Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Lagere vergoeding voor kennelijke afdoening wordt teruggedraaid

18/02/2014

Nieuwsbericht

De verlaagde vergoeding voor kennelijke afdoening in het bestuursrecht wordt ingetrokken.

Dit staat in de brief van de SvV&J (Teeven) van 18 maart 2014 (ve14000290) aan de Tweede Kamer over de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand.
De lagere vergoeding werd op 1 oktober 2013 ingevoerd (Stb. 2013, 345, ve13001865). Met de aanpassing van de regelgeving en de inwerkingtreding daarvan is de nodige tijd gemoeid. De Raad voor Rechtsbijstand is gevraagd m.i.v. 15 februari 2014 feitelijk uitvoering te geven aan de beslissing de verlaging in te trekken.
Er moet nog duidelijkheid komen over de toevoegingen die al op de verlaagde vergoeding van 2 punten door de Raad voor Rechtsbijstand zijn afgerekend.
Op 19 februari wordt op de website van de Raad gemeld dat het besluit van de SvV&J geldt voor zaken waarin de Raad vanaf 15 februari 2014 een besluit over de toevoegingsdeclaratie neemt. De Raad benadrukt daarbij dat dit los staat van een andere maatregel die is getroffen voor vervolgaanvragen asiel: no cure, less fee. [WV]

Wetsvoorstel wijziging RWN

13/02/2014

Nieuwsbericht

De termijn van toelating en verblijf voor naturalisatie wordt van vijf jaar verlengd naar zeven jaar.

Daarnaast regelt het op 21 januari 2014 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel (ve14000221) onder meer dat enkele uitzonderingen op de algemene naturalisatietermijn worden geschrapt en wordt een termijn gesteld van drie jaar toelating en hoofdverblijf voor degenen die gehuwd zijn met een Nederlander.
Zie bij ve14000223 (MvT) voor een beschrijving van alle wijzigingen. (TA)

Besluit- en vertrekmoratorium DRC ingetrokken

13/02/2014

Nieuwsbericht

Het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé) is ingetrokken met ingang van 13 februari 2014.

Op 12 februari 2014 werd het besluit van de SvV&J van 3 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd (ve14000248), om het met ingang van 10 juli 2013 (ve13001384) ingestelde moratorium in te trekken.
Zie ook de brief van de SvV&J aan de TK van 21 januari 2014 (TK 19637, 1769, ve14000134). [WV]

HvJEU: geen opbouw verblijfsrecht in de gevangenis

10/02/2014

Nieuwsbericht

Tijd die wordt doorgebracht in de gevangenis telt niet mee om de minimumverblijfsduur van een EU-burger of zijn (derdelander) familielid in een lidstaat te berekenen.

Dit volgt uit de antwoorden die het HvJEU op 16 januari 2014 heeft gegeven op prejudiciële vragen van het Upper Tribunal in Londen (Verenigd Koninkrijk) in de zaak Onuekwere (C-378/12, ve14000081) en de zaak M.G. (C-400/12, ve14000082) m.b.t. respectievelijk de opbouw van een duurzaam verblijfsrecht van 5 jaar als bedoeld in art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38 (ve04001792) en van een verblijfsrecht van 10 jaar voor de verhoogde bescherming tegen uitzetting als bedoeld in art. 23 lid 3 sub a. [WV]

HvJEU: geen aanvullend bewijs nodig dat derdelander ten laste komt van Unieburger

10/02/2014

Nieuwsbericht

Een volwassen dochter met de nationaliteit van een derde land mag bij een Unieburger komen wonen, als zij ten laste van die Unieburger komt. De afhankelijkheid moet reëel zijn en kan blijken uit periodieke overmakingen. Aanvullend bewijs, dat zij werk zocht in het land van herkomst of dat zij daar geen vooruitzichten had om werk te vinden, is niet nodig.

