Art. 3 EVRM / Negatieve aandacht autoriteiten niet aannemelijk / Bewijslast / Bekering tot christendom niet tijdig aangevoerd / Geen Bahaddar exceptie
ve12001814 - JV 2012/411
2012-08-13, ABRvS, 201106843/1/V1 [LJN: BX5590]
Intrekking asielvergunning voor bepaalde tijd gelijkgesteld met eerdere afwijzingen asielaanvraag / Geen nova / Gewijzigd beleid WBV 2009/26 niet wezenlijk anders / Overgelegde stukken zijn vals, konden eerder ingebracht of doen niet af aan het besluit / Ne bis in idem / Irak / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid (WBV 2008/28) / In Nineveh geen situatie ex art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83
ve12001811 - JV 2012/412
2012-08-16, ABRvS, 201101198/1/V4 [LJN: BX5598]
Asielaanvraag / Sri Lanka / Geloofwaardigheid asielrelaas / Littekens en verwondingen veroorzaakt door mishandeling of marteling / Geen BMA-advies gevraagd door verweerder / Niet is vereist dat MOG-rapport concludeert dat type trauma kenmerkend is / Arrest R.C./Zweden
ve12001815 - JV 2012/413
2012-08-17, ABRvS, 201205224/1/V4 [LJN: BX5575]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielwens te kennen gegeven / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 m.b.t. grensdetentie niet geïmplementeerd in art. 5.1a en 5.1.b Vb 2000 / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve12001807 - JV 2012/414
2012-08-22, ABRvS, 201203503/1/V3, [LJN: BX5580]
Bewaring / Asielaanvraag / Afdeling om: dossier dient stukken te bevatten die uitdrukkelijk blijk geven van de verrichte belangenafweging / Praktijk tot 1 oktober 2012 de tijd zich op dit vereiste voor te bereiden / Schadevergoeding
ve12001823 - JV 2012/415
2012-08-22, ABRvS, 201206228/1/V3
Bewaring / Met in verlengingsbesluit vermelde ingangsdatum is zesmaandentermijn overschreden / Maand is 30 dagen / Uitreiken verlengingsbesluit voor uiterste ingangsdatum doet niet af aan overschrijding / Schadevergoeding
ve12001768 - JV 2012/416
2012-06-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/36782 [LJN: BX4422]
Medische behandeling / Sierra Leone / MVV-vereiste / Medische noodsituatie / Art. 17 Vw 2000 / Onvoldoende behandelmogelijkheden in Sierra Leone / Aanvraag in dichtsbijzijnde land Senegal niet mogelijk vanwege ontbreken paspoort / Feitelijke toegankelijkheid van medische zorg in Senegal / Taalproblemen / Motiveringsgebrek / Juistheid en volledigheid BMA-advies / B8/3.4 i.c. geen beleid maar bestuurspraktijk / Belangenafweging
ve12001793 - JV 2012/417
2012-06-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/14572 + Hersteluitspraak 13-09-2012
Bewaring / Duur / Soedan / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Memorandum of Understanding / Geen onderscheid tussen LP-aanvragen van voor en na ondertekening MoU / Onvoldoende voortvarendheid / Schadevergoeding
ve12001805 - JV 2012/418
2012-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 12/13442,
Terugkeerbesluit en inreisverbod / Bevoegdheid vreemdelingenrechter rechtmatigheid staande houden te beoordelen / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Belangenafweging
ve12001618 - JV 2012/419 noot H.M. Brink
2012-07-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen (mk), AWB 11/24272 (Abdulkadir) [LJN: BX2630]
Weigering verlenging verblijfsvergunning verblijf bij dochter / Dochter inmiddels meerderjarig / 'More than the normal emotional ties' kan bij samenleving ouder en jong volwassen kind dat nog geen eigen gezin heeft gesticht niet als voorwaarde worden gesteld voor bescherming van art. 8 EVRM
--- Tegen deze uitspraak is -anders dan aanvankelijk hier (en in de annotatie) vermeld- wel hoger beroep ingesteld door de MvI&A. [correctie: 1-10-2012]
--- Zie ook de noot van Brink onder RV 2012, 25 bij ABRvS 9 februari 2011 (JV 2011/126, ve11000337) in deze lang lopende verblijfszaak.

ve12001765 - JV 2012/420
2012-07-25, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/19044, 11/39624 [LJN: BX4356]
Eerste en tweede aanvraag bewijs rechtmatig verblijf als familielid EU-onderdaan / Turkije / Schijnhuwelijk / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Bewijslast / Beperkt aantal tegenstrijdige verklaringen op ondergeschikte punten / Strijd met objectiviteit en zorgvuldigheid / Motivering / Geen hoorzitting / Ondersteunende betekenis geven aan getuigenverklaringen ter zitting niet in strijd met procesorde gelet op bewijsnood
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.
ve12001790 - JV 2012/421
2012-08-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/22159 [LJN: BX4976]
Ophouding / Gestelde vragen als feitelijk verhoor aan te merken / Ten onrechte geen mededeling aan eiser m.b.t. recht op rechtsbijstand (art. 4.18 Vb 2000) / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve12001818 - JV 2012/422
2012-08-28, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/25442 e.v. [LJN: BX5835]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Art. 56 Vw 2000 / Niet aannemelijk dat een asielverzoek is gedaan / Procedurerichtlijn 2005/85 / Bevoegdheid tot oplegging maatregel / Zicht op uitzetting niet vereist / Somalië
ve12001834 - JV 2012/423
2012-07-13, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/8019, 12/20155
Weigering arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' bij aanvraag bewijs rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Nederlands kind / Arrest Ruiz Zambrano / Onderzoek analoog aan art. 10 Richtlijn 2004/38 naar verblijfsrecht ontleend aan art. 20 VWEU niet onredelijk als dat niet zonder meer is vast te stellen
ve12001772 - JV 2012/424
2012-08-15, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/22648, 12/23064 [LJN: BX4862]
Bewaring (grensdetentie) / Asielzoeker uit Egypte / Arrest Anafe / Verdere toegangsweigering kan slechts gebaseerd worden op art. 13 jo art. 5 SGC en niet op art. 3 Vw 2000 / Behandelen als ware verdere toegang verleend / Schadevergoeding
[WV]

Tweede Kamer wil opschorting invoering aanscherping gezinsmigratie

27/09/2012

Nieuwsbericht

Vandaag aanvaarde de Kamer een motie waarin het kabinet wordt gevraagd de voorgenomen maatregelen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatieonderhandelingen duren.

De motie werd ingediend tijdens een debat (ve12001990) met de MvI&A nadat deze de Kamer vandaag een brief (ve12001989) stuurde waarin hij aangaf geen gevolg te geven aan het verzoek van de algemene commissie voor I&A om de invoering van de aanscherpingen per 1 oktober 2012, zoals opgenomen in het Besluit van 27 maart 2012 (ve12000907) tot wijziging van het Vb 2000, op te schorten.
De minister heeft in het debat aangegeven de motie in het kabinet te zullen bespreken en de Kamer vrijdag 28 september te informeren over wat juridisch mogelijk is en hoe het kabinet met de motie zal omgaan.
Zie voor een (korte) beschrijving van de aanscherpingen die op 1 oktober in werking zouden moeten treden het MigratieWeb nieuwsbericht van 17 september 2012. [WV]

Automatische dwangsomregeling van toepassing op Vw 2000 en Visa

25/09/2012

Nieuwsbericht

Per 1 oktober 2012 wordt de automatische dwangsomregeling van de Wet dwangsom van toepassing op visum- en vreemdelingenrechtelijke aanvragen en bezwaarschriften ingediend vanaf die datum.

