Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Nieuwe werkwijze verkorte afdoening ABRvS

23/01/2020

Nieuwsbericht

Na haar uitspraak in april 2019 (JV 2019/115 nt E.T.P. Scheers, ve19000965) met uitleg over de toepassing van art. 91 lid 2 Vw 2000 en twee bijeenkomsten met advocaten, rechters, IND en wetenschappers is de ABRvS per 1 januari 2020 begonnen met een nieuwe transparantere werkwijze. Zij zal vaker uitspraken gaan doen met een beknopte motivering. Het gaat dan om zaken waarbij er iets schort aan de uitspraak van de rechtbank, ook al leidt dat niet steeds tot vernietiging van die uitspraak. Ten tweede zal zij, als dat kan, met korte standaardzinnen motiveren waarom zij een uitspraak met toepassing van art 91 lid 2 Vw 2000 afdoet. Die toelichtende zinnen volgen op de bestaande standaardoverweging. Zie ve20000131, ve20000134, ve20000144 en ve20000154 voor voorbeelden waarin de Afdeling bestuursrechtspraak gebruikmaakt van zo’n nadere toelichtende zin.
De ABRvS zal ook in 2020 weer van gedachten gaan wisselen met advocaten, rechters, de IND en wetenschappers over de vreemdelingenrechtspraak. Te denken valt bijvoorbeeld aan bijeenkomsten over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het vreemdelingenrecht. Zie verder Persbericht ABRvS.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 1

22/01/2020

Nieuwsbericht

In de eerste aflevering van 2020 meteen acht noten waaronder o.m. de prijswinnende noot van Anna Cleuters bij een Afdelingsuitspraak over gezinshereniging biologische vader bij kind welke niet uit een reëel huwelijk of een niet-huwelijkse relatie geboren is. Karin de Vries heeft een noot geschreven bij een Afdelingsuitspraak  in een zaak waarin een verzoek om kwijtschelding lening voor inburgering werd afgewezen om dat de persoon geen (gezinslid van een) asielstatushouder is. Een beroep op het discriminatie verbod in art. 1 Twaalfde Protocol EVRM werd door de Afdeling gehonoreerd, maar op de discriminatoire regelgeving in het Besluit inburgering gaat de Afdeling niet in. Verder een noot van Tesseltje de Lange bij een Afdelingsuitspraak over de Langdurig ingezetenen richtlijn en het recht op mobiliteit de Single permit richtlijn oproep voor wijziging Vb teneinde mobiele langdurig ingezetenen hun rechtspositie in Nederland te verbeteren en vooral kenbaarder te laten zijn. En een noot van René de Groot bij een uitspraak van de Rechtbank Den Haag in een vaststellingsprocedure Nederlandse nationaliteit waarin zij zich niet bevoegd achten te toetsen aan het arrest Tjebbes.

A&MR 2020 aflevering 1

21/01/2020

Nieuwsbericht

De eerste A&MR van 2020 is verschenen, met daarin onder andere de Kroniek Gezinshereniging van Mark Klaassen en Gerrie Lodder en een bespreking van de Afdelingsuitspraken over Dublinoverdrachten naar Griekenland van 23 oktober 2019 door Ashley Terlouw en Frédérique Jurgens. Ralph Severijns schreef een proefschrift over de manier waarop IND-medewerkers omgaan met de onzekerheid over de juiste interpretatie van de feiten in de asielprocedure. Karen Geertsema doet verslag van de promotie, inclusief de vraag of de mogelijke verschillende uitkomsten juridisch zouden moten worden aangemerkt als willekeur. Hemme Battjes en Leo Lucassen bespreken het NJV-preadvies 'Territorialiteit en vluchtelingenrecht' van Ashley Terlouw en Tineke Strik. Verder doet Linus Hesselink verslag van de voorstelling Refugee on Trial. Asieljuristen speelden tijdens deze voorstelling een rechtbank procedure na, waarbij het lot van een Afghaanse tolk centraal stond. Deze aflevering wordt afgesloten door een column van Rodaan Al Galidi. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 16

20/12/2019

Nieuwsbericht

In de laatste aflevering van het jaar zijn twaalf uitspraken verschenen en zeven doorwrochte noten voor onder de kerstboom. Twee noten van Kees Groenendijk bij HvJEU arresten over middelen van bestaan, een noot van Evelien Brouwer bij HvJEU A. e.a. over het afnemen van biometrische gegevens bewaard in centraal bestand en de stand-stillbepaling. Een noot van Lieneke Slingenberg bij het Grote kamer arrest Haqbin van het HvJEU over evenredigheid sancties amv in opvangcentra. Een noot van Johan ten Berg bij een Afdelingsuitspraak over beëindiging bemiddelingsverzoek DT&V wat een niet op rechtsgevolg gerichte en geen feitelijke handeling is. Een noot van Maykel Bouma bij een Afdelingsuitspraak over toepassing Gnandi bij bewaring en rechtmatig verblijf tot op vovo is beslist. En last but not least een noot van Pieter Boeles bij een Rechtbank uitspraak over interpretatie ‘afwezigheid’ bij intrekking duurzaam verblijfsrecht.