Dit bepaalde het HvJEU op 16 januari 2014 in antwoord op vragen van de Zweedse bestuursrechter in de zaak Reyes (C-423/12, ve14000083) over de uitleg van het criterium ‘ten laste zijn’ in artikel 2 lid 1 sub c Verblijfsrichtlijn 2004/38 (ve04001792). [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 2 verschenen

06/02/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 2 van 7 februari 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13002351 – JV 2014/30
2013-11-26, EHRM, 1785/08 (Vasquez - Zwitserland)
Uitzetting / Art. 8 EVRM / Openbare orde / Gerechtvaardigde inmenging / Beoordeling privé-leven bij vestiging in buurland
ve13002178 – JV 2014/31 noot S. Jansen tevens bij JV 2014/48
2013-11-07, HvJEU, C-199/12, C-200/12 en C-201/12 (X., Y. en Z.)
Art. 9 lid 1 sub a, lid 2 sub c en art. 10 lid 1 sub d Definitierichtlijn 2004/83 / Voorwaarden voor erkenning als vluchteling / Begrip ‘vervolging’ / Seksuele gerichtheid / Specifieke sociale groep
 --- Jansen behandelt in haar noot het arrest XYZ, de interpretatie van het arrest door de Afdeling en de gevolgen voor de Nederlandse praktijk en de vraag of lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers iets opschieten met dit alles.
ve13002470 – JV2014/32 noot E.R. Brouwer
2013-12-10, HvJEU (Grote kamer), C-394/12 (Abdullahi)
Art. 10, 16, 18 en 19 Dublinverordening 343/2003 / Vo 1560/2003 uitvoeringsbepalingen Dv / Vaststelling verantwoordelijke lidstaat behandeling asielverzoek dat in lidstaat wordt ingediend nadat asielzoeker via twee andere lidstaten de Unie is binnengekomen / Toetsing van eerbiediging criteria bepalen verantwoordelijkheid voor behandeling asielverzoek / Omvang rechterlijke toetsing
--- Brouwer bespreekt de minimale interpretatie van het Hof van de reikwijdte van art. 19 lid 2 Dv inzake het rechtsmiddel dat voor asielzoekers openstaat tegen een overdrachtsbesluit, waarbij het Hof ook nog eens voorbij lijkt te gaan aan de belangen van de asielzoeker.
ve13002408 – JV 2013/33
2013-11-18, Vz ABRvS, 201309350/1/V2 en 201309350/3/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2200]
Asielaanvraag / Uitzetting / Voorlopige voorziening zonder bodemzaak / Opvang en voorzieningen Rva 2005 voortgezet in afwachting van BMA advies
ve13002405 – JV 2014/34
2013-11-19, ABRvS, 201209633/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2110]
Opheffing ongewenstverklaring / Beroep niet-ontvankelijk / Procesbelang vanwege mogelijke toekomstige besluitvorming / Motivering
ve13002323 – JV 2014/35 noot T. de Lange
2013-11-20, ABRvS, 201300354/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:2049]
Wav / Bestuurlijke boete / TWV's afgegeven aan inlenend bedrijf / Arbeidsovereenkomst met inlenend bedrijf niet nageleefd wat betreft loon / Geen overtreding art. 2 Wav
--- de Lange gaat in op het fenomeen van ‘dubbele contracten’ in de binnenvaart. Is er een overtreding van de Wav alhoewel er TWV’s waren afgegeven? en hoe zit het met de aanpak van de ‘constructie’ van ‘dubbele contracten’?
ve13002402 – JV 2014/36
2013-11-20, ABRvS, 201310047/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2202]
Bewaring / Irak / Mosul en Kirkuk vallen niet onder gezag KRG / Geen zicht op uitzetting criminele Noord-Irakezen / Schadevergoeding
ve13002464 – JV 2014/37
2013-11-26, ABRvS, 201208680/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2216]
Herhaalde asielaanvraag / Concreet bewijs geleverd / Bewijslast / Gelijkheidsbeginsel / Vergaande nova toets
ve13002452 – JV 2014/38
2013-11-29, ABRvS, 201206471/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:2205]
MVV-aanvraag / Gezinshereniging bij zus i.h.k.v. nareis / Geen ouder-kind-relatie / Gering leeftijdsverschil komt geen betekenis toe in beleid / Pleegkind
ve13002454 – JV 2014/39
2013-11-29, ABRvS, 201309876/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2309]
Achterwege laten openbare behandeling en verkorte afdoening hoger beroep / Daadwerkelijk rechtsmiddel / Toepassing art. 91 lid 2 Vw 2000 niet in strijd met art. 6 Handvest grondrechten EU
ve13002531 – JV 2014/40
2013-12-03, ABRvS, 201211236/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:2350]
