Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 14 verschenen

19/10/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 14 van 19 oktober 2012 met een annotatie bij 1 uitspraak is verschenen. De uitspraken en annotatie zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001878 - JV 2012/425
2012-07-03, EHRM, 11209/10 (Rustamov - Rusland), JV 2012/425
Uitzetting / Oezbekistan / Onmenselijke behandeling / Gebrek aan Rigorous Scrutiny bij rechter / Diplomatieke garanties / Beoordeling Landeninformatie / Due dillegence bij detentie / Art. 3, 5, 8, 13 EVRM
ve12001932 - JV 2012/426
2012-07-31, Vz ABRvS, 201206389/2/V1
Voorlopige voorziening / Uitzetting / Homoseksualiteit / Irak / Geloofwaardigheid asielrelaas / Seksuele gerichtheid vreemdeling als vaststaand aangenomen
ve12001813 - JV 2012/427 noot M.A.G. Reurs
2012-08-16, ABRvS, 201103114/1/V1 [LJN: BX5594]
Verlenging vergunning arbeid als zelfstandige / Amerikaans vriendschapsverdrag / Beëindiging onderneming wegens onzekere verblijfspositie na afwijzing aanvraag / Materiële schade / Procesbelang / Relativiteitsvereiste / Geen sprake van aanzienlijk kapitaal / Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding
ve12001851 - JV 2012/428
2012-08-22, ABRvS, 201204695/1/V3 [LJN: BX6245]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Uitleg begrip 'maand' als 'tijdvak van dertig dagen' / Arresten Ekro en Brouwer / Verlengingsbesluit niet prematuur
ve12001911 - JV 2012/429
2012-08-22, Vz ABRvS, 201205867/2/V4
Vovo / Afwijzing asielaanvraag / Inreisverbod / Verzoek gericht tegen Dublinoverdracht aan België / Hoger beroep ziet alleen op inreisverbod / Ook als hoger beroep slaagt staat dit niet in de weg aan Dublinoverdracht / Materieel connectiviteitsvereiste
ve12001855 - JV 2012/430
2012-08-23, ABRvS, 201100449/1/V1 [LJN: BX6235]
Aanvraag 'conform beschikking' / Mvv-vereiste, vrijstelling / Gelijkheidsbeginsel / Beoordelingskader 14-1 brieven bij beoordeling schrijnendheid / Ander beoordelingskader voor aanvragen ná 18 maart 2005 / Belang kinderen / Art. 8 EVRM / Privéleven / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 3 Wabw
ve12001858 - JV 2012/431
2012-08-28, ABRvS, 201207408/1/V3 [LJN: BX6309]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Waarschijnlijke uitzetting op korte termijn doet niet af aan feit dat het niet meewerken aan de uitzetting de verlenging van de bewaring alleen kan dragen / Ingangsdatum verlenging / Uitleg begrip 'in beperkte mate' in art. 15 lid 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12001861 - JV 2012/432
2012-08-29, ABRvS, 201207627/1/V, [LJN: BX6312]
Bewaring / Ontbreken terugkeerbesluit / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Na afloop geldigheidsduur visum Nederland niet verlaten / Visum is geen terugkeerbesluit i.d.z.v. art. 62a Vw 2000 / Schadevergoeding
ve12001856 - JV 2012/433
2012-08-29, ABRvS, 201206910/1/V3 [LJN: BX6249]
Terugkeerbesluit / Bewaring / Aanknopingspunten voor overdracht aan België ondanks eerdere afwijzing / Rechtmatigheid bewaring niet afhankelijk van terugkeerbesluit
ve12001908 – JV 2012/434
2012-08-30, ABRvS, 201110716/1/V2 [LJN: BX6819]
Asielaanvraag / China / Oeigoeren / Ambtsbericht onjuist geïnterpreteerd / Chinese autoriteiten op de hoogte van asielverzoeken in omringende landen, niet in Nederland / Enkele bekendheid bij autoriteiten dat asiel is gevraagd onvoldoende voor reëel risico op schending art. 3 EVRM
ve12001905 - JV 2012/435
2012-08-30, ABRvS, 201111140/1/V4 [LJN: BX6823]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Meerderjarig kind / Ten laste komen van Franse stiefvader / Art. 8.7 lid 2 Vb 2000 / Toetsing in fictieve situatie van verblijf in land van herkomst Dominicaanse Republiek / Motivering
ve12001894 - JV 2012/436
2012-08-30, ABRvS, 201206770/1/V4 [LJN: BX6840]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Ne bis in idem / Geen verslechtering veiligheidssituatie voor Hazara's in Afghanistan in het algemeen en in provincie Ghazni in het bijzonder sinds besluit op eerdere aanvraag / Enkele verwijzing naar zienswijze is onvoldoende betwisting besluit tot oplegging inreisverbod
ve12001910 - JV 2012/437
2012-08-31, ABRvS, 201105969/1/V1 [LJN: BX6808]
Afwijzing asielaanvraag na MVV-verlening nareis / Opgave nieuwe geboortedatum na MVV-verlening / Contra indicatie 'verstrekken onjuiste gegevens' / Ongeloofwaardige verklaringen woon- en leefomgeving en gezinssituatie / Geen feitelijke gezinsband
ve12001909 - JV 2012/438
2012-09-04, ABRvS, 201109379/1/V1 [LJN: BX6815]
Vergoeding kosten van reactie Taalstudio op algemene bevindingen van Bureau Land en Taal / Beoordelingsvrijheid COA / Algemene bevindingen niet toegespitst op specifieke procedure / Geen noodzakelijke kosten / Art. 17 lid 2 Rva 2005
ve12001904 - JV 2012/439
2012-09-05, ABRvS, 201201024/1/V4 [LJN: BX6829]
Asielaanvraag / Dublinclaim / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Art. 3 EVRM / Alleenstaande moeder met jong kind / Arrest M.S.S. / Door eiser overlegde rapporten onvoldoende betrokken bij besluitvorming / Rapporten tonen geen wezenlijk verslechterde situatie aan
ve12001895 - JV 2012/440
2012-09-05, ABRvS, 201206551/1/V3 [LJN: BX6837]
