Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Afdelingsuitspraken toepassing Gnandi, C., J. en S. en art. 6 Vw 2000

04/06/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft vandaag een tweetal uitspraken (ve19001614 en ve19001623) gedaan over het vastzetten aan de grens van afgewezen asielzoekers. Uit de uitspraken volgt dat het niet in alle gevallen is toegestaan om een aan de grens afgewezen asielzoeker vast te houden totdat hij of zij wordt uitgezet. Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de toegang tot Nederland te weigeren mogen niet worden vastgezet. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk geen goede wettelijke basis om hen vast te houden in de periode dat zij nog beroep kunnen instellen. Ook is er op dit moment geen geschikt alternatief voor verblijf aan de buitengrens van Nederland.
---persbericht ABRvS

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 7

24/05/2019

Nieuwsbericht

Helaas heeft u vandaag opnieuw afl. 2 van de papieren JV ontvangen. Excuses voor deze fout. De juiste aflevering zal zo spoedig mogelijk worden gedrukt en zullen we u alsnog toesturen. Ondertussen kan u de uitspraken en de noten van afl. 7 alsvast lezen in Migratieweb. Drie noten; een noot van Steve Peers bij het arrest Tjebbes e.a., een bewerking van zijn blog op EU law-analysis; een noot van Lieneke Slingenberg bij een Afdelingsuitspraak  over een voorlopig uitstel van vertrek o.g.v. art. 64 Vw 2000, in afwachting van de definitieve besluitvorming en een noot van Helen Oosterom-Staples bij een uitspraak van VK Haarlem over de restrictieve invulling van het begrip ‘duurzame relatie’ in de zin van de Verblijfsrichtlijn.

Harbers stapt op

22/05/2019

Nieuwsbericht

Aanleiding voor het ontslag van de staatssecretaris is de in de Rapportage vreemdelingenketen over 2018 opgenomen informatie over door asielzoekers gepleegde misdrijven.  Ernstige delicten zoals zedendelicten, moord en poging tot doodslag zijn (verhuld) opgenomen onder het kopje 'overig', zonder deze bij naam te noemen.

Jaarverslag 2018 Stichting Migratierecht Nederland

15/05/2019

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2018 van Stichting Migratierecht Nederland is verschenen. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.

Wij wensen u veel leesplezier!

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

09/05/2019

Nieuwsbericht

In deze EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, actuele ontwikkelingen in Brussel. Naast visumstatistieken over 2018 en het Europese visumbeleid komen onder meer ook de Europese Migratieagenda en de versterking van de Europese grens- en kustwacht aan de orde.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 6

02/05/2019

Nieuwsbericht

In JV afl. 6 zijn 15 uitspraken en acht noten opgenomen. O.a. van Tineke Strik bij het arrest E. na vragen VK Haarlem over afwijzen nareis enkel op grond van ontbreken van officiële bewijsstukken; Drie noten van Pieter Boeles bij Afdelingsuitspraken over ambtshalve 8 EVRM toets na vaststelling geen EU-verblijf; bij Mvv, nareis bij volwassen kinderen in het licht van Gezinsherenigingsrichtlijn en 8 EVRM; en bij inhoudelijke beoordeling verblijfsvergunning gezinshereniging als niet aan het mvv-vereiste is voldaan en verder aan alle overige voorwaarden is voldaan.

Digitale handtekening en openbaarmaken uitspraak

30/04/2019

Nieuwsbericht

In het kader van digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken heeft de Afdeling op 30 april 2019 geoordeeld dat het digitaal ondertekenen van uitspraken niet in alle gevallen conform de wettelijke eisen gebeurt (201804030/1/V3).Totdat de Rechtspraak deze werkwijze aanpast zal de Afdeling bij de desbetreffende rechter en griffier van de rechtbank verifiëren of zij de ondertekenaars van de uitspraak zijn. In de andere uitspraak (201803933/1/V3) is overwogen dat het zaakverloopregister voor anderen dan partijen geen toereikende wijze van openbaarmaking van uitspraken is. De ABRvS verbindt ook hier geen gevolg aan het gebrek. Zij heeft al wel kennis genomen van het uitsprakenregister asiel- en bewaringszaken maar gaat hier nog niet op in.

Asiel- en Migrantenrecht aflevering 4

29/04/2019

Nieuwsbericht

Procederen bij het HvJEU, hoe doe je dat? In dit nummer van de A&MR een uitgebreid interview met 4 advocaten die onlangs geprocedeerd hebben voor het Hof, inclusief handige tips. Daarnaast een artikel van Stefanie Pijnenburg over het arrest 'E.', de vaste gedragslijn en nader onderzoek bij nareiszaken. Verder een nieuwe kroniek Algemene wet bestuursrecht in het migratierecht en in de Uitspraak Uitgelicht staat de Afdelingsuitspraak  van 13 februari jl. over Gülenisten. Tot slot in de Vraag & Antwoord de vraag of het kindgebondenbudget mag worden teruggevorderd na inschrijving van het huwelijk.

Inburgeringsvereiste voortgezet verblijf overeenkomstig Gezinsherenigingsrichtlijn, mits evenredig

26/04/2019

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in twee uitspraken geoordeeld dat het inburgeringsvereiste bij de aanvraag van een VVR voortgezet verblijf niet in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Uit HvJEU arrest C en A volgt echter dat het tegenwerpen van het vereiste niet onevenredig aan zijn doel mag zijn. Om aan dit Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel te voldoen, zal de SvJ&V bij een verzoek tot ontheffing van de inburgeringsplicht aangevoerde individuele omstandigheden bij het besluit omtrent ontheffing betrekken. Dat de Nederlandse wet een hoger taalniveau vereist voor aanvragers van een voortgezet verblijf (A2) is niet in strijd met arrest C en A, nu de vreemdeling die in aanmerking komt voor een voortgezet verblijf de tijd heeft gehad om dat basisniveau te bereiken gedurende zijn minstens vijfjarige verblijf in Nederland.

Intrekking Nederlanderschap leden verboden organisatie

18/04/2019

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft in twee uitspraken geoordeeld dat het Nederlanderschap van twee Syrië-gangers die zich in 2013 en 2014 aansloten bij ISIS niet ingetrokken kan worden. Niet is aangetoond dat de mannen na 11 maart 2017 nog aangesloten waren bij een verboden organisatie zoals in 2017 opgenomen op een lijst in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Art. 14 lid 4 van die wet heeft geen terugwerkende kracht. Ondanks dat de advocaat geen contact heeft met betrokkenen had hij voldoende gelegenheid om beroepsgronden tegen de besluiten in te brengen.