Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Voorwaarden voor beperking vrij verkeer van Unieburger met 1F verleden

03/05/2018

Nieuwsbericht

In het arrest K. en H.F. overweegt het Hof van Justitie dat het vrij verkeer en verblijf van (een familielid van) een Unieburger, aan wie in het verleden art. 1F is tegengeworpen, niet zonder individuele beoordeling kan worden beperkt. De gastlidstaat moet de bedreiging die het gedrag van de betrokkene vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving afwegen tegen de bescherming van de rechten van Unieburgers en hun gezinsleden. Daarbij spelen onder meer de aard en ernst van de verweten misdrijven en het tijdsverloop sindsdien een rol.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen

17/04/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering tien noten, waaronder een noot van Tineke Strik over de criteria voor het intrekken van een verblijfsvergunning in het licht van de Gezinsherenigingsrichtlijn, van Bert Marseille over de nieuwe lijn van de Afdeling inzake vovo verzoeken van de staatssecretaris hangende hoger beroep en van David Kuiper bij een rechtbankuitspraak over een vrijheidsbeperkende maatregel.

Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige

12/04/2018

Nieuwsbericht

Een minderjarige asielzoeker die tijdens de procedure meerderjarig wordt en vervolgens wordt erkend als vluchteling, heeft in nareisprocedures recht op gezinsherening als een minderjarige. Dit verklaart het Hof van Justitie EU op prejudiciële vragen van de vreemdelingenkamer Amsterdam.

Lagere leges per 3 mei 2018

03/04/2018

Nieuwsbericht

Naar aanleiding van een nieuwe berekening van de kostprijzen bij de IND worden voor een aantal verblijfsvergunningen en de vergunning erkenning referent de leges verlaagd.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen

23/03/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van Karin Zwaan over de mogelijkheid iets te 'veranderen' aan de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas met een iMMO rapport. En een noot van Corrien Ullersma over de invulling van de verschoonbaarheidstoets bij overschrijding van de nareistermijn.

Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris

19/03/2018

Nieuwsbericht

Bij een verzoek om een voorlopige voorziening hanteert de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de voorlopige rechtmatigheidsbeoordeling, anders dan voorheen, als maatstaf of aannemelijk is dat de aangevallen uitspraak in hoger beroep zal worden vernietigd. Ook betrekt hij de belangen van partijen bij zijn beoordeling. Aan de enkele mogelijkheid dat de staatssecretaris een dwangsom verbeurt komt in de belangenafweging geen gewicht toe.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen

05/03/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering van JV negen noten over visa, Wav boete, nationalteit, derdelanden exceptie, 15c Libië, RVO advies, openbare orde en equality of arms.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen

09/02/2018

Nieuwsbericht

Deze JV bevat een noot van Galina Cornelise bij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Ouhrami. Cornelisse bespreekt de haken en ogen aan het strafbaarstellen van illegaal verblijf, als een inreisverbod nog geen rechtsgevolg heeft. Tesseltje de Lange schreef een noot bij een rechtbankuitspraak over een motiveringsgebrek ten aanzien van de hoogte van de leges voor arbeidsmigranten.

EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

07/02/2018

Nieuwsbericht

In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.