Bewaring / Art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Rechtsgevolgen afwijzende asielaanvraag herleven na beëindiging toepassing medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Geen nieuw TKB vereist
ve12001940 - JV 2012/441
2012-09-06, ABRvS, 201202876/1/V4 [LJN: BX7457]
Nieuw terugkeerbesluit vereist bij herhaalde asielaanvraag / Niet voldaan aan eerdere vertrekplicht / Nieuw terugkeerbesluit voldoet niet aan vereisten motivering vertrekplicht en aanzegging Nederland onmiddellijk te verlaten / Inreisverbod
ve12001927 - JV 2012/442
2012-09-06, ABRvS, 201207532/1/V3
Bewaring / Niet aan vertrekplicht gehouden / Uit gedrag vreemdeling blijkt niet dat hij zich onttrekt aan het toezicht / Burundi / Schadevergoeding
ve12001928 - JV 2012/443
2012-09-10, ABRvS, 201208442/1/V3
Bewaring / Beroep tegen verlengingsbesluit gegrond / Afdeling onbevoegd kennis te nemen van hoger beroep enkel tegen niet toekennen schadevergoeding
ve12001929 - JV 2012/444
2012-09-11, ABRvS, 201106710/1/V2 [LJN: BX7449]
Bevoegdheid gebruikmaking ambtshalve verlening verblijfsvergunning eerst mogelijk na afwijzing asielaanvraag / Vernietiging besluit weigering asiel tot gevolg dat in hetzelfde besluit geweigerde ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier eveneens dient te worden vernietigd
ve12001941 - JV 2012/445
2012-09-11, ABRvS, 201112531/1/V1 [LJN: BX7454]
Gezinsvorming / Inkomenseis / Polen / Referent in bezit van Pardonvergunning / Economisch niet actieve EU-burger / Onderscheid in Pardonregeling tussen gemeenschapsonderdanen en asielzoekers uit derdelanden / Motivering
ve12001931 - JV 2012/446
2012-09-12, ABRvS, 201206841/1/V3 [LJN: BX7461]
Bewaring / Asielaanvraag / Ten onrechte in eerste instantie onder art. 59 lid 1 sub a in bewaring gesteld / Belangenafweging / Beleid detentie Dublinclaimanten ziet alleen op vreemdelingen die in de lidstaat hebben verbleven en daaruit zijn vertrokken / Bewaring onvoldoende gemotiveerd / Schadevergoeding
ve12001950 - JV 2012/447
2012-09-19, ABRvS, 201108910/1/A3, [LJN: BX7705]
Paspoortaanvraag voor kind / Marokko / Polygaam huwelijk onverenigbaar met Nederlandse openbare orde / Wet conflictenrecht afstamming / Geen familierechtelijke betrekking / Niet van rechtswege Nederlanderschap verkregen
ve12001949 - JV 2012/448
2012-09-19, ABRvS, 201113229/1/V6 [LJN: BX7717]
Naturalisatie / Paspoortvereiste / Bewijsnood / Syrië / Ambtsbericht / Geen verhoogd risico door asielaanvraag in het buitenland / Gelet op verblijfsvergunning regulier o.g.v motie de Wit in 2006 geen sprake van asiel gerelateerde gronden
ve12001953 - JV 2012/449
2012-09-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 11/34641, [LJN: BX7751]
Verblijf bij Nederlands kind / Eiser financieel niet in staat griffierecht te voldoen / Art. 47 EU-Handvest / Arrest G.R. / Art. 13 EVRM / Geen verzuim t.a.v. griffierecht / Democratische Republiek Congo / MVV-vereiste / Belangenafweging / Privé-leven
ve12001865 - JV 2012/450
2012-08-21, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/17128, [LJN: BX6375]
Asielaanvraag / Eerder opgelegd inreisverbod na afwijzing reguliere aanvraag / Geen procesbelang zolang inreisverbod voortduurt / Uitleg m.b.t. ongewenstverklaring geldt ook voor inreisverbod / Ontvankelijkheid / Mogelijkheden tot rechtsherstel bij gestelde schending art. 3 EVRM
ve12001956 - JV 2012/451
2012-08-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/6009,
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Verblijf bij Nederlands kind / Arrest Ruiz Zambrano / Verweerder hoeft aanspraken o.g.v. art. 8 EVRM niet te beoordelen / Art. 9 Vw 2000 niet geschreven voor onderhavige situatie / Indien verblijfsrecht uit art. 20 VWEU volgt kan niet volstaan worden met afwijzing aanvraag zonder nader onderzoek
ve12001933 - JV 2012/452
2012-06-28, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/12854, 12/12860 [LJN: BX7326]
Kennismigrant / Vovo / Salariscriterium / Roemenië / Art. 30a lid 1 Vb 2000 / Marktconformiteitstoets in strijd met standstill-bepaling in art. 14 van Bijlage VIl bij Toetredingsakte Bulgarije en Roemenië
ve12001864 - JV 2012/453
2012-07-20, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/20027, 12/20026 e.v. [LJN: BX6380]
Asielaanvragen / Senegal / Fictief claimakkoord Italië (art. 20 lid 1 onder c Dublinverordening 343/2003) / Verschil terug- en overname gelegen in inhoudelijke behandeling asielverzoek / Artt. 6 en 16 lid 1 onder c Dublinverordening 343/2003 / In dit uitzonderlijke geval bestaat vergewisplicht m.b.t. verantwoordelijkheid Italië / Geen indicatie dat asielprocedure in Italië is doorlopen / Kwetsbare positie AMA's
ve12001954 - JV 2012/454
2012-09-07, Nationale ombudsman, rapport 2012/142
Niet toegestaan aan advocaat gemachtigde om geluidsopnamen van nader gehoor te laten maken is niet behoorlijk / Vereiste transparantie / Niet toestaan tweede (tolk) gemachtigde bij nader gehoor is behoorlijk
--- De No heeft in een eerder rapport (2012/041) over een onderzoek uit eigen beweging naar het beleid van het UWV te Amsterdam gesteld dat het zonder meer verbieden van het maken van geluidsopnamen van gesprekken met overheidsinstanties in strijd is met de vereiste transparantie.
[WV]

