Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 10

01/08/2018

Nieuwsbericht

Deze aflevering bevat zes noten, waaronder een noot van Mark Klaassen bij het arrest K. en H.F. van het HvJEU, over de openbare orde-toets ten aanzien van 1F'ers die onder de Verblijfsrichtlijn vallen. Jorrit Rijpma annoteerde het Luxemburgse arrest Coman e.a. over de toegang van een homoseksuele echtgenoot o.g.v. de Verblijfsrichtlijn in een lidstaat die het homohuwelijk niet erkent. Jo-Anne Nijland en Anne Wijffelman schreven een kritische noot bij een Afdelingsuitspraak in de zaak van een minderjarige die nareis beoogt bij de partner met wie zij Syrië is gehuwd. Zij betogen dat de staatssecretaris per zaak moet beoordelen of sprake is van een gedwongen huwelijk en bij het tegenwerpen van een leeftijdseis altijd moet toetsen aan artt. 5 lid 5 en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn, als daartoe feiten en omstandigheden zijn gesteld. Lees hier de hele aflevering.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 9

05/07/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Corrien Ullersma bij een Afdelingsuitspraak in een opmerkelijke casus waarin zij opmerkt dat zowel t.a.v. art. 8 EVRM als het nareisbeleid sprake is van een niet draagkrachtige motivering. Verder een noot van Tesseltje de Lange bij een Afdelingsuitspraak in een Wav boete zaak van Chinese restauranthouders met verblijf als mobiele langdurig ingezetenen uit Italië. Zij gaat in op die verblijfsstatus en het 'arbeid' laten verrichten door minderjarige kinderen. Paul Minderhoud heeft een noot geschreven bij drie CRvB uitspraken waarin hij de laatste ontwikkelingen op het gebied export van uitkeringen in het licht van het woonlandbeginsel onder de loep neemt. JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen.

Kroaten per 1 juli 2018 vrij op de arbeidsmarkt

04/07/2018

Nieuwsbericht

Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de EU. De overgangstermijn waarin voor Kroaten een TWV-plicht gold, is in 2015 verlengd tot 1 juli 2018. In de huidige gunstige economische situatie is er geen reden om deze overgangstermijn nogmaals te verlengen. Kroaten die in Nederland willen werken, zijn daarom niet langer TWV-plichtig.

Beroep asielzoeker schorst terugkeerprocedure

19/06/2018

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU oordeelt in de zaak Gnandi dat lidstaten een terugkeerbesluit mogen vaststellen, zodra een asielverzoek is afgewezen. Asielzoekers hebben echter recht op een doeltreffend beroep met van rechtswege schorsende werking bij ten minste één rechterlijke instantie. Dit betekent dat alle gevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst gedurende de termijn voor het instellen van beroep en, als dat wordt ingesteld, tot aan de beslissing daarop.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 8

15/06/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Hemme Battjes bij het arrest MP van het HvJEU: Uitzetting van een in het verleden gemarteld persoon kan leiden tot subsidiaire beschermingsstatus. En een noot van Arno Overmars bij een Afdelingsuitspraak over de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de studievoortgang van een buitenlandse student. JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen.

Prejudiciële vragen over openbare orde-begrip

06/06/2018

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt in drie afzonderlijke zaken prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de motiveringseisen die voortvloeien uit de bepalingen over de openbare orde in de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Schengengrenscode.

Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

30/05/2018

Nieuwsbericht

In een nieuwe EU Update bespreekt Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, wat er in Brussel speelt op het gebied van migratie. Naast de Europese Migratieagenda, behandelt zij onder meer de door de Commissie voorgestelde wijziging van het VIS, de plannen voor een Europese variant op het Amerikaanse ESTA en de commissievoorstellen tot wijziging van de Visumcode.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 7

24/05/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering acht noten, waaronder noten van Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer bij uitspraken over geloofwaardigheidsbeoordeling seksuele voorkeur, een noot van Kees Groenendijk bij het HvJEU arrest A en S en een noot van Pieter Boeles bij het EHRM arrest Hoti tegen Kroatië over regularisatie in geval van staatopvolging.  JV is nu in zijn geheel als pdf door te bladeren op Migratieweb. Klik hier om het tijdschrift te openen. 

Welkom op het nieuwe migratieweb

22/05/2018

Nieuwsbericht

Stichting Migratierecht Nederland heeft een nieuw, toekomstbestendig Migratieweb laten bouwen. Wij hopen dat u de databank als gebruiksvriendelijk ervaart en dat u met enkele klikken vindt wat u zoekt. Onder de 'i' rechtsboven op deze pagina staat een praktische handleiding voor het nieuwe Migratieweb. Heeft u hulp nodig om uw weg te vinden, dan kunt u van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 bellen naar 020 3620500. Wij zullen Migratieweb blijven ontwikkelen en de redactie staat open voor uw opmerkingen en suggesties.

Afdeling accordeert beoordelingskader Eritrese nareiszaken

16/05/2018

Nieuwsbericht

De vaste gedragslijn die de staatssecretaris sinds eind november 2017 hanteert bij het (her)beoordelen van nareisaanvragen van Eritrese vreemdelingen is in overeenstemming met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Bij afwijzing moet de staatssecretaris deugdelijk motiveren waarom de aanvraag, gelet op overgelegde officiële en onofficiële documenten en afgelegde verklaringen, niet voor inwilliging in aanmerking komt. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in zes zaken geoordeeld.