Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 6

30/04/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 6 van JV zijn veertien uitspraken verschenen waaronder drie Afdelingsuitspraken met noten. Marcelle Reneman bij een uitspraak over de vraag of de tweede asielaanvraag moet worden aangemerkt als eerste aanvraag als bedoeld in art. 3.6a Vb. Reneman bespreekt de interpretatie van de Afdeling van het begrip ‘opvolgende aanvraag’ en de gevolgen daarvan. Kees Groenendijk schreef een noot bij een uitspraak over de rechtmatigheid van de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid in 2019, volgens Groenendijk een belangrijke eerste erkenning dat uit de toeslagenaffaire ook in de rechtspraak over uitvoering en uitleg van de Vreemdelingenwet lessen kunnen en moeten worden getrokken. Tot slot een noot van Gerard de Groot bij een uitspraak over de afstammingsrechtelijke en nationaliteitsrechtelijke positie van kinderen geboren uit een polygaam huwelijk van een Nederlandse man en de gevolgen van de Afdelingsuitspraak voor casus die binnen het potentiële toepassingsgebied van de uitspraak van de Hoge Raad van 19 mei 2017 vallen, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoordde over de erkenning van een uit een polygaam huwelijk geboren kind die werd neergelegd in een buitenlandse geboorteakte. 

Vrijstelling documenteis voor bepaalde groepen Ranov-vergunninghouders

28/04/2021

Nieuwsbericht

De vrijstelling is in een Kamerbrief van van 26 april 2021 aangekondigd en heeft betrekking op bepaalde groepen Ranov-vergunninghouders die het Nederlanderschap willen verkrijgen via naturalisatie of optie. De vrijstelling gaat in op 1 juni 2021 en ziet uitsluitend op vreemdelingen die als minderjarige in het bezit zijn gesteld van een Ranov-vergunning en inmiddels meerderjarig zijn. Of ook voor overige Ranov-vergunninghouders tot vrijstelling van de documenteis zal worden overgegaan hangt af van onderzoeksresultaten die in de zomer worden verwacht.

Jaarverslag 2020

23/04/2021

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2020 van Stichting Migratierecht Nederland hebben we gepubliceerd op onze website en is benaderbaar via Jaarverslag 2020. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.
Wij wensen u veel leesplezier!

IOM gaat tijdelijk DNA afnemen bij nareiszaken

23/04/2021

Nieuwsbericht

De IOM gaat voor de IND de afname verzorgen van DNA bij nareizende familieleden in Griekenland, Turkije en Soedan. Normaal gesproken doet het MvBuZa dat, maar door de coronacrisis lukt dat niet of minder, waardoor er een achterstand is ontstaan. Daarom neemt de IOM deze taak over. De IND-medewerkers in Nederland kunnen de lopende nareiszaken van de aanvragers daardoor sneller afronden. Deze nieuwe werkwijze zal zo spoedig mogelijk ingaan. Binnenkort is hierover meer informatie te vinden op de coronapagina van de IND.

Drie Afdelingsuitspraken over het Chavez-verblijfsrecht

20/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 16 april 2021 een drietal uitspraken gedaan die betrekking hebben op het verblijfsrecht o.g.v. het arrest Chavez-Vilchez (JV 2017/143, nt. C.A. Groenendijk, ve17000895). De eerste uitspraak gaat over de toepassing van het arrest bij andere gezinssamenstellingen (ve21001193), de tweede gaat over de vraag of het arrest succesvol kan worden ingeroepen als de vreemdeling een verblijfsrecht in een andere lidstaat heeft (ve21001194) en de derde gaat over de vraag wanneer er een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding is als bedoeld in het arrest (ve21001195).

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

16/04/2021

Nieuwsbericht

De SvJ&V versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland. Het gaat om personen die sinds 15 juni 2020 niet terug hebben kunnen reizen naar het land van herkomst wegens het ontmoedigen van de reisbewegingen, maar voor wie in het buitenland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. En om personen die tussen 15 juni 2020 en 23 januari Nederland zijn ingereisd en die sinds 15 juni 2020 niet hebben kunnen terugreizen, en voor wie in Nederland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. Onder bepaalde voorwaarden zal worden afgezien van het ophalen van de mvv. Tenslotte is een tijdelijke maatregel genomen ten aanzien van de personen die rechtmatig in Nederland verblijven en die door het ontmoedigen van reisbewegingen in een overmachtssituatie dreigen te geraken. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 5

13/04/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 5 van JV elf uitspraken en vier noten. Karin Zwaan bespreekt de rol van van de redelijkheidstoets bij de tegenwerping van een veilig derde land. Wanneer wordt hier wel of geen nadere invulling aan gegeven? Lianne Hooijmans bij een rechtbank uitspraak over het betrekken van minderjarigheid van de vreemdeling bij het gehoor en de geloofwaardigheidsbeoordeling van de seksuele gerichtheid. Zij loopt de verschillende aspecten in het gehoor en de beoordeling af en plaatst deze in de context van (internationale) wet- en regelgeving, jurisprudentie en rapporten. Martijn Stronks bij een intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht na veroordeling van een gevangenisstraf van twintig jaar. Wanneer is er nog sprake van een actueel gevaar en wat is het relevante toetsmoment voor de beoordeling van het tijdsverloop sinds het laatste misdrijf? Op 1 mei 2019 is artikel 3.6ba Vb in werking getreden in de plaats van artikel 3.4, lid 3 Vb, waarin de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris werd gegeven. Marjon Peeters bespreekt de afdelingsuitspraak waarin de vraag wordt beantwoord wanneer artikel 3.6ba Vb van toepassing is. Peeters focust op de tekortkomingen van de grammaticale interpretatiemethode van de Afdeling ten opzichte van de wetshistorische benadering van de rechtbank.

NJB over ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

12/04/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 14 van het Nederlands Juristenblad, uitgebracht op 7 april 2021, staat geheel in het teken van vreemdelingenrecht. Aan bod komen o.a. ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht, de Wet Inburgering 2022, de Handhaving- en Toezichtlocatie, de afschaffing van de dwangsommen in het vreemdelingenrecht en het thematisch ambtsbericht Rwanda van 2016. Om verder te lezen, zie de website van het NJB.

EU Update 2021/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

12/04/2021

Nieuwsbericht

In deze eerste EU update van 2021 geeft Willem Hutten, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2021. Aan bod komen: het EU Asiel- en Migratiepact en de ontwikkelingen in de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie, Nederland; en wordt nader ingegaan op Frontex.

Herbeoordeling veilige landen van herkomst moet beter

07/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 7 april 2021 in een uitvoerig gemotiveerde uitspraak overwogen dat de herbeoordeling van de situatie van veilige landen van herkomst in lijn is met de Procedurerichtlijn en dit ook vaak genoeg gebeurt. Zij verwijst hierbij tevens naar haar eerdere uitspraak van 14 september 2016, JV 2016/271 nt Boeles, ve16001774 en de conclusie van de AG van 20 juli 2016, ve16001445. De staatssecretaris dient echter bij de herbeoordeling wel alle beschikbare bronnen te gebruiken ook alle bronnen die in de Procedurerichtlijn staan. Meer specifiek met betrekking tot Mongolië zijn niet de juiste bronnen gebruikt en is onvoldoende uitgelegd waarom Mongolië in het algemeen en voor lhbti'ers in het bijzonder een veilig land van herkomst is. Verder moet de staatssecretaris de ontwikkelingen rondom de rechtsstaat in Mongolië beter onderzoeken om het te blijven aanmerken als veilig land van herkomst.