Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Op 1 oktober 2013 beleid vermogende vreemdeling in werking

25/09/2013

Nieuwsbericht

Dit beleid is bij WBV 2013/19 opgenomen in B11 Vc 2000 (Bijzonder verblijf).

Om voor vergunningverlening o.g.v. dit beleid (WBV 2013/19, ve13001907) in aanmerking te komen dient de vreemdeling € 1.250.000,- te investeren in een in Nederland gevestigde onderneming waarbij de investering volgens Agentschap NL een toegevoegde waarde moet hebben voor de Nederlandse economie. Dit bedrag dient te zijn gestort op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland die onder toezicht staan van DNB. Het vermogen waaruit wordt geïnvesteerd mag geen malafide herkomst hebben.[TA]

HvJEU: Turken geen visumvrije toegang voor ontvangen diensten

24/09/2013

Nieuwsbericht

Turkse onderdanen hebben geen recht om zonder visum het grondgebied van een lidstaat van de EU te betreden om daar een dienst te ontvangen.

Dit oordeelde het HvJEU vandaag in het arrest Demirkan (ve13001900).
Het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije verzet zich er niet tegen dat na de inwerkingtreding ervan een visumplicht wordt ingesteld met betrekking tot het ontvangen van diensten. Volgens het Hof kan gelet op de fundamentele verschillen tussen enerzijds de Verdragen van de Unie en anderzijds de Associatieovereenkomst en het Aanvullend Protocol, de uitlegging van het begrip vrij verrichten van diensten, in die zin dat het ook de passieve vrijheid van dienstverrichting omvat, niet worden uitgebreid tot de standstillclausule van het Aanvullend Protocol.[TA]

Aanvullende eis voor toelating vermogende vreemdelingen

23/09/2013

Nieuwsbericht

Staatssecretaris Teeven acht de enkele voorwaarde dat vreemdelingen dienen te beschikken over een vermogen van ten minste € 1.250.000 te mager.

Dit schrijft hij in een brief van 20 september 2013(ve13001869) waarin hij de Tweede Kamer informeert over de toelatingsregeling voor vermogende vreemdelingen die hij voornemens is per 1 oktober 2013 in te voeren. Om te voorkomen dat het veronderstelde belang voor de Nederlandse economie kleiner wordt doordat veel vermogende vreemdelingen een groot deel van het jaar in het land van herkomst verblijven en hier dus minder consumptieve bestedingen doen, wordt als aanvullende eis gesteld dat dit bedrag wordt geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijfsleven.[TA]

HvJEU over gevolgen schending rechten verdediging bij bewaring

12/09/2013

Nieuwsbericht

De niet-eerbiediging van de rechten van verdediging bij verlenging van de bewaring van een persoon die illegaal verblijft, met het oog op diens verwijdering, leidt niet automatisch tot opheffing van de bewaring.

De nationale rechter moet nagaan of degene die de schending aanvoert ook daadwerkelijk de mogelijkheid is ontnomen om zich zodanig te verweren dat de administratieve procedure een andere afloop had kunnen hebben.
Aldus oordeelde het HvJEU in het arrest van 10 september 2013 (ve13001798) in antwoord op vragen die deABRvS op 5 juli 2013 (ve13001372) stelde.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 12 verschenen