Asielaanvraag / Libanon / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Laag opgeleide man / Knowing participation / Art. 3 EVRM
ve13002525 – JV 2014/41
2013-12-04, ABRvS, 201211051/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2348]
Herhaalde asielaanvraag / Medische omstandigheden / Horen in asiel / Immo Rapport is geen novum, ook als eerste aanvraag in aanmeldcentrum is afgedaan / Inreisverbod
ve13002524 – JV2014/42
2013-12-05, ABRvS, 201305957/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:2410]
COA / Vergoeding contra-expertise / Voor handschrift onderzoek specifieke deskundigheid vereist
ve13002513 – JV 2014/43
2013-12-11, ABRvS, 201309122/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2525]
Bewaring / Kinderen hoeven niet te worden gehoord bij inbewaringstelling gezin / Art. 12 IVRK / Geen tegengesteld belang tussen kind en ouders
ve13002602 – JV 2014/44
2013-12-12, ABRvS, 201211589/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2440]
Herhaalde asielaanvraag / Ne bis in idem toetsing ontbreekt hoewel herhaalde aanvraag / Ongedocumenteerden / Formele rechtskracht
ve13002591 – JV 2014/45
2013-12-13, ABRvS, 201301312/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2456]
Asielaanvraag / Afghanistan / Hazara minderjarige / AMV / Bescherming en opvang door gezinsleden / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht
ve13002597 – JV 2014/46
2013-12-13, ABRvS, 201302800/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2475]
Asielaanvraag / Somalië / Inreisverbod / Niet aannemelijk dat art. 3 EVRM zich duurzaam verzette tegen verwijdering naar Somalië
ve13002601 – JV 2014/47
2013-12-13, ABRvS, 201307491/1/V4 en 201308904/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:2513] Gelijktijdige behandeling beroepen toegangsweigering en grensdetentie / Art. 6 Handvest grondrechten EU
ve13002542 – JV 2014/48 noot S. Jansen tevens bij JV 2014/31
2013-12-18, ABRvS, 201012342/1/V2 (X.) [ECLI:NL:RVS:2013:2423]
Asielaanvraag / Homoseksualiteit / Sierra Leone / Art. 2 sub c, 4, 9, 10 Definitierichtlijn 2004/83 / Specifieke sociale groep / Het geheimhouden van homoseksualiteit of terughoudendheid betrachten in land van herkomst kan niet worden verlangd / Onderzoeksplicht
ve14000007 – JV 2014/49
2013-12-20, ABRvS, 201211046/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2558]
Inreisverbod / Pas in beroep motivering m.b.t. art. 8 EVRM / Horen / Medische omstandigheden / Duurzaam uitzettingsbeletsel art. 3 EVRM / Criteria arresten Boultif en Üner / Irak / Instandhouding rechtsgevolgen
ve14000024 – JV 2014/50
2013-12-24, ABRvS, 201209247/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:2686]
Leges / Buitenbehandeling stelling / Verblijf bij Nederlands kind / Betalingsonmacht / Bewijslast / Beroep doen op familieleden of derden / Arrest G.R. / Art. 13 EVRM / Zambrano situatie / Niet in de gelegenheid gesteld leges te voldoen bij aanvraag art. 9 lid 1 Vw 2000 document
ve14000059 – JV 2014/51
2013-12-31, ABRvS, 201207700/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:2712]
MVV / Nareis / Somalië / Gezinsverband ontstaan in derde land / Handbook UNHCR par. 186
ve13002512 – JV 2014/52
2013-12-11, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/10668 [ECLI:NL:RBDHA:2013:16837]
Bewaring (grensdetentie) / Schouw nieuw detentiecentrum JCS / Gezin met minderjarige kinderen / Arresten Mehmet Arslan en Popov / Penitentiair karakter gebouw
ve13002424 – JV 2014/53
2013-11-21, VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 13/27915, 13/27916 [ECLI:NL:RBDHA:2013:16093]
Geen vervolg beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel mogelijk / Tegen afwijzing verzoek opheffing staat rechtstreeks beroep open / Lichter middel
ve14000021 – JV 2014/54
2013-12-11, Rb Oost-Brabant, C/01/226186/FA RK 13/3992
Weigering huwelijksaangifte / BW art. 1:27 / Schijnhuwelijk / Egyptische man en Hongaarse vrouw / Bestendige periode samenwonend / Taalbarière vormt op zichzelf geen huwelijksbeletsel / Het is niet aan de Rb. om te oordelen over kwaliteit relatie / Par. 4.2 (COM 2009)313
[GW]