Bij de inwerkingtreding op 1 oktober 2009 van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (ve09001319) was bepaald dat par. 4.1.3.2 (Dwangsom bij niet tijdig beslissen) Awb gedurende drie jaren geen toepassing vindt ten aanzien van beschikkingen, genomen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 het Soeverein Besluit van 12 december 1813. Deze uitzondering vervalt per 1 oktober 2012. In verband hiermee heeft de IND terzake een herziene en geactualiseerde Werkinstructie 2012/2 openbaar gemaakt (ve12001601). [WV]

Aanscherpingen gezinsmigratie en andere wijzigingen per 1 oktober

17/09/2012

Nieuwsbericht

Op 1 oktober 2012 treden ingrijpende wijzigingen m.b.t. de gezinsmigratie en enkele andere onderwerpen in werking.

Deze wijzigingen zijn opgenomen in het
- Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000 (Stb. 148 d.d. 11 april 2012, ve12000907)
- WBV 2012/17 van 27 juli 2012 (Stcrt. nr. 16280, 8 augustus 2012, ve12001735)
1e RECTIFICATIE Stcrt. nr. 16280-n1, 20 augustus 2012
2e RECTIFICATIE Stcrt. nr. 16280-n2, 6 september 2012
► Bij ve12001735 heeft de redactie een PDF bestand van het WBV opgenomen met bladwijzers, waarin beide rectificaties zijn verwerkt.
De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in het Vb 2000 werd bij KB van 9 juli 2012 (Stb. 326 d.d. 18 juli 2012, ve12001572) vastgesteld op 1 oktober 2012. (*)
Het WBV 2012/17 volgt deze inwerkingtredingsdatum.
(*) Op 27 september 2012 heeft de Tweede Kamer evenwel om opschorting van de invoering gevraagd. Zie voor het verloop daarvan de documenten bij 'Zie ook' hieronder.

♦ ♦ Hieronder staat een korte weergave van een uitgebreider overzicht van de aansherpingen als extra PDF bestand bij ve12000907 en ve12001735 ♦ ♦
NB: zie nieuwsbericht  21 december 2012 over (her)invoering partnerbeleid zoals dat gold vóór 1 oktober 2012.
Aanscherpingen eisen gezinsmigratie
1. Beperking gezinshereniging/gezinsvorming tot het ‘kerngezin’: partners die gehuwd zijn of die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en minderjarige kinderen.
2. Relaties waarbij de partners noch zijn gehuwd noch een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zijn niet langer een grond voor gezinshereniging of -vorming, tenzij zij op grond van de wetgeving in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan. In dat geval is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning met als doel ‘het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Als het huwelijk binnen zes maanden is voltrokken (of het partnerschap is geregistreerd), dan kan de vergunning worden gewijzigd in een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner.
3. Het verblijfsdoel ‘verruimde gezinshereniging’ (meerderjarige kinderen/ouderen) vervalt. Toelating van deze familieleden zal voortaan slechts mogelijk zijn indien de niet-toelating van de vreemdeling in strijd zou zijn met art. 8 EVRM.
Een uitzondering geldt voor verruimde gezinshereniging bij een minderjarige alleenstaande houder van een asielvergunning (zie bij 6).
4. Invoering van een wachttermijn van ten minste 1 jaar voor referenten (hoofdpersonen/verblijfgevers) die een reguliere verblijfsvergunning hebben om een partner naar Nederland te halen.
Op deze wijziging zijn een aantal uitzonderingen voorzien.
5. De termijn voor voortgezet verblijf van gezinsmigranten na verblijf o.g.v. gezinshereniging of gezinsvorming met een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht wordt gewijzigd van 3 naar 5 jaar.
Op deze wijziging zijn uitzonderingen voorzien voor een vreemdeling op wie art. 13 Besluit 1/80 van toepassing is.
Andere wijzigingen
6. De gezinshereniging bij een minderjarige houder van verblijfsvergunning asiel van ‘de bloedverwant in rechtstreekse opgaande lijn’ wordt beperkt tot ‘de bloedverwant van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn’.
7. Het verblijfsdoel ‘familiebezoek’ vervalt. Familiebezoek vindt voortaan plaats op basis van een visum kort verblijf.
8. Opname van het verblijfsdoel ‘zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ ter uitvoering van het HvJEU arrest Toprak en Oguz.
9. Inkorten van de periode geoorloofd verblijf buiten Nederland met het oog op verplaatsing van het hoofdverblijf  van 9 naar 6 maanden. In het verlengde daarvan wordt verplaatsing van het hoofdverblijf ook aangenomen indien de vreemdeling voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan vier (was zes) achtereenvolgende maanden buiten Nederland heeft verbleven.
10. De aanvraagtermijn voor gezinshereniging voor een buiten Nederland geboren kind wordt verkort van negen naar zes maanden na de geboorte van het kind.
Overgangsrecht
Artikel IV van het besluit tot wijziging van het Vb 2000 bevat overgangsrecht. In aanvulling hierop bevat ook art. II van het WBV overgangsrecht. [WV]
Zie ook:
- ve10001956: eindverslag Kabinetsformatie 2010, 7 oktober 2010, Regeerakkoord en Gedoogakkoord (TK 32417, 15) (zie ook hier)
- ve11000105: brief MvI&A 14 januari 2011aan TK met uiteenzetting hoofdlijnen (TK 32175, 15)
- ve11000530: verslag AO 18 januari 2011 algemene commissie voor I&A en vaste commissie voor BZK (TK 32175, 16)
- ve12000477: advies ACVZ 20 juli 2011 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve11002329: advies Raad voor de Rechtspraak 23 augustus 2011 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve11002056: TK 32175, 18 - Brief MvI&A 2 september 2011 met reactie op vervolgnotitie Commissie Meijers inzake regeerakkoord CDA-VVD
- Persbericht 16 september 2011 besluit ministerraad (beoogde inwerkingtreding aanscherpingen op 1 januari 2012)
- ve11002803: brief MvI&A 14 november 2011 aan TK over regeling dat een MVV aangevraagd kan worden voor sluiten huwelijk of aangaan partnerschapsregistratie in Nederland.
- ve12001943: aanvullend advies ACVZ 15 november 2011 over aanvullingen inzake partners die niet kunnen huwen, op het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie en Besluit MoMi
- ve12000903: advies RvS 6 januari 2012 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000, Besluit MoMi, Besluit inburgering i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie + Nader rapport
- Nieuwsbericht en Persbericht 17 februari 2012 Ministerie van BZK
- ve12000456: brief MvI&A 17 februari 2012 aan TK met hoofdlijnen aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12000751: inbreng TK fracties 14 maart 2012 voor SO
- ve12000929: verslag SO 11 april 2012 (TK 32175, 29)
- ve12001253: brief hoogleraren en advocaten 8 mei 2012 aan TK commissie I,I&A met verzoek controversieel verklaren aanscherpingen gezinsmigratie
- ve12001284: besluitenlijst procedurevergadering 30 mei 2012 TK commissie I&A over controversiële onderwerpen (p. 6, agendapunt 10: VSO 11 april 2012)
- ve12001299: lijst controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de TK op 5 juni 2012; alleen de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66 en de ChristenUnie hebben voor het voorstel gestemd om het VSO van 11 april 2012 controversieel te verklaren, zodat het is verworpen (TK 33 285, 5)
- ve12001366: nieuwsbericht IND 14 juni 2012: Gezinsmaatregelen treden niet in werking op 1 juli 2012
- ve12001980: brief College voor de Rechten van de Mens (i.o.) 19 juni 2012 aan TK over aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12001556: verslag AO 21 juni 2012 algemene commissie voor I&A (TK 32175, 36)
- ve12001476: nieuwsbericht IND 5 juli 2012 (werd op 6 juli verwijderd van website)
- ve12001575: nieuwsbericht IND 18 juli 2012: Gezinsmigratiemaatregelen: ingangsdatum 1 oktober 2012 (herhaald als nieuwsbericht op 25 september 2012)
- ve12001989: brief MvI&A 27 september 2012 aan TK over verzoek tot opschorting invoering maatregelen aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12001990: debat 27 september 2012 over opschorting invoering maatregelen aanscherping eisen gezinsmigratie (TK 32175 HAN 6)
- ve12002015: brief MvI&A 1 oktober 2012 met reactie op motie opschorting maatregelen gezinsmigratie
- ve12002135: verslag spoed-AO 9 oktober 2012 algemene commissie voor I&A over brief 1 oktober (TK 32175, xx)]
- ve12002079: brief MvI&A 10 oktober 2012 over onmogelijkheid opschorting maatregelen (TK 32175, 41)
- ve12002080: debat 11 oktober 2012 n.a.v. AO 9 oktober over brief 1 oktober alsmede brief 10 oktober (HAN 12) en motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over rapportage op 1 december over na 1 oktober ingediende aanvragen (TK 32175, 44)
- ve12002520: brief SvV&J 21 dcember 2012 over (terugdraaien) maatregelen gezinsmigratie (TK 32175, 47).

