Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Af­schaf­fen rech­ter­lij­ke dwang­som in asiel­za­ken in strijd met Eu­ro­pees recht

30/11/2022

Nieuwsbericht

Het afschaffen van de rechterlijke dwangsom in asielzaken is in strijd met Europees recht. Daarom is de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND die dit sinds 11 juli 2021 regelt, op dit punt onverbindend. De wet verbood de bestuursrechter om de staatssecretaris een dwangsom op te leggen als hij niet binnen de wettelijke termijn op een asielaanvraag heeft beslist. Dit staat in een Afdelingsuitspraak van vandaag. In een andere uitspraak van vandaag (ve22003241) oordeelt de Afdeling dat het afschaffen van de bestuurlijke dwangsom in asielzaken niet in strijd is met Europees recht.

JV 2022 aflevering 15

22/11/2022

Nieuwsbericht

In JV 2022 aflevering 15 zijn 29 uitspraken en 7 noten verschenen. Noot den Heijer bij EHRM arrest over de vraag of IS-uitreizigers zich effectief moeten kunnen beroepen op het recht het grondgebied te betreden van de staat waarvan zij onderdaan zijn. Noot Groenendijk bij arresten HvJEU over gezinshereniging met vluchtelingen waarbij kinderen tijdens de asielprocedure meerderjarig werden. Het Hof voegt aan A.S. toe dat het verblijfsrecht van de ouders niet eindigt bij de meerderjarigheid van hun kind-vluchteling en in SW geeft het een ruime uitleg geeft aan het begrip “werkelijk gezinsleven” in artikel 16(1)(b) Gri. Noot Bex-Reimert bij Afdelingsuitspraak over de vraag of de uitsluiting van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het niet tijdig beslissen in asielzaken verenigbaar is met het Europese recht. Antwoord: Nee. Noot van Eik bij een Afdelingsuitspraak over 1F welke om twee redenen interessant is. Ten eerste de vraag of de staatssecretaris terecht ‘personal participation’ heeft vastgesteld en ten tweede of er mogelijk sprake was van dwang als vrijwaringsgrond. Noot Aarrass bij een Afdelingsuitspraak over afwijzing mvv aanvraag gezinshereniging ouders, broers en zussen bij een meerderjarige referent omdat deze niet in staat zou zijn de kosten van het levensonderhoud en de huisvesting van de gezinsleden te kunnen dragen. Noot Reneman bij een Afdelingsuitspraak na het arrest XY van het HvJEU waarin de Afdeling om gaat en haar jurisprudentielijn over de verwijtbaarheidstoets in opvolgende aanvragen verlaat. Tenslotte een noot van Angun en Luscuere bij Afdelingsuitspraak over de vraag of een derdelander vreemdeling arbeid zonder gezagsverhouding heeft verricht, waarbij de vraag of hij dit onder eigen verantwoordelijkheid heeft gedaan een rol speelt en voorts de feitelijke situatie van belang is.

Zicht op uitzetting Marokko binnen redelijke termijn aanwezig

16/11/2022

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 14 november 2022 een uitspraak van de VK 's-Hertogenbosch van 5 oktober 2022 bevestigd. Uit die uitspraak blijkt dat, uit de informatie ter zitting aangebracht door de staatssecretaris, er weer presentaties in persoon worden gehouden, er vanaf maart 2022 tot augustus 2022 elf laissez-passers zijn afgegeven en er drie uitzettingen met een laissez-passer hebben plaatsgevonden. Deze situatie is wezenlijk anders dan op het moment van de uitspraak van de Afdeling van 2 april 2021. Er is aldus weer sprake van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn naar Marokko.

Hof: Rechter moet ambtshalve toetsen of een rechtmatigheidsvoorwaarde is nageleefd

08/11/2022

Nieuwsbericht

Het HvJEU heeft in de zaak C, B en X voor recht verklaard dat de nationale rechter ambtshalve de eventuele niet-naleving van een door de vreemdeling niet aan de orde gestelde rechtmatigheidsvoorwaarde van vreemdelingenbewaring moet vaststellen. Volgens het nationale recht is de rechter enkel bevoegd om de door de vreemdeling aangevoerde feiten en omstandigheden te beoordelen. Als de rechter ambtshalve constateert dat de detentie onrechtmatig is moet hij de detentie laten voortduren. Met het arrest van heden heeft het Hof verklaard dat deze rechtspraktijk onverenigbaar is met het Unierecht.

