Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Rechtmatig verblijf ondanks inreisverbod

07/12/2018

Nieuwsbericht

Wat betekent het arrest Ouhrami voor het al dan niet rechtmatige verblijf van een vreemdeling met een zwaar inreisverbod die een reguliere verblijfsvergunning aanvraagt? De Afdeling overweegt dat het in strijd is met de Terugkeerrichtlijn om aan een inreisverbod het gevolg te verbinden dat het verblijf voorafgaand aan de terugkeer onrechtmatig wordt. Een vreemdeling kan dus niet als gevolg van nationaal recht geen rechtmatig verblijf hebben enkel omdat tegen hem inreisverbod is uitgevaardigd. De Afdeling laat art. 66a lid 6 en 7 Vw buiten toepassing.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 15

26/11/2018

Nieuwsbericht

JV 2018 aflevering 15 is uit en bevat een noot van Gerard-René de Groot over het erkennen van staatloosheid bij Fayli-Koerden, een noot van Daan Bes over de bewijslast in art. 64 zaken, een noot van Anne Aagten over het begrip 'ernstig misdrijf' in artikel 17 Kwalificatierichtlijn en een noot van Hemme Battjes over de uitleg van artikel 46 lid 2 Procedurerichtlijn, in relatie tot procesbelang.

Afdelingsuitspraken over asiel verwesterde vrouwen

22/11/2018

Nieuwsbericht

Vrouwen die in Nederland een westerse levensstijl hebben aangenomen die in hun land van herkomst niet wordt geaccepteerd, kunnen in aanmerking komen voor asiel als zij aannemelijk maken dat die levensstijl voortkomt uit een godsdienstige of politieke overtuiging of dat zij zich bij terugkeer niet meer volledig kunnen aanpassen aan de lokale normen door uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verbergen gedragskenmerken.

Inburgeringseis bij voortgezet verblijf toelaatbaar

07/11/2018

Nieuwsbericht

In het arrest C en A en het arrest K oordeelt het Hof van Justitie dat het niet in strijd is met artikel 15 van de Gezinsherenigingsrichtlijn om de aanvraag van een autonome verblijfstitel van een derdelander die meer dan vijf jaar in een lidstaat verblijft af te wijzen op het inburgeringsvereiste, mits de verplichting om het inburgeringsexamen te halen concreet is en niet verder gaat dan noodzakelijk. Het is evenmin in strijd met deze bepaling om de autonome verblijfstitel met ingang van de datum van de aanvraag te verstrekken.

Gezinshereniging na overschrijden termijn voor nareis

07/11/2018

Nieuwsbericht

Een nareisaanvraag die niet-verschoonbaar niet binnen de termijn van drie maanden is ingediend, kan om die reden worden afgewezen, als er tegelijk de mogelijkheid is een reguliere aanvraag voor gezinshereniging in te dienen. Bij die reguliere aanvraag blijven de op vluchtelingen toepasselijke gunstiger voorwaarden in de Gezinsherenigingsrichtlijn van toepassing, aldus het Hof van Justitie in het arrest K en B.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 14

05/11/2018

Nieuwsbericht

JV aflevering 14 bevat vier noten, waaronder een noot van Mirjam van Riel over de toepassing van arresten Gnandi en C. e.a. op de verlenging van een maatregel van bewaring o.g.v. art. 59b Vw 2000 ná afronding van de asielprocedure. Verder bevat de aflevering een noot van Mark Klaassen over de invulling van gezinsleven bij gezinshereniging met kinderen geboren uit een niet-huwelijkse relatie in het licht van artikel 8 EVRM, een noot van David Kuiper over de strenge belangenafweging bij staandehouding en inbewaringsstelling en een noot van Flip Schüller en Marcelle Reneman over de vluchtelingenstatus van Palestijnen en art. 1D Vluchtelingenverdrag. Lees hier de hele aflevering.

Wetsvoorstel over staandehouden Dublinclaimanten

18/10/2018

Nieuwsbericht

Ter uitvoering van de Afdelingsuitspraak van 2 mei 2018 (JV 2018/116), heeft staatssecretaris Harbers een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat een wettelijke basis moet bieden voor het staandehouden, overbrengen en ophouden met het oog op de inbewaringstelling van bepaalde categorieën vreemdelingen, en rechtmatig verblijvende Dublinclaimanten in het bijzonder.

Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid

17/10/2018

Nieuwsbericht

In de nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, onder meer de ontwikkelingen rond de overeenkomst met Albanië over samenwerking met het Europese grens- en kustwachtagentschap, de Regionale platforms voor ontscheping en de herziening van de Terugkeerrichtlijn. Ook komen het Asielagentschap, de stand van zaken m.b.t. de aangenomen Verordening inzake het Europese grens- en kustwachtagentschap en de 'gecontroleerde centra' aan de orde. Laatstgenoemde centra betreffen (tijdelijke) centra op locaties van aankomst, ten behoeve van een ordelijke en efficiënte afhandeling voor migranten die over zee naar de de EU komen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 13

15/10/2018

Nieuwsbericht

Deze aflevering bevat vier noten, waaronder een noot van Lieneke Slingenberg over de ingangsdatum van het recht op opvang bij een herhaalde asielaanvraag en een noot van Annette Schrauwen bij het arrest Yön over de toepasselijkheid ratione temporis van de standstill bepalingen in Besluit 1/80 en Besluit 2/76. Verder een noot van Karen Geertsema bij het arrest Gnandi, waarin zij ook ingaat op de beschikking C e.a., en een noot van Barbara Wegelin en John Lisman over bewijslast en feitelijke toegankelijkheid tot medicijnen in Nigeria. Lees hier de hele aflevering.

Leges gezinshereniging ondeugdelijk gemotiveerd

11/10/2018

Nieuwsbericht

In een uitspraak van 8 oktober 2018 oordeelt de Afdeling dat de staatssecretaris niet deugdelijk heeft gemotiveerd, dat het verenigbaar is met het Hofarrest Commissie tegen Nederland uit 2012, om voor een verblijfsvergunning regulier voor verblijf als gezinslid negen keer zo hoge leges te heffen als voor een nationale identiteitskaart.