Wetsvoorstel versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige door Eerste Kamer aanvaard

12/09/2012

Nieuwsbericht

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

Hierdoor kan het op 26 april 2012 (EK 33086, A, ve12001229) aan de Eerste Kamer aangeboden gewijzigde wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en de Vw 2000 en enkele andere wetten i.v.m. de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige nog voor 1 oktober 2012 in het Staatsblad worden gepubliceerd en op 1 januari 2013 in werking treden.
Een voorstel van een aanmerkelijke minderheid in de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel /JBZ-Raad in de Eerste Kamer om het wetsvoorstel controversieel te verklaren haalde op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan geen meerderheid. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF, 50PLUS en PvdD stemden daar toen voor. 
Enkele gevolgen van deze wetswijziging:
- de inburgeringsplichtige moet voortaan zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen
- minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel
- hoger opgeleide nieuwkomers kunnen gebruik maken van een examen dat beter bij hun kennis en mogelijkheden past
- het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning bepaalde tijd.
Zie uitvoeriger de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 29 juni 2012 (EK 33086, E, ve12001531). [WV]
--- Zie ook: Nieuwsbrief Inburgering van het MvBZK.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 12 verschenen

07/09/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 12 van 7 september 2012 met annotaties bij 7 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001473 - JV 2012/368 noot B. de Hart
2012-07-03, EHRM, 52178/10 (Samsonnikov - Estland)
Uitzetting / Inreisverbod / Rusland / Art. 8 EVRM / Strafrechtelijke veroordelingen in Estland en Zweden / Privéleven / Familiebanden in Estland / Banden met Rusland / Openbare orde / Geen daden van jeugddelinquent / Proportionaliteit
--- In de joint dissenting opinion komen de rechters Lazarova Trajkovska en Hajiyev onder verwijzing naar de arresten van 18 oktober 2006 inzake Üner (JV 2006/417, ve06001382) en van 23 juni 2008 inzake Maslov (JV 2007/209, ve07000609) tot de conclusie dat er sprake is van een disproportionele inmenging.

ve12001343 - JV 2012/369 noot P. Boeles
2012-06-14, HvJEU, C-606/10 (Anafé *) [LJN: BW8603]
Artt. 5 en 13 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Terugkeer visumplichtige onderdanen derde landen, die houder zijn van tijdelijke verblijfsvergunning / Nationale regeling die terugkeer verbiedt naar grondgebied lidstaat die tijdelijke verblijfsvergunning heeft afgegeven bij ontbreken terugkeervisum / Begrip ‘terugkeervisum’ / Doorreis / Eerdere bestuurlijke praktijk die terugkeer zonder terugkeervisum toeliet / Geen noodzaak van overgangsmaatregelen / Rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen
--- * Anafé = Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Nationale vereniging voor bijstand aan vreemdelingen aan de grens).

