Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

A&MR 2021 aflevering 4

04/05/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 4 van A&MR de volgende artikelen:
* Tesseltje de Lange schrijft over de 'modernisering' van de Wet arbeid vreemdelingen en pilots van de Europese Commissie voor legale arbeidsmigratie (ve21001292).
* Joëlle Jansen plaatst het duurzaamheidscriterium van het middelenvereiste bij gezinshereniging in het licht van EU regelgeving en arresten. De nieuwe regeling is volgens haar nog altijd niet EU-proof (ve21001293).
* In een peer reviewed wetenschappelijk artikel onderzoekt Bahija Aarrass de vraag in hoeverre het recht op respect voor privéleven in artikel 8 EVRM grond voor toelating of verblijf biedt (ve21001294).
* Marjon Ristra-Peeters brengt de gevolgen van de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris in beeld en bekijkt de regeling die ervoor in de plaats kwam (ve21001295).
* Verder in dit nummer de kroniek Dublinverordening door Hemme Battjes (ve21001296), een Vraag&Antwoord door Marije Jongejan over de rekrutering voor militaire dienst van minderjarigen in Eritrea (ve21001298), een redactioneel van Bram van Melle (ve21001297), een column van Dion Kramer (ve21001299) en het jaarlijkse overzicht van HvJ EU arresten en zaken.

Intrekking Nederlanderschap uitreizigers Syrië bij verstek

30/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 30 april 2021 uitspraak gedaan in 6 zaken over Syrië-gangers die zich hadden aangesloten bij verschillende terroristische organisaties. Dat is volgens de zeven uitspraken voldoende gemotiveerd door de staatssecretaris. Het Nederlanderschap van deze 'uitreizigers' kan worden ingetrokken als zij op of na 11 maart 2017 waren aangesloten bij een terroristisch organisatie zoals eerder uitgesproken door de ABRvS op 17 april 2019 (ve19001130). In de uitspraken van 30 april 2021 is overwogen dat veroordeling bij verstek of individueel ambtsbericht voldoende is. De staatssecretaris heeft voldoende gemotiveerd dat deze zes uitreizigers na 11 maart 2017 nog waren aangesloten bij verschillende terroristische organisaties. Dat deed de staatssecretaris door aan te tonen dat drie van hen bij verstek zijn veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. En hoewel de andere drie uitreizigers niet zijn veroordeeld, mocht de SvJ&V voor hen afgaan op zogenoemde 'individuele ambtsberichten' van de AIVD. Hieruit blijkt dat zij waren aangesloten bij verschillende terroristische organisaties. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 6

30/04/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 6 van JV zijn veertien uitspraken verschenen waaronder drie Afdelingsuitspraken met noten. Marcelle Reneman bij een uitspraak over de vraag of de tweede asielaanvraag moet worden aangemerkt als eerste aanvraag als bedoeld in art. 3.6a Vb. Reneman bespreekt de interpretatie van de Afdeling van het begrip ‘opvolgende aanvraag’ en de gevolgen daarvan. Kees Groenendijk schreef een noot bij een uitspraak over de rechtmatigheid van de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid in 2019, volgens Groenendijk een belangrijke eerste erkenning dat uit de toeslagenaffaire ook in de rechtspraak over uitvoering en uitleg van de Vreemdelingenwet lessen kunnen en moeten worden getrokken. Tot slot een noot van Gerard de Groot bij een uitspraak over de afstammingsrechtelijke en nationaliteitsrechtelijke positie van kinderen geboren uit een polygaam huwelijk van een Nederlandse man en de gevolgen van de Afdelingsuitspraak voor casus die binnen het potentiële toepassingsgebied van de uitspraak van de Hoge Raad van 19 mei 2017 vallen, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoordde over de erkenning van een uit een polygaam huwelijk geboren kind die werd neergelegd in een buitenlandse geboorteakte. 

Vrijstelling documenteis voor bepaalde groepen Ranov-vergunninghouders

28/04/2021

Nieuwsbericht

De vrijstelling is in een Kamerbrief van van 26 april 2021 aangekondigd en heeft betrekking op bepaalde groepen Ranov-vergunninghouders die het Nederlanderschap willen verkrijgen via naturalisatie of optie. De vrijstelling gaat in op 1 juni 2021 en ziet uitsluitend op vreemdelingen die als minderjarige in het bezit zijn gesteld van een Ranov-vergunning en inmiddels meerderjarig zijn. Of ook voor overige Ranov-vergunninghouders tot vrijstelling van de documenteis zal worden overgegaan hangt af van onderzoeksresultaten die in de zomer worden verwacht.