HvJEU: ‘binnenlands gewapend conflict’ autonoom begrip in Unierecht

30/01/2014

Nieuwsbericht

Het begrip ‘binnenlands gewapend conflict’ in de Definitierichtlijn 2004/83 moet autonoom worden uitgelegd, los van het internationale humanitaire recht.

Die eigen EU-definitie vloeit voort uit het beschermingsdoel van de Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (ve04001791).
Dat heeft het HvJEU op 30 januari 2014 geantwoord op vragen van de Belgische Raad van State in de zaak C-285/12 (Diakité, ve14000173) .
Volgens het Hof moet het bestaan van een dergelijk conflict worden aangenomen wanneer de reguliere strijdkrachten van een Staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden, ongeacht de intensiteit van de confrontaties, het organisatieniveau van de strijdkrachten of de duur van het conflict. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 1 verschenen

15/01/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 1 van 17 januari 2014 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001999 - JV 2014/1
2013-10-10, EHRM, 18913/11 (K.K. - Frankrijk)
Uitzetting / Artt. 3 en 13 EVRM / Iran / Bewijslastverdeling / Asielprocedurerichtlijn 2005/85 / Onderzoeksplicht / Motivering / Rechtsmiddelen / Versnelde procedure
ve13001597 - JV 2014/2 noot E. van Kempen
2013-06-04, HvJEU (Grote Kamer), C-300/11 (ZZ)
Weigering toegang EU-burger om redenen van openbare veiligheid / Verplichting om betrokken burger te informeren over redenen van dat besluit / Bekendmaking in strijd met belangen van staatsveiligheid / Grondrecht op doeltreffende rechterlijke bescherming / Art. 47 Handvest grondrechten / Art. 30 lid 2 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
--- Als een besluit tot toegangsweigering gebaseerd wordt op geheime informatie wat moet er dan openbaar worden gemaakt zodat er nog sprake is van effectieve rechtelijke bescherming? van Kempen bespreekt het arrest in het licht van o.a. A. e.a. en Othman.
ve13002177 - JV 2014/3 noot C.A. Groenendijk
2013-11-07, HvJEU, C-225/12 (Demir)
Associatie EEG-Turkije / Arrest Abatay e.a. / Toepasbaarheid standstillverplichting art. 13 Besluit 1/80 op MVV-vereiste / Betekenis 'legaal verblijf' in art. 13
--- Groenendijk gaat in op de materiële werkingssfeer van artikel 13 (nieuwe uitzondering “dwingende redenen van algemeen belang”) en de begrenzing van de personele werkingssfeer van die bepaling tot Turkse burgers wier verblijfsrecht stabiel en bestendig is.
ve13002243 - JV 2014/4
2013-11-14, HvJEU (Grote kamer), C-4/11 (Kaveh Puid)
Art. 4 Handvest grondrechten Europese Unie / Art. 3 lid 1 en 2 en art 6 t/m 12 Dublinverordening 343/2003 / Uitzonderlijke situaties als omschreven in arrest N.S. en M.E. / Criteria voor bepaling verantwoordelijke lidstaat voor behandeling asielverzoek
ve13001892 - JV 2014/5
2013-09-10, ABRvS, 201202925/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1190]
AMV / Illegaal in Iran verblijvende (alleenstaande) moeder / Adequate opvang in Afghanistan niet deugdelijk gemotiveerd
--- Zie anders ABRvS 14 augustus 2013, JV 2013/356 m.nt. H. Battjes, ve13001688.
ve13001895 - JV 2014/6
2013-09-10, Vz ABRvS, 201308279/1/V4, 201308279/3/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:1201]
Voorlopige voorziening / Rechtsmiddelen tegen feitelijke uitzetting hangende (hoger)beroep over verblijfsrecht / Geen plaats voor toepassing art. 72 lid 3 Vw 2000
ve13002118 - JV 2014/7
2013-10-11, ABRvS, 201308255/1/V3, JV 2014/7 [ECLI:NL:RVS:2013:1688]
Hernieuwde bewaring na strafrechtelijke detentie / Rechtbank heeft onjuiste grondslag voor haar uitspraak aangewezen / Doorbreking appelverbod
ve13002160 - JV 2014/8
2013-10-24, ABRvS, 201211068/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:1713]
