Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

A&MR aflevering 6-7: Themanummer 'Geld telt'

04/08/2020

Nieuwsbericht

Vandaag is het zomernummer van A&MR verschenen, met als thema 'Geld telt'. Hoe werkt geld in de wetgevings- en beleidsprocessen en in de rechtspraktijk van het asiel- en migratierecht? Hoe pakken al die financiële prikkels en sancties uit, waarmee het terrein langzamerhand doorspekt is geraakt? Deze aflevering bedraagt meer dan een dozijn bijdragen over uiteenlopende onderwerpen die met geld te maken hebben, van 'gouden visa' tot het recht op een bankrekening.

Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

21/07/2020

Nieuwsbericht

​Door de coronacrisis kunnen internationale studenten moeilijker voldoen aan de inkomenseis voor hun verblijfsvergunning. Daarom heeft de SvJ&V besloten dat zij niet alleen om deze reden hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. De tijdelijke versoepeling geldt alleen voor 'zittende' studenten, die in het studiejaar 2019-2020 een verblijfsvergunning regulier hadden voor een studie in Nederland.

Nadere termijn niet tijdig beslissen 8+8 weken, hoogte dwangsom redelijk

08/07/2020

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 8 juli 2020 overwogen dat de nadere termijn om op een asielaanvraag te beslissen na een gegrond beroep niet tijdig beslissen noch onnodig lang noch onrealistisch kort mag zijn. Het door de staatssecretaris voorgestelde 8+8 weken model is passend. Wat betreft de hoogte van de dwangsom overweegt de Afdeling dat het beleid hoogte dwangsom niet onredelijk is en dat in casu de opgelegde dwangsom bijdraagt aan het versnellen van het besluit. De uitspraak van de Afdeling betreft een procedure van voor de Covid-19 maatregelen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 9

06/07/2020

Nieuwsbericht

In aflevering 9 zijn acht uitspraken verschenen waaronder 6 Afdelings uitspraken met noten. Wanneer in een meeromvattende beschikking het asielverzoek wordt afgewezen heeft de SvJ&V wel degelijk ambtshalve beoordeeld ‘of er reden is voor toepassing van artikel 64 Vw 2000. Immers, de Staatssecretaris heeft uitstel van vertrek toegekend, Karen Geertsema legt uit dat het beleid over de ambtshalve beoordeling van het uitstel van vertrek bij een eerste asielaanvraag aan herziening toe is. Karin Zwaan beschrijft dat de volgende uitspraak duidelijk maakt dat er geen voorafgaande toets is aangaande de vraag of iemand kan worden aangemerkt als deskundige. Hans Balfoort gaat in zijn noot in op het gezamenlijk behandelen van afzonderlijk ingediende aanvragen gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de plicht om de belangen van het kind te betrekken. Dat de vreemdeling i.c. op grond van het arrest E. rechten kan ontlenen aan de Gezinsherenigingsrichtlijn is volgens hem niet evident en helaas heeft de Afdeling geen inzicht gegeven in dit oordeel. Tesseltje de Lange bespreekt het looncriterium voor kennismigranten. Was deze wel voldoende duidelijk? had niet moeten worden afgezien van een boete en eventueel kunnen worden volstaan met een waarschuwing?, is het wel zo’n goed idee om payrollers erkend referent te laten worden?  en het oordeel van de Afdeling over de 13 pagina’s tellende nieuwe beleidsregels. Mirjam van Riel bespreekt in een vervolg noot de motivering van een hernieuwde plaatsing in een EBLT (nu HLT) en een mogelijk toets aan het Unierecht. Tot slot een noot van Annette Schrauwen over de beleidsaanpassing van juli 2018 in Chavez zaken welke de Afdeling in lijn acht met Chavez-Vilchez arrest waarbij zij kanttekeningen zet bij het verrichten van daadwerkelijke zorg als seperate voorwaarde voor het bestaan van het verblijfsrecht naast het bestaan van de afhankelijkheidsrelatie.

