Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Jaarverslag 2018 Stichting Migratierecht Nederland

15/05/2019

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2018 van Stichting Migratierecht Nederland is verschenen. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.

Wij wensen u veel leesplezier!

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

09/05/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, actuele ontwikkelingen in Brussel. Naast visumstatistieken over 2018 en het Europese visumbeleid komen onder meer ook de Europese Migratieagenda en de versterking van de Europese grens- en kustwacht aan de orde.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 6

02/05/2019

Nieuwsbericht

In JV afl. 6 zijn 15 uitspraken en acht noten opgenomen. O.a. van Tineke Strik bij het arrest E. na vragen VK Haarlem over afwijzen nareis enkel op grond van ontbreken van officiële bewijsstukken; Drie noten van Pieter Boeles bij Afdelingsuitspraken over ambtshalve 8 EVRM toets na vaststelling geen EU-verblijf; bij Mvv, nareis bij volwassen kinderen in het licht van Gezinsherenigingsrichtlijn en 8 EVRM; en bij inhoudelijke beoordeling verblijfsvergunning gezinshereniging als niet aan het mvv-vereiste is voldaan en verder aan alle overige voorwaarden is voldaan.

Digitale handtekening en openbaarmaken uitspraak

30/04/2019

Nieuwsbericht

In het kader van digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken heeft de Afdeling op 30 april 2019 geoordeeld dat het digitaal ondertekenen van uitspraken niet in alle gevallen conform de wettelijke eisen gebeurt (201804030/1/V3).Totdat de Rechtspraak deze werkwijze aanpast zal de Afdeling bij de desbetreffende rechter en griffier van de rechtbank verifiëren of zij de ondertekenaars van de uitspraak zijn. In de andere uitspraak (201803933/1/V3) is overwogen dat het zaakverloopregister voor anderen dan partijen geen toereikende wijze van openbaarmaking van uitspraken is. De ABRvS verbindt ook hier geen gevolg aan het gebrek. Zij heeft al wel kennis genomen van het uitsprakenregister asiel- en bewaringszaken maar gaat hier nog niet op in.

Asiel- en Migrantenrecht aflevering 4

29/04/2019

Nieuwsbericht

Procederen bij het HvJEU, hoe doe je dat? In dit nummer van de A&MR een uitgebreid interview met 4 advocaten die onlangs geprocedeerd hebben voor het Hof, inclusief handige tips. Daarnaast een artikel van Stefanie Pijnenburg over het arrest 'E.', de vaste gedragslijn en nader onderzoek bij nareiszaken. Verder een nieuwe kroniek Algemene wet bestuursrecht in het migratierecht en in de Uitspraak Uitgelicht staat de Afdelingsuitspraak  van 13 februari jl. over Gülenisten. Tot slot in de Vraag & Antwoord de vraag of het kindgebondenbudget mag worden teruggevorderd na inschrijving van het huwelijk.

Inburgeringsvereiste voortgezet verblijf overeenkomstig Gezinsherenigingsrichtlijn, mits evenredig

26/04/2019

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in twee uitspraken geoordeeld dat het inburgeringsvereiste bij de aanvraag van een VVR voortgezet verblijf niet in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Uit HvJEU arrest C en A volgt echter dat het tegenwerpen van het vereiste niet onevenredig aan zijn doel mag zijn. Om aan dit Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel te voldoen, zal de SvJ&V bij een verzoek tot ontheffing van de inburgeringsplicht aangevoerde individuele omstandigheden bij het besluit omtrent ontheffing betrekken. Dat de Nederlandse wet een hoger taalniveau vereist voor aanvragers van een voortgezet verblijf (A2) is niet in strijd met arrest C en A, nu de vreemdeling die in aanmerking komt voor een voortgezet verblijf de tijd heeft gehad om dat basisniveau te bereiken gedurende zijn minstens vijfjarige verblijf in Nederland.

Intrekking Nederlanderschap leden verboden organisatie

18/04/2019

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in twee uitspraken geoordeeld dat het Nederlanderschap van twee Syrië-gangers die zich in 2013 en 2014 aansloten bij ISIS niet ingetrokken kan worden. Niet is aangetoond dat de mannen na 11 maart 2017 nog aangesloten waren bij een verboden organisatie zoals in 2017 opgenomen op een lijst in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Art. 14 lid 4 van die wet heeft geen terugwerkende kracht. Ondanks dat de advocaat geen contact heeft met betrokkenen had hij voldoende gelegenheid om beroepsgronden tegen de besluiten in te brengen.

IND-Werkinstructie geen recht i.d.z.v. artikel 1.27 Vb

18/04/2019

Nieuwsbericht

Werkinstructies die slechts door mededeling op een website bekend zijn gemaakt zijn alleen al daarom geen recht i.d.z.v. art. 1.27 Vb 2000. Dit volgt uit een Afdelingsuitspraak in een nareis zaak van 15 april 2019. In die zaak ging het om de vraag of de oude dan wel de actuele IND-Werkinstructie van toepassing is. Hoewel geen sprake is van recht in vorenbedoelde zin kan de SvJ&V onder omstandigheden o.g.v. het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel toch gehouden zijn een niet meer geldende werkinstructie toe te passen, aldus de Afdeling. 

Discretionaire bevoegdheid per 1 mei 2019 afgeschaft

16/04/2019

Nieuwsbericht

Tegelijk met deze afschaffing is in het Vb 2000 geregeld dat de IND bij eerste reguliere aanvragen die in Nederland worden ingediend,  al meteen beoordeelt of sprake is van een schrijnende situatie. Het oude recht blijft van toepassing op eerder ingediende aanvragen waarbij een beroep is gedaan op de discretionaire bevoegdheid en op verblijfsvergunningen verleend i.h.k.v. BREXIT.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 5

12/04/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 5 zijn zeven noten verschenen. Waaronder een noot van David Kuiper bij het arrest M.A. e.a. van het EHRM over rechtsmiddelen tegen toegangsweigering asielzoeker en het ontbreken van schorsende werking van beroep en de nationale implicaties van het arrest; Een noot van René de Groot bij het arrest van de Hoge Raad over erkenning buitenechtelijke kinderen en de persoonlijke betrekking man en kinderen op moment erkenning en een noot van Pieter Boeles over opheffing ongewenstverklaring familielid Unieburger met Belgische EU-verblijfskaart om voor korte perioden in Nederland te kunnen verblijven en de toets aan art. 5 Verblijfsrichtlijn.