06/09/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 12 van 6 september 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001319 - JV 2013/301 noot H. Battjes
2013-06-27, EHRM, 66523/10 (S.A. - Zweden)
Uitzetting / Acht zaken / Eerwraak / Christenen / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Vestigingsalternatief in andere regios in Irak
--- Battjes bespreekt in deze eerwraak zaak de mogelijkheid van bescherming van de autoriteiten en het binnenlands vestigingsalternatief in het licht van art. 7 en 8 Definitierichtlijn.
ve13001543 - JV 2013/302
2013-07-30, EHRM, 948/12 (Berisha - Zwitserland),
Uitzetting / Kosovo / Openbare orde / Gezinsleven, inmenging / Art. 3 en 8 EVRM / Gezinshereniging minderjarige kinderen
ve13000927 - JV 2013/303 noot M.A.G. Reurs
2013-03-29, ABRvS, 201111699/1/V1 [LJN: BZ8692]
MVV / Medische behandeling / Psychische problemen / Azerbeidzjan / Vertegenwoordiging in Turkije verantwoordelijk i.p.v. vertegenwoordiging in Georgië / Medisch advies / Vergewisplicht
--- Reurs neemt drie kwesties onder de loep. Medische behandeling dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, effectiviteitvereiste BMA-advies en de vergewisplicht m.b.t. gegarandeerde behandeling bij uitzetting.
ve13001471 - JV 2013/304
2013-05-17, ABRvS, 201205543/1/V4 en 201205540/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:CA0622]
Asielaanvraag / Iran / Dublinverordening / Italië / Oostenrijk / Humanitaire clausule / Toetsmoment / Inreis familie in derde EU-land na Dublinafwijzing hoeft niet te worden betrokken
ve13001237 - JV 2013/305 noot H. Oosterom-Staples
2013-06-04, ABRvS, 201107941/1/V4 [LJN: CA2837]
Ongewenstverklaring / Relatie met gemeenschapsonderdaan / Effectieve rechtsbescherming / Procedure beoordeling rechtmatig verblijf / Geen schending Unierecht / Arresten Alassini, Unibet, Rahman en El Dridi / Omzetting naar inreisverbod / Verblijfsrichtlijn / Toetsing verenigbaarheid strafbaarstelling met Terugkeerrichtlijn voorbehouden aan strafrechter
--- Oosterom gaat in op welke recht van toepassing is bij een ongewenstverklaring van een vreemdeling die een relatie heeft met een gemeenschapsonderdaan (punten 3-9) en zet het leerstuk van nationale procedurele autonomie en haar vereisten uiteen en de gevolgen in de praktijk (punten 10-14).
ve13001420 - JV 2013/306
2013-06-25, ABRvS, 201208588/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:143]
Asielaanvraag / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Terugkeerbesluit ondanks duurzaam uitzetbeletsel ex art. 3 EVRM / Vertrekplicht niet in strijd met art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001523 - JV 2013/307
2013-06-26, ABRvS, 201210050/1/V6 [ECLI:NL:2013:39]
Naturalisatie / Herhaalde aanvraag / Openbare orde / Besluit van gelijke strekking / Aflopen rehabilitatieperiode en vermindering omvang ontnemingsmaatregel geen nova / Betoog dat ontnemingsmaatregel geen vermogenssanctie is niet in bezwaar aangevoerd
ve13001510 - JV 2013/308
2013-06-27, ABRvS, 201303374/1/V3,
Bewaring van AMV langer dan 14 dagen wegens onttrekkingsgevaar
ve13001505 ¬ JV 2013/309
2013-07-24, ABRvS, 201303499/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:518]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Twijfel aan gesteld verblijfsrecht in Spanje / Door SvV&J bij Spaanse autoriteiten ingediend verzoek om terug- of overname / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001408 - JV 2013/310 noot P. Boeles
2013-07-09, ABRvS, 201204559/1/V1, 201207753/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:298]
Asielaanvraag / Rechtsgevolgen inreisverbod vergelijkbaar met die van ongewenstverklaring Beroep tegen afwijzing asielaanvraag leidt wegens rechtsgevolgen inreisverbod nimmer tot verblijfsvergunning / Procesbelang eerst aan de orde bij intrekking, herroeping, vernietiging of opheffing inreisverbod dat geldt als nieuw gebleken feit
--- Voortgezette lijn Afdeling ontnemen beroep asielprocedure bij zwaar inreisverbod is volgens Boeles in strijd met ondertussen geïmplementeerde richtlijnen.
ve13001436 - JV 2013/311
2013-07-17, ABRvS, 201206530/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:319]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Poolse bemanningsleden in de binnenvaart / Vrij verkeer van diensten / Terbeschikkingstelling van werknemers / Arbeid in strijd met Wav / Matiging boete met 50%
ve13001437 - JV 2013/312
2013-07-17, ABRvS, 201208385/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:333]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op samenbrengen vraag en aanbod personeel andere bedrijven / Rol terzake van tewerkstelling zo beperkt dat geen sprake was van werkgeverschap / Zelf voorzien
