Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Welkom op het nieuwe migratieweb

22/05/2018

Nieuwsbericht

Stichting Migratierecht Nederland heeft een nieuw, toekomstbestendig Migratieweb laten bouwen. Wij hopen dat u de databank als gebruiksvriendelijk ervaart en dat u met enkele klikken vindt wat u zoekt. Onder de 'i' rechtsboven op deze pagina staat een praktische handleiding voor het nieuwe Migratieweb. Heeft u hulp nodig om uw weg te vinden, dan kunt u van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 bellen naar 020 3620500. Wij zullen Migratieweb blijven ontwikkelen en de redactie staat open voor uw opmerkingen en suggesties.

Afdeling accordeert beoordelingskader Eritrese nareiszaken

16/05/2018

Nieuwsbericht

De vaste gedragslijn die de staatssecretaris sinds eind november 2017 hanteert bij het (her)beoordelen van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Bij afwijzing moet de staatssecretaris deugdelijk motiveren waarom de aanvraag, gelet op overgelegde officiële en onofficiële documenten en afgelegde verklaringen, niet voor inwilliging in aanmerking komt. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in zes zaken geoordeeld.

Prejudiciële vraag over uitreisstempels bij aanmonsteren op zeeschepen

10/05/2018

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in vier zaken een prejudiciële vraag gesteld over art. 11 lid 1 Schengengrenscode. Zij wil weten op welk moment de staatssecretaris uitreisstempels moet plaatsen in de paspoorten van derdelanders die via Schiphol inreizen om vervolgens in de Rotterdamse haven op zeeschepen, die varen onder buitenlandse vlag, te gaan werken. De zaken zien op ruim 300 vreemdelingen aan wie voor hun aanmonstering een uitreisstempel is geweigerd, omdat onbekend is of en wanneer zij met de schepen het Schengengebied zouden verlaten.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 6 verschenen

07/05/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering zeven noten, waaronder een noot van Annemarie Middelburg bij een view van het VN Kinderrechtencomité en een noot van Sander Jansen met uitleg over het ten onrechte zelf voorzien in de zaak door de Rb, door de staatssecretaris op te dragen een vergunning te verlenen. Klik hier voor de inhoudsopgave.

Nieuwe werkwijze inbewaringstellen Dublinclaimanten ontoelaatbaar

04/05/2018

Nieuwsbericht

Sinds 31 oktober 2017 stelt de staatssecretaris rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten zonder voorafgaand gehoor in bewaring, brengt ze over naar een detentiecentrum en neemt daar het gehoor af. Rechtbanken oordeelden wisselend over deze werkwijze. De Afdeling oordeelt nu dat die in strijd is met art. 5.2 lid 1 Vb 2000, zich niet verdraagt met de rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Afdeling en de verdedigingsrechten van betrokken vreemdelingen schendt.

Voorwaarden voor beperking vrij verkeer van Unieburger met 1F verleden

03/05/2018

Nieuwsbericht

In het arrest K. en H.F. overweegt het Hof van Justitie dat het vrij verkeer en verblijf van (een familielid van) een Unieburger, aan wie in het verleden art. 1F is tegengeworpen, niet zonder individuele beoordeling kan worden beperkt. De gastlidstaat moet de bedreiging die het gedrag van de betrokkene vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving afwegen tegen de bescherming van de rechten van Unieburgers en hun gezinsleden. Daarbij spelen onder meer de aard en ernst van de verweten misdrijven en het tijdsverloop sindsdien een rol.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen

17/04/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering tien noten, waaronder een noot van Tineke Strik over de criteria voor het intrekken van een verblijfsvergunning in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn, van Bert Marseille over de nieuwe lijn van de Afdeling inzake vovo verzoeken van de staatssecretaris hangende hoger beroep en van David Kuiper bij een rechtbankuitspraak over een vrijheidsbeperkende maatregel.

Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige

12/04/2018

Nieuwsbericht

Een minderjarige asielzoeker die tijdens de procedure meerderjarig wordt en vervolgens wordt erkend als vluchteling, heeft in nareisprocedures recht op gezinsherening als een minderjarige. Dit verklaart het Hof van Justitie EU op prejudiciële vragen van de vreemdelingenkamer Amsterdam.

Lagere leges per 3 mei 2018

03/04/2018

Nieuwsbericht

Naar aanleiding van een nieuwe berekening van de kostprijzen bij de IND worden voor een aantal verblijfsvergunningen en de vergunning erkenning referent de leges verlaagd.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen

23/03/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van Karin Zwaan over de mogelijkheid iets te 'veranderen' aan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas met een iMMO rapport. En een noot van Corrien Ullersma over de invulling van de verschoonbaarheidstoets bij overschrijding van de nareistermijn.