Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

07/10/2016

Nieuwsbericht

Dit langverwachte ontwerp voorstel voor een Rijkswet betreft zowel de vaststellingsprocedure staatloosheid als een nieuwe optiegrond voor in Nederland geboren staatloze kinderen zonder rechtmatig verblijf. Reageren op het ontwerp kan tot 28 november 2016.

Nieuwe regeling voor Aziatische koks

27/09/2016

Nieuwsbericht

Per 1 oktober 2016 loopt het zogenoemde wokakkoord af en geldt een nieuwe regeling voor de toelating en tewerkstelling van Aziatische koks op niveau 4 t/m 6 zonder toets op prioriteitgenietend aanbod. Tevens is er een quotum voor deze koks aangekondigd.

Wetsvoorstel nieuwe verblijfsvergunning 'in het belang van kind'

22/09/2016

Nieuwsbericht

Het initiatiefvoorstel van de kamerleden Voortman en Kuiken voorziet in een nieuwe verblijfsgrond in de Vw 2000. Een minderjarige of zijn ouders zouden in beginsel recht hebben op een verblijfsvergunning, indien bij afwijzing van de aanvraag de belangen van het kind ernstig worden bedreigd.

Hofuitspraken in de zaken CS en Rendón Marin

16/09/2016

Nieuwsbericht

In deze prejudiciële procedures verklaart het Hof van Justitie EU dat een automatische weigering van een verblijfsrecht resp. automatische uitzetting van een derdelander, die de enige verzorgende ouder is van een minderjarige onderdaan van de gastlidstaat resp. een andere lidstaat, niet is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is uitzetting op de openbare orde-grond wel mogelijk.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 12 verschenen

16/09/2016

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Brouwer bij het arrest Affum van het HvJEU en een noot van Bex-Reimert over waarom een bestuursorgaan veroordeeld wordt tot het betalen van de proceskosten bij verzet.

Afdeling legt voorwaarden veilig land van herkomst uit

14/09/2016

Nieuwsbericht

In zo'n land bestaan wetten die schendingen van mensenrechten verbieden en worden de mensen ook in de praktijk beschermd. De SvV&J moet dit zorgvuldig onderzoeken en toelichten. Ook moet hij ingaan op wat een vreemdeling over de veiligheidssituatie in het land zegt én beoordelen of die vreemdeling door zijn persoonlijke omstandigheden toch voor problemen te vrezen heeft waartegen hij geen bescherming kan krijgen. In de onderhavige procedure is op basis van zorgvuldig onderzoek komen vast te staan dat Albanië een veilig land van herkomst is.

AG adviseert over verblijfsrecht ouder van minderjarige Unieburger

09/09/2016

Nieuwsbericht

N.a.v. vragen van de CRvB (ve15000489) concludeert AG Szpunar dat een derdelander, die zorgt voor zijn kind dat Unieburger is, niet een verblijfsrecht kan worden ontzegd in de lidstaad waar het kind woont en onderdaan van is, als daardoor het kind het effectief genot van zijn belangrijkste rechten als Unieburger verliest, wanneer niet vaststaat dat de andere ouder, onderdaan van dezelfde lidstaat, de zorg feitelijk op zich kan nemen. De autoriteiten moeten dit ambtshalve vaststellen.

Beleid gezinshereniging meerderjarige kinderen aangepast

08/09/2016

Nieuwsbericht

Met deze beleidswijziging wordt beoogd beter aan te sluiten bij de jurisprudentie van het EHRM over de vaststelling van de familieband tussen ouders en hun jong volwassen kinderen en de betekenis van 'more than the normal emotional ties’.

Hukou-vereiste vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996

07/09/2016

Nieuwsbericht

Aangezien Chinezen na zes maanden verblijf in het buitenland worden uitgeschreven uit de Hukou, vervalt voor Chinezen geboren vóór 1 maart 1996 het vereiste dat zij een actuele en complete Hukou overleggen bij naturalisatieaanvragen en in bepaalde gevallen bij inschrijving in de BRP.