ve13001500 - JV 2013/313
2013-07-24, ABRvS, 201205846/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:425]
Beroep op arrest Ruiz Zambrano ten onrechte aangemerkt als beroep op gelijkheidsbeginsel / Omvang van het geschil / Motivering
ve13001547 - JV 2013/314
2013-07-22, ABRvS, 201209455/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:548]
Arbeidsmarktaantekening dat TWV is vereist niet in strijd met Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Art 14 en punt 22 Considerands Ri 2003/109
ve13001560 - JV 2013/315
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306533/2/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:599]
Uitzetting / Afghanistan / Zeer laat vovo-verzoek waardoor dit niet tijdig in behandeling kon worden genomen / Nu toelatingsvraag niet aan de orde is geen aanleiding om de vreemdeling te doen terugbrengen naar Nederland
ve13001556 - JV 2013/316
2013-07-31, ABRvS, 201211924/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:574]
Nederlanderschap door optie / Minderjarige optant / Bevoegde instantie / Weigering in ontvangstname optieverklaring door Burgemeester Almere omdat optant in Suriname woont / Verwijzing naar art. 1:12 BW treft geen doel
ve13001585 - JV 2013/317
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306415/2/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:665]
Uitzetting / Vovo hangende hoger beroep / Aanvraag regulier / Geen aanspraak op opvang en verstrekkingen / Enkele strafbaarheid wegens inreisverbod geen spoedeisend belang
ve13001618 - JV 2013/318
2013-08-09, ABRvS, 201207385/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:725]
Bij beroep op art. 20 VWEU onevenredig bezwarend te vergen eerst een aanvraag verblijfsvergunning regulier in te dienen / Afgifte document ex art. 9 lid 1 Vw 2000 bedoeld voor en sluit naar zijn aard beter aan bij uit art. 20 VWEU voortvloeiend verblijfsrecht / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci
ve13001573 - JV 2013/319
2013-06-24, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 13/2554, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9534]
Tweede asielaanvraag / Daadwerkelijke terugkeer aangetoond / Dublinverordening / Polen / Tsjetsjenië / Procesbelang / Overnameonderzoek in kader Dublinverordening staat nader gehoor en door sturen naar de VA-procedure niet in de weg
ve13001551 - JV 2013/320
2013-05-01, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/25590, [ECLI:NL:RBAMS:2013:2661]
Asielaanvraag / Turkije / Koerd 18 jaar betrokken bij PKK / Dienstweigering / Individueel ambtsbericht / Commuun delict / Gelet op ambtsbericht en vergelijkbare CAT-zaak Güclü risico op schending art. 3 EVRM
ve13001578 - JV 2013/321
2013-06-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 12 /32247, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9632]
Na uitzetting opgelegde ongewenstverklaring voor onbepaalde duur / Geen inreisverbod uitgevaardigd ondanks terugkeerbesluit met nuldagen-vertrektermijn / Omzeilen toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2005/118 / Rusland
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld
ve13001546 - JV 2013/322
2013-07-01,VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 12/32884, [ECLI:NL:RBLIM:2013:4190]
Intrekking verblijfsvergunning / Gevaar voor de openbare orde / Toepassing glijdende schaal en uitleg begrip verblijfsduur in art. 3.86 lid 6 Vb 2000 / Ontstaan verblijfsgat wegens niet betalen leges tijdens detentie geen bijzondere omstandigheid
ve13001530 - JV 2013/323
2013-07-16, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/39711, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9139]
Asielaanvraag / DRC / Ongedocumenteerden / Verkrachting / Berperking om te horen / Het advies van MediFirst is niet inzichtelijk / Vergewisplicht / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Waarde IMMO rapportage / Contra-expertise bij twijfel / Arresten M.M. en R.C.
ve13001557 - JV 2013/324
2013-07-29, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/11428, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9537]
Ontbreken woord terugkeerbesluit betekent niet dat het besluit niet als zodanig kan gelden / Tegen terugkeerbesluit in afwijzend art. 64 Vw 2000 besluit staat bezwaar open / Andere vorm van toestemming tot verblijf (art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115)
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld
[GW]