Asielaanvraag / Toetsing geloofwaardigheid nieuw relaas in zienswijze / Geen onderzoek naar geloofwaardigheid nieuwe relaas nodig
ve13002144 - JV 2014/9 noot T. de Lange
2013-10-30, ABRvS, 201303122/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:1756]
Aanvraag TWV's / Prioriteitgenietend aanbod / Assistent medewerker boomkwekerij / Ongeschoolde danwel licht geoefende arbeid / Functie vergt specifieke kennis die niet kan worden verworven door begeleidingsinspanning van een jaar
--- de Lange behandelt de taak van het UWV bij het prioriteit genietend aanbod bij ongeschoold werk en de relevantie van de wetswijziging van de Wav op 1 januari 2014. Teloorgang publieke arbeidsbemiddeling?
ve13002196 - JV 2014/10
2013-11-01, ABRvS, 201211142/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1808]
Economisch niet-actieve langdurig ingezetene / Geen vrije beschikking over inkomen garantsteller / Middelen van bestaan / Vertrouwensbeginsel / Gelijkheidsbeginsel
ve13002196 - JV 2014/11
2013-11-01, ABRvS, 201211142/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1808]
Economisch niet-actieve langdurig ingezetene / Geen vrije beschikking over inkomen garantsteller / Middelen van bestaan / Vertrouwensbeginsel / Gelijkheidsbeginsel
ve13002273 - JV 2014/12
2013-11-04, ABRvS, 201309166/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1917]
Bewaring / Algerije / Zicht op uitzetting / Te voeren overleg over LP-afgifte / Verklaring vreemdeling over vrijwillige terugkeer
ve13002265 - JV 2014/13
2013-11-07, ABRvS, 201301601/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:1955]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Inreisverbod / TBS / Medische omstandigheden / Georgië / Geen onderzoeksplicht BMA naar gedwongen klinische opname / Vergewisplicht / Art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
ve13002304 - JV 2014/14
2013-11-12, ABRvS, 201300596/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:2050]
Toegangsweigering en grensdetentie na vrijspraak door ICC / Behandeling administratief beroep los van beroep tegen vrijheidsontneming strijdig met art. 6 Handvest grondrechten EU / DRC / Asielaanvraag / Grensbewakingsbelang
ve13002306 - JV 2014/15
2013-11-12, ABRvS, 201307845/1/V4,
Grensdetentie / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Hoog zwangere vrouw / Grensbewakingsbelang / Geen lichter middel
ve13002328 - JV 2014/16
2013-11-13, ABRvS, 201202058/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:2081]
Uitzetting / Indonesië / Openbare orde / Art. 8 EVRM / Meerderjarige / 'More than normal emotional ties'/ Gerechtvaardigde inmenging / Belangenafweging / Relevantie verblijfsafhankelijkheid (pleeg)ouder en kind meenemen
ve13002329 - JV 2014/17
2013-11-23, ABRvS, 201208146/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:2082]
Restitutie leges / Aanvraag verblijf bij kind toegewezen / Arresten Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Verschil met legestarief voor aanvraag ex. art. 9 Vw 2000 dient terugbetaald te worden
ve13002336 - JV 2014/18
2013-11-13, ABRvS, 201301709/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:2079]
Asielaanvraag, indiening / In stand laten rechtsgevolgen / Art. 23 lid 2 Procedurerichtlijn 2005/85 / Z.s.m. afronden asielprocedure / Nagelaten gebruik te maken van mogelijkheid tot instellen beroep niet tijdig beslissen
--- In deze zaak overwoog de Vz ABRvS op 18 maart 2013 dat de SvV&J niet in verzuim was ondanks een te laat ingediend hoger beroepschrift., ve13000783.
ve13002258 - JV 2014/19
2013-11-13, ABRvS, 201304683/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:1959]
Wav / Bestuurlijke boete / Foutieve aantekening dat arbeid zonder TWV was toegestaan / Volledig ontbreken verwijtbaarheid / Zelf voorzien
ve13002356 - JV 2014/20
