Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 8

15/06/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering zeven noten. Een noot van Hermie de Voer bij een arrest van de HR over vaststelling Nederlanderschap en start verliestermijn, dat de persoon in kwestie zelf dacht deze haar Nederlanderschap had verloren wordt door de HR o.a. niet relevant geacht. Een noot van Thomas van Houwelingen en Vera Kidjan bij een Afdelingsuitspraak waar in een complexe casus enkele fundamentele aspecten van het internationaal privaatrecht en het afstammingsrecht worden behandeld. Twee noten van Pieter Krop bij een Afdelingsuitspraak over het nemo tenetur beginsel in een Wav boete zaak en een bij een rechtbank uitspraak over of een zeeschip in een droogdok een vervoermiddel in het internationale verkeer is. Een noot van Mirjam van Riel bij een Afdelingsuitspraak over de (on)mogelijkheid van beroep tegen het laten voortduren van een plaatsing in een EBTL. Een noot van David Kuiper bij de Afdelingsuitspraak van 29 april en over de laatste ontwikkelingen bij bewaring in tijden van corona. Tenslotte een noot van Jeremy Bierbach bij een rechtbank uitspraak over de onmogelijkheid van naturalisatie voor de houder van een 'Chavez-Vilchez vergunning'.

Wetsvoorstel nieuwe Wet Inburgering naar Tweede Kamer

09/06/2020

Nieuwsbericht

Het voorstel voor een nieuwe Wet Inburgering is bij de TK ingediend. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel: er worden drie leerroutes ingevoerd en gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van inburgering. Verder moeten gemeenten een inburgeringsaanbod doen aan asielstatushouders en worden inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde asielstatushouders verplicht ontzorgd gedurende zes maanden. Naar verwachting treedt de wet in werking op 1 juli 2021.

Heeft een beroep op economische corona-steunmaatregelen verblijfsrechtelijke gevolgen voor derdelanders?

05/06/2020

Nieuwsbericht

Deze vraag behandelen Nadia den Ouden en Esther Wolthuis in de rubriek Vraag en Antwoord van A&MR aflevering 5 die op 16 juni verschijnt. Vooruitlopend op de publicatie van dit nummer is dit artikel alvast vrijgegeven. De auteurs gaan in op de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht van vreemdelingen wanneer de vreemdeling zelf, diens partner of werkgever een beroep doet op de NOW, Tozo of TOGS. De publicatie heeft betrekking op derdelanders met een vergunning ‘arbeid in loondienst’, ‘arbeid als zelfstandige’ of ‘verblijf bij partner’. 

Belangen kind voorop in afweging belangen Dublinoverdracht

29/05/2020

Nieuwsbericht

Na een ongemotiveerde uitspraak in augustus 2019 heeft de ABRvS duidelijkheid gebracht door op 27 mei 2020 op zitting te overwegen dat de enkele stelling van de staatssecretaris dat de mening van de minderjarige vreemdeling over de voorgenomen hereniging met haar meerderjarige broer in Zweden geen afbreuk kan doen aan het vooronderstelde belang dat zij met haar broer wordt herenigd, onvoldoende is. Het gaat erom dat de SvJ&V deugdelijk motiveert waarom het, gelet op de in art. 6 lid 3 Dublinverordening genoemde factoren en de in WI 2019/8 genoemde aanvullende factoren, in haar belang is om Zweden verantwoordelijk te houden voor de behandeling van haar asielaanvraag. Het interstatelijk vertrouwensbeginsel vergt voorts onderzoek of de overdracht o.g.v. art. 8 Dv wel in haar belang is. De staatssecretaris dient zich door de Zweedse autoriteiten te laten informeren of de broer wel in staat is om voor de vreemdeling te zorgen.

Rapportage vreemdelingenketen 2019 aangeboden aan Tweede Kamer

27/05/2020

Nieuwsbericht

De rapportage is uitgebreid met o.a. het aantal beslissingen inzake schrijnendheid (in totaal 5); naturalisatieaanvragen en doorlooptijden van procedures bij de ABRvS. Uit de rapportage volgt dat in vergelijking tot 2018 het aantal reguliere aanvragen met 11% is gestegen terwijl de totale asielinstroom licht is gedaald. Het aantal aanvragen naturalisatie is in 2019 (44.400) aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2018 (26.080). Deze stijging is te verklaren door de toename van naturalisatieverzoeken van Syriërs en Eritreeërs. 

