Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Prejudiciële vraag over art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn

27/10/2016

Nieuwsbericht

VK Amsterdam vraagt het HvJ EU of onder het begrip 'alleenstaande minderjarige' in art. 2, aanhef en onder f, van deze richtlijn mede kan worden verstaan een onbegeleide derdelander jonger dan 18 jaar die asiel aanvraagt, gedurende de procedure 18 jaar wordt, asiel krijgt vanaf de aanvraagdatum en vervolgens gezinshereniging aanvraagt.

Asielzoekers sneller aan het werk als vrijwilliger

26/10/2016

Nieuwsbericht

De Regeling uitvoering Wav is aangepast zodat het minder omslachtig is om bepaalde groepen, zoals asielzoekers, voor vrijwilligerswerk in te zetten.Vrijwilligerswerk is nu meteen na indiening van de aanvraag van een vrijwilligersverklaring al mogelijk.

Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand

20/10/2016

Nieuwsbericht

De Rb Groningen heeft op 23 augustus 2016 de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard (ve16001653). Met deze toegewezen vovo hoeft de SvV&J geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Hij kan asielaanvragen van Marokkanen voorlopig onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst blijven behandelen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 13 verschenen

07/10/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Vegter en Schuitemaker bij een arrest van het EHRM omtrent de detentieomstandigheden voor gezinnen met kleine kinderen in Frankrijk en een noot van Jaghai en Vlieks over staatloosheid.

Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

07/10/2016

Nieuwsbericht

Dit langverwachte ontwerp voorstel voor een Rijkswet betreft zowel de vaststellingsprocedure staatloosheid als een nieuwe optiegrond voor in Nederland geboren staatloze kinderen zonder rechtmatig verblijf. Reageren op het ontwerp kan tot 28 november 2016.

Tweede Kamer verwerpt initiatiefvoorstel Bosman

05/10/2016

Nieuwsbericht

Hiermee is het wetsvoorstel ter regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland na ruim vier jaar van de baan.

Nieuwe regeling voor Aziatische koks

27/09/2016

Nieuwsbericht

Per 1 oktober 2016 loopt het zogenoemde wokakkoord af en geldt een nieuwe regeling voor de toelating en tewerkstelling van Aziatische koks op niveau 4 t/m 6 zonder toets op prioriteitgenietend aanbod. Tevens is er een quotum voor deze koks aangekondigd.

Wetsvoorstel nieuwe verblijfsvergunning 'in het belang van kind'

22/09/2016

Nieuwsbericht

Het initiatiefvoorstel van de kamerleden Voortman en Kuiken voorziet in een nieuwe verblijfsgrond in de Vw 2000. Een minderjarige of zijn ouders zouden in beginsel recht hebben op een verblijfsvergunning, indien bij afwijzing van de aanvraag de belangen van het kind ernstig worden bedreigd.

Hofuitspraken in de zaken CS en Rendón Marin

16/09/2016

Nieuwsbericht

In deze prejudiciële procedures verklaart het Hof van Justitie EU dat een automatische weigering van een verblijfsrecht resp. automatische uitzetting van een derdelander, die de enige verzorgende ouder is van een minderjarige onderdaan van de gastlidstaat resp. een andere lidstaat, niet is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is uitzetting op de openbare orde-grond wel mogelijk.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 12 verschenen

16/09/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Brouwer bij het arrest Affum van het HvJEU en een noot van Bex-Reimert over waarom een bestuursorgaan veroordeeld wordt tot het betalen van de proceskosten bij verzet.