Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

16/04/2021

Nieuwsbericht

De SvJ&V versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland. Het gaat om personen die sinds 15 juni 2020 niet terug hebben kunnen reizen naar het land van herkomst wegens het ontmoedigen van de reisbewegingen, maar voor wie in het buitenland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. En om personen die tussen 15 juni 2020 en 23 januari Nederland zijn ingereisd en die sinds 15 juni 2020 niet hebben kunnen terugreizen, en voor wie in Nederland een mvv-aanvraag is gestart die is ingewilligd. Onder bepaalde voorwaarden zal worden afgezien van het ophalen van de mvv. Tenslotte is een tijdelijke maatregel genomen ten aanzien van de personen die rechtmatig in Nederland verblijven en die door het ontmoedigen van reisbewegingen in een overmachtssituatie dreigen te geraken. 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 5

13/04/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 5 van JV elf uitspraken en vier noten. Karin Zwaan bespreekt de rol van van de redelijkheidstoets bij de tegenwerping van een veilig derde land. Wanneer wordt hier wel of geen nadere invulling aan gegeven? Lianne Hooijmans bij een rechtbank uitspraak over het betrekken van minderjarigheid van de vreemdeling bij het gehoor en de geloofwaardigheidsbeoordeling van de seksuele gerichtheid. Zij loopt de verschillende aspecten in het gehoor en de beoordeling af en plaatst deze in de context van (internationale) wet- en regelgeving, jurisprudentie en rapporten. Martijn Stronks bij een intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht na veroordeling van een gevangenisstraf van twintig jaar. Wanneer is er nog sprake van een actueel gevaar en wat is het relevante toetsmoment voor de beoordeling van het tijdsverloop sinds het laatste misdrijf? Op 1 mei 2019 is artikel 3.6ba Vb in werking getreden in de plaats van artikel 3.4, lid 3 Vb, waarin de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris werd gegeven. Marjon Peeters bespreekt de afdelingsuitspraak waarin de vraag wordt beantwoord wanneer artikel 3.6ba Vb van toepassing is. Peeters focust op de tekortkomingen van de grammaticale interpretatiemethode van de Afdeling ten opzichte van de wetshistorische benadering van de rechtbank.

NJB over ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

12/04/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 14 van het Nederlands Juristenblad, uitgebracht op 7 april 2021, staat geheel in het teken van vreemdelingenrecht. Aan bod komen o.a. ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht, de Wet Inburgering 2022, de Handhaving- en Toezichtlocatie, de afschaffing van de dwangsommen in het vreemdelingenrecht en het thematisch ambtsbericht Rwanda van 2016. Om verder te lezen, zie de website van het NJB.

EU Update 2021/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

12/04/2021

Nieuwsbericht

In deze eerste EU update van 2021 geeft Willem Hutten, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2021. Aan bod komen: het EU Asiel- en Migratiepact en de ontwikkelingen in de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie, Nederland; en wordt nader ingegaan op Frontex.

Herbeoordeling veilige landen van herkomst moet beter

07/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 7 april 2021 in een uitvoerig gemotiveerde uitspraak overwogen dat de herbeoordeling van de situatie van veilige landen van herkomst in lijn is met de Procedurerichtlijn en dit ook vaak genoeg gebeurt. Zij verwijst hierbij tevens naar haar eerdere uitspraak van 14 september 2016, JV 2016/271 nt Boeles, ve16001774 en de conclusie van de AG van 20 juli 2016, ve16001445. De staatssecretaris dient echter bij de herbeoordeling wel alle beschikbare bronnen te gebruiken ook alle bronnen die in de Procedurerichtlijn staan. Meer specifiek met betrekking tot Mongolië zijn niet de juiste bronnen gebruikt en is onvoldoende uitgelegd waarom Mongolië in het algemeen en voor lhbti'ers in het bijzonder een veilig land van herkomst is. Verder moet de staatssecretaris de ontwikkelingen rondom de rechtsstaat in Mongolië beter onderzoeken om het te blijven aanmerken als veilig land van herkomst.

A&MR 2021 aflevering 3

06/04/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 2021-3 van A&MR is vandaag verschenen, vol met artikelen over uiteenlopende onderwerpen:
* Sandra van Tweel beschrijft vier casussen van uitgeprocedeerde asielzoekers die het Landelijk Samenwerkingsoverleg in Nijmegen behandelde en bespreekt de succes- en faalfactoren van dit overleg (ve21001048).
* Esther van Eijk bespreekt de omstandigheden, praktische problemen en gevolgen rondom de registratie van levensgebeurtenissen en het verkrijgen van identiteits- en familierechtelijke documenten in Syrië (ve21001049).
* Luuk van der Baaren vergelijkt de Nederlandse wetgeving over meervoudige nationaliteit met die van andere Europese landen, en concludeert dat Nederland met haar restrictieve beleid tot een alsmaar kleinere minderheid behoort (ve21001052).
* Eva Berger en Marie-Christine Alting von Geusau bespreken het HvJ EU arrest TQ (ve21000103) en concluderen dat aanpassing van het Nederlandse herijkte amv-beleid nodig is (ve21001053).
* Kris van der Pas bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad (ve21000062) in een unieke civiele procedure over Afghaanse officieren van de KhAD/WAD, waarin werd gesteld dat de IND hier het Unierecht schendt (ve21001054).
* Verder in dit nummer de Kroniek toelatingsgronden asiel van Sadhia Rafi (ve21001057) en de Kroniek opvang van Lieneke Slingenberg (ve21001059), een Vraag&Antwoord over behoud van verblijfsrecht na verlies van het langdurig ingezetenschap door Nadia den Ouden (ve21001061), een redactioneel over de Brexit van Edward van Kempen (ve21001060) en een column van promovenda Sara Lembrechts (ve21001063).

