Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Anna Cleuters wint Migratie Annotatiewedstrijd 2019!

04/12/2019

Nieuwsbericht

Tijdens de halfjaarlijkse WRV-bijeenkomst die plaatsvond op 3 december 2019, is door jurylid Erna van Keken de eerste prijs overhandigd aan Anna Cleuters, student aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit. De jury prees Cleuters vanwege het actuele en originele onderwerp, gezinsmigratie, de bondigheid en ook Cleuters moed om stelling te nemen en een eigen mening te vormen in haar annotatie. Cleuters heeft haar annotatie geschreven bij de uitspraak ve18002842. Nieuwsgierig geworden naar de annotatie? Deze wordt gepubliceerd in de eerste editie van JV aankomend jaar. Ook ontving Irina Csender een eervolle vermelding voor haar annotatie over de Brexit. Haar annotatie is gepubliceerd op Migratieweb en te vinden onder het ve-nummer ve19000239. Het rapport van de jury is te vinden op www.stichtingmigratierecht.nl/annotatiewedstrijd.

Schrappen rechtsbijstand bestuurlijke fase asielprocedure

22/11/2019

Nieuwsbericht

SvJ&V Broekers-Knol heeft in een interview met de Volkskrant op 20 november 2019 aangekondigd de rechtsbijstand in de bestuurlijke fase van de asielprocedure te willen afschaffen, zoals in het regeerakkoord staat. Rechtshulp zal dan pas worden verleend wanneer een asielzoeker tegen de afwijzing in beroep gaat. Hiertoe zal het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 worden gewijzigd. De IND en RvR hebben beiden een impactanalyse uitgevoerd over deze voorgenomen wijziging. De impactanalyses zijn inmiddels beschikbaar; het ontwerpbesluit nog niet.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 15

22/11/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 15 elf uitspraken en vijf noten. Marcelle Reneman bespreekt een Afdelingsuitspraak over een rechtsbijstandvergoeding voor een inhoudelijke asielprocedure die volgt op een Dublinprocedure, waarin de asielaanvraag niet in behandeling is genomen. Een vergoeding van twee punten (in plaats van de gebruikelijke twaalf) is dan zeer disproportioneel. Hester Kroeze gaat in op de haken en ogen aan een afwijzing van een Chavez-Vilchez beroep indien het kind en de derdelander moeder hun familieleven in Zwitserland zouden kunnen uitoefenen. Nadia Ismaïli bespreekt het omgaan van de Afdeling op het punt dat bij afwijzing van een aanvraag op grond van het leeftijdsvereiste niet per definitie af kan worden gezien van een onderzoek naar individuele omstandigheden. Pieter Krop bespreekt de uitspraak van de Afdeling over een ongerechtvaardigde beperking van dienstverrichting door werknemers van een Cypriotische onderneming op een passagiersschip die niet in Cyprus gerechtigd zijn te verblijven en te werken, maar wel in Duitsland waar ze normaliter werkzaam zijn. Ten slotte een noot van Kees Groenendijk bij een Rechtbank uitspraak over een motiveringsgebrek in besluit minister alle mensen met de Turkse nationaliteit, dus ook zij die niet onder de associatieovereenkomst vallen, te scharen onder de uitzondering van art. 5 lid 2 onder d Wet Inburgering.

Extra geld voor sociale advocatuur

18/11/2019

Nieuwsbericht

Minister Dekker heeft vandaag bekend gemaakt dat er een overbruggingsregeling voor de sociale advocatuur komt. Het kabinet trekt daar circa 60 miljoen euro (73 miljoen inclusief btw) voor uit. Zowel in 2020 als in 2021 komt er jaarlijks circa 30 miljoen euro (36,5 miljoen inclusief btw) bij. Advocaten die toevoegingen doen krijgen vanaf 1 januari 2020 een hogere vergoeding. Het betreft een tijdelijke maatregel gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee wordt de oproep van de NOvA uit de ‘brandbrief’ van begin september gehonoreerd.
---Bron: website NOvA

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht aflevering 14

01/11/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 14 van JV 5 noten. Pieter Boeles bespreekt Chenchooliah van het HvJEU, die gaat over de toepassing van de waarborgen van de Verblijfsrichtlijn op een verwijderingsbesluit jegens een derdelander die niet langer in aanmerking komt voor verblijf op grond van deze richtlijn. Tesseltje de Lange schrijft commentaar bij de uitspraak Maksimovic e.a. van het HvJEU, waarbij de evenredigheid van bestuurlijke boete bij het niet naleven van administratieve verplichtingen rond grensoverschrijdende dienstverlening centraal staat. Onder andere plaatst zij deze uitspraak in de context van wet- en regelgeving die in Nederland van toepassing is. Elies Steyger gaat in op een Afdelingsuitspraak waarbij een Azerbeidzjaanse vrouw wegens een gebrek aan causaliteit tevergeefs tracht schadevergoeding te verkrijgen wegens onrechtmatigheid van een besluit tot afwijzing van een mvv, nu zij het inburgeringsexamen alsnog heeft behaald. Frans Fonville geeft uitleg bij een uitspraak waarin de afdeling oordeelt dat het verblijf op Schiphol in dit geval geen vrijheidsontneming betreft. Ten slotte een noot van Angelina van Kampen bij eveneens een Afdelingsuitspraak, waarin zij aan de hand van jurisprudentie uiteenzet in welke situatie de SvJ&V is gehouden een nieuwe voornemenprocedure te starten ingevolge art. 3.119 Vb.