ABRvS: gezinsherenigingsleges in strijd met Richtlijn 2003/86

10/10/2012

Nieuwsbericht

Een legesheffing van € 830,- voor verlening van een MVV voor verblijf bij echtgenoot ontneemt het nuttig effect aan Richtlijn 2003/86 en is in strijd met Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.

Dat heeft de ABRvS geoordeeld in een uitspraak van 9 oktober 2012 (ve12002055).
De Afdeling overweegt dat, hoewel het toepassingsbereik van Richtlijnen 2003/86 en 2003/109 Langdurig ingezeten niet hetzelfde is, beide van toepassing zijn op onderdanen van derde landen, beide tot doel hebben de integratie van onderdanen van derde landen in de lidstaten te bevorderen en de lidstaten de verplichting opleggen een stelsel in te voeren waarin onderdanen van derde landen aanspraak op een verblijfsvergunning hebben indien zij voldoen aan een aantal procedurele en materiële vereisten. Beide hebben voorts gemeen dat zij geen bepalingen over legesheffing bevatten en de lidstaten op dit punt beoordelingsbevoegdheid laten. Gelet op deze overeenkomsten, moet ervan worden uitgegaan dat de overwegingen van het HvJEU in het arrest Commissie/Nederland m.b.t. Richtlijn 2003/109 i.v.m. hoge en onbillijke leges van 26 april 2012 (JV 2012/307, ve12001031) van overeenkomstige toepassing zijn binnen de context van Richtlijn 2003/86. [WV]

Kabinet: opschorting aanscherping gezinsmigratie niet mogelijk

01/10/2012

Nieuwsbericht

De motie-Van Ojik c.s., waarin de regering wordt verzocht “de voorgenomen maatregelen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatieonderhandelingen duren”, is juridisch-technisch niet uitvoerbaar.

Dit stelt de MvI&A in zijn brief van 1 oktober 2012 (ve12002015) aan de Tweede Kamer n.a.v. de aangenomen motie-Van Ojik c.s. (TK 32175, 38), welke tijdens het debat op 27 september 2012 (ve12001990) werd ingediend.
Inwerkingtreding van de aanscherpingen als opgenomen in het besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000 (ve12000907) had alleen kunnen worden voorkomen door vóór 1 oktober 2012 een nieuw (klein) koninklijk besluit, waarbij het inwerkingtredingsbesluit van 9 juli 2012 (ve12001572) zou worden ingetrokken, vast te stellen en in het Staatsblad te publiceren. 
Op het tijdstip waarop kwam vast te staan dat een meerderheid van de Kamer de motie steunde, was dat niet meer mogelijk, aldus de minister.
Zie de brief voor de verdere onderbouwing van de onmogelijkheid de motie uit te voeren.
Tevens wordt ingegaan op de procedure om het per heden gewijzigde Vb 2000 weer te wijzigen en de problemen die de minister daarbij voorziet. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 13 verschenen

28/09/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 13 van 28 september 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001423 - JV 2012/402 noot H. Battjes
2012-06-28, EHRM, 14499/09 (A.A. e.a. - Zweden)
Uitzetting / Jemen / Gedwongen huwelijk / Eerwraak / Art. 3 EVRM / Problemen in de private sfeer en gerelateerd aan financiële zaken
ve12001870 - JV 2012/403 noot H. Battjes
2012-09-05, HvJEU (Grote kamer), C-71/11 (Y.) en C-99/11 (Z.)
Art. 2 sub c en art. 9 lid 1 sub a Definitierichtlijn 2004/83 / Voorwaarden voor erkenning als vluchteling / Begrip ‘daden van vervolging’ / Beoordeling op basis van individuele feiten en omstandigheden of handelingen overheidsinstanties ter verhindering van recht op openbare godsdienstbelijdenis voldoende ernstig zijn voor gegronde vrees voor vervolging o.g.v godsdienst / Niet mogen verwachten dat asielzoeker afziet van godsdienstige handelingen / Pakistan / Ahmadi’s (leden religieuze gemeenschap ahmadiyya)
ve12001467 - JV 2012/404 noot C.H. Slingenberg
2012-06-25, ABRvS, 201103520/1/V3 [LJN: BX0050]
Grensdetentie / Toegangsweigering / Asielverzoek door ongewenst verklaarde vreemdeling / Rechtmatig verblijf / Vreemdeling is asielzoeker vanaf uiting verzoek om internationale bescherming / Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG niet van toepassing / Art. 7 Procedurerichtlijn 2005/85/EG heeft rechtstreekse werking en noopt tot buiten toepassing laten art. 67 lid 3 Vw 2000 t.a.v. ongewenst verklaarde asielzoeker / Geen reden voor prejudiciële vragen / Herhaalde asielaanvraag en uitzondering art. 7 lid 2 Procedurerichtlijn / Omgekeerd verticale werking Gemeenschapsrecht / Geen reden tot aanhouden zaak wegens prejudiciële vragen in zaak Mehmet Arslan / Arrest Kadzoev
ve12001781 - JV 2012/405
2012-07-27, ABRvS, 201102903/1/V4 [LJN: BX4821]
Herziening (art. 8:88 Awb) / Afdeling om: nu wel hoger beroep mogelijk tegen afwijzing verzoek om herziening / Rb had i.c. verzoek moeten doorzenden naar ABRvS / Art. 64 Vw 2000 / BMA-advies m.b.t. beschikbaarheid medicijnen in Algerije / Geen tot herziening nopende feiten of omstandigheden
ve12001787 - JV 2012/406
2012-07-27, ABRvS, 201200546/1/V4, [LJN: BX5045]
Bewaring (grensdetentie) / Vrijwillige vertrektermijn toegekend door Vzr bij beroep tegen afwijzing asielaanvraag / Arresten El Dridi en Achughbabian / Artt. 7, 8 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 Dwangmaatregelen ter voorbereiding van vertrek pas toegestaan na verstrijken vertrektermijn / Schadevergoeding
ve12001746 - JV 2012/407
2012-08-06, ABRvS, 201205597/1/V3 [LJN: BX5036]
Bewaring / Vreemdeling met verblijfsvergunning in andere EU-lidstaat / Terugkeerbesluit na niet naleven bevel Nederland te verlaten niet ten overvloede genomen
ve12001748 - JV 2012/408
2012-08-06, ABRvS, 201205869/1/V3 [LJN: BX5034]
Bewaring / Art. 6 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Dublinverordening / Verblijfsvergunning in België / Art. 62a lid 3 Vw 2000 / Niet in de gelegenheid gesteld bevel op te volgen zich onmiddellijk naar België te begeven / Schadevergoeding
ve12001749 - JV 2012/409
2012-08-07, ABRvS, 201203805/1/V3 [LJN: BX5041]
Bewaring / Intrekking beroep door vreemdeling / Afdeling is om / Minister niet verplicht rechtbank alsnog in kennis te stellen o.g.v. art. 94 lid 1 Vw 2000 / Kennisgeving na termijn leidt dan niet tot onrechtmatigheid bewaring
--- Voor een uitspraak van de ABRvS m.b.t. de aanvang van de termijn van de kennisgeving in art. 94 lid 1 Vw 2000 zie ve12001741