ve12001352 - JV 2012/370 noot W. van Bennekom
2012-06-11, ABRvS, 201108164/1/V1 [LJN: BW8603]
Asielaanvraag / Hoger beroepschrift / Bevoegdheid senior procesvertegenwoordiger / Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Immigratie en Asiel / Ongedocumenteerden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Rb heeft oordeel minister niet voldoende terughoudend getoetst
ve12001391 - JV 2012/371 noot B.K. Olivier
2012-06-15, ABRvS, 201101046/1/V2, [LJN: BW9103]
Herhaalde asielaanvraag / Kwetsbare minderheidsgroepen / Ingangsdatum gelijk aan ingangsdatum WBV 2012/9 / Vervroeging ingangsdatum naar eerdere aanvraag / Met nieuwe aanvraag is andere procedure ingezet / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve12001386 - JV 2012/372 noot B.K. Olivier
2012-06-20, ABRvS, 201101639/1/V1 [LJN: BW9116]
Mvv-aanvraag / DRC / Gezinshereniging / Nederlandse moeder / Minderjarig bij aanvraag, meerderjarig bij besluit / Beoordeling o.g.v. feiten ten tijde van bob / Verruimde gezinshereniging / Aantonen familierechtelijke relatie / Gelegaliseerde geboorteakte / Verschil legalisatie en verificatie / Bevoegdheidsverdeling MvBuZa Nederland en DRC / Onderzoek legalisatie / Motivering / In standlaten rechtsgevolgen
ve12001518 - JV 2012/373
2012-06-28, ABRvS, 201104285/1/V4 [LJN: BX0602]
Voortgezet verblijf / Mensenhandel / B16/4.5 Vc 2000 / Ambtsbericht / Nader onderzoek naar psychische medische omstandigheden in Nigeria niet vereist / Systematiek verblijfsdoelen
ve12001505 - JV 2012/374 noot M. Reneman
2012-06-28, ABRvS, 201113489/1/V4 [LJN: BX0767]
Herhaalde asielaanvraag / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 verzet zich niet tegen toepassing van het ne-bis-in-idem-beoordelingskader / Geen noodzaak tot stellen prejudiciële vragen / Art. 18 en 19 EU Handvest grondrechten / Rapport Amnesty International en identiteitskaart niet tijdig overlegd / Burundi / Geen nova
ve12001472 - JV 2012/375 noot M. Reneman
2012-06-29, ABRvS, 201112955/1/V4
Herhaalde asielaanvraag / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 verzet zich niet tegen toepassing van het ne-bis-in-idem-beoordelingskader / Geen strijd met recht op daadwerkelijk rechtsmiddel / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Art. 13 EVRM / Arrest Samba Diouf / Geen prejudiciële vragen
ve12001614 - JV 2012/376
2012-07-13, ABRvS, 201202865/1/V4 [LJN: BX2090]
Indiening asielaanvraag / p-v van verhoor geen p-v i.d.z.v. art. 4 lid Dublinverordening 343/2003 / Formulier asielaanvraag hoeft geen asielrelaas en -motieven te bevatten / Punt 4 considerans Dublinverordening / Tijdsverloop tussen uiten asielwens en indiening asielverzoek dat geen afbreuk aan uitgangspunt snelle vaststelling verantwoordelijke lidstaat
ve12001624 - JV 2012/377
2012-07-13, ABRvS, 201205751/1/V3, [LJN: BX2087]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Geen beroep ingesteld tegen voortduring / Rb ten onrechte niet ingegaan op beroepsgronden m.b.t. zicht op uitzetting, voortvarendheid en belangenafweging / Omvang geschil / Toetsing aan art. 59 lid 6 en 49 lid 4 Vw vereist
ve12001613 - JV 2012/378
2012-07-17, ABRvS, 201202498/1/V2 [LJN: BX2091]
Asielaanvraag / Somalië / Niet-tijdige indiening hoger beroepschrift vreemdeling / Voldoen aan nationale procedureregels / Art. 3 EVRM / Arrest Bahaddar / Tumal / Kwetsbare minderheidsgroepen / Discriminatie / Clanbescherming niet geheel vervallen / Niet-ontvankelijkheid
ve12001612 - JV 2012/379
2012-07-17, ABRvS, 201109308/1/V2 [LJN: BX2095]
Arbeid in loondienst / Jaarlijkse verlenging vergunning geen nieuwe beperking / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Commissie/Nederland / Per aanvraag geheven leges gelijk aan legesbedrag Unieburgers / Evenredigheid / Legesverplichting is nieuwe maar geoorloofde maatregel / Discriminatieverbod artt. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije en 10 lid 1 Besluit 1/80
ve12001626 - JV 2012/380
2012-07-18, ABRvS, 201011335/1/V4 [LJN: BX2077]
Asielaanvraag / Traumatabeleid / Vertrek binnen zes maanden uit Armenië naar Georgië / Derdelandenexceptie / Eerste vertrek uit Georgië pas vijf jaren na inreis zonder causaal verband met gebeurtenissen in Armenië / Zich kunnen handhaven in Georgië / Bewijslast
ve12001648 - JV 2012/381
2012-07-18, ABRvS, 201102813/1/V4 [LJN: BX2788]
Asielaanvraag / Dublinclaim / Duitsland / Dublin Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Geen vereiste dat indirecte bewijzen voor uitreis uit grondgebied lidstaten op naam zijn gesteld
ve12001662 - JV 2012/382
2012-07-18, ABRvS, 201205209/1/V3
Bewaring / Art. 3 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen nieuw terugkeerbesluit vereist nu door vertrek naar Duitsland werking aan eerder besluit niet is ontvallen / Door asielaanvraag in Duitsland ontstaat geen rechtmatig verblijf in Nederland
ve12001663 - JV 2012/383
2012-07-18, ABRvS, 201205370/1/V3
Bewaring / Niet aannemelijk dat vreemdeling voortgangsrapportage heeft ontvangen / Hoor en wederhoor / Doorbreking appèlverbod
ve12001642 - JV 2012/384
2012-07-19, ABRvS, 201202331/1/V4
Duur inreisverbod / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Onvoldoende in de gelegenheid gesteld individuele omstandigheden aan te voeren ter verkorting duur inreisverbod
ve12001666 - JV 2012/385
2012-07-19, ABRvS, 201204807/1/V3
Bewaring / Lichter middel / Iran / Bekeerling tot Christendom / Rechtbank mag niet vooruit lopen op eventuele oordeel Afdeling over aanhouding hoger beroep in asielzaak gelet op prejudiciële vragen in andere zaak
ve12001667 - JV 2012/386
2012-07-19, ABRvS, 201205992/1/V3
Bewaring / Verlengingsbesluit / China / Laissez-passer / Uit inspanningen vreemdeling blijkt niet dat hij niet meewerkt aan zijn uitzetting / Motivering
ve12001741 - JV 2012/387
2012-07-23, ABRvS, 201206751/1/V3
Bewaring / Termijn kennisgeving aan Rb ex art. 94 Vw 2000 vangt aan op datum besluit inbewaringstelling ook als eerste dag van tenuitvoerlegging na deze datum ligt/ Schadevergoeding
ve12001668 - JV 2012/388
2012-07-24, ABRvS, 201107222/1/V2
Herhaalde asielaanvraag / Geen nova / Vraag of de vreemdeling krachtens art. 3.109 lid 5 Vb 2000 een medisch onderzoek aangeboden had moeten worden stond niet ter beoordeling
ve12001645 - JV 2012/389
2012-07-24, ABRvS, 201203406/1/V4
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Maatregel voorafgaand aan afwijzing asielaanvraag opgelegd / Reikwijdte Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12001669 - JV 2012/390
2012-07-25, ABRvS, 201202934/1/V3
Inreisverbod uitgevaardigd hangende hoger beroep tegen afwijzing verblijfsaanvraag niet onverwijld aan ABRvS meegedeeld / Schending art. 6:18 lid 2 Awb / Concentratie van rechtsbescherming / Schriftelijke motivering gebruik niet beëdigde tolk bij horen ibs niet vooraf vereist / Met aan Rb gegeven motivering bij aanvullend p-v voldaan aan art. 28 lid 4 Wbtv
ve12001703 - JV 2012/391
2012-07-26, ABRvS, 201203465/1/V3, 201203402/1/V3
Terugkeerbesluit met nul dagen vertrektermijn / Beroep op gelijkheidsbeginsel onder verwijzing naar TRB m.b.t. andere vreemdeling die 28 dagen vertrektermijn kreeg / Inreisverbod / Bewaring / Concentratie rechtsbescherming / Schadevergoeding
ve12001704 - JV 2012/392
2012-07-26, ABRvS, 201204815/1/V3 [LJN: BX5039]
Bewaring / Herhaalde asielaanvraag / Dublinverordening / Noorwegen / Beleid A6/5.3.3.6 Vc 2000 m.b.t. effectuering overdracht niet van toepassing bij overname / Onttrekkingsgevaar niet als gegeven te beschouwen / Eerder vertrek naar andere lidstaat na asielaanvraag weegt zwaar
ve12001733 - JV 2012/393
2012-07-27, ABRvS, 201100048/1/V2
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Gezinsband / Tegengeworpen tegenstrijdige verklaringen hebben geen betrekking op kernvraag of vreemdeling op moment waarop referente Somalië verliet feitelijk tot haar gezin behoorde
ve12001681 - JV 2012/394
2012-07-31, ABRvS, 201200969/1/V2 [LJN: BX3193]
Herhaalde asielaanvraag / Wijziging van recht / WBV 2011/13 / Somalië / Arrest Sufi en Elmi / Art. 3 EVRM / Verdeling bewijslast / Te verwesterd om te leven onder Al Shabaab / Enkele ervaring verblijf van drie maanden onder Al Shabaab onvoldoende motivering
ve12001738 - JV 2012/395
2012-08-03, ABRvS, 201204130/1/V4 (Adil) [LJN: BX3933]
Bewaring / Staandehouding in het grensgebied / Afghanistan / MTV-controle / Zelfde effect als grenscontrole / Art. 4.17a lid 1 onder c Vb 2000 / Artt. 20 en 21 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Adil / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf vereist / Strikte naleving preciseringen en beperkingen bij uitoefening controlebevoegdheid
ve12001737 - JV 2012/396
2012-08-08, ABRvS, 201111042/1/V6 [LJN: BX3964]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkzaamheden voor sportvereniging / Verwijtbaarheid / Matiging boete wegens inspanningen werkgever / Doelstellingen Wav / Ontbreken winstoogmerk niet relevant / Zelf voorzien
ve12001726 - JV 2012/397
2012-06-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 11/33732 [LJN: BX3431]
Asiel / Irak / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid afstaan paspoort aan reisagent / Vereiste van positieve overtuigingskracht / Mandeeër / Art. 3 EVRM / WBV 2009/26 / Systematische blootstelling aan onmenselijke behandelingen / Motiveringsgebrek
ve12001730 - JV 2012/398
2012-07-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/33403 - Einduitspraak, [LJN: BX2907]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Beroep op arrest Zambrano / Art. 20 VWEU / Motiveringsgebrek / Geen gebruikmaking van geboden herstelmogelijkheid door verweerder / Rb kan niet terugkomen op bij tussenuitspraak gegeven oordeel / Art. 8:51a lid 1 Awb
ve12001650 - JV 2012/399
2012-06-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/5793
Terugkeerbeluit met nul dagen vertrektermijn en inreisverbod bij uitreis op Schiphol / Uit eigen beweging uit Nederland vertrekken / Geen risico onttrekken aan het toezicht
--- Vergelijk VK Amsterdam 22 mei 2012 (ve12001236), waarin ook sprake was van een terugkeerbesluit en inreisverbod bij uitreis via Schiphol

