Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 9

05/07/2019

Nieuwsbericht

In deze aflevering een noot van David Kuiper bij het arrest Arib e.a.over de vraag of een binnengrens waar toezicht is heringevoerd, voor de toepassing van de Terugkeerrichtlijn  gelijkgesteld kan worden met een buitengrens en Frankrijk mocht besluiten de terugkeerprocedure niet toe te passen. Een noot van Lieneke Slingenberg bij een Afdelingsuitspraak over een Dublinclaimant wiens rechtmatig verblijf is geëindigd en welke verblijf niet herleeft indien een vreemdeling  zich opnieuw meldt bij een AZC. Een noot van Karin Zwaan en Evert Bloemen bij een Afdelingsuitspraak over stellen zelfde vereisten aan rapportages GZ-psycholoog of huisarts ter staving of iemand kan verklaren als bij iMMO rapportages. Een noot van Martijn Stronks en Willem Hutten bij een Rechtbank uitspraak over sterke band met Nederland na tijdsverloop en zelf in de zaak voorzien met definitieve beslissing. Tenslotte een noot van Carla van Os en Carolus Grütters bij een rapportbrief van de Kinderombudsman over klacht nader gehoor minderjarige met daarin ook de uitkomsten van de  enquête.

Rb moet nieuw asielmotief in beroep wél bij beoordeling betrekken

03/07/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS oordeelt dat gelet op het arrest Ahmedbekova en de daarin gegeven uitleg aan art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn de Rb voortaan voor het eerst in beroep aangevoerde asielmotieven wél bij de beoordeling van het beroep moet betrekken en geeft aan hoe en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.

Zomerstop Vragendienst

17/06/2019

Nieuwsbericht

De zomerstop van de vragendienst is dit jaar eerder ingegaan dan gebruikelijk. De Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland is gesloten van 10 juni tot 16 augustus. Na 16 augustus beantwoorden wij graag uw vragen weer.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 8

17/06/2019

Nieuwsbericht

In aflevering 8 van JV vijf noten. Mark Klaassen over hoe lidstaten moeten omgaan met gezinsband EU-burger met afhankelijk gezinslid volgens arrest SM; Paul Minderhoud over behoud status werknemer of zelfstandige status na onvrijwillige werkloosheid volgens arrest Tarola; Erik Scheers bij de 91 lid 2 overzichtsuitspraak van de Afdeling; Jo Anne Nijland, Hana van Ooijen en Dora Brouwer bij Afdelingsuitspraak over exclusieve afhankelijkheid bij "aanvullende elementen van afhankelijkheid” en van René de Groot bij Afdelingsuitspraak over  intrekking Nederlanderschap vermeende jihadist.

Rechtbank Den Bosch stelt spoedvragen aan Hof

13/06/2019

Nieuwsbericht

De Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch vraagt het Hof van Justitie EU in een spoedprocedure een drietal vragen te beantwoorden over de terugkeerplicht van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en of deze praktijk in overeenstemming is met Europees recht, m.n de Terugkeerrichtlijn en het Handvest grondrechten EU. Moet eerst onderzoek naar adequate opvang in het land van herkomst gedaan? Is onderscheid naar leeftijd toegestaan bij toestaan rechtmatig verblijf? En wat als de minderjarige niet vertrekt en de lidstaat niet tot uitzetting overgaat?

Asiel- & Migrantenrecht aflevering 5

12/06/2019

Nieuwsbericht
Afgeleid verblijfsrecht bij een embryo die door erkenning voor geboorte, toekomstig EU burger is. Is dat mogelijk? Deze vraag wordt besproken door Pieter Boeles in de A&MR 2019, nr. 5, die gisteren verscheen. Daarnaast beschouwt Gerard René de Groot het arrest Tjebbes, wordt de uitspraak Jawo uitgelicht door Sanderijn Wierink en wordt de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen besproken door Daan Bes en Aya Younis. Ook bevat deze A&MR een interessant opiniestuk van Wessel Geursen over hulp voor gevluchte Venezolanen, doet Julien Luscuere verslag van de bijeenkomst met de RvS over ongemotiveerde 91-2 afdoening en is er een Kroniek Medisch.

Afdelingsuitspraken toepassing Gnandi, C., J. en S. en art. 6 Vw 2000

04/06/2019

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft vandaag een tweetal uitspraken (ve19001614 en ve19001623) gedaan over het vastzetten aan de grens van afgewezen asielzoekers. Uit de uitspraken volgt dat het niet in alle gevallen is toegestaan om een aan de grens afgewezen asielzoeker vast te houden totdat hij of zij wordt uitgezet. Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de toegang tot Nederland te weigeren mogen niet worden vastgezet. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk geen goede wettelijke basis om hen vast te houden in de periode dat zij nog beroep kunnen instellen. Ook is er op dit moment geen geschikt alternatief voor verblijf aan de buitengrens van Nederland.
---persbericht ABRvS

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019 aflevering 7

24/05/2019

Nieuwsbericht

Helaas heeft u vandaag opnieuw afl. 2 van de papieren JV ontvangen. Excuses voor deze fout. De juiste aflevering zal zo spoedig mogelijk worden gedrukt en zullen we u alsnog toesturen. Ondertussen kan u de uitspraken en de noten van afl. 7 alsvast lezen in Migratieweb. Drie noten; een noot van Steve Peers bij het arrest Tjebbes e.a., een bewerking van zijn blog op EU law-analysis; een noot van Lieneke Slingenberg bij een Afdelingsuitspraak  over een voorlopig uitstel van vertrek o.g.v. art. 64 Vw 2000, in afwachting van de definitieve besluitvorming en een noot van Helen Oosterom-Staples bij een uitspraak van VK Haarlem over de restrictieve invulling van het begrip ‘duurzame relatie’ in de zin van de Verblijfsrichtlijn.

Harbers stapt op

22/05/2019

Nieuwsbericht

Aanleiding voor het ontslag van de staatssecretaris is de in de Rapportage vreemdelingenketen over 2018 opgenomen informatie over door asielzoekers gepleegde misdrijven.  Ernstige delicten zoals zedendelicten, moord en poging tot doodslag zijn (verhuld) opgenomen onder het kopje 'overig', zonder deze bij naam te noemen.

Jaarverslag 2018 Stichting Migratierecht Nederland

15/05/2019

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2018 van Stichting Migratierecht Nederland is verschenen. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar.

Wij wensen u veel leesplezier!