ve12001782 - JV 2012/410
2012-08-08, ABRvS, 201112914/1/V4 [LJN: BX4816]
Asiel / Herhaalde aanvraag / Refugie sur place / Deelname aan demonstratie is novum / Iran / Arrest S.F. / Informatie op internet / Art. 3 EVRM / Negatieve aandacht autoriteiten niet aannemelijk / Bewijslast / Bekering tot christendom niet tijdig aangevoerd / Geen Bahaddar exceptie
ve12001814 - JV 2012/411
2012-08-13, ABRvS, 201106843/1/V1 [LJN: BX5590]
Intrekking asielvergunning voor bepaalde tijd gelijkgesteld met eerdere afwijzingen asielaanvraag / Geen nova / Gewijzigd beleid WBV 2009/26 niet wezenlijk anders / Overgelegde stukken zijn vals, konden eerder ingebracht of doen niet af aan het besluit / Ne bis in idem / Irak / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid (WBV 2008/28) / In Nineveh geen situatie ex art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83
ve12001811 - JV 2012/412
2012-08-16, ABRvS, 201101198/1/V4 [LJN: BX5598]
Asielaanvraag / Sri Lanka / Geloofwaardigheid asielrelaas / Littekens en verwondingen veroorzaakt door mishandeling of marteling / Geen BMA-advies gevraagd door verweerder / Niet is vereist dat MOG-rapport concludeert dat type trauma kenmerkend is / Arrest R.C./Zweden
ve12001815 - JV 2012/413
2012-08-17, ABRvS, 201205224/1/V4 [LJN: BX5575]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielwens te kennen gegeven / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 m.b.t. grensdetentie niet geïmplementeerd in art. 5.1a en 5.1.b Vb 2000 / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve12001807 - JV 2012/414
2012-08-22, ABRvS, 201203503/1/V3, [LJN: BX5580]
Bewaring / Asielaanvraag / Afdeling om: dossier dient stukken te bevatten die uitdrukkelijk blijk geven van de verrichte belangenafweging / Praktijk tot 1 oktober 2012 de tijd zich op dit vereiste voor te bereiden / Schadevergoeding
ve12001823 - JV 2012/415
2012-08-22, ABRvS, 201206228/1/V3
Bewaring / Met in verlengingsbesluit vermelde ingangsdatum is zesmaandentermijn overschreden / Maand is 30 dagen / Uitreiken verlengingsbesluit voor uiterste ingangsdatum doet niet af aan overschrijding / Schadevergoeding
ve12001768 - JV 2012/416
2012-06-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/36782 [LJN: BX4422]
Medische behandeling / Sierra Leone / MVV-vereiste / Medische noodsituatie / Art. 17 Vw 2000 / Onvoldoende behandelmogelijkheden in Sierra Leone / Aanvraag in dichtsbijzijnde land Senegal niet mogelijk vanwege ontbreken paspoort / Feitelijke toegankelijkheid van medische zorg in Senegal / Taalproblemen / Motiveringsgebrek / Juistheid en volledigheid BMA-advies / B8/3.4 i.c. geen beleid maar bestuurspraktijk / Belangenafweging
ve12001793 - JV 2012/417
2012-06-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/14572 + Hersteluitspraak 13-09-2012
Bewaring / Duur / Soedan / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Memorandum of Understanding / Geen onderscheid tussen LP-aanvragen van voor en na ondertekening MoU / Onvoldoende voortvarendheid / Schadevergoeding
ve12001805 - JV 2012/418
2012-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 12/13442,
Terugkeerbesluit en inreisverbod / Bevoegdheid vreemdelingenrechter rechtmatigheid staande houden te beoordelen / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Belangenafweging
ve12001618 - JV 2012/419 noot H.M. Brink
2012-07-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen (mk), AWB 11/24272 (Abdulkadir) [LJN: BX2630]
Weigering verlenging verblijfsvergunning verblijf bij dochter / Dochter inmiddels meerderjarig / 'More than the normal emotional ties' kan bij samenleving ouder en jong volwassen kind dat nog geen eigen gezin heeft gesticht niet als voorwaarde worden gesteld voor bescherming van art. 8 EVRM
--- Tegen deze uitspraak is -anders dan aanvankelijk hier (en in de annotatie) vermeld- wel hoger beroep ingesteld door de MvI&A. [correctie: 1-10-2012]
--- Zie ook de noot van Brink onder RV 2012, 25 bij ABRvS 9 februari 2011 (JV 2011/126, ve11000337) in deze lang lopende verblijfszaak.

ve12001765 - JV 2012/420
2012-07-25, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/19044, 11/39624 [LJN: BX4356]
Eerste en tweede aanvraag bewijs rechtmatig verblijf als familielid EU-onderdaan / Turkije / Schijnhuwelijk / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Bewijslast / Beperkt aantal tegenstrijdige verklaringen op ondergeschikte punten / Strijd met objectiviteit en zorgvuldigheid / Motivering / Geen hoorzitting / Ondersteunende betekenis geven aan getuigenverklaringen ter zitting niet in strijd met procesorde gelet op bewijsnood
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.
ve12001790 - JV 2012/421
2012-08-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/22159 [LJN: BX4976]
Ophouding / Gestelde vragen als feitelijk verhoor aan te merken / Ten onrechte geen mededeling aan eiser m.b.t. recht op rechtsbijstand (art. 4.18 Vb 2000) / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve12001818 - JV 2012/422
2012-08-28, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/25442 e.v. [LJN: BX5835]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Art. 56 Vw 2000 / Niet aannemelijk dat een asielverzoek is gedaan / Procedurerichtlijn 2005/85 / Bevoegdheid tot oplegging maatregel / Zicht op uitzetting niet vereist / Somalië
ve12001834 - JV 2012/423
2012-07-13, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/8019, 12/20155
Weigering arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' bij aanvraag bewijs rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Nederlands kind / Arrest Ruiz Zambrano / Onderzoek analoog aan art. 10 Richtlijn 2004/38 naar verblijfsrecht ontleend aan art. 20 VWEU niet onredelijk als dat niet zonder meer is vast te stellen
ve12001772 - JV 2012/424
2012-08-15, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/22648, 12/23064 [LJN: BX4862]
Bewaring (grensdetentie) / Asielzoeker uit Egypte / Arrest Anafe / Verdere toegangsweigering kan slechts gebaseerd worden op art. 13 jo art. 5 SGC en niet op art. 3 Vw 2000 / Behandelen als ware verdere toegang verleend / Schadevergoeding
[WV]

Tweede Kamer wil opschorting invoering aanscherping gezinsmigratie

27/09/2012

Nieuwsbericht

Vandaag aanvaarde de Kamer een motie waarin het kabinet wordt gevraagd de voorgenomen maatregelen voor gezinsmigratie op te schorten zolang de formatieonderhandelingen duren.

