Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Bescherming arbeidsmigranten tegen coronavirus

07/05/2020

Nieuwsbericht

Omdat de coronacrisis de bestaande problemen rond arbeidsmigranten alleen maar pregnanter maakt, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Naast voorlichting over voorzorgsmaatregelen en RIVM-richtlijnen in verschillende talen wordt een ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ geformeerd. Het aanjaagteam gaat, onder leiding van Emile Roemer, de bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij de betrokken partijen, deze partijen samenbrengen en op verschillende niveaus zoeken naar beschermende maatregelen. Daarnaast zal het team monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.

A&MR aflevering 4

06/05/2020

Nieuwsbericht

A&MR aflevering 4 is verschenen, met daarin onder andere twee stukken over de gevolgen van het coronavirus. Esther Wolthuis, Lianne Hooijmans en Eva Berger beschrijven de stand van zaken van COVID-maatregelen in het Nederlandse migratierecht. Gerald Knaus vertelt in een interview over zijn evacuatieplan om te voorkomen dat het coronavirus een humanitaire ramp veroorzaakt. Meeuw Kollen, Lenneke Heeffer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors analyseren diverse misverstanden rondom rapportages van het iMMO en de bijdrage die deze kunnen leveren aan de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal. Recent uitgebrachte rapporten, artikelen en jurisprudentie met betrekking tot deskundigenadvisering worden door Jan van Breda en Karin Zwaan besproken in de Kroniek advisering in het asielrecht. Angelina van Kampen geeft antwoord op de vraag wanneer en hoe teruggeleiding kan worden verzocht van een uitgezette vreemdeling. In deze aflevering worden verder twee uitspraken uitgelicht: Gert Westerveen bespreekt de EHRM uitspraak A.S.N. - Nederland over de beoordeling van ongeloofwaardig geachte asielaanvragen. Elles Besselsen en Danielle Snaathorst lichten de einduitspraak in de zaak Tjebbes toe. Voorts memoreert Kees Groenendijk in een opiniestuk het belangrijke aandeel dat Britse rechters tot de Brexit hebben geleverd aan het migratierecht van de EU. Deze aflevering wordt afgesloten door een column van Wondimu Gebre Woldeaarggiye.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 6

04/05/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering naast een vijftal corona gerelateerde uitspraken van de ABRvS drie noten. Een noot van Marcelle Reneman bij het EHRM arrest A.S.N. e.a. tegen Nederland over de uitzetting van Sikh-gezinnen naar Afghanistan, waarin een verdeeld Hof geen strijd met artikel 3 EVRM ziet. De noot gaat o.m. in op de toetsing door het Hof van het Nederlandse beleid rond risicogroepen en kwetsbare minderheidsgroepen. Verder een noot van Sandra Mantu en Paul Minderhoud bij een vervolg uitspraak van de Afdeling over de belangenafweging bij het beëindigen van het rechtmatig verblijf van een EU-burger zonder middelen van bestaan. Tenslotte een noot van David Kuiper bij een Afdelingsuitspraak in een bewaringszaak waaruit blijkt dat een vovo pas is toegewezen als deze is uitgesproken ook al was op zitting zonneklaar dat het verzoek zou worden toegewezen.

Visum kort verblijf en Covid-19

30/04/2020

Nieuwsbericht

Via de Vragendienst zijn beschikkingen binnengekomen waarin een bezwaar tegen een aanvraag voor een visum kort verblijf, voor niet-essentieel bezoek, wordt afgewezen als kennelijk ongegrond i.v.m. Covid-19. De visum-aanvraag is op andere toepasselijke weigeringsgronden afgewezen, er wordt geen herstel-verzuim geboden. Graag horen wij andere ervaringen met aanvragen 'visum kort verblijf', om een vollediger beeld te krijgen van de huidige beslispraktijk van de IND. Reacties kunnen geplaatst worden bij de beschikking op Migratieweb, te vinden onder het nummer ve20001398, dan wel gestuurd worden naar vragendienst@stichtingmigratierecht.nl.