A&MR 2019 aflevering 9

15/10/2019

Nieuwsbericht

Aflevering 9 van de A&MR is verschenen, met hierin onder andere het tweede deel van het tweeluik waarin Annemarie Busser, Revijara Oosterhuis en Tineke Strik schrijven over vreemdelingendetentie. In dit deel bespreken zij de procedurele waarborgen en de rechterlijke toetsing van de detentiemaatregel bij (gedwongen) terugkeer in het licht van het nieuwe wetsvoorstel en het Europees en internationaal recht. Daarnaast bespreekt Evelien Brouwer de uitspraak van het HvJEU in de zaak Vethanayagam en geeft Nadia den Ouden antwoord op de vraag: 'Wat zijn de mogelijkheden van beroep op buitenschuld beleid bij ontbreken positief zwaarwegend DT&V advies?'. Martine Goeman en Sander Schuitemaker bespreken het rapport van de Kinderombudsman over een zaak waarin een doof, Afghaans meisje gehoorimplantaten werden geweigerd, vanwege het feit dat zij geen verblijfsvergunning had en Carolus Grütters bespreekt de uitspraak van zittingsplaats Den Bosch van 19 augustus 2019. Ook bevat deze aflevering van A&MR een verslag van de promotie van Younous Arbaoui en een column van Arend Hulshof, waarin hij schrijft over de vergelijking van de huidige situatie met de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht aflevering 13

11/10/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 13 van JV 6 noten. Willem Hutten bespreekt het arrest Torubarov van het HvJEU, welke gaat over de bevoegdheid van rechterlijke instanties om zelf in asielzaken te voorzien door zelfstandig een asielvergunning te verstrekken. Maarten den Heijer geeft uitleg bij een uitspraak van de ABRvS over asielaanvragen door Ahwazi, en het doortrekken van het discretieverbod naar asielaanvragen op grond van politieke overtuiging. Marcelle Reneman gaat in op een arrest van de ABRvS over het meenemen van asielmotieven in beroep. Hans Balfoort bespreekt ook een arrest van de ABRvS, waarbij het begrip 'verlopen' in de zin van de Dublinverordening centraal staat. Pieter Boeles geeft commentaar bij een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een intrekking Nederlanderschap en het beschikken over rechtmatig verblijf. Tenslotte een noot van René de Groot bij een uitspraak van het Gemeenschappelijk HvJ van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarbij hij ingaat op de relatie tussen vaderlijke erkenning en (het verliezen van) Nederlanderschap.

Uitsprakenregister niet toereikend voor openbaar maken uitspraken

09/10/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 9 oktober 2019 in navolging van haar uitspraak van 30 april j.l. over het zaakverloopregister (ve19001280) geoordeeld dat voor belangstellenden het Uitsprakenregister asiel & bewaring geen toereikende wijze is om uitspraken openbaar te maken omdat het register geen inhoudelijke informatie bevat, zodat niet gericht een specifieke uitspraak kan worden opgevraagd. Terugkeer naar de oude manier van uitsprakenzittingen is wel een adequate methode.

Prejudiciële vragen over verblijfsrecht weggestuurde Poolse EU-burger

27/09/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 25 september vragen gesteld aan het HvJEU over de Verblijfsrichtlijn. Wanneer is een besluit uitgereikt aan een EU-burger om Nederland binnen 28 dagen te verlaten uitgewerkt? Is dat al uitgewerkt wanneer hij binnen de termijn Nederland heeft verlaten? En zo ja, heeft die persoon dan bij terugkeer opnieuw legaal verblijf o.g.v. art. 6 Verblijfsrichtlijn of kan hij dan in bewaring worden gesteld? En als het besluit niet direct is uitgewerkt op het moment dat een EU-burger het land verlaat, hoe lang moet hij dan buiten Nederland blijven?

A&MR 2019, aflevering 8

24/09/2019

Nieuwsbericht

Aflevering 8 van de A&MR is verschenen, met hierin onder andere een artikel van Annemarie Busser, Revijara Oosterhuis en Tineke Strik, waarin zij de detentie-omstandigheden onder het huidige regime en onder het nieuwe wetsvoorstel toetsen aan internationale normen. Daarnaast worden in de Kroniek toelatingsgronden asiel de nieuwste ontwikkelingen besproken door Sadhia Rafi. Verder bespreekt Willem Hutten de uitspraak van HvJEU Y.Z. e.a., bespreekt Daan Bes de vraag of de Belastingdienst toeslagen mag terugvorderen wanneer de verblijfsvergunning van de toeslagpartner met terugwerkende kracht wordt ingetrokken en recenseert Carla van Os het UNHCR-rapport 'In de eerste plaats een kind'. De aflevering eindigt met een column van Daniël van der Ree, die concludeert dat ondanks een wetswijziging van 2017, waarin het niet langer verplicht is vergunninghouders urgentie te verlenen bij hun zoektocht naar een sociale huurwoning, het beleid van de meeste gemeenten niet is aangepast.