De motie werd ingediend tijdens een debat (ve12001990) met de MvI&A nadat deze de Kamer vandaag een brief (ve12001989) stuurde waarin hij aangaf geen gevolg te geven aan het verzoek van de algemene commissie voor I&A om de invoering van de aanscherpingen per 1 oktober 2012, zoals opgenomen in het Besluit van 27 maart 2012 (ve12000907) tot wijziging van het Vb 2000, op te schorten.
De minister heeft in het debat aangegeven de motie in het kabinet te zullen bespreken en de Kamer vrijdag 28 september te informeren over wat juridisch mogelijk is en hoe het kabinet met de motie zal omgaan.
Zie voor een (korte) beschrijving van de aanscherpingen die op 1 oktober in werking zouden moeten treden het MigratieWeb nieuwsbericht van 17 september 2012. [WV]

Automatische dwangsomregeling van toepassing op Vw 2000 en Visa

25/09/2012

Nieuwsbericht

Per 1 oktober 2012 wordt de automatische dwangsomregeling van de Wet dwangsom van toepassing op visum- en vreemdelingenrechtelijke aanvragen en bezwaarschriften ingediend vanaf die datum.

Bij de inwerkingtreding op 1 oktober 2009 van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (ve09001319) was bepaald dat par. 4.1.3.2 (Dwangsom bij niet tijdig beslissen) Awb gedurende drie jaren geen toepassing vindt ten aanzien van beschikkingen, genomen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 het Soeverein Besluit van 12 december 1813. Deze uitzondering vervalt per 1 oktober 2012. In verband hiermee heeft de IND terzake een herziene en geactualiseerde Werkinstructie 2012/2 openbaar gemaakt (ve12001601). [WV]

Aanscherpingen gezinsmigratie en andere wijzigingen per 1 oktober

17/09/2012

Nieuwsbericht

Op 1 oktober 2012 treden ingrijpende wijzigingen m.b.t. de gezinsmigratie en enkele andere onderwerpen in werking.

Deze wijzigingen zijn opgenomen in het
- Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vb 2000 (Stb. 148 d.d. 11 april 2012, ve12000907)
- WBV 2012/17 van 27 juli 2012 (Stcrt. nr. 16280, 8 augustus 2012, ve12001735)
1e RECTIFICATIE Stcrt. nr. 16280-n1, 20 augustus 2012
2e RECTIFICATIE Stcrt. nr. 16280-n2, 6 september 2012
► Bij ve12001735 heeft de redactie een PDF bestand van het WBV opgenomen met bladwijzers, waarin beide rectificaties zijn verwerkt.
De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in het Vb 2000 werd bij KB van 9 juli 2012 (Stb. 326 d.d. 18 juli 2012, ve12001572) vastgesteld op 1 oktober 2012. (*)
Het WBV 2012/17 volgt deze inwerkingtredingsdatum.
(*) Op 27 september 2012 heeft de Tweede Kamer evenwel om opschorting van de invoering gevraagd. Zie voor het verloop daarvan de documenten bij 'Zie ook' hieronder.

♦ ♦ Hieronder staat een korte weergave van een uitgebreider overzicht van de aansherpingen als extra PDF bestand bij ve12000907 en ve12001735 ♦ ♦
NB: zie nieuwsbericht  21 december 2012 over (her)invoering partnerbeleid zoals dat gold vóór 1 oktober 2012.
Aanscherpingen eisen gezinsmigratie
1. Beperking gezinshereniging/gezinsvorming tot het ‘kerngezin’: partners die gehuwd zijn of die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en minderjarige kinderen.
2. Relaties waarbij de partners noch zijn gehuwd noch een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan zijn niet langer een grond voor gezinshereniging of -vorming, tenzij zij op grond van de wetgeving in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan. In dat geval is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning met als doel ‘het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Als het huwelijk binnen zes maanden is voltrokken (of het partnerschap is geregistreerd), dan kan de vergunning worden gewijzigd in een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner.
3. Het verblijfsdoel ‘verruimde gezinshereniging’ (meerderjarige kinderen/ouderen) vervalt. Toelating van deze familieleden zal voortaan slechts mogelijk zijn indien de niet-toelating van de vreemdeling in strijd zou zijn met art. 8 EVRM.
Een uitzondering geldt voor verruimde gezinshereniging bij een minderjarige alleenstaande houder van een asielvergunning (zie bij 6).
4. Invoering van een wachttermijn van ten minste 1 jaar voor referenten (hoofdpersonen/verblijfgevers) die een reguliere verblijfsvergunning hebben om een partner naar Nederland te halen.
Op deze wijziging zijn een aantal uitzonderingen voorzien.
5. De termijn voor voortgezet verblijf van gezinsmigranten na verblijf o.g.v. gezinshereniging of gezinsvorming met een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht wordt gewijzigd van 3 naar 5 jaar.
Op deze wijziging zijn uitzonderingen voorzien voor een vreemdeling op wie art. 13 Besluit 1/80 van toepassing is.
Andere wijzigingen
6. De gezinshereniging bij een minderjarige houder van verblijfsvergunning asiel van ‘de bloedverwant in rechtstreekse opgaande lijn’ wordt beperkt tot ‘de bloedverwant van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn’.
7. Het verblijfsdoel ‘familiebezoek’ vervalt. Familiebezoek vindt voortaan plaats op basis van een visum kort verblijf.
8. Opname van het verblijfsdoel ‘zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ ter uitvoering van het HvJEU arrest Toprak en Oguz.
9. Inkorten van de periode geoorloofd verblijf buiten Nederland met het oog op verplaatsing van het hoofdverblijf  van 9 naar 6 maanden. In het verlengde daarvan wordt verplaatsing van het hoofdverblijf ook aangenomen indien de vreemdeling voor het derde achtereenvolgende jaar meer dan vier (was zes) achtereenvolgende maanden buiten Nederland heeft verbleven.
10. De aanvraagtermijn voor gezinshereniging voor een buiten Nederland geboren kind wordt verkort van negen naar zes maanden na de geboorte van het kind.
Overgangsrecht
Artikel IV van het besluit tot wijziging van het Vb 2000 bevat overgangsrecht. In aanvulling hierop bevat ook art. II van het WBV overgangsrecht. [WV]
Zie ook:
- ve10001956: eindverslag Kabinetsformatie 2010, 7 oktober 2010, Regeerakkoord en Gedoogakkoord (TK 32417, 15) (zie ook hier)
- ve11000105: brief MvI&A 14 januari 2011aan TK met uiteenzetting hoofdlijnen (TK 32175, 15)
- ve11000530: verslag AO 18 januari 2011 algemene commissie voor I&A en vaste commissie voor BZK (TK 32175, 16)
- ve12000477: advies ACVZ 20 juli 2011 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve11002329: advies Raad voor de Rechtspraak 23 augustus 2011 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve11002056: TK 32175, 18 - Brief MvI&A 2 september 2011 met reactie op vervolgnotitie Commissie Meijers inzake regeerakkoord CDA-VVD
- Persbericht 16 september 2011 besluit ministerraad (beoogde inwerkingtreding aanscherpingen op 1 januari 2012)
- ve11002803: brief MvI&A 14 november 2011 aan TK over regeling dat een MVV aangevraagd kan worden voor sluiten huwelijk of aangaan partnerschapsregistratie in Nederland.
- ve12001943: aanvullend advies ACVZ 15 november 2011 over aanvullingen inzake partners die niet kunnen huwen, op het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie en Besluit MoMi
- ve12000903: advies RvS 6 januari 2012 ontwerpbesluit wijziging Vb 2000, Besluit MoMi, Besluit inburgering i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie + Nader rapport
- Nieuwsbericht en Persbericht 17 februari 2012 Ministerie van BZK
- ve12000456: brief MvI&A 17 februari 2012 aan TK met hoofdlijnen aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12000751: inbreng TK fracties 14 maart 2012 voor SO
- ve12000929: verslag SO 11 april 2012 (TK 32175, 29)
- ve12001253: brief hoogleraren en advocaten 8 mei 2012 aan TK commissie I,I&A met verzoek controversieel verklaren aanscherpingen gezinsmigratie
- ve12001284: besluitenlijst procedurevergadering 30 mei 2012 TK commissie I&A over controversiële onderwerpen (p. 6, agendapunt 10: VSO 11 april 2012)
- ve12001299: lijst controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de TK op 5 juni 2012; alleen de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66 en de ChristenUnie hebben voor het voorstel gestemd om het VSO van 11 april 2012 controversieel te verklaren, zodat het is verworpen (TK 33 285, 5)
- ve12001366: nieuwsbericht IND 14 juni 2012: Gezinsmaatregelen treden niet in werking op 1 juli 2012
- ve12001980: brief College voor de Rechten van de Mens (i.o.) 19 juni 2012 aan TK over aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12001556: verslag AO 21 juni 2012 algemene commissie voor I&A (TK 32175, 36)
- ve12001476: nieuwsbericht IND 5 juli 2012 (werd op 6 juli verwijderd van website)
- ve12001575: nieuwsbericht IND 18 juli 2012: Gezinsmigratiemaatregelen: ingangsdatum 1 oktober 2012 (herhaald als nieuwsbericht op 25 september 2012)
- ve12001989: brief MvI&A 27 september 2012 aan TK over verzoek tot opschorting invoering maatregelen aanscherping eisen gezinsmigratie
- ve12001990: debat 27 september 2012 over opschorting invoering maatregelen aanscherping eisen gezinsmigratie (TK 32175 HAN 6)
- ve12002015: brief MvI&A 1 oktober 2012 met reactie op motie opschorting maatregelen gezinsmigratie
- ve12002135: verslag spoed-AO 9 oktober 2012 algemene commissie voor I&A over brief 1 oktober (TK 32175, xx)]
- ve12002079: brief MvI&A 10 oktober 2012 over onmogelijkheid opschorting maatregelen (TK 32175, 41)
- ve12002080: debat 11 oktober 2012 n.a.v. AO 9 oktober over brief 1 oktober alsmede brief 10 oktober (HAN 12) en motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over rapportage op 1 december over na 1 oktober ingediende aanvragen (TK 32175, 44)
- ve12002520: brief SvV&J 21 dcember 2012 over (terugdraaien) maatregelen gezinsmigratie (TK 32175, 47).