Beleidswijziging m.b.t. terugsturen AMV's naar andere lidstaat

04/09/2013

Nieuwsbericht

Indien een AMV hier een asielaanvraag indient en blijkt dat hij al eerder in een andere lidstaat een asielaanvraag heeft ingediend kan hij niet i.h.k.v. de Dublinverordening worden teruggestuurd naar die andere lidstaat. De in Nederland ingediende asielaanvraag zal door de IND worden behandeld.

Deze beleidswijziging is door de SvV&J in een brief van 2 september 2013 (ve13001752) aan de Tweede Kamer meegedeeld en volgt uit het arrest van het HvJEU van 6 juni 2013 (JV 2013/250, ve13001157) over het terugsturen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) naar een andere Europese lidstaat o.g.v. de Dublinverordening (Dv). Zie ook het antwoord van 3 juli 2013 (ve13001395) op Kamervragen over voornoemd arrest. [WV]

Procesprotocollen DT&V vernieuwd

03/09/2013

Nieuwsbericht

De 36 protocollen zijn per 30 augustus 2013 grotendeels vernieuwd.

Zie  'aanvullende opmerkingen' onder ve13001750 voor links naar actuele versies op de website van DT&V.

Plaatsing hongerstaker in isoleercel met cameratoezicht onrechtmatig

26/08/2013

Nieuwsbericht

Beklagcommissie detentiecentrum: De plaatsing is ten onrechte gebaseerd op artikel 24 Penitentiaire beginselenwet in plaats van op het Reglement regime grenslogies. Voor een ordemaatregel met cameratoezicht biedt laatstgenoemde regeling geen ruimte.

De Beklagcommissie Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Schiphol oordeelde op 5 augustus 2013 (ve13001674) verder dat een ordemaatregel aan een honger- en dorststaker niet in een kale isoleercel mag plaatsvinden maar de cel dient te zijn aangekleed. Daarnaast dient aan betrokkene andere kleding dan scheurkleding te worden verstrekt. De Beklagcommissie verwijst hierbij naar een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin kritisch werd geoordeeld over de inrichting van isoleercellen voor honger-en dorststakers, en een naar aanleiding daarvan gedane toezegging van de Staatssecretaris van Justitie.[TA]

MigratieWeb is vernieuwd !

19/08/2013

Nieuwsbericht

De wijzigingen zien met name op de indeling van de website en de zoekfunctie.

Zie het PDF-bestand bij ve13001664 voor een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 11 verschenen

16/08/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 11 van 16 juli 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001201 – JV 2013/270
2013-06-11, EHRM, 52166/09 (Hasanbasic - Zwitserland)
Weigering hernieuwen verblijfrecht/vergunning / Openbare orde / Bosnië-Herzegovina / Gezinsleven, inmenging / Privé-leven / Toepassing zelfde Üner criteria als bij intrekking vergunning / Economische welvaart als legitiem doel weigeren vergunning / Aanzienlijke lengte ononderbroken verblijf / Lichte vergrijpen, maar hoge schulden / Margin of appreciation
ve13000913 – JV 2013/271 noot P. Boeles
2013-05-08, HvJEU, C-529/11 (Alarape en Tijani)
Verblijfsrecht kind o.g.v. art. 12 Vo 1612/68 Werknemers (nu art. 10 Vo 492/2011) / Meerderjarig kind dat zijn opleiding voortzet in gastland / Afgeleid verblijfsrecht verzorgende (derdelander) ouder / Wordt duurzaam verblijfsrecht Richtlijn 2004/38 verworven met vijf jaar ononderbroken verblijfsrecht o.g.v. art. 12 Vo 1612/68?
--- Boeles onderscheid twee soorten verblijfsrechten van derdelander verzorgende ouders afgeleid van de noodzaak om een fundamenteel recht van zijn of haar kind te waarborgen. De Zambrano en de Baumbast variant en wijst er op dat het begrip meerderjarigheid gecompliceerder is dan het lijkt.
ve13000944 - JV 2013/272 noot L.J.A. Damen
2013-05-08, ABRvS, 201207483/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:BZ9761]
Naturalisatie / RWN / Ontbreken geldig paspoort / Betoog dat vreemdeling verzoek voor 1 mei 2009 had ingediend als hij erop was gewezen dat paspoortvereiste per die datum ook voor hem geldt door Rb opgevat als geschil over datum indiening verzoek / Grenzen van geschil / Onjuiste informatie over paspoortvereiste verstrekt door gemeente Rotterdam / Geen gerechtvaardigd vertrouwen / Democratische Republiek Congo / Geen bewijsnood
--- Damen besteed in zijn noot o.a. aandacht aan het gefragmenteerde bestuur tegenover de ene ondeelbare burger en de werking van het vertrouwensbeginsel en de daarbij toepasselijke vuistregels.

