Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jubilieumnummer A&MR Aflevering 6/7

30/07/2019

Nieuwsbericht

Op 21 juni vierde SMN samen met VluchtelingenWerk Nederland het 10 jarig jubileum van A&MR. Verschillende sprekers behandelden onderwerpen met het overkoepelende thema ‘Met de kennis van nu’, wat is er in 10 jaar tijd veranderd? Zo bespraken Nadia Ismaili en Jorg Werner of het Kinderrechtenverdrag daadwerkelijk tanden heeft gekregen en blikt Galina Cornelisse terug op tien jaar Terugkeerrichtlijn, waar David Kuiper op zijn beurt weer op reageerde. Vandaag verschijnt het jubileumnummer van de A&MR, waarin wordt teruggeblikt op het symposium, de lezingen zijn terug te vinden in artikelen. De A&MR wordt ingeleid door een artikel van Rob Hamerslag en Igna Oomen, de titel zegt genoeg: ‘Uitgehold – Asieladvocatuur met de kennis van nu’. Daarnaast blikken ook alle redactieleden kort terug op tien jaar A&MR.

Visumvertegenwoordiging in overeenstemming met Handvest grondrechten

29/07/2019

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft, anders dan AG Sharpston in haar Conclusie, de Visumcode zo uitgelegd dat een visumvertegenwoordiging waarbij, zoals in de casus de Zwitserse ambassade in Sri Lanka bevoegd is om op een aanvraag visum kort verblijf te beslissen, een beroep tegen een weigering bij de Zwitserse rechter ingediend dient te worden. Dit is in overeenstemming met art. 47 Handvest grondrechten EU. De referent heeft niet de mogelijkheid om in eigen naam beroep in te stellen tegen een besluit tot weigering van een visum.

SvJ&V kondigt aanpassing verblijfsregeling mensenhandel aan voor Dublinclaimanten

17/07/2019

Nieuwsbericht

Reden is de forse toename van aangiften en daardoor ontstane lange wachttijden waardoor vreemdelingen niet langer kunnen worden overgedragen. Er zal een streeftermijn van 4 werkweken worden gehanteerd om te beoordelen of een tijdelijke vergunning mensenhandel wordt verleend. Wordt geen vergunning verleend dan wordt de overdracht voortgezet.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 9

05/07/2019

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van David Kuiper bij het arrest Arib e.a.over de vraag of een binnengrens waar toezicht is heringevoerd, voor de toepassing van de Terugkeerrichtlijn  gelijkgesteld kan worden met een buitengrens en Frankrijk mocht besluiten de terugkeerprocedure niet toe te passen. Een noot van Lieneke Slingenberg bij een Afdelingsuitspraak over een Dublinclaimant wiens rechtmatig verblijf is geëindigd en welke verblijf niet herleeft indien een vreemdeling  zich opnieuw meldt bij een AZC. Een noot van Karin Zwaan en Evert Bloemen bij een Afdelingsuitspraak over stellen zelfde vereisten aan rapportages GZ-psycholoog of huisarts ter staving of iemand kan verklaren als bij iMMO rapportages. Een noot van Martijn Stronks en Willem Hutten bij een Rechtbank uitspraak over sterke band met Nederland na tijdsverloop en zelf in de zaak voorzien met definitieve beslissing. Tenslotte een noot van Carla van Os en Carolus Grütters bij een rapportbrief van de Kinderombudsman over klacht nader gehoor minderjarige met daarin ook de uitkomsten van de  enquête.

Rb moet nieuw asielmotief in beroep wél bij beoordeling betrekken

03/07/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS oordeelt dat gelet op het arrest Ahmedbekova en de daarin gegeven uitleg aan art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn de Rb voortaan voor het eerst in beroep aangevoerde asielmotieven wél bij de beoordeling van het beroep moet betrekken en geeft aan hoe en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.

Zomerstop Vragendienst

17/06/2019

Nieuwsbericht

De zomerstop van de vragendienst is dit jaar eerder ingegaan dan gebruikelijk. De Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland is gesloten van 10 juni tot 16 augustus. Na 16 augustus beantwoorden wij graag uw vragen weer.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 8

17/06/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 8 van JV vijf noten. Mark Klaassen over hoe lidstaten moeten omgaan met gezinsband EU-burger met afhankelijk gezinslid volgens arrest SM; Paul Minderhoud over behoud status werknemer of zelfstandige status na onvrijwillige werkloosheid volgens arrest Tarola; Erik Scheers bij de 91 lid 2 overzichtsuitspraak van de Afdeling; Jo Anne Nijland, Hana van Ooijen en Dora Brouwer bij Afdelingsuitspraak over exclusieve afhankelijkheid bij "aanvullende elementen van afhankelijkheid” en van René de Groot bij Afdelingsuitspraak over  intrekking Nederlanderschap vermeende jihadist.

Rechtbank Den Bosch stelt spoedvragen aan Hof

13/06/2019

Nieuwsbericht

De Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch vraagt het Hof van Justitie EU in een spoedprocedure een drietal vragen te beantwoorden over de terugkeerplicht van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en of deze praktijk in overeenstemming is met Europees recht, m.n de Terugkeerrichtlijn en het Handvest grondrechten EU. Moet eerst onderzoek naar adequate opvang in het land van herkomst gedaan? Is onderscheid naar leeftijd toegestaan bij toestaan rechtmatig verblijf? En wat als de minderjarige niet vertrekt en de lidstaat niet tot uitzetting overgaat?

Asiel- & Migrantenrecht aflevering 5

12/06/2019

Nieuwsbericht
Afgeleid verblijfsrecht bij een embryo die door erkenning voor geboorte, toekomstig EU burger is. Is dat mogelijk? Deze vraag wordt besproken door Pieter Boeles in de A&MR 2019, nr. 5, die gisteren verscheen. Daarnaast beschouwt Gerard René de Groot het arrest Tjebbes, wordt de uitspraak Jawo uitgelicht door Sanderijn Wierink en wordt de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen besproken door Daan Bes en Aya Younis. Ook bevat deze A&MR een interessant opiniestuk van Wessel Geursen over hulp voor gevluchte Venezolanen, doet Julien Luscuere verslag van de bijeenkomst met de RvS over ongemotiveerde 91-2 afdoening en is er een Kroniek Medisch.

Afdelingsuitspraken toepassing Gnandi, C., J. en S. en art. 6 Vw 2000

04/06/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft vandaag een tweetal uitspraken (ve19001614 en ve19001623) gedaan over het vastzetten aan de grens van afgewezen asielzoekers. Uit de uitspraken volgt dat het niet in alle gevallen is toegestaan om een aan de grens afgewezen asielzoeker vast te houden totdat hij of zij wordt uitgezet. Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de toegang tot Nederland te weigeren mogen niet worden vastgezet. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk geen goede wettelijke basis om hen vast te houden in de periode dat zij nog beroep kunnen instellen. Ook is er op dit moment geen geschikt alternatief voor verblijf aan de buitengrens van Nederland.
---persbericht ABRvS