Wetsvoorstel versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige door Eerste Kamer aanvaard

12/09/2012

Nieuwsbericht

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

Hierdoor kan het op 26 april 2012 (EK 33086, A, ve12001229) aan de Eerste Kamer aangeboden gewijzigde wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en de Vw 2000 en enkele andere wetten i.v.m. de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige nog voor 1 oktober 2012 in het Staatsblad worden gepubliceerd en op 1 januari 2013 in werking treden.
Een voorstel van een aanmerkelijke minderheid in de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel /JBZ-Raad in de Eerste Kamer om het wetsvoorstel controversieel te verklaren haalde op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan geen meerderheid. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF, 50PLUS en PvdD stemden daar toen voor. 
Enkele gevolgen van deze wetswijziging:
- de inburgeringsplichtige moet voortaan zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen
- minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel
- hoger opgeleide nieuwkomers kunnen gebruik maken van een examen dat beter bij hun kennis en mogelijkheden past
- het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning bepaalde tijd.
Zie uitvoeriger de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 29 juni 2012 (EK 33086, E, ve12001531). [WV]
--- Zie ook: Nieuwsbrief Inburgering van het MvBZK.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 12 verschenen

07/09/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 12 van 7 september 2012 met annotaties bij 7 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001473 - JV 2012/368 noot B. de Hart
2012-07-03, EHRM, 52178/10 (Samsonnikov - Estland)
Uitzetting / Inreisverbod / Rusland / Art. 8 EVRM / Strafrechtelijke veroordelingen in Estland en Zweden / Privéleven / Familiebanden in Estland / Banden met Rusland / Openbare orde / Geen daden van jeugddelinquent / Proportionaliteit
--- In de joint dissenting opinion komen de rechters Lazarova Trajkovska en Hajiyev onder verwijzing naar de arresten van 18 oktober 2006 inzake Üner (JV 2006/417, ve06001382) en van 23 juni 2008 inzake Maslov (JV 2007/209, ve07000609) tot de conclusie dat er sprake is van een disproportionele inmenging.

ve12001343 - JV 2012/369 noot P. Boeles
2012-06-14, HvJEU, C-606/10 (Anafé *) [LJN: BW8603]
Artt. 5 en 13 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Terugkeer visumplichtige onderdanen derde landen, die houder zijn van tijdelijke verblijfsvergunning / Nationale regeling die terugkeer verbiedt naar grondgebied lidstaat die tijdelijke verblijfsvergunning heeft afgegeven bij ontbreken terugkeervisum / Begrip ‘terugkeervisum’ / Doorreis / Eerdere bestuurlijke praktijk die terugkeer zonder terugkeervisum toeliet / Geen noodzaak van overgangsmaatregelen / Rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen
--- * Anafé = Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Nationale vereniging voor bijstand aan vreemdelingen aan de grens).