Rapport ‘Naar een wendbare migratieketen’ verschenen

29/04/2020

Nieuwsbericht

Ter voorbereiding op een volgende (economische) crisis en de volgende kabinetsperiode heeft het kabinet 16 rapporten laten ontwikkelen, met het thema ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. De rapporten beogen inzicht te geven in effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan. Het rapport over de migratieketen behandelt twee hoofdthema’s: 1.) Mogelijkheden om irreguliere migratie en vluchtbewegingen te beïnvloeden via handelsafspraken, bilaterale afspraken en /of samenwerking op EU-niveau en 2.) Verbetering van de nationale asielketen en mogelijkheden om flexibiliteit en voorspelbaarheid van het asielproces te verbeteren. Context- en beleidsanalyses hebben geleid tot negen verschillende opties en de maatschappelijke, budgettaire en uitvoeringsgevolgen ervan. Het rapport gaat niet in op de (on)wenselijkheid van de opties, ook is geen rekening gehouden met de coronacrisis

Beroep op Tozo geen gevolgen voor verblijfsrecht arbeid als zelfstandige

17/04/2020

Nieuwsbericht

De Staatssecretaris van J&V heeft vandaag bekend gemaakt dat voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’ een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) gezien de bijzondere omstandigheden en de tijdelijke aard van de regeling, geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdeling zal hebben. Dit heeft zij bekend gemaakt in een antwoord op vragen gesteld in een schriftelijk overleg.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 5

15/04/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering 7 noten, van Kees Groenendijk over de relevantie van het arrest RH van het HvJEU betreffende gezinshereniging van een Marokkaanse man bij zijn 'statische' Spaanse echtgenote in verhouding tot art. 20 VWEU; van Evelien Brouwer bij een beslissing van het Mensenrechtencomité VN of de uitzetting van een man die gevlucht was voor het wassende water op Kiribati in strijd is met het recht op leven in art. 6 IVBPR; van René de Groot bij de einduitspraak van de Afdeling in de zaak Tjebbes e.a. over verlies Nederlandse nationaliteit van rechtswege en toepassing Europese evenredigheidstoets; van Bram van Melle bij een Afdelingsuitspraak over waarom het niet volledig terugbetaald hebben volledige bedrag opgelegde ontnemingsmaatregel in de weg staat aan de verkrijging van het Nederlanderschap; van Marq Wijngaarden bij een Afdelingsuitspraak over toepassing EU actuele openbare orde toets bij verblijfsbeëindiging vrouw wier TBS-maatregel hangende hoger beroep is beëindigd; van Karen Geertsema en Sabine Jansen bij twee uitspraken van de Afdeling over beoordeling geloofwaardigheid gestelde seksuele gerichtheid en de rol van culturele aspecten hierbij; en van Eva Berger bij een uitspraak van VK Haarlem over afwijzen nareis na bereiken meerderjarigheid tussen eerste en tweede aanvraag.

Openbaarmaking uitspraak en horen tijdens coronacrisis

07/04/2020

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 7 april 2020 in twee uitspraken geoordeeld dat rechtbanken tijdens de coronacrisis mogen afzien van het houden van zittingen, waarop zij uitspraken in het openbaar uitspreken. Ook mag de rechtbank tijdelijk afzien van het horen van vreemdelingen, als dat praktisch en technisch niet kan. Maar dat mag geen automatisme zijn. De Afdeling benadrukt dat het hier gaat om een tijdelijk aangepaste werkwijze en niet om een manier van werken die na de coronacrisis kan worden voortgezet.
Zie ook persbericht ABRvS

Jaarverslag 2019

01/04/2020

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2019 van Stichting Migratierecht Nederland hebben we gepubliceerd op onze website en is benaderbaar via de aangegeven link. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.
Wij wensen u veel leesplezier!

A&MR 2020 aflevering 3

31/03/2020

Nieuwsbericht

A&MR aflevering 3 is verschenen, met daarin onder andere een artikel van Ashley Terlouw over het 91(2)-beleid van de ABRvS. Kan en mag een advocaat tegen zijn cliënt zeggen: 'Ach, in uw zaak procedeer ik maar niet want ik wacht op een zaak die interessanter is voor de rechtsontwikkeling?'. Verder gaan Karen Geertsema en Germa Lourens in op het begrip 'wettig ophouden' in de Dublinverordening. Volgens hen 'moet de Afdeling rechtseenheid scheppen, want kinderen lopen schade op door de lange procedures'. Maud Jenneskens schrijft over het voorstel van de Europese Commissie de Europese richtlijnen te wijzigen en nationale regelingen af te schaffen, om meer hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU aan te trekken. Volgens deskundigen kan dit voor Nederland weleens minder goed uitpakken. In deze aflevering van A&MR ook aandacht voor het EHRM-arrest N.D. en N.T. tegen Spanje. Tineke Strik en Stefan Kok bespreken het oordeel van het Hof in de rubriek Uitspraak Uitgelicht. De rubriek Vraag en Antwoord geschreven door Tisanja Abali gaat over het verblijfsrecht van een partner uit een derde land na de beëindiging van de relatie met een Unieburger en deze A&MR sluit af met een column van Erdal Balci over 'de-integratie-activisme'.