ve13001243 - JV 2013/273
2013-05-17, ABRvS, 201207219/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA0623]
Bewaring (grensdetentie) / Voortzetting vrijheidsontnemende maatregel na afwijzing asielaanvraag / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 m.b.t. grensdetentie niet geïmplementeerd in art. 5.1a en 5.1b Vb 2000 / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve13001244 - JV 2013/274
2013-05-17, ABRvS, 201211047/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA0625]
Asielaanvraag / Inreisverbod / Geen plaats voor ambtshalve aanvulling feiten nu partijen niet gelegenheid hadden te reageren op bevindingen onderzoek rechter naar beschikbaarheid Somalische tolken
ve13001197 - JV 2013/275
2013-05-27, ABRvS,201202042/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:CA1990]
MVV-aanvraag / Gezinshereniging / Middelenvereiste / Arrest Chakroun / Fluctuerende inkomsten / Geen beroep gedaan op publieke middelen / Inkomen meer dan één periode ver onder normbedrag / Niet gebleken dat gemiddeld boven norm is verdiend
ve13001194 - JV 2013/276
2013-05-28, ABRvS, 201303429/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA1998]
Bewaring / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Meerdere in elkaars verlengende liggende verblijfsaanvragen ingediend
ve13001234 - JV 2013/277
2013-06-05, Vz ABRvS, 201304596/2/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA2847]
Voorlopige voorziening / Opschorting termijn art. 20 lid 1 Dublinverordening 343/2003
ve13001248 - JV 2013/278
2013-06-06, ABRvS, 201303044/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA2849]
Bewaring / Afzien van zitting impliceert ambtshalve oordeel over rechtmatigheid maatregel / Art. 94 Vw 2000 / Vreemdeling dient gelegenheid te krijgen zijn standpunt naar voren te brengen
ve13001242 - JV 2013/279
2013-06-10, ABRvS, 201303943/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3596]
Bewaring / Vermoedelijk slachtoffer mensenhandel / Te lang gewacht met wijzen op mogelijkheid om aangifte mensenhandel te doen / Voortvarendheid
ve13001275 - JV 2013/280
2013-06-10, ABRvS, 201303698/1/V3, 201303699/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3595]
ve13001224 - JV 2013/281
2013-06-11, ABRvS, 201204118/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3602]
Asielaanvraag / Motivering geloofwaardigheid asielrelaas / Eritrea / Spreekt alleen maar Tigrinya / AA-procedure maximaal één week / Art. 3 en 13 EVRM / Arrest I.M. tegen Frankrijk
ve13001238 - JV 2013/282
2013-06-12, ABRvS, 201303764/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA3611]
Bewaring / Dublin / Zweden / Afwijzing verzoek om terugname / Rekening houden met mogelijkheid dat geen verzoek om heroverweging wordt ingediend / Voortvarendheid vereist bij nemen terugkeerbesluit
ve13001253 - JV 2013/283
2013-06-17, ABRvS, 201209454/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:63]
Ongewenstverklaring / Opvang / Verstrekkingen Rva 2005 / Besluit van gelijke strekking / Nova / Opvangrichtlijn 2003/9 / Procedurerichtlijn 2005/85 / Interim measure
ve13001271 - JV 2013/284
2013-06-19, ABRvS, 201301968/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:96]
Tweede gelijktijdige beroep tegen zelfde besluit onterecht niet-ontvankelijk verklaard / Onrechtmatigheid staandehouding tast terugkeerbesluit en inreisverbod niet aan
ve13001274 - JV 2013/285 noot M.L. van Riel
2013-06-19, ABRvS, 201211655/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:91]
Bewaring onrechtmatig wegens onrechtmatig terugkeerbesluit / Schadevergoeding o.g.v. art. 8:73 Awb i.p.v. art. 106 Vw 2000 / Geen materieel verschil / Art. 5 EVRM / Arrest Emin / Onrechtmatig verblijf geen reden schadevergoeding te matigen / Gebrek aan medewerking door vreemdeling wel reden voor matiging schadevergoeding
--- Van Riel behandeld het recht op schadevergoeding bij onrechtmatige detentie als gevolg van een onrechtmatig terugkeerbesluit in het kader van art. 5 lid 5 EVRM en het arrest Emin.
ve13001283 - JV 2013/286
2013-06-19, ABRvS, 201209941/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:CA3695]
WAV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Arbeid in opdracht vanuit eenmanszaak / Geen gezagsverhouding / Zelfstandige / Vrijheid van vestiging / Zelf voorzien
ve13001330 - JV 2013/287
2013-06-20, ABRvS, 201304137/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:71]
Bewaring / Verlengingsbesluit tijdig genomen / In afwachting beslissing op asielaanvraag / Termijnen / Terugkeerrichtlijn / Arrest Kadzoev
ve13001361 - JV 2013/288
2013-06-28, ABRvS, 201302364/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:177]