ve12001352 - JV 2012/370 noot W. van Bennekom
2012-06-11, ABRvS, 201108164/1/V1 [LJN: BW8603]
Asielaanvraag / Hoger beroepschrift / Bevoegdheid senior procesvertegenwoordiger / Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Immigratie en Asiel / Ongedocumenteerden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Rb heeft oordeel minister niet voldoende terughoudend getoetst
ve12001391 - JV 2012/371 noot B.K. Olivier
2012-06-15, ABRvS, 201101046/1/V2, [LJN: BW9103]
Herhaalde asielaanvraag / Kwetsbare minderheidsgroepen / Ingangsdatum gelijk aan ingangsdatum WBV 2012/9 / Vervroeging ingangsdatum naar eerdere aanvraag / Met nieuwe aanvraag is andere procedure ingezet / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve12001386 - JV 2012/372 noot B.K. Olivier
2012-06-20, ABRvS, 201101639/1/V1 [LJN: BW9116]
Mvv-aanvraag / DRC / Gezinshereniging / Nederlandse moeder / Minderjarig bij aanvraag, meerderjarig bij besluit / Beoordeling o.g.v. feiten ten tijde van bob / Verruimde gezinshereniging / Aantonen familierechtelijke relatie / Gelegaliseerde geboorteakte / Verschil legalisatie en verificatie / Bevoegdheidsverdeling MvBuZa Nederland en DRC / Onderzoek legalisatie / Motivering / In standlaten rechtsgevolgen
ve12001518 - JV 2012/373
2012-06-28, ABRvS, 201104285/1/V4 [LJN: BX0602]
Voortgezet verblijf / Mensenhandel / B16/4.5 Vc 2000 / Ambtsbericht / Nader onderzoek naar psychische medische omstandigheden in Nigeria niet vereist / Systematiek verblijfsdoelen
ve12001505 - JV 2012/374 noot M. Reneman
2012-06-28, ABRvS, 201113489/1/V4 [LJN: BX0767]
Herhaalde asielaanvraag / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 verzet zich niet tegen toepassing van het ne-bis-in-idem-beoordelingskader / Geen noodzaak tot stellen prejudiciële vragen / Art. 18 en 19 EU Handvest grondrechten / Rapport Amnesty International en identiteitskaart niet tijdig overlegd / Burundi / Geen nova
ve12001472 - JV 2012/375 noot M. Reneman
2012-06-29, ABRvS, 201112955/1/V4
Herhaalde asielaanvraag / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 verzet zich niet tegen toepassing van het ne-bis-in-idem-beoordelingskader / Geen strijd met recht op daadwerkelijk rechtsmiddel / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Art. 13 EVRM / Arrest Samba Diouf / Geen prejudiciële vragen
ve12001614 - JV 2012/376
2012-07-13, ABRvS, 201202865/1/V4 [LJN: BX2090]
Indiening asielaanvraag / p-v van verhoor geen p-v i.d.z.v. art. 4 lid Dublinverordening 343/2003 / Formulier asielaanvraag hoeft geen asielrelaas en -motieven te bevatten / Punt 4 considerans Dublinverordening / Tijdsverloop tussen uiten asielwens en indiening asielverzoek dat geen afbreuk aan uitgangspunt snelle vaststelling verantwoordelijke lidstaat
ve12001624 - JV 2012/377
2012-07-13, ABRvS, 201205751/1/V3, [LJN: BX2087]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Geen beroep ingesteld tegen voortduring / Rb ten onrechte niet ingegaan op beroepsgronden m.b.t. zicht op uitzetting, voortvarendheid en belangenafweging / Omvang geschil / Toetsing aan art. 59 lid 6 en 49 lid 4 Vw vereist
ve12001613 - JV 2012/378
2012-07-17, ABRvS, 201202498/1/V2 [LJN: BX2091]
Asielaanvraag / Somalië / Niet-tijdige indiening hoger beroepschrift vreemdeling / Voldoen aan nationale procedureregels / Art. 3 EVRM / Arrest Bahaddar / Tumal / Kwetsbare minderheidsgroepen / Discriminatie / Clanbescherming niet geheel vervallen / Niet-ontvankelijkheid
ve12001612 - JV 2012/379
2012-07-17, ABRvS, 201109308/1/V2 [LJN: BX2095]
Arbeid in loondienst / Jaarlijkse verlenging vergunning geen nieuwe beperking / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Commissie/Nederland / Per aanvraag geheven leges gelijk aan legesbedrag Unieburgers / Evenredigheid / Legesverplichting is nieuwe maar geoorloofde maatregel / Discriminatieverbod artt. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije en 10 lid 1 Besluit 1/80
ve12001626 - JV 2012/380
2012-07-18, ABRvS, 201011335/1/V4 [LJN: BX2077]
Asielaanvraag / Traumatabeleid / Vertrek binnen zes maanden uit Armenië naar Georgië / Derdelandenexceptie / Eerste vertrek uit Georgië pas vijf jaren na inreis zonder causaal verband met gebeurtenissen in Armenië / Zich kunnen handhaven in Georgië / Bewijslast
ve12001648 - JV 2012/381
2012-07-18, ABRvS, 201102813/1/V4 [LJN: BX2788]
Asielaanvraag / Dublinclaim / Duitsland / Dublin Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Geen vereiste dat indirecte bewijzen voor uitreis uit grondgebied lidstaten op naam zijn gesteld
ve12001662 - JV 2012/382
2012-07-18, ABRvS, 201205209/1/V3
Bewaring / Art. 3 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen nieuw terugkeerbesluit vereist nu door vertrek naar Duitsland werking aan eerder besluit niet is ontvallen / Door asielaanvraag in Duitsland ontstaat geen rechtmatig verblijf in Nederland
ve12001663 - JV 2012/383
2012-07-18, ABRvS, 201205370/1/V3
Bewaring / Niet aannemelijk dat vreemdeling voortgangsrapportage heeft ontvangen / Hoor en wederhoor / Doorbreking appèlverbod
ve12001642 - JV 2012/384
2012-07-19, ABRvS, 201202331/1/V4
Duur inreisverbod / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Onvoldoende in de gelegenheid gesteld individuele omstandigheden aan te voeren ter verkorting duur inreisverbod
ve12001666 - JV 2012/385
2012-07-19, ABRvS, 201204807/1/V3
Bewaring / Lichter middel / Iran / Bekeerling tot Christendom / Rechtbank mag niet vooruit lopen op eventuele oordeel Afdeling over aanhouding hoger beroep in asielzaak gelet op prejudiciële vragen in andere zaak
ve12001667 - JV 2012/386
2012-07-19, ABRvS, 201205992/1/V3
Bewaring / Verlengingsbesluit / China / Laissez-passer / Uit inspanningen vreemdeling blijkt niet dat hij niet meewerkt aan zijn uitzetting / Motivering
ve12001741 - JV 2012/387
2012-07-23, ABRvS, 201206751/1/V3
Bewaring / Termijn kennisgeving aan Rb ex art. 94 Vw 2000 vangt aan op datum besluit inbewaringstelling ook als eerste dag van tenuitvoerlegging na deze datum ligt/ Schadevergoeding
ve12001668 - JV 2012/388
2012-07-24, ABRvS, 201107222/1/V2
Herhaalde asielaanvraag / Geen nova / Vraag of de vreemdeling krachtens art. 3.109 lid 5 Vb 2000 een medisch onderzoek aangeboden had moeten worden stond niet ter beoordeling
ve12001645 - JV 2012/389
2012-07-24, ABRvS, 201203406/1/V4
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Maatregel voorafgaand aan afwijzing asielaanvraag opgelegd / Reikwijdte Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12001669 - JV 2012/390
2012-07-25, ABRvS, 201202934/1/V3
Inreisverbod uitgevaardigd hangende hoger beroep tegen afwijzing verblijfsaanvraag niet onverwijld aan ABRvS meegedeeld / Schending art. 6:18 lid 2 Awb / Concentratie van rechtsbescherming / Schriftelijke motivering gebruik niet beëdigde tolk bij horen ibs niet vooraf vereist / Met aan Rb gegeven motivering bij aanvullend p-v voldaan aan art. 28 lid 4 Wbtv
ve12001703 - JV 2012/391
2012-07-26, ABRvS, 201203465/1/V3, 201203402/1/V3
Terugkeerbesluit met nul dagen vertrektermijn / Beroep op gelijkheidsbeginsel onder verwijzing naar TRB m.b.t. andere vreemdeling die 28 dagen vertrektermijn kreeg / Inreisverbod / Bewaring / Concentratie rechtsbescherming / Schadevergoeding
ve12001704 - JV 2012/392
2012-07-26, ABRvS, 201204815/1/V3 [LJN: BX5039]
Bewaring / Herhaalde asielaanvraag / Dublinverordening / Noorwegen / Beleid A6/5.3.3.6 Vc 2000 m.b.t. effectuering overdracht niet van toepassing bij overname / Onttrekkingsgevaar niet als gegeven te beschouwen / Eerder vertrek naar andere lidstaat na asielaanvraag weegt zwaar
ve12001733 - JV 2012/393
2012-07-27, ABRvS, 201100048/1/V2
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Gezinsband / Tegengeworpen tegenstrijdige verklaringen hebben geen betrekking op kernvraag of vreemdeling op moment waarop referente Somalië verliet feitelijk tot haar gezin behoorde
ve12001681 - JV 2012/394
2012-07-31, ABRvS, 201200969/1/V2 [LJN: BX3193]
Herhaalde asielaanvraag / Wijziging van recht / WBV 2011/13 / Somalië / Arrest Sufi en Elmi / Art. 3 EVRM / Verdeling bewijslast / Te verwesterd om te leven onder Al Shabaab / Enkele ervaring verblijf van drie maanden onder Al Shabaab onvoldoende motivering
ve12001738 - JV 2012/395
2012-08-03, ABRvS, 201204130/1/V4 (Adil) [LJN: BX3933]
Bewaring / Staandehouding in het grensgebied / Afghanistan / MTV-controle / Zelfde effect als grenscontrole / Art. 4.17a lid 1 onder c Vb 2000 / Artt. 20 en 21 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Adil / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf vereist / Strikte naleving preciseringen en beperkingen bij uitoefening controlebevoegdheid
ve12001737 - JV 2012/396
2012-08-08, ABRvS, 201111042/1/V6 [LJN: BX3964]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkzaamheden voor sportvereniging / Verwijtbaarheid / Matiging boete wegens inspanningen werkgever / Doelstellingen Wav / Ontbreken winstoogmerk niet relevant / Zelf voorzien
ve12001726 - JV 2012/397
2012-06-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 11/33732 [LJN: BX3431]
Asiel / Irak / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid afstaan paspoort aan reisagent / Vereiste van positieve overtuigingskracht / Mandeeër / Art. 3 EVRM / WBV 2009/26 / Systematische blootstelling aan onmenselijke behandelingen / Motiveringsgebrek
ve12001730 - JV 2012/398
2012-07-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/33403 - Einduitspraak, [LJN: BX2907]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Beroep op arrest Zambrano / Art. 20 VWEU / Motiveringsgebrek / Geen gebruikmaking van geboden herstelmogelijkheid door verweerder / Rb kan niet terugkomen op bij tussenuitspraak gegeven oordeel / Art. 8:51a lid 1 Awb
ve12001650 - JV 2012/399
2012-06-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/5793
Terugkeerbeluit met nul dagen vertrektermijn en inreisverbod bij uitreis op Schiphol / Uit eigen beweging uit Nederland vertrekken / Geen risico onttrekken aan het toezicht
--- Vergelijk VK Amsterdam 22 mei 2012 (ve12001236), waarin ook sprake was van een terugkeerbesluit en inreisverbod bij uitreis via Schiphol

