Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Mag nareis worden afgewezen na te late aanvraag?

21/06/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling vraagt het Hof van Justitie EU antwoord te geven op de vraag of het afwijzen van een aanvraag nareis gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning na overschrijding van de driemaandentermijn in overeenstemming is met de Gezinsherenigingsrichtlijn, en of daarbij van belang is dat er een reguliere procedure gezinshereniging openstaat.

Stichting 'Wij gaan ze halen' verliest kort geding tegen de Staat

14/06/2017

Nieuwsbericht

Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat thans niet kan worden gedwongen om meer asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen.

Oekraïne vanaf 11 juni 2017 visumvrij

14/06/2017

Nieuwsbericht

Oekraïners hebben geen visum meer nodig voor een kort verblijf (max. 90 dagen) in Nederland en het Schengengebied. Zij moeten hiervoor wel in het bezit zijn van een biometrisch paspoort.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 8 verschenen

08/06/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering van JV vijf noten. Onder andere van Marianne Wiersma over bij WGA’ers geldende regels voor vrijstelling van de inkomenseis bij gezinshereniging en een noot van Pieter Boeles over de door de Afdeling onverbindend verklaarde nationale regelgeving inzake verstrekken onjuiste gegevens in een eerdere procedure en wachttermijn van vijf jaar.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 7 verschenen

18/05/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering twaalf noten, waaronder een noot van Ralph Severijns over het (niet) horen van getuigen in de Nederlandse asielprocedure en een noot van Pieter Boeles bij een Afdelingsuitspraak, die een opening biedt om aan buitenlandse verzorgende ouders van gezinnen met Nederlandse kinderen makkelijker een verblijfsvergunning te verlenen.

Verblijfsrecht verzorgende ouder van minderjarige Unieburger

10/05/2017

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 10 mei 2017 arrest gewezen in de zaak Chavez-Vilchez e.a. De omstandigheid dat de Nederlandse ouder de zorg voor een Nederlands kind op zich kan en wil nemen is relevant, maar volstaat niet om de derdelander ouder die het kind daadwerkelijk verzorgt een verblijfsrecht te ontzeggen. De overheid moet vaststellen of het kind zo afhankelijk is van de derdelander ouder, dat het genoopt zou zijn de Unie te verlaten, als die ouder het verblijfsrecht werd geweigerd.

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor voortgezet verblijf

10/05/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling stelt in een uitspraak van 10 mei 2017 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU over o.m. de toelaatbaarheid van het tegenwerpen van nationale integratievoorwaarden bij de aanvraag van een autonome verblijfstitel, gelet op art. 15 Gezinsherenigingsrichtlijn.

Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

04/05/2017

Nieuwsbericht

Met ingang van 12 juni 2017 is het verplicht digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. Dit blijkt uit het op 4 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd KB, waarmee de gedeeltelijke inwerkingtreding van de wetten en besluiten van het Programma KEI wordt vastgesteld.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 6 verschenen

01/05/2017

Nieuwsbericht

In deze aflevering zes noten, waaronder een noot van Stefan Kok over het risico op onmenselijke behandeling dat vreemdelingen moeten lopen in het kader van een humanitair visum en een noot van Wil Eikelboom over het toevoegen van een advocaat door de Raad voor Rechtsbijstand in Dublinzaken.

Wachttermijn onjuiste implementatie Gezinsherenigingsrichtlijn

01/05/2017

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft op 26 april 2017 art. 16 lid 1 onder i Vw 2000 en art. 3.77 lid 7 Vb 2000 onverbindend verklaard, voor zover zij de SvV&J de bevoegdheid geven een verblijfsaanvraag af te wijzen wegens onjuiste gegevens die al tot afwijzing van een eerdere aanvraag hebben geleid.