Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Informatieberichten IND zijn nu ook openbaar

19/04/2022

Nieuwsbericht

De IND heeft besloten om naast alle werkinstructies en landeninformatie voortaan ook informatieberichten openbaar te maken. Dat lukt niet met alle documenten. Werkinstructies en informatieberichten waar privacy of nationale veiligheid in geding zijn of die met vertrouwelijke bedrijfsgegevens, worden niet openbaar. De documenten zijn te raadplegen op een daartoe ingerichte pagina op de website van de IND. Klik hier voor deze pagina.

A&MR 2022 aflevering 3

14/04/2022

Nieuwsbericht

Juridische noodgrepen (ve22000938)
Voor de tijdelijke bescherming van Oekraïners wringt de Nederlandse regering zich in allerlei juridische bochten, schrijft Karina Franssen. Beter zou zijn eerst de vraag te beantwoorden welke nationale verblijfsvergunning de tijdelijk beschermden precies krijgen.
Tegelijk ingesloten en uitgesloten (ve22000899)
Asielaanvragen van Palestijnen die onder het mandaat van de VN-hulporganisatie UNRWA vallen, worden beoordeeld in een extreem ingewikkeld toetsingskader. Daarin lopen interpretaties van UNHCR, het Europese Hof van Justitie en de Raad van State uit elkaar. Lianne Hooijmans schept duidelijkheid in deze wirwar en betwijfelt of het Nederlandse toetsingskader voldoende tegemoetkomt aan de kwetsbare positie van Palestijnen.
Botsende gebieden (ve22000897)
In het jeugdrecht wordt het kind steeds meer als rechtssubject gezien – in het vreemdelingenrecht gaat het eerder over kinderen die door hun ouders vooruitgestuurd worden voor rechtmatig verblijf. Ellen Nissen en Iris Sportel onderzochten de botsingen tussen de rechtsgebieden. Zo geeft alleen een ondertoezichtstelling in het vreemdelingenrecht al vaak de doorslag bij het toekennen van een verblijfsvergunning, terwijl in het jeugdrecht naar veel meer persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. De auteurs stellen onder andere voor dat een vreemdelingenrechtelijk begrippenkader voor ontwikkelingsbelangen van kinderen wordt ontwikkeld.
Nog altijd pro forma (ve22000898)
Bij het belang van het kind kent Nederland vooral een formele benadering: is de juiste procedure gevolgd? Terwijl internationale regelgeving en het Europese Hof van Justitie een concretere invulling en toetsing van de individuele omstandigheden vereisen, analyseren Sander Schuitemaker, Marie-Christine Alting von Geusau en Amy Ouwens. Daarmee is bijvoorbeeld in strijd dat de rechter terughoudend toetst of het bestuur daadwerkelijk rekening heeft gehouden met het hogere belang van het kind. De auteurs schetsen ook hoe het beter kan.
Leer het Wilhelmus (ve22000940)
Die ene afwijzing van de asielaanvraag van een Liberiaan, ruim vijfentwintig jaar geleden, zit columnist Stijn Smulders nog altijd niet lekker. Of was het toch een Ligeriaan? De man had eigenlijk alleen enkele woorden van het Liberiaanse volkslied verhaspeld, en was ongeduldig opgestapt bij een verhoor met steeds weer dezelfde vragen – niet geheel onbegrijpelijk. Smulders: ‘Nu ik aan hem denk lijkt het mij geen gek idee om het Wilhelmus goed in te gaan studeren. Je weet het maar nooit in deze wereld.’
En verder:
* schrijft Sadhia Rafi haar halfjaarlijkse Kroniek toelatingsgronden asiel (ve22000900);
* beantwoordt Gerd Westendorp de vraag of de dochter een beroep kan doen op de terugkeeroptie als de ouders in het buitenland verblijven (ve22000939);
* schrijven Irene van der Fluit en Inge te Pas hun Kroniek arbeidsmigratie over de afgelopen ruim twee jaar (ve22000901);
* en publiceren we ook nog het uitputtende overzicht van Arresten en aanhangige zaken HvJ EU 2022/1 (ve22000941)