Algemene veiligheidssituatie Afghanistan en positie Hazara

19/12/2019

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 18 december 2019 in twee uitspraken geoordeeld over de veiligheidssituatie in Afghanistan. In uitspraak met zaak nr. 201904651/1/V2 overweegt de Afdeling dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is verslechterd, maar dat een burger van Afghanistan louter door zijn aanwezigheid daar geen reëel risico loopt op ernstige schade en In de andere uitspraak met zaak nr. 201905739/1/V2 dat de situatie in Afghanistan voor Hazara wel zo onveilig is geworden dat de Staatssecretaris opnieuw moet bezien en verduidelijken hoe hij het behoren tot de Hazara bevolkingsgroep betrekt bij de beoordeling van individuele asielrelazen.

WODC rapport - Verboden huwelijken, Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

17/12/2019

Nieuwsbericht

Op 25 november 2019 verscheen het rapport Verboden huwelijken, Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang (ve15001759) in de praktijk.
Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. De Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut hebben in opdracht van het WODC onderzocht hoe deze wet in de praktijk werkt.
Uit het onderzoek blijkt dat er sinds de inwerkingtreding van de Wet geen polygame huwelijken zijn voltrokken en slechts een enkel kindhuwelijk. De derde en vierde graad verwantschapshuwelijken geven een ander beeld; dat aantal ligt aanzienlijk hoger. Daarbij speelt onbekendheid met de verwantschapsgraad een rol. Van de mogelijkheden die de wet biedt om huwelijken tegen te houden via stuiting of deze nietig te laten verklaren, wordt niet veel gebruik gemaakt.

Openbare ordebegrip Gezinsherenigingsrichtlijn en Schengengrenscode

12/12/2019

Nieuwsbericht

Het HvJEU heeft vandaag twee uitspraken gedaan over het openbare ordebegrip (C-380/18 E.P, ve19003499, en C-381/18, C-382/18 G.S. en V.G. (Menace pour l'ordre public), ve19003498). Zowel ten aanzien van de Gezinsherenigingsrichtlijn (Gri) als de Schengengrenscode is bepaald dat het openbare ordebegrip niet hetzelfde is als het begrip van artikel 27 lid 2 van de Verblijfsrichtlijn. Deze twee stukken regelgeving verlangen namelijk niet dat de gedraging van de betrokkene een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast, om deze persoon als een bedreiging van de openbare orde te kunnen beschouwen. Onder de Gri is een strafrechtelijke veroordeling tijdens eerder verblijf genoeg om toegang en verblijf te af te wijzen, en de oplegging van een voldoende zware straf ten opzichte van de duur van het verblijf genoeg voor intrekking of weigering van verlenging, mits de inbreuk voldoende ernstig van aard is en een individuele beoordeling wordt uitgevoerd. Met betrekking tot de Schengengrenscode is verdenking van een strafbaar feit genoeg om bedreiging van de openbare orde aan te nemen, mits de aard en strafmaat voldoende ernstig is en de autoriteiten beschikken over concordante, objectieve en nauwkeurige elementen om hun verdenkingen te staven.

A&MR 2019 aflevering 10

09/12/2019

Nieuwsbericht

Aflevering 10 van A&MR is verschenen en staat in het teken van het nationaliteitsrecht. Deze aflevering bevat artikelen van onder andere Gerard-René de Groot, Hermie de Voer, Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira, Johan Sluymer en Bernice Boermans. Daarnaast bespreken Viola Bex-Reimert en Merel Adema wat er gebeurt als de staatssecretaris niet tijdig beslist, beantwoordt Lianne Hooijmans de vraag 'Waarop moet ik letten bij een opvolgende aanvraag op grond van seksuele geaardheid?', doet Alexander Hoogenboom verslag van de promotie van Dersim Yabasun en bespreken Sarah Lindeboom en Inge Eggen-te Pas de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmigratie in hun Kroniek.

Anna Cleuters wint Migratie Annotatiewedstrijd 2019!

04/12/2019

Nieuwsbericht

Tijdens de halfjaarlijkse WRV-bijeenkomst die plaatsvond op 3 december 2019, is door jurylid Erna van Keken de eerste prijs overhandigd aan Anna Cleuters, student aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit. De jury prees Cleuters vanwege het actuele en originele onderwerp, gezinsmigratie, de bondigheid en ook Cleuters moed om stelling te nemen en een eigen mening te vormen in haar annotatie. Cleuters heeft haar annotatie geschreven bij de uitspraak ECLI:NL:RVS:2018:2366. Nieuwsgierig geworden naar de annotatie? Deze wordt gepubliceerd in de eerste editie van JV aankomend jaar. Ook ontving Irina Csender een eervolle vermelding voor haar annotatie over de Brexit. Haar annotatie is gepubliceerd op Migratieweb en te vinden onder het ve-nummer ve19000239. Het rapport van de jury is te vinden op www.stichtingmigratierecht.nl/annotatiewedstrijd.

Schrappen rechtsbijstand bestuurlijke fase asielprocedure

22/11/2019

Nieuwsbericht

SvJ&V Broekers-Knol heeft in een interview met de Volkskrant op 20 november 2019 aangekondigd de rechtsbijstand in de bestuurlijke fase van de asielprocedure te willen afschaffen, zoals in het regeerakkoord staat. Rechtshulp zal dan pas worden verleend wanneer een asielzoeker tegen de afwijzing in beroep gaat. Hiertoe zal het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 worden gewijzigd. De IND en RvR hebben beiden een impactanalyse uitgevoerd over deze voorgenomen wijziging. De impactanalyses zijn inmiddels beschikbaar; het ontwerpbesluit nog niet.