A&MR 2022 aflevering 9

07/11/2022

Nieuwsbericht

Wie burgert zwaarder in? (ve22002989)
Bij de zoveelste verandering van de inburgeringsregels zijn begin dit jaar de eisen weer verzwaard. Daarbij is het overgangsrecht bovendien onduidelijk. Daarom analyseert Guido le Noble wie nu precies wel en wie niet aan de nieuwe regels moet voldoen. Zo blijkt onder andere dat de oude wet van toepassing blijft op degenen die voorheen als vrijwillige inburgeraar een lening konden afsluiten.
Niet kritisch genoeg (ve22002990)
Mensen die voor een Nederlands minderjarig kind zorgen terwijl ze zelf geen Nederlander of EU-burger zijn, kunnen een zogenoemd ‘Chavez-verblijfsrecht’ krijgen. Volgens de Nederlandse overheid is dit een tijdelijk verblijfsrecht, voor in beginsel vijf jaar, omdat het afgeleid is van het verblijfsrecht van het kind. Maar het Europese Hof van Justitie besliste onlangs dat dat niet klopt – waardoor vele ‘Chavez-ouders/verzorgers’ in Nederland kunnen blijven. Elles Besselsen en Mirjam den Besten analyseren de uitspraak en de context ervan. Volgens hen hadden Nederlandse rechters de redenering van de Nederlandse regering al veel eerder kritisch tegen het licht moeten houden.
Zelfdenkzaamheid bevorderd
Ziet het vreemdelingenrecht er beter uit, na de kritiek die in de Toeslagenaffaire is losgebarsten? Vreemdelingenjuristen vroegen in diverse publicaties om bezinning en verbetering. Op 13 oktober congresseerden advocaten, bestuursrechters en IND-ambtenaren over de ontwikkelingen. Barbara Safradin (ve22002991) brengt de gesprekken in kaart. Karen Geertsema (ve22002992) stelt vast dat de hoogste bestuursrechter de lagere rechters en het openbaar bestuur ‘concrete handvatten voor zelfdenkzaamheid’ heeft gegeven. En dat ook de IND-top wil veranderen. Maar de wétgever krijgt van haar ‘ook in deze herkansing geen voldoende’.
Tomas Weteringsprijs
Aan het eind van het congres van 13 oktober kreeg Ellen Gelok, advocaat vreemdelingen- en sociaal recht in Amsterdam, de Tomas Weteringsprijs uitgereikt. Volgens de jury werkte zij ‘lang voordat de toeslagaffaire aan het licht kwam, dikke processtukken consciëntieus uit om in zuiver juridische betogen aandacht te vragen voor de klemmende gevolgen’. En met een kantoorgenoot forceerde zij de genoemde doorbraak bij het Europese Hof van Justitie over het ‘Chavez-verblijfsrecht’.
En verder:
* beantwoordt Meryem Sayin (ve22002996) de vraag: kan een student die ooit een inreisverbod kreeg maar nu een verblijfsvergunning heeft, de informatie over dat inreisverbod van internet laten halen?
* schrijven Johan ten Berg en Taco Groenewegen (ve22002993) de Kroniek Algemene wet bestuursrecht in het migratierecht;
* verslaat Linus Hesselink (ve22002994) de promotie van Lynn Hillary over het wederzijds vertrouwen tussen EU-landen als algemeen rechtsbeginsel, en wat dat betekent voor het EU-migratiebeleid en nationale immigratiebeslissingen;
* had Annelies Hoftijzer (ve22002995) de angstige droom dat ze staatssecretaris was: migranten bij aankomst visiteren om de identiteitsdocumenten veilig te stellen die zijn verborgen in lichaamsopeningen?
* en kreeg advocaat Pim Fischer (ve22002997), toen hij rechtsbijstandsvergoedingen aanvroeg, te horen dat het ‘kansloos procederen’ was, in een zaak waarin uiteindelijk bepaalde vreemdelingen recht kregen op bijstand, kinderbijslag en andere toeslagen. 