ve12001686 - JV 2012/400
2012-06-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/11189, 12/12090, [LJN: BX2785]
Terugkeerbesluit onverplicht genomen / Geen zodanige spoed vereist bij opleggen inreisverbod om art. 4:8 Awb buiten toepassing te laten / Zorgvuldige voorbereiding besluit / Niet gewezen op mogelijkheid en belang van het mondeling of schriftelijk aanvoeren van bijzondere omstandigheden / In stand laten besluit o.g.v. art. 6:22 Awb
ve12001652 - JV 2012/401
2012-07-05, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/205000
Bewaring na strafdetentie / AMV / Lichter middel / Detentie alleen bij zwaarwegende belangen / Onderzoeksplicht of vreemdeling nog steeds wordt verdacht van misdrijf / Weggaan uit enige opvang in België onvoldoende om onttrekking aan toezicht daar aan te nemen / Marokko / Schadevergoeding
[WV]

Groepsvervolging beleid van toepassing op Iraakse LHBT’s

22/08/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A merkt Iraakse homoseksuelen, lesbiënnes biseksuelen en transgenders (LHBT’s) aan als een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van (gewelds-)daden van ernstige mensenrechtenschendingen.

Dit is opgenomen in het op 22 augustus 2012 in de Staatscourant gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2012/19 (ve12001801), dat op 23 augustus 2012 in werking treedt.
Op 28 juni 2012 berichte de MvI&A de Tweede Kamer dat niet wordt beslist op asielaanvragen van Iraakse LHBT’s en deze zaken worden aangehouden (TK 19637, 1552, ve12001420, MW-Nieuws). [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 11 verschenen

17/08/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 11 van 17 augustus 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001597 - JV 2012/334 noot C.A. Groenendijk
2012-07-19, HvJEU, C-451/11 (Dülger)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art 7 Besluit 1/80 / Verblijfsrecht gezinsleden van Turkse werknemer die tot legale arbeidsmarkt lidstaat behoort / Thaise staatsburger die met Turkse werknemer gehuwd is geweest en gedurende meer dan drie jaar met deze laatste heeft samengewoond
ve12001594 - JV 2012/335
2012-07-19, HvJEU, C-278/12 PPU (Adil)
Artt. 20 en 21 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / MTV-controles / Maatregelen die hetzelfde effect hebben als controles aan binnengrenzen / Art. 4.17a Vb 2000 / Regeling met voorwaarden en waarborgen m.b.t. onder meer frequentie en intensiteit van toezicht
ve12001162 - JV 2012/336 noot H. Oosterom-Staples
2012-04-26, ABRvS, 201008207/1/V4 [LJN: BW5635]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Deugdelijk bewezen duurzame relatie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Bewijslast voor ongehuwde partners van Unieburgers / B10/1.7 Vc heeft geen discriminatoire werking
ve12001485 - JV 2012/337
2012-05-08, ABRvS, 201201611/1/V3, [LJN: BW5671]
Bewaring / Ontbreken terugkeerbesluit / Ten tijde van oplegging maatregel Poolse nationaliteit niet aangetoond / Geen uitzonderingsgeval art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding
ve12001242 - JV 2012/338 noot F.F. Larsson
2012-05-22, ABRvS, 201106665/1/V4 [LJN: BW6799]
Bewaring (grensdetentie) / Asielaanvraag / Toegangsweigering / Opvangrichtlijn 2003/9 van toepassing want bevindt zich feitelijk als asielzoeker op het grondgebied als bedoeld in art. 3 lid 1 Ri 2003/9 / Met art. 6 lid 1 en 2 Vw 2000 en C12/2.3 Vc 2000 voorzien in omzetting art. 7 lid 3 Ri 2003/9 / Toepassingspraktijk beleid handhaving grensbewakingsbelang / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Art. 5 EVRM
ve12001314 - JV 2012/339 noot B.K. Olivier
2012-06-06, ABRvS, 201104976/1/V2 [LJN: BW7803]
Asielaanvraag / Weigering AMV-verblijfsvergunning / Afghanistan / Zorgplicht ouders voor minderjarige kinderen / Illegaal in Iran verblijvende moeder / Art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Onderzoeksplicht minister naar daadwerkelijke beschikbaarheid opvang in land van herkomst pas bij feitelijke uitzetting aan de orde
ve12001350 - JV 2012/340
2012-06-07, ABRvS, 201202419/1/V3 [LJN: BW8615]
Bewaring / Dublinclaimakkoord verlopen t.t.v. eerste inbewaringstelling / Onrechtmatigheid eerste inbewaringstelling maakt nieuwe maatregel niet van meet af aan onrechtmatig / Openbare orde / Onttrekkingsgevaar / A6/5.3.3.5 Vc 2000 / Belangenafweging
ve12001338 - JV 2012/341
2012-06-13, ABRvS, 201107205/1/V6 [LJN: BW8194]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / China / India / Afzien horen getuigen / Rechtmatigheid bewijsverkrijging / Zwijgrecht komt slechts toe aan bestuurder rechtspersoon / Dochter bestuurder bij inspectie / Geen cautie vereist / Geen druk uitgeoefend / Geen matiging / Evenredigheidsbeginsel / Art. 19d Wav
--- Zie ook noot mr. O.J.D.M.L. Jansen bij Rb Arnhem 23 september 2010, JV 2010/484, ve10001554
ve12001380 - JV 2012/342
2012-06-14, ABRvS, 201103740/1/V3 [LJN: BW9130]
Ongewenstverklaring / Veroordeling in Ecuador / Oriëntatiepunten straftoemeting / Art. 3.86 lid 3 Vb 2000 / Beoordelingsvrijheid m.b.t. verblijfsrechtelijke gevolgen van vonnis / Vergewisplicht zorgvuldigheid en inzichtelijkheid advies OvJ / Doorwerking oriëntatiepunten in strafvorderingsbeleid OM
ve12001381 - JV 2012/343
2012-06-14, ABRvS, 201106450/1/V3 [LJN: BW9127]
Bewaring / Geen terugkeerbesluit vereist / Implementatietermijn Terugkeerrichtlijn 2008/115 nog niet verstreken / Procesbelang / Nul dagen vertrektermijn / Geen objectieve criteria in art. 62 lid 3 sub b Vw voor 'risico op onderduiken'
ve12001384 - JV 2012/344
2012-06-14, ABRvS, 201109920/1/V2 [LJN: BW9121]
Asielaanvraag / Irak / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Geen twijfel identiteit en nationaliteit / Beoordelingsvrijheid Minister t.a.v. noodzakelijkheid documenten voor beoordeling asielaanvraag / Motivering / Onevenredig hoge mate van toevalligheden in relaas
ve12001388 - JV 2012/345
2012-06-15, ABRvS, 201101151/1/V4 [LJN: BW9113]
Asielaanvraag / Koerdische dienstweigeraar / Vergunningverlening aan broer en derde / Beroep op gelijkheidsbeginsel niet beoordeeld / Gelijkheidsbeginsel vergt consistent en doordacht bestuursbeleid / Geen inzichtelijkheid in rechtens relevante verschillen / Motivering / Door nadere toelichting over verschillen alsnog voldoende gemotiveerd / In stand laten rechtsgevolgen
ve12001385 - JV 2012/346
2012-06-19, ABRvS, 201111356/1/V4 [LJN: BW9118]
Intrekking met terugwerkende kracht van eerder onaantastbaar geworden asielvergunningen onbepaalde tijd en toelating als vluchteling / Onjuiste gegevens / Behoorlijk bestuur / Rechtszekerheidsbeginsel / Verstrijking verjaringstermijn van 12 jaren voor intrekking / Afschaffing vaste gedragslijn in IND-werkinstructie 2007/13 / Motivering
ve12001390 - JV 2012/347
2012-06-19, ABRvS, 201204055/1/V3, [LJN: BW9105]
Bewaring / Nigeria / Verlengingsbesluit / Geen hoger beroep open tegen uitspraak op beroep tegen voortduren / Uitzicht op afgifte LP / Van vreemdeling kan niet zondermeer worden gevergd medisch dossier ter inzage te geven aan diplomatieke vertegenwoordiging Nigeria alvorens deze een LP wil verstrekken / Schadevergoeding
ve12001402 - JV 2012/348
2012-06-21, ABRvS, 201110227/1/V1 [LJN: BX0056]
MVV-aanvraag / Verblijf bij echtgenoot / Uitvoeringspraktijk waarbij referenten met pardonvergunning worden vrijgesteld van gelegaliseerde ongehuwdverklaring / China / Motivering
ve12001462 - JV 2012/349
2012-06-21, ABRvS, 201202793/1/V3 [LJN: BX0071]
Bewaring / Minderjarige / Dublinoverdracht / Brief MvI&A inzake AMV's / MOB / Terugkeer uit Italië / Onttrekking aan toezicht in andere landen / Onttrekken aan toezicht in Italië staat niet vast / Belangenafweging / Schadevergoeding
--- Zie over onttrekking aan toezicht in andere landen door AMV ook ABRvS 28 juni 2012, ve12001511.

