Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 9

02/07/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 9 van JV drie noten over verschillende onderwerpen. Maykel Bouma bij een arrest van het Hof van Justitie EU, waarin een asielvergunning is verleend in een andere lidstaat en de vreemdeling weigert naar die lidstaat te vertrekken. Het Hof oordeelt dat het aan de lidstaat is om conform eigen wetgeving een onrechtmatig verblijvende vreemdeling (onder dwang) over te brengen naar de lidstaat die hem vluchtelingenstatus heeft toegekend. Eva van der Wal bespreekt vervolgens wat de Afdeling de afgelopen jaren heeft geoordeeld in zaken omtrent digitaal procederen: wanneer is de termijnoverschrijding verschoonbaar? Waar moet een elektronische handtekening aan voldoen? Wat is de juiste wijze om uitspraken openbaar te maken? Stefan Koolen bespreekt tot slot het gelijkwaardigheidsbeginsel bij een uitspraak waarin de Afdeling oordeelt onbevoegd te zijn om te oordelen over beroepen van vreemdelingen tegen het niet op tijd nemen van besluiten op asielaanvragen door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Door de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND kunnen deze besluiten voorlopig niet meer worden aangevochten bij de bestuursrechter. De vreemdeling kan hiervoor alleen nog bij de burgerlijke rechter terecht.

Rechtsgevolgen verwijderingsbesluit vervallen niet door enkel fysiek verlaten grondgebied

22/06/2021

Nieuwsbericht

Het Hof (Grote kamer) heeft op 22 juni 2021 in de zaak C-719/19, die ook tijdens de WRV-bijeenkomst van 17 juni 2021 is besproken, uitspraak gedaan. Het Hof heeft voor recht verklaard dat de rechtsgevolgen van een tegen een EU-burger genomen verwijderingsbesluit niet komen te vervallen door het enkele feit dat de EU-burger het grondgebied van de gastlidstaat fysiek heeft verlaten. Om in aanmerking te komen voor een nieuw verblijfsrecht krachtens art. 6, lid 1 Verblijfsrichtlijn moet de Unieburger niet alleen het grondgebied fysiek hebben verlaten, maar ook zijn verblijf op dat grondgebied daadwerkelijk en effectief hebben beëindigd.

Afdeling hakt na 20 jaar knoop door

16/06/2021

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 16 juni 2021 een einde gemaakt aan een jarenlange patstelling waarbij de vreemdeling stelde dat hij X uit Irak was en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat hij A uit Jordanië was. De Afdeling heeft de identiteit van de vreemdeling definitief vastgesteld als zijnde X uit Irak. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange procedures die de man voerde tegen de staatssecretaris. De staatssecretaris zal nu uitgaande van deze Iraakse identiteit opnieuw een besluit moeten nemen op het verzoek van de vreemdeling om herziening van het besluit om intrekking van zijn asielvergunning.
--- Persbericht ABRvS

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 8

11/06/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 8 van JV zes noten. Ali Mohammad bespreekt een Afdelingsuitspraak over het terug moeten betalen van de sociale lening bij het niet tijdig behalen van één onderdeel van het inburgeringsexamen. Een noot van Annette Schrauwen over een aanvraag om een verblijfskaart duurzaam verblijf door een ex-echtgenote van een Unieburger. In hoeverre kan de keuze om een verblijfstitel op grond van Nederlands recht op dezelfde grondslag te stoelen als een Unierechtelijk verblijfsrecht leiden tot een Unierechtelijk duurzaam verblijf? Op 24 maart 2021 oordeelde de Afdeling bij een uitspraak waarin afvalligheid als asielmotief speelt, dat de staatssecretaris zijn besluit niet had mogen baseren op een gehoor van meer dan drie jaar oud. Stijn Smulders bespreekt de vragen die deze uitspraak oproept en hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de geloofwaardigheidsbeoordeling. Betty de Hart gaat bij een rechtbankuitspraak betreffende huiselijk geweld in op de ontwikkeling van het beleid inzake de verblijfsvergunning niet-tijdelijk humanitair na verbroken gezinsrelatie wegens huiselijk geweld en bewijslast. Lisardo Fernandez Ferreiro bespreekt een Afdelingsuitspraak over de bewijslast van de staatssecretaris bij intrekking van een verblijfsvergunning. Mirjam van Riel sluit af met haar noot bij een rechtbankuitspraak over een vervolgberoep waarin het vooronderzoek twee dagen te laat is gesloten, maar wel binnen twee weken na ontvangst van het beroep uitspraak is gedaan. 

Hof: Onderzoek documenten opvolgende asielprocedure

11/06/2021

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft op 10 juni 2021 vragen beantwoord van de Rechtbank Den Haag zp 's-Hertogenbosch van 16 december 2019. Zij legt in haar antwoord art. 40 lid 2 van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU zo uit dat documenten die in een opvolgende asielaanvraag worden overgelegd niet automatisch kunnen worden geweigerd als zijnde geen nieuwe element (nova) wanneer de authenticiteit van het document niet kan worden vastgesteld of de bron niet is te achterhalen. Tevens moet het artikel gelezen worden in samenhang met art. 4 van de Kwalificatierichtlijn 2011/95/EU. De beoordeling van de overgelegde documenten mag niet anders zijn als in de eerste asielprocedure. De lidstaat heeft een samenwerkingsplicht met de asielzoeker bij de beoordeling van relevante elementen van zijn opvolgende asielaanvraag als de authenticiteit van een document niet kan worden vastgesteld.