Aanpassing beleid Chavez in lijn met arrest Chavez

26/05/2020

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft op 20 mei 2020 geoordeeld dat de IND het ten tijde van de besluiten op bezwaar geldende Chavez-Vilchez beleid in WBV 2018/4 heeft mogen toepassen. De vreemdeling heeft verzocht om bewijs van een declaratoir Unierechtelijk verblijfsrecht. Daarop is art. 3.103 van het Vb 2000 niet van toepassing. Door de aanpassing in het WBV 2018/4 kunnen opvoedingstaken met een marginaal karakter niet worden aangemerkt als daadwerkelijke zorgtaken. Het beleid is hiermee in lijn gebracht met het arrest Chavez-Vilchez. De uitspraak van de VK Amsterdam van 1 juli 2019 waarin werd geoordeeld dat sprake was van een aanscherping van beleid is met deze uitspraak vernietigd.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 7

25/05/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering drie noten. Een noot van David Kuiper over het recht op horen in tijden van corona bij een uitspraak van rechtbank zp Haarlem en eerdere en latere jurisprudentie over dit onderwerp. Een noot van Bahia Aarrass bij een uitspraak van rechtbank zp Utrecht over een verblijf van 45 jaar vanaf het derde levensjaar in het licht van de wetsgeschiedenis van de glijdende schaal openbare orde. Ook hier speelt het horen van de vreemdeling een belangrijke rol. Tenslotte een noot van Pieter Krop bij een zeldzame uitspraak over een bestuurlijke boete voor niet voldoen aan de  informatieplicht. Bij een uitspraak van de rechtbank Den Haag voor het te laat melden van de beëindiging van de relatie.

Spoedbeslissing HvJEU over asielaanvragen aan de grens

20/05/2020

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2020 in een spoedprocedure geoordeeld dat migranten in een detentie-inrichting in Röszke aan de Servisch-Hongaarse grens op grond van Europees recht niet langer dan vier weken gedetineerd mogen worden. De asielaanvragen waren niet-ontvankelijk verklaard waarna in de terugkeerbesluiten de landen van terugkeer gewijzigd zijn in de landen van originele herkomst.
In antwoord op de vragen van de Hongaarse rechters oordeelt het Hof dat deze de detentie moeten opheffen of wijzigen ook al zijn ze daar volgens de Hongaarse regels niet toe bevoegd. Het Europese recht heeft voorrang en de Hongaarse rechters kunnen dan zelf in de zaak voorzien. Hetzelfde geldt voor de verzoeken om bescherming van de migranten. Een nieuwe aanvraag moet in behandeling worden genomen omdat deze uitspraak van het Hof een nieuw feit is.
Aangezien het een spoedprocedure betreft is de uitspraak vooralsnog alleen in het Frans beschikbaar. Zie voor de Nederlandse samenvatting van het Engelse persbericht 'Aanvullende opmerkingen' onder het document.

Beslistermijnen asiel met 6 maanden verlengd i.v.m. coronamaatregelen

18/05/2020

Nieuwsbericht

De in de migratieketen getroffen coronamaatregelen leiden tot vertraging van de behandeling van verblijfsaanvragen. Op grond van de Richtsnoeren van de Europese Commissie van 17 april 2020 worden de beslistermijnen in asielprocedures daarom met 6 maanden verlengd. Dit schrijft de SvJ&V in een Kamerbrief van 15 mei 2020. De beslistermijnen voor verblijfsaanvragen met andere verblijfsdoelen en van naturalisatieverzoeken worden niet op generieke wijze verlengd.

Uitkomst gebruikersonderzoek Migratieweb

14/05/2020

Nieuwsbericht

In april 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de gebruikers van Migratieweb over de verschillende functionaliteiten die Migratieweb kent. Hierbij is tevens een inventarisatie gemaakt van uw wensen met betrekking tot eventuele nieuwe functionaliteiten. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen hartelijk danken voor het invullen van de enquete. De winnaars van de cadeaubon t.w.v. € 50,- hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad. Wij nemen uw feedback ter harte en gaan de komende tijd bespreken hoe we de databank verder kunnen verbeteren. Wij zullen contact opnemen met de deelnemers die hebben aangegeven open te staan voor deelname aan een panel.