ve12001464 - JV 2012/350
2012-06-22, ABRvS, 201113071/1/V4 [LJN: BX0065]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Opvangrichtlijn 2003/9 van toepassing na asielverzoek / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging / C12/2.3 Vc 2000 / Asielaanvraag is geen bijzondere omstandigheid / Bewaringsrechter oordeelt niet over toegangsweigering / Voortduren maatregel na afwijzing asielaanvraag voldoet aan art. 15 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ongedocumenteerdheid in dit geval geen handelen of nalaten dat verband houdt met belemmeren of ontwijken van terugkeer of verwijderingsprocedure / Schadevergoeding
ve12001468 - JV 2012/351
2012-06-25, ABRvS, 201101892/1/V1 [LJN: BX0048]
Verzoek opheffing SIS signalering / Ongewenstverklaring / Belang bij hoger beroep na opheffing signalering / Proceskosten / MvI&A is bevoegd bestuursorgaan m.b.t. signalering van vreemdelingen in het SIS en de opheffing daarvan / Proceskosten
ve12001461 - JV 2012/352
2012-06-25, ABRvS, 201204452/1/V4 [LJN: BX0075]
Ongewenstverklaring / Doorpakken op bezwaar / Artt. 78 en 84 Vw 2000 / Bevoegdheid voorzieningenrechter tot beslissen op bezwaar staat niet open in geval van bezwaar tegen ongewenstverklaring / Doorbreking appelverbod
ve12001430 - JV 2012/253
2012-06-27, ABRvS, 201111330/1/V6 [LJN: BW9559]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Boete belastingdienst / Geen ne bis in idem / Art. 5:43 Awb / Medewerkingsplicht / Art. 5:20 Awb
ve12001432 - JV 2012/354
2012-06-27, ABRvS, 201112523/1/V6, [LJN: BW9558]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Matiging boete / Onevenredig hoge boete gelet op financiële draagkracht B.V.
ve12001515 - JV 2012/355
2012-06-29, ABRvS, 201111222/1/V4 [LJN: BX0615]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Schijnhuwelijk / Procesbelang / Egypte / Verblijfsrechtrichtlijn 2004/38 / Tegenstrijdige verklaringen / Arrest Dereci / Art. 7 EU-Handvest dezelfde inhoud en strekking als art. 8 EVRM / Geen 'genuine marriage'
ve12001513 - JV 2012/356
2012-06-28, ABRvS, 201113099/1/V1, [LJN: BX0621]
Asielaanvraag / Gehoor met beëdigde vertaler geldt als gebruikmaking van niet-beëdigde tolk / Geen schriftelijke motivering afwijking van art. 28 lid 1 Wet beëdigde tolken en vertalers
ve12001508 - JV 2012/357
2012-07-02, ABRvS, 201205969/1/V3 [LJN: BX0747]
Bewaring / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Toelichting bewaring mag geen nieuwe gronden bevatten en moet relateren aan de in de maatregel vermelde gronden / Strafbaar feit niet gerelateerd aan terugkeer of uitzetting / Limitatieve opsomming in art. 5.1b Vb 2000 / Schadevergoeding
ve12001507 - JV 2012/358
2012-07-03, ABRvS, 201204997/1/V3 [LJN: BX0750]
Bewaring / Gehoor met mogelijk niet-beëdigde tolk / Art. 28 Wbtv / Geen geschonden belangen gesteld
ve12001536 - JV 2012/359
2012-07-10, ABRvS, 201103973/1/V1, [LJN: BX1345]
Uitoefenen gezinsleven met Nederlandse zoon / Art. 8 EVRM / MVV-vereiste / Nigeria / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Eerder legaal verblijf moeder in Italië / Gedetineerde partner / Mogelijkheden partner om zorg voor kind op zich te nemen in ‘doorgangshuis’ / Ontzegging effectief genot Unierechten
ve12001558 - JV 2012/360
2012-07-10, ABRvS, 201200260/1/V4 [LJN: BX1350]
Asielaanvragen / Afghanistan / Geloofwaardigheid asielrelaas / Getrouwd volgens Sharia met zelfgekozen partner tegen zin van oom / Risico op eerwraak bij uitzetting / Art. 3 EVRM / Binnenlands vestigingsalternatief / Enkel vrees voor familie / Kans op herkenning / Mogelijkheid elders te wonen / Ambtsbericht
ve12001559 - JV 2012/361
2012-07-11, ABRvS, 201101055/1/V4 [LJN: BX1342]
Asielaanvraag / China / Oeigoer / Geloofwaardigheid asielrelaas / Vrees over behandeling en bestraffing bij terugkeer beoordeeld i.h.k.v. geloofwaardigheid van het asielrelaas / Behandeling bij terugkeer beoordeeld onder kopje "geloofwaardigheid van de verklaringen", maar inhoudelijk beoordeeld als kwalificatievraag / Art. 3 EVRM
ve12001566 - JV 2012/362
2012-07-17, ABRvS, 201202473/1/V3 [LJN: BX2020]
Bewaring / Somalië / Geen zicht op uitzetting naar Noord-Somalië (Somaliland) (per 17 april) noch naar Zuid- en Centraal-Somalië via Mogadishu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / Risico op schade wegens gewapend conflict
ve12001549 - JV 2012/363
2012-05-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 11/11429 [LJN: BX1161]
Arbeid als zelfstandige / Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Overleggen van stukken / Advies MvEL&I / Toetsing ex tunc / Geen kenbaar beleid / Invulling 'wezenlijk Nederlands belang' / Levensvatbaarheid onderneming / Substantiële behoefte / ‘Persoonlijke ervaring’, ‘ondernemingsplan’ en ‘toegevoegde waarde voor Nederland’ geen onderdeel van beoordeling 'wezenlijk Nederlands belang' / Beleid B5/7.3.3 en B5/7.3.4 Vc 2000 strijdig met standstill-bepaling / Mvv-vereiste
ve12001341 - JV 2012/364
2012-06-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/30678
Medische behandeling / Aan vergunning verbonden voorschrift m.b.t. beroep op publieke middelen / Procesbelang
ve12001551 - JV 2012/365
2012-06-26, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/19005 [LJN: BX1258]
Bewaring / Marokko / Aanzegging Nederland te verlaten niet gelijk te stellen met terugkeerbesluit / Geen vaststelling of verklaring van illegaal verblijf / Geen rechtsmiddelenclausule / Schadevergoeding
--- De VK Amsterdam kwam op 9 mei 2012 (ve12001497) tot een ander oordeel over een ‘aanzegging’ in 2007 om te vertrekken.