Afdeling: SvJ&V moet overdracht vreemdelingen aan Kroatië beter motiveren

13/04/2022

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 april 2022 uitspraak gedaan in twee zaken betreffende een Egyptische en een Algerijnse vreemdeling. Beiden hebben eerst asiel aangevraagd in Kroatië en vervolgens in Nederland. Deze aanvragen zijn niet in behandeling genomen, omdat Kroatië op grond van de Dv verantwoordelijk is. De SvJ&V was voornemens om de vreemdelingen over te dragen naar Kroatië. De vreemdelingen hebben te kennen gegeven dat ze het hier niet mee eens zijn, omdat volgens hen de situatie voor vreemdelingen in Kroatië in strijd zou zijn met het EVRM. De Afdeling heeft geoordeeld dat de SvJ&V in het geval van Kroatië nader onderzoek moet doen. Pushbacks vinden al langere tijd en op grote schaal plaats aan de buitengrens van Kroatië. Uit bronnen is gebleken dat er aanknopingspunten zijn dat pushbacks niet alleen plaatsvinden als vreemdelingen illegaal de grens overgaan. Het risico op pushbacks zou ook aanwezig zijn voor vreemdelingen die door Kroatië opnieuw zijn toegelaten vanuit andere lidstaten en voor vreemdelingen die zich dieper in het binnenland van Kroatië bevinden. In het vervolg mag de SvJ&V vreemdelingen niet meer overdragen aan Kroatië op grond van de Dv, zonder zelf eerst onderzoek te doen naar de actuele feiten en omstandigheden. 

Evenredigheidstoets verlies EU-burgerschap gelet op planning studie

13/04/2022

Nieuwsbericht

De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 13 april 2022 een uitspraak gedaan in een van de zaken van het arrest Tjebbes e.a., waarin zij eerder einduitspraak deed op 12 februari 2020. De Afdeling doet uitspraak op het beroep tegen een nieuwe beslissing op bezwaar van de Minister van Buitenlandse Zaken om een Zwitserse geen paspoort te verlenen, na een deskundigenadvies van de IND. In dit advies wordt overwogen dat appellante met alleen haar Zwitserse nationaliteit haar plannen om in Antwerpen te gaan studeren had kunnen verwezenlijken en het verlies van de Nederlandse nationaliteit geen onevenredige gevolgen heeft voor haar. Zij heeft volgens de Minister net als haar moeder op 1 april 2013 het Nederlanderschap verloren. De Afdeling acht het besluit van de minister niet onevenredig. Er wordt een schadevergoeding toegekend omdat de redelijke termijn was overschreden. 

JV 2022 aflevering 5

11/04/2022

Nieuwsbericht

In aflevering 5 van JV zijn 10 uitspraken en 4 noten verschenen.
Conny Rijken gaat, in haar noot bij Zoletic e.a. - Azerbeidzjan van het EHRM over gedwongen arbeid en mensenhandel, o.a. in op de consequenties voor de Nederlandse strafprocedure en de strafrechtelijke samenwerking. Tevens wordt stilgestaan bij de manier waarop de klagers zijn tewerkgesteld en wordt deze vergeleken met een aantal recente voorbeelden in de Nederlandse jurisprudentie.
Karen Geertsema bespreekt in haar noot een adopted view van het VN-Mensenrechtencomité over een asielzaak waarin de vrees voor besnijdenis in de Nederlandse procedure ongeloofwaardig werd bevonden. Het comité komt tot een schending van art. 7 en 24 IVBPR met een dissenting opinion van drie leden. Achter de wijze waarop het comité het risico op besnijdenis beoordeelt, gaat een veroordeling schuil van de Nederlandse geloofwaardigheidsbeoordeling die volgens Karin Geertsema een bredere betekenis heeft dan enkel voor zaken waarin besnijdenis een rol speelt.
In haar noot bij een uitspraak van de Afdeling in een nareiszaak merkt Tineke Strik op dat de Afdeling op belangrijke punten afstand neemt van haar eerdere jurisprudentie na het arrest E van het HvJEU van drie jaar geleden. Het door de Afdeling bijgestelde beoordelingskader gecombineerd met gewijzigde informatie in het ambtsbericht van 2020 over Eritrea, roepen de vraag op naar de noodzaak van herbeoordeling van nareiszaken die vóór deze uitspraak zijn afgewezen op grond van te strenge bewijsregels.
In een redactionele noot wordt stilgestaan bij een rechtbankuitspraak waaruit blijkt dat uit de toeslagenaffaire nog veel lessen vallen te leren. Van het COA mag gevergd worden dat het gemotiveerd antwoord geeft op een e-mailbericht met betrekking tot het inhouden van het leefgeld van de vreemdeling voor het niet voldoen van de meldplicht wegens een studieafspraak. 

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten asielaanvraag indienen

07/04/2022

Nieuwsbericht

Dit volgt uit een Kamerbrief van 30 maart 2022 waarin de laatste stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot de aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Om te voorkomen dat het systeem verder wordt belast wordt een vereenvoudigde wijze om asiel aan te vragen ingericht. In de brief komen veel onderwerpen aan bod waaronder de toegang tot de arbeidsmarkt; het registratieproces en de implementatie van de Richtlijn tijdelijke bescherming. Ook wordt een opsomming gegeven van categorieën personen die onder de bescherming van deze richtlijn zullen worden gebracht.

