Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Noot Spijkerboer bij Afdelingsuitspraak Howick en Lili

07/09/2018

Nieuwsbericht

Thomas Spijkerboer heeft stevige kritiek op de wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak in de zaak van de Armeense kinderen het beroep op art. 3 EVRM behandelt, alsook op de versnelde behandeling van de zaak op verzoek van de staatssecretaris en de toetsing van de uitzetting buiten de procedurele kaders om. De annotatie verschijnt in de volgende aflevering van JV, maar is nu al te lezen op Migratieweb (JV 2018/163, ve18003200).

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 11

30/08/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van Helen Oosterom-Staples bij de arresten Altiner en Banger, beide over de terugkeer van een EU-burger met derdelander-familieleden naar de thuislidstaat van de EU-burger. Oosterom-Staples geeft aan op welke punten Altiner en Banger de eerdere terugkeer-rechtspraak van het HvJ EU bevestigen en wat zij daaraan toevoegen. De annotator gaat ook in op het voorstel dat de AG deed, om de onderbouwing van die rechtspraak te heroverwegen. Tot slot wijdt zij enkele overwegingen aan de verplichting van lidstaten om de betrokkenen rechtsmiddelen ter beschikking te stellen. Lees hier de hele aflevering.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 10

01/08/2018

Nieuwsbericht

Deze aflevering bevat zes noten, waaronder een noot van Mark Klaassen bij het arrest K. en H.F. van het HvJEU, over de openbare orde-toets ten aanzien van 1F'ers die onder de Verblijfsrichtlijn vallen. Jorrit Rijpma annoteerde het Luxemburgse arrest Coman e.a. over de toegang van een homoseksuele echtgenoot o.g.v. de Verblijfsrichtlijn in een lidstaat die het homohuwelijk niet erkent. Jo-Anne Nijland en Anne Wijffelman schreven een kritische noot bij een Afdelingsuitspraak in de zaak van een minderjarige die nareis beoogt bij de partner met wie zij Syrië is gehuwd. Zij betogen dat de staatssecretaris per zaak moet beoordelen of sprake is van een gedwongen huwelijk en bij het tegenwerpen van een leeftijdseis altijd moet toetsen aan artt. 5 lid 5 en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn, als daartoe feiten en omstandigheden zijn gesteld. Lees hier de hele aflevering.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 9

05/07/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Corrien Ullersma bij een Afdelingsuitspraak in een opmerkelijke casus waarin zij opmerkt dat zowel t.a.v. art. 8 EVRM als het nareisbeleid sprake is van een niet draagkrachtige motivering. Verder een noot van Tesseltje de Lange bij een Afdelingsuitspraak in een Wav boete zaak van Chinese restauranthouders met verblijf als mobiele langdurig ingezetenen uit Italië. Zij gaat in op die verblijfsstatus en het 'arbeid' laten verrichten door minderjarige kinderen. Paul Minderhoud heeft een noot geschreven bij drie CRvB uitspraken waarin hij de laatste ontwikkelingen op het gebied export van uitkeringen in het licht van het woonlandbeginsel onder de loep neemt. JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen.

Kroaten per 1 juli 2018 vrij op de arbeidsmarkt

04/07/2018

Nieuwsbericht

Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de EU. De overgangstermijn waarin voor Kroaten een TWV-plicht gold, is in 2015 verlengd tot 1 juli 2018. In de huidige gunstige economische situatie is er geen reden om deze overgangstermijn nogmaals te verlengen. Kroaten die in Nederland willen werken, zijn daarom niet langer TWV-plichtig.

Beroep asielzoeker schorst terugkeerprocedure

19/06/2018

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU oordeelt in de zaak Gnandi dat lidstaten een terugkeerbesluit mogen vaststellen, zodra een asielverzoek is afgewezen. Asielzoekers hebben echter recht op een doeltreffend beroep met van rechtswege schorsende werking bij ten minste één rechterlijke instantie. Dit betekent dat alle gevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst gedurende de termijn voor het instellen van beroep en, als dat wordt ingesteld, tot aan de beslissing daarop.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 8

15/06/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Hemme Battjes bij het arrest MP van het HvJEU: Uitzetting van een in het verleden gemarteld persoon kan leiden tot subsidiaire beschermingsstatus. En een noot van Arno Overmars bij een Afdelingsuitspraak over de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de studievoortgang van een buitenlandse student. JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen.

Prejudiciële vragen over openbare orde-begrip

06/06/2018

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt in drie afzonderlijke zaken prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de motiveringseisen die voortvloeien uit de bepalingen over de openbare orde in de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Schengengrenscode.

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

30/05/2018

Nieuwsbericht

In een nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, wat er in Brussel speelt op het gebied van migratie. Naast de Europese Migratieagenda, behandelt zij onder meer de door de Commissie voorgestelde wijziging van het VIS, de plannen voor een Europese variant op het Amerikaanse ESTA en de commissievoorstellen tot wijziging van de Visumcode.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 7

24/05/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering acht noten, waaronder noten van Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer bij uitspraken over geloofwaardigheidsbeoordeling seksuele voorkeur, een noot van Kees Groenendijk bij het HvJEU arrest A en S en een noot van Pieter Boeles bij het EHRM arrest Hoti tegen Kroatië over regularisatie in geval van staatopvolging.  JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen.