Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Niet langer IND-uitnodiging vereist voor aanvraag verblijfsdocument na Brexit

13/10/2020

Nieuwsbericht

VK-onderdanen en hun familieleden, die nog geen verblijfsdocument na Brexit hebben aangevraagd, worden via de IND-website opgeroepen om dat z.s.m. te doen. In ieder geval vóór 31 december 2020, zodat de IND op tijd kan beslissen en het verblijfsdocument waaruit het rechtmatige verblijf in Nederland blijkt, vanaf begin 2021 in gebruik genomen kan worden. Een uitnodiging hiervoor is niet langer nodig.

A&MR aflevering 8

23/09/2020

Nieuwsbericht

In het septembernummer van Asiel&Migrantenrecht onder andere:
* Gedwongen huwelijk schendt grondrecht (ve20003041)
Nederlandse rechters oordelen meestal dat een gedwongen huwelijk geen recht geeft op asiel, terwijl een gedwongen huwelijk per definitie een ernstige mensenrechtenschending is, schrijft Younous Arbaoui. 
* Wanneer pleeg je een oorlogsmisdrijf? (ve20003042)
Nederland hanteert bij Syrische asielzoekers de uitsluitingsnorm van artikel 1F Vluchtelingenverdrag anders dan België, blijkt uit onderzoek van Maarten Bolhuis, Tara Ditzel en Joris van Wijk. Nederland sluit relatief veel Syrische asielzoekers uit en door de manier waarop de Nederlandse rechter deze zaken behandelt, dreigt een soort risicoaansprakelijkheid voor oorlogsmisdrijven te ontstaan.
* Familie boven alles? (ve20003044)
De IND gaat er bijna altijd van uit dat het in het belang van een minderjarige asielzoeker is om naar de EU-lidstaat te worden gestuurd waar al een ouder, broer of zus verblijft. Maar in een zaak die de Raad van State beoordeelde had de IND beter moeten bekijken waarom dat in dat geval ook zo was. Ellen Nissen en Karin Zwaan leiden uit deze uitspraak onder andere af dat de IND meer belang moet hechten aan de persoonlijke verklaringen van de minderjarige.

Per 1 oktober 2020 inburgeringsregelgeving gewijzigd

22/09/2020

Nieuwsbericht

In de Regeling Inburgering wordt gewijzigd dat studenten die succesvol een mbo-1 opleiding hebben afgerond, nu vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel ONA. Een wijziging van het Besluit Inburgering regelt dat ook zelfstandig ondernemers dit examenonderdeel niet meer hoeven te doen. Verder vindt in de Regeling Inburgering  een uitbreiding plaats van de ontheffingsmogelijkheid op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen voor analfabete inburgeraars. 

Strafoplegging ex art. 197 Sr niet in strijd met Terugkeerrichtlijn

18/09/2020

Nieuwsbericht

Het HvJEU heeft op 17 september 2020 voor recht verklaart dat art. 197 Sr waarbij een illegaal verblijvende derdelander strafrechtelijk vervolgd kan worden als tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd, in overeenstemming is met art. 11 van de Terugkeerrichtlijn indien deze persoon kennis heeft van het inreisverbod dat met name vanwege de strafrechtelijk antecedenten van de betrokkene of vanwege het gevaar dat hij vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid is uitgevaardigd.

Versoberde opvang voor asielzoekers met kansarme aanvragen

15/09/2020

Nieuwsbericht

Asielzoekers die relatief weinig kans maken op een asielvergunning worden voortaan gegroepeerd ondergebracht in een separate, sobere opvang. Dat schrijft de SvJ&V vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De doelgroep van deze opvang behelst personen met een relatief kansarme asielaanvraag uit spoor 2. Dit zijn naast asielzoekers uit een veilig land van herkomst ook vreemdelingen die in een andere EU-lidstaat reeds internationale bescherming genieten. Sobere opvang zal ook worden verstrekt gedurende de eventuele beroepsfase, mits een vovo-verzoek is ingediend. Amv’s zijn uitgezonderd van het sobere regime.

Uit­leg be­grip 'open­ba­re or­de' in Ge­zins­her­e­ni­gings­richt­lijn en Schen­gen­grens­co­de

03/09/2020

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op woendag 2 september 2020 drie einduitspraken gedaan over de uitleg van het begrip openbare orde in de Gezinsherenigingsrichtlijn (Gri) en de Schengengrenscode (SGC) door het HvJEU in de arresten E.P. en G.S. Een zaak (ve20002804) betreft de uitleg in het arrest E.P. over beëindiging rechtmatig verblijf in de vrije termijn, art. 6 lid 1 SGC, een actuele openbare orde toets is niet vereist en volstaat een verdenking van een strafbaar feit. De motivering is conform art. 17 Gri. De tweede zaak (ve20002805): Uitleg arrest G.S. gaat over de intrekking van een verblijfsvergunning om redenen openbare orde. Ook hier is een actuele openbare orde toets niet verplicht en conform art. 6 lid 2 Gri  en mag de evenredigheidstoets i.h.k.v. art. 8 EVRM plaatsvinden en is deze inhoudelijk deugdelijk gemotiveerd conform art. 17 Gri. In de derde zaak (ve20002806) uitleg arrest G.S. gaat het over het afwijzen van een mvv om redenen van openbare orde. Ook dan is een actuele openbare orde toets niet verplicht en mag de evenredigheidstoets i.h.k.v. art. 8 EVRM plaatsvinden echter de inhoudelijk motivering is in casu niet deugdelijk conform art. 17 Gri.

Afwijzing visum kort verblijf in bezwaar i.v.m. Coronamaatregelen niet onrechtmatig

13/08/2020

Nieuwsbericht

VK Arnhem heeft op 29 juli overwogen dat het afwijzen van een aanvraag visum kort verblijf in de bezwaarprocedure i.v.m. bedreiging van de volksgezondheid niet onrechtmatig is. Gelet op de aard van de corona pandemie, het besmettingsgevaar en de geldende maatregelen was verweerder niet gehouden om te beoordelen of eisers als individu een gevaar vormen, ook was verweerder niet gehouden inhoudelijk op de bezwaargronden in te gaan. De omstandigheid dat verweerder er ook voor had kunnen kiezen om de beslistermijn op te schorten of nadere voorwaarden te stellen doet niet af aan de rechtmatigheid van het besluit. Verweerder heeft geen misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid.

A&MR aflevering 6-7: Themanummer 'Geld telt'

04/08/2020

Nieuwsbericht

Vandaag is het zomernummer van A&MR verschenen, met als thema 'Geld telt'. Hoe werkt geld in de wetgevings- en beleidsprocessen en in de rechtspraktijk van het asiel- en migratierecht? Hoe pakken al die financiële prikkels en sancties uit, waarmee het terrein langzamerhand doorspekt is geraakt? Deze aflevering bedraagt meer dan een dozijn bijdragen over uiteenlopende onderwerpen die met geld te maken hebben, van 'gouden visa' tot het recht op een bankrekening.

Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

21/07/2020

Nieuwsbericht

​Door de coronacrisis kunnen internationale studenten moeilijker voldoen aan de inkomenseis voor hun verblijfsvergunning. Daarom heeft de SvJ&V besloten dat zij niet alleen om deze reden hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. De tijdelijke versoepeling geldt alleen voor 'zittende' studenten, die in het studiejaar 2019-2020 een verblijfsvergunning regulier hadden voor een studie in Nederland.