Geen zicht op uitzetting Marokko binnen redelijke termijn

02/04/2021

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 2 april 2021 in drie uitspraken overwogen dat er op dit moment geen zicht op uitzetting is van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Marokko. Zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn is een voorwaarde om een vreemdeling in bewaring te stellen die geen recht op verblijf heeft in Nederland. Daar wordt volgens de ABRvS niet aan voldaan aangezien al over een periode van 16 maanden geen laissez passer is afgegeven, nodig voor het uitzetten van een vreemdeling. En er geen concrete aanknopingspunten zijn die de verwachting rechtvaardigen dat vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit op korte termijn weer met een door de Marokkaanse autoriteiten afgegeven laissez-passer kunnen worden uitgezet naar Marokko. Dat betekent dat de bewaring van deze vreemdelingen vandaag wordt opgeheven.
---  Zie ook Persbericht ABRvS 

ACVZ advies over inburgeringsonderwijs

24/03/2021

Nieuwsbericht

Het op 23 maart jl. door de ACVZ gepresenteerde advies 'Inburgeren is geen bijzaak. Advies over marktwerking en de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs' gaat in op rol van private actoren in het migratiedomein. De belangrijkste aanbeveling die de ACVZ doet is dat inburgeringsonderwijs onderworpen zou moeten worden aan toezicht door de Onderwijsinspectie.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 4

22/03/2021

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van Mark Klaassen bij het arrest TQ van het HvJ EU over de waarborgen die gelden bij het nemen van een terugkeerbesluit tegen een alleenstaande minderjarige vreemdeling. Vervolgens vijf noten bij Afdelingsuitspraken: Ellen Nissen en Ali Mohammad over de terugbetalingsverplichting van een lening bij het niet voldoen aan de inburgeringsplicht en de juridische betekenis van de brieven van DUO en veel aandacht voor het rechtszekerheidsbeginsel. Karin de Vries bespreekt een vervolg uitspraak van de Afdeling waarin de Minister dit keer wel motiveert waarom niet-asielgerechtigde inburgeraars niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van een lening en waarom zij anders behandeld worden dan asielgerechtigden. Hermie de Voer bij een intrekking Nederlanderschap, na elf jaar, van een echtpaar met tevens de Iraanse nationaliteit wegens opgave onjuiste identiteitsgegevens bij naturalisatie en de gevolgen die niet kenbaar in de Unierechtelijke evenredigheidsbeoordeling zijn betrokken. René de Groot eveneens bij een intrekking Nederlanderschap, maar nu wegens verzwijging van deelname aan genocide in Rwanda bij de naturalisatie. De deelname is gebaseerd op een vermoeden. Is dat voldoende? Volgens de Afdeling wel en is er sprake van een acte claire. Een rechtbank heeft zelf in een zaak voorzien omdat de procedure te lang heeft geduurd. De Afdeling wijst deze tot parel van Middelburg gedoopte uitspraak terug naar de rechtbank, volgens Willem Hutten levert dit nog wel wat nationale en Europeesrechtelijk vragen op. Tenslotte een noot van Conny Rijken bij een uitspraak van VK 's-Hertogenbosch over de overdracht op grond van Dublin van een vreemdeling die stelt slachtoffer te zijn van mensenhandel en de prejudiciële vragen die VK Zwolle hierover heeft gesteld aan het HvJEU.

A&MR 2021 aflevering 2

02/03/2021

Nieuwsbericht

Aflevering 2021-2 van A&MR is vandaag verschenen, vol met artikelen over uiteenlopende onderwerpen:
* Esther Schoneveld bespreekt de beslispraktijk van de Visadienst tijdens de coronacrisis (ve21000583).
* Lianne Hooijmans legt het onderscheid tussen risicogroepen en kwetsbare minderheidsgroepen uit (ve21000584).
* Sabine Leermakers, Sjoerd van Bemmel en Frank Noteboom van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) voerden onderzoek uit naar de waarde van forensisch medische rapportages in zaken van slachtoffers van mensenhandel (ve21000585).
* Michiel Kruyt vergelijkt de migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma's (ve21000586).
* Stefan Kok en Sabaoon Pamir bespreken de prejudiciële vragen van Rechtbank Haarlem van 19 oktober 2020 (ve21000589).
* Verder in dit nummer de Kroniek inburgering 2018-2020 van Ricky van Oers (ve21000587), een bespreking van het REMAP rapport over mensenrechten in het Europese migratiebeleid door Karin Zwaan (ve21000588), een advies van Anna Chatelion Counet en Nadine Imminga over hoe kan worden onderbouwd dat statushouders niet kunnen terugkeren naar Griekenland (ve21000590), een redactioneel van Taco Groenewegen over de Toeslagenaffaire (ve21000581) en een column van Amélie Poméon (ve21000591).