Jaarverslag 2020

23/04/2021

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2020 van Stichting Migratierecht Nederland hebben we gepubliceerd op onze website en is benaderbaar via Jaarverslag 2020. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.
Wij wensen u veel leesplezier!

IOM gaat tijdelijk DNA afnemen bij nareiszaken

23/04/2021

Nieuwsbericht

De IOM gaat voor de IND de afname verzorgen van DNA bij nareizende familieleden in Griekenland, Turkije en Soedan. Normaal gesproken doet het MvBuZa dat, maar door de coronacrisis lukt dat niet of minder, waardoor er een achterstand is ontstaan. Daarom neemt de IOM deze taak over. De IND-medewerkers in Nederland kunnen de lopende nareiszaken van de aanvragers daardoor sneller afronden. Deze nieuwe werkwijze zal zo spoedig mogelijk ingaan. Binnenkort is hierover meer informatie te vinden op de coronapagina van de IND.

Drie Afdelingsuitspraken over het Chavez-verblijfsrecht

20/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 16 april 2021 een drietal uitspraken gedaan die betrekking hebben op het verblijfsrecht o.g.v. het arrest Chavez-Vilchez (JV 2017/143, nt. C.A. Groenendijk, ve17000895). De eerste uitspraak gaat over de toepassing van het arrest bij andere gezinssamenstellingen (ve21001193), de tweede gaat over de vraag of het arrest succesvol kan worden ingeroepen als de vreemdeling een verblijfsrecht in een andere lidstaat heeft (ve21001194) en de derde gaat over de vraag wanneer er een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding is als bedoeld in het arrest (ve21001195).

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

16/04/2021

Nieuwsbericht

De SvJ&V versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland. Het gaat om personen die sinds 15 juni 2020 niet terug hebben kunnen reizen naar het land van herkomst wegens het ontmoedigen van de reisbewegingen, maar voor wie in het buitenland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. En om personen die tussen 15 juni 2020 en 23 januari Nederland zijn ingereisd en die sinds 15 juni 2020 niet hebben kunnen terugreizen, en voor wie in Nederland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. Onder bepaalde voorwaarden zal worden afgezien van het ophalen van de mvv. Tenslotte is een tijdelijke maatregel genomen ten aanzien van de personen die rechtmatig in Nederland verblijven en die door het ontmoedigen van reisbewegingen in een overmachtssituatie dreigen te geraken. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 5

13/04/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 5 van JV elf uitspraken en vier noten. Karin Zwaan bespreekt de rol van van de redelijkheidstoets bij de tegenwerping van een veilig derde land. Wanneer wordt hier wel of geen nadere invulling aan gegeven? Lianne Hooijmans bij een rechtbank uitspraak over het betrekken van minderjarigheid van de vreemdeling bij het gehoor en de geloofwaardigheidsbeoordeling van de seksuele gerichtheid. Zij loopt de verschillende aspecten in het gehoor en de beoordeling af en plaatst deze in de context van (internationale) wet- en regelgeving, jurisprudentie en rapporten. Martijn Stronks bij een intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht na veroordeling van een gevangenisstraf van twintig jaar. Wanneer is er nog sprake van een actueel gevaar en wat is het relevante toetsmoment voor de beoordeling van het tijdsverloop sinds het laatste misdrijf? Op 1 mei 2019 is artikel 3.6ba Vb in werking getreden in de plaats van artikel 3.4, lid 3 Vb, waarin de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris werd gegeven. Marjon Peeters bespreekt de afdelingsuitspraak waarin de vraag wordt beantwoord wanneer artikel 3.6ba Vb van toepassing is. Peeters focust op de tekortkomingen van de grammaticale interpretatiemethode van de Afdeling ten opzichte van de wetshistorische benadering van de rechtbank.

NJB over ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

12/04/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 14 van het Nederlands Juristenblad, uitgebracht op 7 april 2021, staat geheel in het teken van vreemdelingenrecht. Aan bod komen o.a. ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht, de Wet Inburgering 2022, de Handhaving- en Toezichtlocatie, de afschaffing van de dwangsommen in het vreemdelingenrecht en het thematisch ambtsbericht Rwanda van 2016. Om verder te lezen, zie de website van het NJB.