ve12001686 - JV 2012/400
2012-06-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/11189, 12/12090, [LJN: BX2785]
Terugkeerbesluit onverplicht genomen / Geen zodanige spoed vereist bij opleggen inreisverbod om art. 4:8 Awb buiten toepassing te laten / Zorgvuldige voorbereiding besluit / Niet gewezen op mogelijkheid en belang van het mondeling of schriftelijk aanvoeren van bijzondere omstandigheden / In stand laten besluit o.g.v. art. 6:22 Awb
ve12001652 - JV 2012/401
2012-07-05, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/205000
Bewaring na strafdetentie / AMV / Lichter middel / Detentie alleen bij zwaarwegende belangen / Onderzoeksplicht of vreemdeling nog steeds wordt verdacht van misdrijf / Weggaan uit enige opvang in België onvoldoende om onttrekking aan toezicht daar aan te nemen / Marokko / Schadevergoeding
[WV]

Groepsvervolging beleid van toepassing op Iraakse LHBT’s

22/08/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A merkt Iraakse homoseksuelen, lesbiënnes biseksuelen en transgenders (LHBT’s) aan als een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van (gewelds-)daden van ernstige mensenrechtenschendingen.

Dit is opgenomen in het op 22 augustus 2012 in de Staatscourant gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2012/19 (ve12001801), dat op 23 augustus 2012 in werking treedt.
Op 28 juni 2012 berichte de MvI&A de Tweede Kamer dat niet wordt beslist op asielaanvragen van Iraakse LHBT’s en deze zaken worden aangehouden (TK 19637, 1552, ve12001420, MW-Nieuws). [WV]