JV 2022 aflevering 14

31/10/2022

Nieuwsbericht

In JV 2022 aflevering 14 zijn 12 uitspraken en 4 noten verschenen. Adam Diels bespreekt in zijn noot het nieuwe toetsingskader bij wijzigingsverzoeken van persoonsgegevens in de BRP. Het gaat onder andere over de genuanceerdere maatstaf die sinds mei van dit jaar geldt en hoe die maatstaf er precies uitziet. Mirjam van Riel gaat in op de belangenafweging bij artikel 8 EVRM. Ze behandelt een aantal relevante factoren, zoals het economisch welzijn van Nederland en de weging daarvan, een werkinstructie van de IND en de rechterlijke toets die hierbij komt kijken. Jannie van der Sleen heeft het over het horen van vreemdelingen met een verstandelijke beperking. Ze schrijft over de complexiteit van dit horen en gaat in op verschillende niveaus van intellectueel functioneren, de gevolgen van een verstandelijke beperking voor de communicatie tijdens een gehoor en de mogelijke aanpassingen van de communicatie tijdens een gehoor. Margot Vennik bepleit meer aandacht voor het horen van de vreemdeling in de procedure visum kort verblijf. Volgens haar dient er meer ruimte te zijn voor het doen van een persoonlijk verhaal, zeker als er aan de intenties van de vreemdeling wordt getwijfeld. Ze stelt in elk geval dat een positieve trend te bespeuren valt.

Hofarrest over samenloop bedenktijd slachtoffers mensenhandel en overdrachtsbesluit Dublin

20/10/2022

Nieuwsbericht

Het Hof heeft vandaag de prejudiciële vragen van VK Zwolle (ve21000297) beantwoord over de samenloop van de bedenktijd voor slachtoffers mensenhandel en het nemen van een overdrachtsbesluit o.g.v. de Dublinverordening. Het Hof verklaart voor recht dat een overdrachtsbesluit in de zin van de Dublinverordening onder het begrip „verwijderingsmaatregel” valt en dat de voorbereidende maatregelen voor het overdrachtsbesluit de bedenktijd niet van haar nuttige werking mogen beroven.

Richtlijn tijdelijke bescherming verlengd

17/10/2022

Nieuwsbericht

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Dit betekent dat Oekraïners, vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne een jaar langer recht hebben op verblijf in Nederland. De richtlijn kan nog een keer met een periode van een jaar worden verlengd. De tijdelijke bescherming eindigt als de maximale duur is verstreken of een veilige terugkeer naar Oekraïne mogelijk is. 

JV 2022 aflevering 13

10/10/2022

Nieuwsbericht

In JV 2022 aflevering 13 zijn 12 uitspraken en 6 noten verschenen. Eva Berger en Germa Lourens gaan in hun noot in op de vaststelling van minderjarigheid, naar aanleiding van het arrest Darboe & Camara van het EHRM. Het gaat over de Nederlandse praktijk, rechtsmiddelen die je in kunt zetten tegen de de uitkomst van een leeftijdsvaststelling en of het Nederlands beleid aangepast dient te worden of niet. De noot van Kees Groenendijk betreft het samenspel tussen de Chavez-status en Richtlijn 2003/109 (langdurig ingezetenen) Hij schrijft meer specifiek over onder andere het afgeleide karakter van de Chavez-status en de betekenis van het arrest voor de Nederlandse praktijk. Olaf van Loon behandelt in zijn noot een uitspraak van de Afdeling omtrent de Bahaddar-exceptie. Tevens vergelijkt hij de uitspraak met een overzichtsuitspraak van de Afdeling van 22 juni 2022. Pieter Krop geeft in zijn noot een overzicht van de nieuwe categorisering van de boeteoplegging zoals bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen. Mark Klaassen geeft in zijn noot de uitspraak weer waarin is bepaald dat er altijd een belangenafweging moet worden gemaakt bij art. 8 EVRM. Hij betrekt tevens een latere uitspraak van de Afdeling, waarbij hij opmerkt dat de Afdeling niet geheel consistent is geweest bij haar overwegingen. Ten slotte gaat Miriam Quené in op een uitspraak van de Afdeling wat betreft het duurzaamheidsvereiste in het kader van de bestaansmiddelentoets bij gezinshereniging. Ze bespreekt uitvoerig de duurzaamheidstoets, de ingangsdatum van de verblijfsvergunning, de algemene evenredigheid en meer.

Vordering VWN menswaardige asielopvang toegewezen

06/10/2022

Nieuwsbericht

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (civiel) heeft op 6 oktober 2022 in een Kort Geding de vordering van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) om asielopvang zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende normen grotendeels toegewezen. Op de Staat (en het COA) rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen. Die verplichting wordt ingevuld door in Europees verband vastgestelde normen. De huidige opvang in en rond Ter Apel en in (crisis-)noodopvanglocaties voldoet op onderdelen niet aan die normen. De Staat en het COA zijn veroordeeld ervoor te zorgen dat die opvang wel aan deze normen voldoet. Aan sommige normen moet direct worden voldaan en aan andere op een zo kort mogelijke redelijke termijn.