2013-11-22, ABRvS, 201211384/1/V3
Ontvankelijkheid beroep tegen Terugkeerbesluit / TKB is geen afzonderlijk onderdeel van het besluit als bedoeld in art. 6:13 Awb / Vertrektermijn
ve13002354 - JV 2014/21
2013-11-22, ABRvS, 201212021/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Geen acute medische noodsituatie / Aanspraak op medische noodzakelijke zorg o.g.v. art. 10 Vw 2000 / Art. 8 EVRM / Privéleven / Geen recht op opvang te ontlenen aan art. 8 EVRM
--- Zie voor gelijkluidende uitspraken ABRvS 22 november 2013 (ve13002353) en ABRvS 22 november 2013 (ve13002355).
ve13002254 - JV 2014/22
2013-11-13, CRvB, 10/4736 INBURG-P, 11/6295 INBURG-P - Prejudiciële vragen,
Inburgeringsplicht / Oudkomer / Art. 3 Wi / Art. 5 en 11 Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen
ve13002021 - JV 2014/23 noot H. Battjes
2013-10-14, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 12/37364, 13/4669, [ECLI:NL:RBAMS:2013:6688]
Asielaanvraag / Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / DRC / Afwijzing asielaanvraag is besluit ook al zijn rechtsgevolgen van art. 45 Vw 2000 uitgesloten / Getuige in rechtmacht ICC / Art. 45 Vw ten onrechte buiten toepassing gelaten / Art. 1(F) terecht tegengeworpen / Beroep op art. 6 EVRM slaagt
--- Battjes bespreekt in deze zaak betreffende  de asiel aanvragen van getuigen bij het Strafhof de afbakening van de rechtsmacht van Nederland en het Strafhof.
ve13002126 - JV 2014/24
2013-10-29, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 12/28836, [ECLI:NL:RBDHA:2013:15894]
Leges / Voortgezet verblijf / Art. 3.34c lid 1 onder a VV 2000 / Autonome verblijfstitel / Art. 15 lid 1 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Arrest Commissie/Nederland / Leges van € 950,- ontneemt nuttig effect aan Richtlijn en in strijd met Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.
--- Zie in dit verband de wijziging van de VV 2000 op dit punt (ve13001929)
ve13002317 - JV 2014/25
2013-10-01, VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 12/34218,
[ECLI:NL:RBDHA:2013:15678] - Einduitspraak
Arbeidsmarktaantekening / Voortgezet verblijf na medische vergunning / Voorgezet verblijf na niet-medische vergunning leidt wel tot aantekening 'Arbeid vrij, TWV niet vereist' / privéleven / Gemaakte onderscheid in strijd met art. 14 EVRM / Motivering
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.
ve13002287 - JV 2014/26
2013-10-07, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/14533, [ECLI:NL:RBDHA:2013:15322]
Verblijfsvergunning slachtoffer mensenhandel ingetrokken / Inreisverbod / Art. 11 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijn 2004/81 / Omstandigheden van humanitaire of andere aard / Situatie waarin geen inreisverbod kan worden opgelegd
ve13002294 - JV 2014/27
2013-10-15, VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 13/14228, [ECLI:NL:RBDHA:2013:15522]
Visum kort verblijf / Horen in bezwaar / Reisdoel / Voornemen om zich in de toekomst in Nederland te vestigen bij relatiepartner maakt op zichzelf niet dat redelijke twijfel bestaat over tijdige terugkeer / Horen in bezwaar / Motivering
ve13002223 - JV 2014/28
2013-10-16, VK Rb Den Haag, AWB 12/29801, 13/1333 e.a., [ECLI:NL:RBDHA:2013:13709]
COA / VBL / Inhuisregistratie met sanctie bij nalatigheid /Weigering verstrekken vervoersbewijzen / Andere handeling art. 72 lid 3 Vw 2000 / Rechtsmiddelen
ve13002282 - JV 2014/29
2013-10-21, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/11319, [ECLI:NL:RBDHA:2013:15323]
Asielaanvraag / Armenië / Kennelijk onredelijk beleid in IND-werkinstructie 2010/3 voor zover het de uiterste consequentie van afwijzing asielverzoek verbindt aan niet kunnen horen i.v.m. medische klachten
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.
[GW]