IND start ambtshalve herbeoordelingen Kinderpardon

30/03/2022

Nieuwsbericht

De IND is deze week gestart met de eerste herbeoordelingen van zaken binnen de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen. De SvJ&V heeft hiertoe besloten als reactie op de aangenomen motie van het lid Jasper van Dijk (KST 35925 VI, 125), waarin werd verzocht niet langer onderscheid te maken tussen ouders die na de geboorte van hun kind gebruik hebben gemaakt van het formulier M35-K en zij die dit niet gedaan hebben. Er worden ongeveerd 30 dossiers beoordeeld en de IND zal dit ambtshalve doen.

Jaarverslag 2021

29/03/2022

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2021 van Stichting Migratierecht Nederland hebben we gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2021

EU Update 2022/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

29/03/2022

Nieuwsbericht

In deze eerste EU Update van 2022 geeft Elisa Scroccaro, medewerker bij de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2022.
Aan bod komen: de situatie in Afghanistan, pushbacks, Frontex, het Franse voorzitterschap van de Europese Raad, de wijziging van EASO in EUAA met de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2021/2303, en de situatie in Oekraïne en de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

A&MR 2022 aflevering 2

22/03/2022

Nieuwsbericht

Zijn plots alle vluchtelingen welkom? (ve22000615)
De enorme eensgezindheid en onderlinge solidariteit tegenover Oekraïense vluchtelingen contrasteert fel met de Europese houding tegenover vluchtelingen in het algemeen. Is deze houding dan eindelijk aan het veranderen? Galina Cornelisse en Martijn Stronks schetsen de verschillen én de constante rol van huidskleur, religie en geopolitieke factoren.
Het is aan de rechter (ve22000612)
Nu in het migratierecht de dwangsomregeling is afgeschaft, onderzoekt Femke Zeven de ruimte voor een sterkere regie door de bestuursrechter. Zo kan deze op basis van Europees recht en met de onderzoeksbevoegdheden en de mogelijkheid tot finale geschilbeslechting, in geval van een ‘beroep niet tijdig’ in een tweede procedure zelf een besluit nemen.
Als hij staatssecretaris was… (ve22000613)
… zou Mark Klaassen onder anderen hulpbehoeftige ouderen weer in aanmerking laten komen voor gezinshereniging. Het zou Nederland aantrekkelijker maken voor die vreemdelingen die Nederland graag wil ontvangen. En het zou ook de willekeur en de complexiteit van het huidige restrictieve beleid verminderen.
Peildatum: bevalling (ve22000614)
Kinderen en kleinkinderen van een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader die vóór 1985 zijn geboren, kunnen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Gerard-René de Groot stelt voor om de voorwaarde te schrappen dat de (groot)moeder bij de geboorte van het kind Nederlandse moet zijn. Want die leidt tot veel gepuzzel en afhankelijkheid van oude, soms buitenlandse discriminatoire regels.
Minder grimmig (ve22000616)
Het nieuwe regeerakkoord blijkt minder grimmig te zijn over migranten dan het vorige, van dezelfde coalitie. Tien medewerkers van het Centrum voor Migratierecht RU Nijmegen bespreken het akkoord en concluderen dat het is gericht op praktische en structurele oplossingen voor uitvoeringsproblemen. ‘Het nieuwe elan spat er nog niet vanaf’ en: ‘Wat er in de praktijk terechtkomt van de menselijke maat, moeten worden afgewacht.’
Even wachten en dan wegsturen (ve22000641)
Een alleenstaande minderjarige vreemdeling van wie het asielverzoek is afgewezen, mag in Nederland blijven totdat hij of zij meerderjarig is geworden. Daarna wordt de vreemdeling teruggestuurd. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde deze praktijk. Carolus Grütters beargumenteert dat de wijzigingen die de staatssecretaris nu voorstelt nog steeds geen rekening houden met het belang van het kind.
En verder:
* vertelt Paul Minderhoud waarom hij in zijn oratie het koppelingsbeginsel ‘doorgeslagen’ noemde (ve22000667);
* beantwoordt Eva Berger de vraag of Syriërs wier verblijfsrecht in Denemarken is beëindigd aan Denemarken kunnen worden overgedragen (ve22000670);
* was het voor IND-medewerker Paula van Mourik-Buijs een angstig vooruitzicht dat die ene vreemdeling, die een felle strijd voerde tegen uitzetting, ‘opeens bij haar thuis voor de deur’ zou kunnen staan (ve22000672).