Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Pu­bli­ca­tie rap­port over het mo­ti­ve­ren in ho­ger be­roep in het vreem­de­lin­gen­recht

08/09/2021

Nieuwsbericht

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de ABRvS onderzoek gedaan naar de nieuwe werkwijze van motiveren in vreemdelingenzaken. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de werkwijze moet worden uitgebouwd. De ABRvS zou volgens de onderzoekers bij de toepassing van art. 91 lid 2 Vw het omgekeerde uitgangspunt moeten hanteren: 'motiveren van uitspraken waarin het hoger beroep ongegrond wordt verklaard zou de regel moeten zijn in plaats van de uitzondering'.

Einde grace period voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

08/09/2021

Nieuwsbericht

Op 1 oktober 2021 eindigt de zogeheten grace period voor Britse burgers in Nederland die nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, hetgeen betekent dat zij na deze datum onrechtmatig verblijven in Nederland, wat grote verblijfsrechtelijke en maatschappelijke gevolgen heeft. Wel is nog sprake van een flexibel beleid tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Gedurende deze periode kan de IND met terugwerkende kracht alsnog een verblijfsdocument toekennen. Vanaf 1 oktober 2022 worden Britten zonder verblijfsdocument gelijkgesteld met andere derdelanders, met uitzondering van minderjarigen die dit document aanvragen zodra zij 18 worden.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 11

01/09/2021

Nieuwsbericht

In deze aflevering 17 uitspraken en drie noten. Van Helen Oosterom-Staples bij het HvJEU arrest B.Y./Stadt Duisburg over art. 9 Besluit nr. 1/80. Welke bepaling lidstaten verplicht om voor kinderen van Turkse werknemers en kinderen van de eigen onderdanen dezelfde toelatingseisen te hanteren voor de toegang tot het onderwijs en beroepsopleidingen. Een noot van Myrte Wijnkoop bij een Afdelingsuitspraak over meerdere leeftijdsregistraties van een Eritese asielzoeker in Eurodac en de plicht aan de kant van de overheid om in samenwerking met de asielzoeker andere relevante elementen te verzamelen en te beoordelen. Verder een noot van Marq Wijngaarden bij een Afdelingsuitspraak in een zestal zaken van Syriëgangers die zich niet in Nederland bevinden en waarvan de Nederlandse nationaliteit is ingetrokken. Vaak weten zij niet eens dat er een intrekkingsprocedure plaatstvindt en levert dit voor de advocaat de nodige procedurele problemen op. 

Afdeling legt Hof opnieuw vraag over overdachtstermijn Dublin voor

01/09/2021

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) heeft op 1 september 2021 het Hof van Justitie EU in een verwijzingsuitspraak een prejudiciële vraag gesteld over de uitleg van de artikelen 27 lid 3 en 29 van de Dublinverordening. Schort een door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzochte voorlopige voorziening bij een hoger beroepsrechter de overdrachtstermijn van Dublin op? De ABRvS vraagt het Hof deze vraag te voegen bij haar eerdere vraag aan het Hof over over de overdrachtstermijn, aangezien in die zaken ook voorlopige voorzieningen gevraagd zijn door de staatssecretaris aan de Afdeling.

Staatssecretaris komt terug van aanpak gezinshereniging amv

24/08/2021

Nieuwsbericht

Deze week zijn berichten verschenen in de media, waarin naar voren is gekomen dat door een in november 2020 doorgevoerde 'beleidsaanpassing' (opgenomen in de niet openbare Handvatten nareis) veel amv's niet langer in aanmerking komen voor gezinshereniging met hun ouders. In 2019 werd besloten op een individuele zaak die dusdanig afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken dat van de IND in redelijkheid niet gevraagd kon worden het gewenste nareisverzoek te honoreren. Vervolgens is de IND, met het oog op rechtsgelijkheid, in enkele vergelijkbare gevallen tot eenzelfde oordeel gekomen, waarmee deze werkwijze meer generiek werd gehanteerd. Naar aanleiding van een, op verzoek van de staatssecretaris opgemaakte, recent verschenen inventarisatie heeft deze op 24 augustus 2021 besloten af te zien van de generieke werkwijze en deze slechts toe te passen in gevallen waarin evident geen sprake is van “alleenstaand”, conform het advies in de inventarisatie.

