Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Is Terugkeerrichtlijn van toepassing bij bewaring derdelander met asielstatus in andere lidstaat?

04/09/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft vandaag een prejudiciëIe vraag aan het Hof van Justitie EU gesteld. Is de Terugkeerrichtlijn van toepassing bij bewaring van een derdelander die een asielstatus of subsidiairebeschermingsstatus heeft in andere EU-lidstaat en die geen gevolg geeft aan opdracht te vertrekken naar die lidstaat?

Uitleg begrip 'wettig ophouden' in art. 8 lid 1 Dublinverordening

29/08/2019

Nieuwsbericht

De vreemdelingenkamer van Rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 1 augustus 2019 overwogen dat onder 'wettig ophouden' in de zin van art. 8 lid 1 Dublinverordening niet valt het zich wettig in Bulgarije gaan ophouden van de meerderjarige broer omdat Bulgarije verantwoordelijk is voor zijn asielverzoek en dat daarom zijn minderjarige broer B. ook kan worden overgedragen aan Bulgarije. De Staatssecretaris heeft de belangen bij verblijf in Nederland van de minderjarige broer onvoldoende betrokken. Het hoger beroep van de Staatssecretaris tegen deze uitspraak is op 26 augustus 2019 kennelijk ongegrond verklaart door de ABRvS. VK Utrecht en 's-Hertogenbosch hebben ook uitspraken van die strekking gedaan.

Beleidskader 'kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel' geldt per 1 oktober 2019

29/08/2019

Nieuwsbericht

Dit meldt de IND in een nieuwsbericht over het eerder door de staatssecretaris aangekondigde, maar nog niet gepubliceerde beleid.  Aanvragen voor een verblijfsvergunning op grond van een kinderbeschermingsmaatregel die vóór 1 oktober 2019 worden ingediend, zullen worden aangehouden tot het beleid in werking treedt. Invoering van dit nieuwe beleid hangt samen met de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid.

Twee nieuwe tijdelijk humanitaire vergunningen

31/07/2019

Nieuwsbericht

In een Kamerbrief van 30 juli 2019 kondigt de SvJ&V, i.h.k.v. de eerdere afschaffing van de discretionaire bevoegdheid, aan twee nieuwe categorieën vreemdelingen aan te wijzen in het VV 2000. De eerste categorie betreft vreemdelingen die in aanmerking komen voor het zogenoemde getuigenbeschermingsprogramma. De tweede categorie betreft kinderen ten aanzien van wie de Kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft opgelegd.

ABRvS: Geen beroep op sociale bijstand is zelfstandig onderdeel bij oordeel middelenvereiste van economisch inactieve Unieburgers en hun familieleden

31/07/2019

Nieuwsbericht

In 3 zaken betreffende een aanvraag om duurzaam verblijfsrecht als familielid Unieburger wordt uitvoerig ingegaan op de rechtsvraag of een familielid van een Unieburger, niet zijnde een werknemer of zelfstandige, voldoet aan de middeleneis in artikel 7 lid 1 onder b Verblijfsrichtlijn 2004/38, als hij geen beroep heeft gedaan op het socialebijstandsstelsel. Volgens de Afdeling moet aan deze omstandigheid uitdrukkelijk betekenis toekomen en is niet vereist dat sprake is van een volledig ‘ontzorgd’ zijn.

Jubilieumnummer A&MR Aflevering 6/7

30/07/2019

Nieuwsbericht

Op 21 juni vierde SMN samen met VluchtelingenWerk Nederland het 10 jarig jubileum van A&MR. Verschillende sprekers behandelden onderwerpen met het overkoepelende thema ‘Met de kennis van nu’, wat is er in 10 jaar tijd veranderd? Zo bespraken Nadia Ismaili en Jorg Werner of het Kinderrechtenverdrag daadwerkelijk tanden heeft gekregen en blikt Galina Cornelisse terug op tien jaar Terugkeerrichtlijn, waar David Kuiper op zijn beurt weer op reageerde. Vandaag verschijnt het jubileumnummer van de A&MR, waarin wordt teruggeblikt op het symposium, de lezingen zijn terug te vinden in artikelen. De A&MR wordt ingeleid door een artikel van Rob Hamerslag en Igna Oomen, de titel zegt genoeg: ‘Uitgehold – Asieladvocatuur met de kennis van nu’. Daarnaast blikken ook alle redactieleden kort terug op tien jaar A&MR.

Visumvertegenwoordiging in overeenstemming met Handvest grondrechten

29/07/2019

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft, anders dan AG Sharpston in haar Conclusie, de Visumcode zo uitgelegd dat een visumvertegenwoordiging waarbij, zoals in de casus de Zwitserse ambassade in Sri Lanka bevoegd is om op een aanvraag visum kort verblijf te beslissen, een beroep tegen een weigering bij de Zwitserse rechter ingediend dient te worden. Dit is in overeenstemming met art. 47 Handvest grondrechten EU. De referent heeft niet de mogelijkheid om in eigen naam beroep in te stellen tegen een besluit tot weigering van een visum.

SvJ&V kondigt aanpassing verblijfsregeling mensenhandel aan voor Dublinclaimanten

17/07/2019

Nieuwsbericht

Reden is de forse toename van aangiften en daardoor ontstane lange wachttijden waardoor vreemdelingen niet langer kunnen worden overgedragen. Er zal een streeftermijn van 4 werkweken worden gehanteerd om te beoordelen of een tijdelijke vergunning mensenhandel wordt verleend. Wordt geen vergunning verleend dan wordt de overdracht voortgezet.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 9

05/07/2019

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van David Kuiper bij het arrest Arib e.a.over de vraag of een binnengrens waar toezicht is heringevoerd, voor de toepassing van de Terugkeerrichtlijn  gelijkgesteld kan worden met een buitengrens en Frankrijk mocht besluiten de terugkeerprocedure niet toe te passen. Een noot van Lieneke Slingenberg bij een Afdelingsuitspraak over een Dublinclaimant wiens rechtmatig verblijf is geëindigd en welke verblijf niet herleeft indien een vreemdeling  zich opnieuw meldt bij een AZC. Een noot van Karin Zwaan en Evert Bloemen bij een Afdelingsuitspraak over stellen zelfde vereisten aan rapportages GZ-psycholoog of huisarts ter staving of iemand kan verklaren als bij iMMO rapportages. Een noot van Martijn Stronks en Willem Hutten bij een Rechtbank uitspraak over sterke band met Nederland na tijdsverloop en zelf in de zaak voorzien met definitieve beslissing. Tenslotte een noot van Carla van Os en Carolus Grütters bij een rapportbrief van de Kinderombudsman over klacht nader gehoor minderjarige met daarin ook de uitkomsten van de  enquête.

Rb moet nieuw asielmotief in beroep wél bij beoordeling betrekken

03/07/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS oordeelt dat gelet op het arrest Ahmedbekova en de daarin gegeven uitleg aan art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn de Rb voortaan voor het eerst in beroep aangevoerde asielmotieven wél bij de beoordeling van het beroep moet betrekken en geeft aan hoe en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.