ve12001593 - JV 2012/366
2012-07-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/11389 [LJN: BX1332]
Herhaalde asielaanvraag / Iran / Dublinoverdracht Hongarije / Stukken en verklaringen over omstandigheden na Dublinoverdracht zijn nova / Detentie-omstandigheden / Mishandeling / Effectief rechtsmiddel / Verschillende gezaghebbende bronnen rapporteren over strijd met art. 3 EVRM / Geen ruimte voor betwisting totstandkoming rapportages / Arrest MSS/België en Griekenland
ve12001573 - JV 2012/367
2012-07-16, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 12/17810, 12/17809 [LJN: BX1599]
Herhaalde asielaanvraag / Oeganda / Nova / Authenticiteit overgelegde documenten / Ontbreken referentiemateriaal / Bewijslast / Prejudiciële vragen geen wijziging van recht / Ne bis in idem / Homoseksualiteit / Art. 3 EVRM / Arrest Bahaddar / Prejudiciële vragen artt. 9 en 10 Definitierichtlijn 2004/83 / Motivering
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 10 verschenen

13/07/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 10 van 13 juli 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

Mededeling
Op p. 1457 van deze JV-aflevering meldt de JV redactie dat ter bevordering van de leesbaarheid boven iedere samenvatting in JV voortaan in een zin de reden van plaatsing van de uitspraak zal worden vermeld.
De redactie van MigratieWeb (MW)  wijst er op dat bij de verrijking van uitspraken in MW al langer standaard gewerkt wordt met (vetgedrukte) 'kernbegrippen' boven de samenvattingen. Die kernbegrippen treft u ook hieronder aan. 
Vooralsnog gaat de redactie er van uit dat de kernbegrippen veelal (ook) reeds datgene weergeeft wat de JV redactie met voornoemde zin beoogt. Waar nodig zal in MW meer gewerkt gaan worden met (korte) zinnen bij de kernbegrippen.
Redactie MigratieWeb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ve12001272 - JV 2012/305
2012-05-29, EHRM, 28260/07 (Emin - Nederland)
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Bulgarije / Onvoldoende voortvarendheid bij voorbereiding uitzetting / Inmiddels EU-burger geworden / Beoordeling toepasselijkheid gronden ongewenstverklaring / Schadevergoeding op nihil stellen is in strijd met art. 5 lid 5 EVRM
--- Zie ook noot Spijkerboer en Wassenaar bij ABRvS 14 mei 2012, JV 2012/312, ve12001182
ve12001331 - JV 2012/306
2012-06-12, EHRM, 54131/10 (Bajsultanov - Oostenrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Rusland / Tsjetsjeen / Exclusion clause / Verbeterde situatie in land van herkomst / Gelet op individuele situatie strijd met art. 3 EVRM niet aannemelijk bij terugkeer / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven
ve12001031 - JV 2012/307 noot C.A. Groenendijk
2012-04-26, HvJEU, C-508/10 (Commissie - Nederland)
Niet-nakoming / Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezeten / Bedrag leges / Onevenredigheid / Belemmering voor uitoefening van verblijfsrecht
ve12001286 - JV 2012/308
2012-05-25, Hoge Raad, 11/03060
Naturalisatie / Medenaturalisatie met oudere halfbroer / Opgenomen in gezin halfbroer / Art. 8 EVRM / Gelijkstelling met adoptie / Aan EVRM geen recht op verkrijging van een nationaliteit te ontlenen (*)
--- (*) Zie echter ook EHRM Genovese/Malta, JV 2012/107, ve12000225

ve12001257 - JV 2012/309
2012-05-29, Hoge Raad (straf), 10/05018 [LJN: BW6666]
Art. 31 Vluchtelingenverdrag / Strafvervolging wegens bezit valse identiteitspapieren bij inreis / Bescherming vluchtelingen
ve12001121 - JV 2012/310 noot K.E. Geertsema
2012-04-27, ABRvS, 201109421/1/V2 [LJN: BW4916]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Iran / Terughoudende toets / Toetsing afzonderlijke onderdelen van motivering besluit / Overweging dat verklaringen van de vreemdeling over dreigtelefoontjes anders konden beoordeeld onvoldoende terughoudend / Bewijslast / Art. 42 lid 3 Vw 2000 / Topsporter bij nationaal team Iran / Prominente, vrijwillige terugkeerder / Art. 3 EVRM / Motivering
ve12001130 - JV 2012/311 noot K.E. Geertsema
2012-05-01, ABRvS, 201101008/1/V1, [LJN: BW4897]
Ongewenstverklaring / Gezinsleven / Art. 8 EVRM / Rb heeft ten onrechte zelf voorzien / Toetsingskader / Belangenafweging is aan de minister
ve12001182 - JV 2012/312 noot T.P. Spijkerboer en F. Wassenaar
2012-05-14, ABRvS, 201200935/1/V3
Herziening / Bewaring / Hoger beroep / Afdeling bevoegd / Herroeping terugkeerbesluit met terugwerkende kracht / Geen feit of omstandigheid als bedoeld in art. 8:88 Awb / Onaantastbaar eerder rechterlijk oordeel over rechtmatigheid bewaring / Onrechtmatig bevonden terugkeerbesluit geldt als schadeveroorzakend besluit / Art. 8:73 lid 1 Awb grondslag voor schadevergoeding onrechtmatige bewaring
ve12001291 - JV 2012/313
2012-05-15, ABRvS, 201111483/1/V4
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Beoordeling maatregel gesplitst in periode voor en na afwijzing asielaanvraag / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Voor afwijzing rechtmatig verblijf en Terugkeerrichtlijn niet van toepassing daarna wel / Rechtmatigheidsbeoordeling voor afwijzing o.g.v. grensbewakingsbelang daarna o.g.v. ontwijken of belemmeren terugkeer geïmpliceerd door illegale grensoverschrijding
ve12001267 - JV 2012/314
2012-05-21, Vz ABRvS, 201204373/3/V2 [LJN: BW7277]
Vovo / Uitzetting / Strafbaarheid wegens uitgevaardigd inreisverbod levert geen spoedeisend belang op / Daadwerkelijke uitzetting nog niet gepland
ve12001262 - JV 2012/315
2012-05-21, ABRvS, 201201499/1/V1 [LJN: BW6826]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Procesbelang / Ontvankelijkheid / Rechtmatig verblijf vanwege interim measure / Verblijf o.g.v. art. 64 Vw 2000 is verblijfstitel i.d.z.v. art. 16 lid 2 DV / Ingeval van herhaalde asielaanvraag kan verblijfstitel gelden als novum
ve12001266 - JV 2012/316
2012-05-23, ABRvS, 201104599/1/V1 [LJN: BW6759]
Buitenbehandelingstelling / Leges / Ghana / Kinderen / Art. 8 EVRM / Privéleven / Intensiteit toetsing / Beoordelingsruimte nij belangenafweging / Geen positieve verplichting tot opheffen legesvereiste
ve12001265 - JV 2012/317
2012-05-23, ABRvS, 201108479/1/V3 [LJN: BW6805]
Bewaring / Lichter middel / Armenië / Enigszins terughoudende toetsing / Ontwijken terugkeer of verwijderingsprocedure