Bewaring / Verlenging termijn / Terugkeerrichtlijn / Arrest Kadzoev / Strafrechtelijke antecedenten kunnen bij verzwaarde belangenafweging niet worden meegewogen / Art. 62 lid 2 sub c en 66a Vw 2000 zien niet op bevoegdheid om in bewaring te stellen / Medische klachten ook meewegen
ve13001369 - JV 2013/289 noot T.P.A. Weterings
2013-06-28, ABRvS, 201204124/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:131]
Regulier / Art. 20 VWEU / Zambrano / EU-burger / Canada / Niet gebleken dat vader feitelijk niet in staat is voor het kind te zorgen / Hulp en ondersteuning kunnen krijgen van maatschappelijke instellingen / Belangenafweging art. 8 EVRM
--- Weterings stelt aan de hand van de Zambrano jurisprudentie dat in de praktijk, zoals in deze zaak, de jonge Unieburger de Unie zal verlaten. Een onwenselijke situatie welke in het belang van het kind roept om een doorbreking van de lijn van de Afdeling en prejudiciële vragen.
ve13001376 - JV 2013/290
2013-07-03, ABRvS, 201200070/1/V4 (ECLI:NL:RVS:2013:183)
Aanvraag buitenschuld / Iran / Ook na tussenkomst DT&V geen LP verstrekt door Iraanse autoriteiten / Geen duidelijke indicaties voor twijfel / Onvoldoende gemotiveerd welke mogelijkheden voor de vreemdeling redelijkerwijs nog open staan om identiteit en nationaliteit aan te tonen
ve13001374 - JV 2013/291
2013-07-04, ABRvS, 201203749/1/V2, (ECLI:NL:RVS:2013:195)
Herhaalde asielaanvraag / Beoordeling gestelde terugkeer naar Irak / Verklaring dat bewaring werd opgeheven om hem naar Irak uit te zetten toont terugkeer niet aan / Geen nova
ve13001372 - JV 2013/292
2013-07-05, ABRvS, 201304861/1/T1/V3, 201305033/1/T1/V3 (G. en R.) - Prejudiciële vragen [ECLI:NL:RVS:2013:239]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Art. 41 lid 2 Handvest Grondrechten EU / Gevolgen schending (unierechtelijk) verdedigingsbeginsel / Ruimte voor belangenafweging?
ve13001291 - JV 2013/293
2013-03-20, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 12/23701 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1171]
Kennismigrant / Roemenië / Bulgarije / Geen marktconformiteitstoets uitgevoerd / Twijfel over benodigde kwalificaties en ervaring / Standstillbepaling / Onderzoek naar aannemelijkheid van uitbetaling vormt geen aanscherping van beleid
ve13001294 - JV 2013/294
2013-05-01, VK Rb Den Haag zp Roermond (mk), AWB 13/4747 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1007]
Asielaanvraag / Noord-Korea / Zuid-Korea als verblijfsalternatief / Mogelijkheid verkrijgen Zuid-Koreaans burgerschap / Brief Vluchtelingenwerk / Rapporten UN Human Rights Council, Amnesty International en US State Department / Deskundigenbericht / Gevaar voor familieleden bij vestiging in Zuid-Korea / Psychische omstandigheden
ve13001172 - JV 2013/295
2013-02-28, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/3992, [ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6332]
Bewaring in Penitentiair Psychiatrisch Centrum / Niet gescheiden van strafrechtelijk gedetineerden / Art. 16 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 geen uitzondering op art. 16 lid 1 / Vervolgberoep / Matiging schadevergoeding / Algerije
ve13001323 - JV 2013/296
2013-03-26, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 11/36796 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA0851]
Asielaanvraag / Afghanistan / Vertrekverklaring / Vrijwillig vertrek via IOM / Intrekking beroep / Geen dwaling
ve13001266 - JV 2013/297
2013-04-26, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 12/26942 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3938]
Herhaalde asielaanvraag / Sri Lankaanse autoriteiten / Tamils / LTTE / Ambtsbericht oktober 2011 / Art. 3 EVRM / Nieuw ingebrachte informatie als nova aan te merken
ve13001225 - JV 2013/298
2013-05-07, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 13/6439 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3033]
Bewaring / Vervolgberoep / Verlengingsbesluit / Marokko / Laissez-passer / Geen zicht op uitzetting / Schadevergoeding
ve13001316 - JV 2013/299
2013-05-25, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 13/13576
Vovo / Bezwaar tegen feitelijke uitzetting / Fit-to-fly-arts / Honger en dorststaking
ve13001221 - JV 2013/300
2013-06-10, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 13/467, [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3059]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / DRC / Zuid-Kivu / Bewijswaarde oordeel deskundige / Vestigingsalternatief Kinshasa / Alleenstaande moeder / Levensomstandigheden gelet op ondervoeding kinderen / C2/6.1. Vc 2000
[GW]