Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 8 verschenen

08/06/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering van JV vijf noten. Onder andere van Marianne Wiersma over bij WGA’ers geldende regels voor vrijstelling van de inkomenseis bij gezinshereniging en een noot van Pieter Boeles over de door de Afdeling onverbindend verklaarde nationale regelgeving inzake verstrekken onjuiste gegevens in een eerdere procedure en wachttermijn van vijf jaar.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 7 verschenen

18/05/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering twaalf noten, waaronder een noot van Ralph Severijns over het (niet) horen van getuigen in de Nederlandse asielprocedure en een noot van Pieter Boeles bij een Afdelingsuitspraak, die een opening biedt om aan buitenlandse verzorgende ouders van gezinnen met Nederlandse kinderen makkelijker een verblijfsvergunning te verlenen.

Verblijfsrecht verzorgende ouder van minderjarige Unieburger

10/05/2017

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 10 mei 2017 arrest gewezen in de zaak Chavez-Vilchez e.a. De omstandigheid dat de Nederlandse ouder de zorg voor een Nederlands kind op zich kan en wil nemen is relevant, maar volstaat niet om de derdelander ouder die het kind daadwerkelijk verzorgt een verblijfsrecht te ontzeggen. De overheid moet vaststellen of het kind zo afhankelijk is van de derdelander ouder, dat het genoopt zou zijn de Unie te verlaten, als die ouder het verblijfsrecht werd geweigerd.

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor voortgezet verblijf

10/05/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling stelt in een uitspraak van 10 mei 2017 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU over o.m. de toelaatbaarheid van het tegenwerpen van nationale integratievoorwaarden bij de aanvraag van een autonome verblijfstitel, gelet op art. 15 Gezinsherenigingsrichtlijn.

Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

04/05/2017

Nieuwsbericht

Met ingang van 12 juni 2017 is het verplicht digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. Dit blijkt uit het op 4 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd KB, waarmee de gedeeltelijke inwerkingtreding van de wetten en besluiten van het Programma KEI wordt vastgesteld.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 6 verschenen

01/05/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Stefan Kok over het risico op onmenselijke behandeling dat vreemdelingen moeten lopen in het kader van een humanitair visum en een noot van Wil Eikelboom over het toevoegen van een advocaat door de Raad voor Rechtsbijstand in Dublinzaken.

Wachttermijn onjuiste implementatie Gezinsherenigingsrichtlijn

01/05/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft op 26 april 2017 art. 16 lid 1 onder i Vw 2000 en art. 3.77 lid 7 Vb 2000 onverbindend verklaard, voor zover zij de SvV&J de bevoegdheid geven een verblijfsaanvraag af te wijzen wegens onjuiste gegevens die al tot afwijzing van een eerdere aanvraag hebben geleid.

De rechtspraak wil verplicht digitaal procederen per 12 juni 2017

25/04/2017

Nieuwsbericht

De Raad voor de rechtspraak heeft de minister geadviseerd digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij de rechtbanken per 12 juni 2017 verplicht te stellen. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak wordt het vanaf die datum mogelijk om op vrijwillige basis digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken.

Eupdate 2017/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid

19/04/2017

Nieuwsbericht

Onderwerpen die worden besproken zijn: Verslag Europese Grens- en Kustwacht, Negende voortgangsverslag Commissie over herplaatsing en hervestiging, Derde rapport Migratiepartnerschappen met derde landen, jaarlijkse bijeenkomst EU en IOM en Commissie presenteert EU-actieplan met nieuwe maatregelen voor efficient terugkeerbeleid.

Prejudiciële vraag over verlies Nederlanderschap van rechtswege

19/04/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in een uitspraak van 19 april 2017 aan het Hof van Justitie van de EU gevraagd of de wettelijke regeling, dat een Nederlander die ook derdelander is na tien jaar ononderbroken verblijf buiten de Unie van rechtswege zijn Nederlandse nationaliteit - en daarmee het Unieburgerschap - verliest, Unierechtelijk toelaatbaar is.