ve12001308 - JV 2012/318

2012-05-24, ABRvS, 201200419/1/V2 [LJN: BW7275]
Bezwaar tegen overdracht aan Griekse autoriteiten / Bijzonder gemachtigde / Ten tijde van eerdere bob reeds gemachtigd / Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard
ve12001307 - JV 2012/319
2012-05-29, ABRvS, 201103771/1/V2 [LJN: BW7261]
Gezinshereniging i.h.k.v. nareis / Somalië / Na inreis met MVV staat het de MvI&A niet vrij om o.g.v. taalanalyse de nationaliteit en herkomst alsnog onaannemelijk te achten / Verstrekken onjuiste gegevens / Motivering
ve12001322 - JV 2012/320
2012-05-29, ABRvS, 201108872/1/V1 [LJN: BW7273]
Asielaanvraag / Wit-Rusland / Bescherming in Wit-Rusland / Voorwaarde ‘doeltreffend juridisch systeem’ / Art. 7 Definitierichtlijn 2004/83 / Onduidelijkheid omtrent mate van effectiviteit bescherming betekent niet dat geen bescherming kan worden verkregen / Motivering
ve12001319 - JV 2012/321
2012-05-31, ABRvS, 201200257/1/V2 [LJN: BW7962]
Asielaanvraag / China / Oeigoeren / Enkel langer verblijf in buitenland of bekendheid bij autoriteiten dat asiel is gevraagd onvoldoende voor reëel risico op schending art. 3 EVRM / Thematisch ambtsbericht
ve12001328 - JV 2012/322
2012-06-01, ABRvS, 201103753/1/V3 [LJN: BW7798]
Asielaanvraag / Afghanistan / Vrees voor vervolging / Omvang geschil / Art. 8:69 lid 1 Awb / Onderzoeksplicht naar bescherming in het algemeen door autoriteiten / Bewijslast / Motivering / Zorgvuldigheid
ve12001320 - JV 2012/323
2012-06-01, ABRvS, 201202545/1/V3 [LJN: BW7941]
Bewaring / Bij actieve en volledige medewerking vreemdeling wel zicht op uitzetting naar Algerije / Laissez passer / In bezit kopie geboorteakte / Beroep op lichter middel eerst in hoger beroep ter sprake gebracht
ve12001304 - JV 2012/324
2012-06-04, ABRvS, 201204130/1/T1/V4 - Prejudiciële vragen, [LJN: BW7489]
Bewaring / MTV-controle / Staandehouding / Arrest Melki en Abdeli / Gebied achter binnengrenzen / Art. 4.17a Vb 2000 voldoende waarborgen? / Effect van grenscontrole / Binnen (appel)rechtspraak verschillende interpretaties van artt. 20 en 21 SGC
ve12001318 - JV 2012/325
2012-06-06, ABRvS, 201106910/1/V4 [LJN: BW7878]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Horen in bezwaar / Schijnhuwelijk / Tegenstrijdige verklaringen afgelegd / Geen schending hoorplicht
ve12001347 - JV 2012/326
2012-06-15, ABRvS, 201201202/1/V4 [LJN: BW9115]
Inreisverbod / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Horen / Vreemdeling niet geïnformeerd over mogelijkheid tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur inreisverbod / Motivering
ve12001333 - JV 2012/327
2012-06-15, ABRvS, 201202257/1/V3 [LJN: BW9112]
Inreisverbod / Bevoegdheid hulp OvJ / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Horen / Geen mogelijkheid geboden tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur / Motivering
ve12001332 - JV 2012/328
2012-06-15, ABRvS, 201203301/1/V3 [LJN: BW9111]
Inreisverbod / Eerdere meeromvattende asielbeschikking / Verstreken vertrektermijn / Tegen separaat inreisverbod waarbij geen verblijfsprocedure aanhangig is staat beroep open / Concentratie van rechtsbescherming / Horen / Geen mogelijkheid geboden tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur inreisverbod / Motivering
ve12001148 - JV 2012/329 noot E.R. Brouwer
2012-05-11, Gerechtshof 's-Hertogenbosch (straf mk), 20-004413-11
Staandehouden / MTV controle / Art. 4.17a Vb 2000 / Niet hetzelfde als grenscontrole maar hebben wel hetzelfde effect dus in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Mensensmokkel / Bewijsuitsluiting
ve12001313 - JV 2012/330
2012-02-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/23948 [LJN: BW7517]
Vergoeding buitengewone kosten / Art. 17 Rva / Bewindvoering en mentorschap / Geen toestemming vooraf gevraagd / Kosten voortvloeiend uit noodsituatie / Aard van bewindvoering maakt voorafgaande toestemming niet mogelijk
ve12001268 - JV 2012/331
2012-05-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/1873 [LJN: BW6724]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Algerije / Terugkeerbesluit is ten overvloede genomen wegens eerdere ongewenstverklaring / Niet-ontvankelijkheid / Hulp OvJ onbevoegd tot uitvaardigen inreisverbod
ve12001324 - JV 2012/332
2012-06-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/16362, 12/16363
[LJN: BW8063]
Bewaring / Irak / Removol order naar Jordanië / Impliciete toegangsweigering / Art. 65 Vw 2000 ook van toepassing op vreemdelingen die asiel aanvragen / Veronderstelling dat minderjarige kinderen meereizen / Verdrag van Chicago / Toegang tot Jordanië gewaarborgd
ve12001258 - JV 2012/333
2012-05-29, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/10250
Vovo / Weigering teruggeleiding vanuit Tanzania naar Nederland na verwijdering op basis removal order / Andere handeling / Spoedeisend belang / Dreigende verwijdering naar Somalië / Bij overdracht niet buiten twijfel dat verzoeker als Tanzaniaan was geaccepteerd
[Ssc/WV]