Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige

12/04/2018

Nieuwsbericht

Een minderjarige asielzoeker die tijdens de procedure meerderjarig wordt en vervolgens wordt erkend als vluchteling, heeft in nareisprocedures recht op gezinsherening als een minderjarige. Dit verklaart het Hof van Justitie EU op prejudiciële vragen van de vreemdelingenkamer Amsterdam.

Lagere leges per 3 mei 2018

03/04/2018

Nieuwsbericht

Naar aanleiding van een nieuwe berekening van de kostprijzen bij de IND worden voor een aantal verblijfsvergunningen en de vergunning erkenning referent de leges verlaagd.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen

23/03/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van Karin Zwaan over de mogelijkheid iets te 'veranderen' aan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas met een iMMO rapport. En een noot van Corrien Ullersma over de invulling van de verschoonbaarheidstoets bij overschrijding van de nareistermijn.

Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris

19/03/2018

Nieuwsbericht

Bij een verzoek om een voorlopige voorziening hanteert de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling, anders dan voorheen, als maatstaf of aannemelijk is dat de aangevallen uitspraak in hoger beroep zal worden vernietigd. Ook betrekt hij de belangen van partijen bij zijn beoordeling. Aan de enkele mogelijkheid dat de staatssecretaris een dwangsom verbeurt komt in de belangenafweging geen gewicht toe.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen

05/03/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering van JV negen noten over visa, Wav boete, nationalteit, derdelanden exceptie, 15c Libië, RVO advies, openbare orde en equality of arms.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen

09/02/2018

Nieuwsbericht

Deze JV bevat een noot van Galina Cornelise bij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Ouhrami. Cornelisse bespreekt de haken en ogen aan het strafbaarstellen van illegaal verblijf, als een inreisverbod nog geen rechtsgevolg heeft. Tesseltje de Lange schreef een noot bij een rechtbankuitspraak over een motiveringsgebrek ten aanzien van de hoogte van de leges voor arbeidsmigranten.

Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit

08/02/2018

Nieuwsbericht

De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam is voornemens prejudiciële vragen te stellen over het eventuele verlies van het EU-burgerschap en daaraan te ontlenen rechten en vrijheden voor Britse onderdanen wegens Brexit.

EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

07/02/2018

Nieuwsbericht

In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.

'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'

07/02/2018

Nieuwsbericht

In een ongevraagd advies over het openbare ordebeleid adviseert de ACVZ onder meer om de praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht te herzien, om het aantal glijdende schalen terug te brengen van drie naar één en om de actuele bedreigingstoets en de brede belangenafweging te verankeren in het Vreemdelingenbesluit.

Prejudiciële vragen over afname biometrische gegevens

01/02/2018

Nieuwsbericht

Op woensdag 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee Turkse zaken aan het HvJ EU vragen gesteld over het verplicht verstrekken van biometrische gegevens, het bewaren van die gegevens in de vreemdelingenadministratie en het delen ervan voor strafrechtelijke doeleinden. Hoe verhoudt dit zich tot de standstill-bepalingen uit het associatierecht en de privacybepalingen in het EU Handvest?