ABRvS: Ruime onderzoekplicht naar invulling homoseksualiteit bij terugkeer.

18/12/2013

Nieuwsbericht

De SvV&J zal voortaan ook moeten onderzoeken hoe de vreemdeling in de toekomst invulling zal geven aan zijn homoseksualiteit bij terugkeer naar het land van herkomst. Van vreemdelingen mag niet langer terughoudendheid worden verlangt bij hun leven als homoseksueel.

De Afdeling heeft, na antwoord van het HvJEU in het arrest X., Y. en Z. (ve13002178) op haar prejudiciële vragen, op 18 december 2013 geoordeeld dat de SvV&J bij zijn beoordeling of een vreemdeling wegens zijn seksuele gerichtheid te vrezen heeft voor vervolging, alleen betrokken dat de verklaringen van een vreemdeling over de gebeurtenissen die volgens zijn asielrelaas hebben plaatsgevonden ongeloofwaardig zijn. De SvV&J heeft niet beoordeeld op welke wijze een vreemdeling na terugkeer invulling zal geven aan zijn seksuele gerichtheid en in hoeverre hij in het licht daarvan heeft te vrezen voor vervolging. Reeds hierom heeft de SvV&J de beoordeling niet verricht op de onder r.o. 8.1 en 8.2 voorgeschreven wijze, waarbij de SvV&J o.m. de algemene situatie voor homoseksuele vreemdelingen in het land van herkomst moet onderzoeken, moet onderzoeken of homoseksualiteit in het land van herkomst strafbaar is en hoe deze regelgeving in de praktijk wordt toegepast of uitwerkt. Verder moet de SvV&J nagaan of homoseksuele vreemdelingen in hun land van herkomst bescherming kunnen vragen van de overheid.
--- Persbericht ABRvS
--- De Afdeling heeft op 18 december 2013 nagenoeg identiek geoordeeld in de zaken X. (ve13002542), Y. (ve13002543) en Z. (ve13002545).
[GW]

Kerst / Oud en Nieuw: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM

18/12/2013

Nieuwsbericht

In verband met de feestdagen is het Adviesspreekuur gesloten m.i.v. maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014.
Maandag 6 januari 2014 wordt de behandeling van de via de e-mail binnengekomen vragen weer ter hand genomen.