Intrekking verblijfsvergunning na bijna 50 jaar verblijf in NL is volgens ABRvS rechtmatig

02/07/2020

Nieuwsbericht

Op 1 juli 2020 oordeelde de Afdeling, anders dan de rechtbank, dat de IND de verblijfsvergunning van een Marokkaanse man mocht intrekken. Hoewel de man langdurig, sinds zijn vierde levensjaar, rechtmatig in Nederland verbleef mocht er volgens de Afdeling een groter gewicht worden toegekend aan de door de man gepleegde ernstige misdrijven waaronder twee verkrachtingen, poging tot doodslag en diefstal met geweld. Daardoor viel de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM, privéleven, in het nadeel van de vreemdeling.

ACVZ-advies over 'Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND'

17/06/2020

Nieuwsbericht

Op eigen inititiatief uitgebracht wetsadvies waarin de adviescommissie begrip toont voor de opschorting maar ook enkele aanbevelingen doet om de rechtszekerheid te behouden. Onder meer wordt aanbevolen om de mogelijkheid om beroep in te te stellen tegen niet tijdig beslissen bij de bestuursrechter, te handhaven.

A&MR aflevering 5

17/06/2020

Nieuwsbericht

In dit nummer onder andere:
- Wanneer is een strafrechtelijk veroordeelde vreemdeling zo’n gevaar voor de openbare orde dat hem de toegang tot een Europees land kan worden geweigerd? Hans van Oort ziet dat het EHRM voor dat gevaar geen strakke criteria heeft opgesteld, maar er zijn wel factoren die vaak terugkomen.
- Polen, Tsjechië en Hongarije weigerden mee te werken aan de herverdeling van asielzoekers. Ze werden voor het Europese Hof van Justitie gedaagd. Henri de Waele bespreekt het arrest van 2 april jl. en zet de uitkomst in de politiek-juridische context.
- Hoever ga je terug om te zien of iemand wel echt Nederlander is? Toen iemand in 2017 zijn Nederlandse paspoort wilde verlengen, werd hem dat geweigerd. De rechter oordeelde dat de IND met het uitpluizen van de oude dossiers tot 1945 wat erg ver ging. Ulli d’Oliveira is het helemaal eens met de kritiek van de rechter. Hij pleit ervoor dat je de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen als je door de autoriteiten lange tijd als Nederlander bent behandeld.

Mededeling Europese Commissie over de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU

15/06/2020

Nieuwsbericht

Nu de eerste fase van het afbouwen van de Europese reisbeperkingen - het opheffen van de interne grenscontroles - in vergaande mate gestart is, komt de Commissie met een mededeling en check-list voor het opheffen van de externe grenscontroles. De Commissie beveelt aan om de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar EU+ gebied te verlengen tot 30 juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 kunnen de reisbeperkingen voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië worden opgeheven. Voor andere derde landen beveelt de Commissie aan de reisbeperkingen te verlengen totdat deze landen op de lijst van landen waarvoor beperkingen kunnen worden opgeheven zijn gezet. Ook moet de categorie van reizigers met een essentiële functie of behoefte worden uitgebreid. De EC benadrukt dat een uniforme en gecoördineerde aanpak noodzakelijk is.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 8

15/06/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering zeven noten. Een noot van Hermie de Voer bij een arrest van de HR over vaststelling Nederlanderschap en start verliestermijn, dat de persoon in kwestie zelf dacht deze haar Nederlanderschap had verloren wordt door de HR o.a. niet relevant geacht. Een noot van Thomas van Houwelingen en Vera Kidjan bij een Afdelingsuitspraak waar in een complexe casus enkele fundamentele aspecten van het internationaal privaatrecht en het afstammingsrecht worden behandeld. Twee noten van Pieter Krop bij een Afdelingsuitspraak over het nemo tenetur beginsel in een Wav boete zaak en een bij een rechtbank uitspraak over of een zeeschip in een droogdok een vervoermiddel in het internationale verkeer is. Een noot van Mirjam van Riel bij een Afdelingsuitspraak over de (on)mogelijkheid van beroep tegen het laten voortduren van een plaatsing in een EBTL. Een noot van David Kuiper bij de Afdelingsuitspraak van 29 april en over de laatste ontwikkelingen bij bewaring in tijden van corona. Tenslotte een noot van Jeremy Bierbach bij een rechtbank uitspraak over de onmogelijkheid van naturalisatie voor de houder van een 'Chavez-Vilchez vergunning'.