A&MR 2021 aflevering 5

04/06/2021

Nieuwsbericht

A&MR 2021-5 staat bomvol diverse artikelen:
* Femke Vogelaar schrijft over de gebrekkige beoordeling van de bewijswaarde van landeninformatie in de Nederlandse besluit- en beleidsvorming (ve21001588).
* Johan ten Berg, Mirjam van Riel, Dana Baldinger en Angela de Keizer geven in een drieluik vanuit drie verschillende posities een overzicht van de ontwikkelingen inzake nareis (ve21001598).
* Joëlla Bravo Mougán onderzoekt de regelgeving over grensdetentie en concludeert dat de rechter onvoldoende toetst of deze maatregel door de beugel kan (ve21001589). 
* Viola Bex-Reimert duikt in het wetsvoorstel voor de afschaffing van dwangsommen in het vreemdelingenrecht (ve21001590).
* Tara O'Sullivan bespreekt de uitspraak van het Mensenrechtencomité van 7 januari 2020 (Teitiota t. Nieuw Zeeland) over klimaatvluchtelingen (ve21001604).
* Verder in dit nummer een Vraag&Antwoord van Nadia den Ouden en Esther Wolthuis over de wachttermijn van 1 jaar voordat gezinshereniging kan worden aangevraagd (ve21001605), een column van promovenda Lynn Hillary (ve21001591), en een redactioneel van Stijn Smulders (ve21001603).

Pilot verblijfsvergunning voor essentieel personeel innovatieve start-ups

01/06/2021

Nieuwsbericht

Op 1 juni 2021 start de IND een pilot die het voor innovatieve start-ups makkelijker moet maken om personeel met bijzondere expertise naar Nederland te halen. De pilot duurt 4 jaar. Werknemers mogen na het einde van de pilot nog 1 jaar volgens de regeling bij de start-up blijven werken. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werknemer in loondienst gaat bij een startend en innovatief bedrijf, er maximaal 15 werknemers zijn, waarvan maximaal 5 werknemers de verblijfsvergunning voor essentieel start-uppersoneel krijgen, de werknemer minimaal het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten krijgt en dat deze een medewerkersparticipatie ontvangt van minimaal 1% in de start-uponderneming. De vergunning kan worden aangevraagd door de start-up of door een gemachtigde. Indien de medewerker al in Nederland is kan deze de vergunning ook zelf aanvragen.

Verlenging aanvraagperiode Brexit-pas

01/06/2021

Nieuwsbericht

In Nederland wonende Britten kunnen nog tot 1 oktober 2021 een aanvraag doen voor een Brexit-pas. De aanvraagperiode is door de SvJ&V met drie maanden verlengd, omdat meer dan drieduizend Britten die in de BRP staan ingeschreven nog geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd. De aanvraag kan online worden ingediend via de website van de IND.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2021 aflevering 7

28/05/2021

Nieuwsbericht

In aflevering 7 van JV staat het 'belang van het kind' centraal. Jorg Werner bespreekt in zijn noot de relevantie voor de praktijk van een uitspraak van het Hof van Justitie EU, waarin het Hof oordeelt dat ook met het ‘belang van het kind’ rekening gehouden moet worden wanneer een terugkeerbesluit niet aan een kind zelf is opgelegd. Is de Nederlandse praktijk hiermee in overeenstemming? Op 16 april oordeelde de Afdeling in drie uitspraken over het Chavez-verblijfsrecht. Mark Klaassen schrijft twee noten bij twee van deze uitspraken, waarin de Afdeling nadere invulling geeft aan de Chavez-toets en oordeelt over de vraag of er een afgeleid verblijfsrecht bestaat voor de derdelander ouder die tevens een verblijfsrecht heeft in een andere EU-lidstaat. Mirjam van Riel buigt zich over de Afdelingsuitspraak betreffende de vraag of een inreisverbod kan worden opgelegd aan een derdelander die zich buiten het grondgebied van de lidstaten bevindt, in het geval een terugkeerbesluit is uitgereikt op Schiphol vóór diens vertrek. 

Samenvoegen eerste gehoor en aanmeldgehoor en overige wijzigingen in de asielprocedure

27/05/2021

Nieuwsbericht

Per 25 juni 2021 vinden er enkele belangrijke wijzigingen plaats in de asielprocedure. Zo zal het eerste gehoor komen te vervallen wegens dubbelingen met het aanmeldgehoor. Daarnaast wordt de zogenaamde flexibele AA geïntroduceerd. Doordat de voorbereiding op het nader gehoor wordt verplaatst van dag 2 naar de rust- en voorbereidingstijd zal de AA nog maar zes dagen duren. Er komt daarnaast een mogelijkheid om de AA met drie dagen ter verlengen (de AA+). Voorts wordt spoor 2 uitgebreid met enkele categorieën, worden minderjarigen straks apart gehoord wanneer hier aanleiding toe bestaat en zal in vreemdelingenbewaring en VRIS-zaken geen rust- en voorbereidingstijd meer worden geboden maar zal de voorbereiding worden gepland voor de start van de procedure.