IND-team naar Marnewaard voor Afghaanse evacués

24/08/2021

Nieuwsbericht

De IND stuurt een speciaal team naar de tijdelijke noodopvang voor Afghaanse evacués in Marnewaard, alwaar zij ter plekke de asielaanvragen in behandeling nemen. In het team, bestaande uit ongeveer 20 medewerkers, zitten experts die eerder al de Tolkenregeling uitvoerden. Daarnaast is de IND actief op Schiphol.

Instelling vertrek- en besluitmoratorium voor Afghanistan

11/08/2021

Nieuwsbericht

Dit kondigt de SvJ&V aan in een Kamerbrief van 11 augustus 2021. Hoewel in het huidige beleid al rekening wordt gehouden met de precaire situatie in Afghanistan en er veel groepen zijn aangemerkt als risico- en kwetsbare minderheidsgroep, is de situatie in Afghanistan zodanig aan verandering onderhevig en de ontwikkelingen voor de komende periode dermate onzeker, dat besloten is tot het instellen van een vertrek- en besluitmoratorium.

Integrale beoordeling verklaringen en bewijs asielaanvraag LHBTI

04/08/2021

Nieuwsbericht

In deze uitspraak van 4 augustus 2021 van de ABRvS gaat het om de vraag of de staatssecretaris deugdelijk gemotiveerd op de overgelegde stukken is ingegaan en of hij ze bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de door de vreemdeling gestelde seksuele gerichtheid integraal heeft bezien in relatie tot de door de vreemdeling afgelegde verklaringen. De staatssecretaris heeft echter het overgelegde bewijs terzijde geschoven met een enkele verwijzing naar de ontoereikende verklaringen van de vreemdeling zelf. Hij moet zijn besluit op dit punt dan ook, eventueel na nader onderzoek en een aanvullend gehoor, beter motiveren. Eveneens biedt dit gelegenheid om de uitkomst van de procedure van de gestelde partner van de vreemdeling te betrekken bij de beoordeling.

ABRvS: SvJ&V moet beter uitleggen waarom statushouders wél terug kunnen naar Griekenland

28/07/2021

Nieuwsbericht

In een tweetal uitspraken van heden heeft de Afdeling geoordeeld dat de SvJ&V beter moet motiveren waarom vreemdelingen die hier asiel aanvragen, maar al bescherming genieten in Griekenland, terug kunnen keren. Griekse autoriteiten kunnen in de praktijk vaak niet voorkomen dat deze zogenoemde statushouders in een situatie terechtkomen waarin zij niet kunnen voorzien in de belangrijkste basisbehoeften. Er zijn al jaren zorgen over de situatie voor statushouders in Griekenland. Eerder oordeelde de Afdeling nog dat de situatie weliswaar moeilijk is, maar dat zij nog altijd terug konden keren. Door nieuwe ontwikkelingen komt de Afdeling nu tot een ander oordeel. De uitspraken hebben ook gevolgen voor asielaanvragen van andere statushouders die een verblijfsvergunning in Griekenland hebben.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 10

26/07/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 10 van JV bevat vijf noten over diverse onderwerpen. Karen Geertsema bespreekt een Hofarrest waarin het Hof heeft geoordeeld dat de Staat bij een opvolgende aanvraag om internationale bescherming bewijs niet zomaar terzijde kan schuiven enkel omdat de authenticiteit van het document niet kan worden vastgesteld. Vervolgens gaat Lineke Blijdorp in op een tweetal Afdelingsuitspraken over bekeerlingen. In de eerste uitspraak is geoordeeld dat de SvJ&V kenbaar moet motiveren wat zijn standpunt is m.b.t. de verklaringen in de elementen kennis van het geloof en de ontplooide activiteiten, ook indien hij een doorslaggevend gewicht toekent aan de ontoereikende verklaringen over de motieven voor en het proces van bekering. In de tweede werd onvoldoende rekening gehouden met de persoonlijke achtergrond van de vreemdeling. Vervolgens schrijft Gerben Dijkman een noot bij de uitspraak van VK Amsterdam, waarin deze het beroep op privéleven ex art. 8 EVRM gegrond heeft verklaard van twee Marokkaanse vrouwen die op zeer jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen en het grootste deel van hun leven in Nederland hebben doorgebracht, maar geen rechtmatig verblijf hadden. Gerard-René de Groot gaat in op een uitspraak van Rb Den Haag waarin de Nederlandse nationaliteit niet van rechtswege is verloren ondanks het hebben van een dubbele nationaliteit. Tot slot bespreekt Tesseltje de Lange een uitspraak van VK Haarlem over de verklaring van een deskundige begeleider van een innovatieve start-up en of deze wel zomaar terzijde had mogen worden geschoven.