Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 4 verschenen

08/03/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 4 van 8 maart 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002426 - JV 2013/85 noot M.C. Stronks
2012-12-04, EHRM, 47017/09 (Butt - Noorwegen)
Uitzetting / Openbare orde / Pakistan / Gezinsleven, inmenging / Verstrekken onjuiste gegevens door moeder / Tijdens niet rechtmatig verblijf gestart gezinsleven / Art. 8 EVRM / / Privéleven / Belangenafweging / Bijzondere omstandigheden
ve12002510 - JV 2013/86 noot M. Reneman
2012-12-13, EHRM (Grote kamer), 22689/07 (De Souza Ribeiro - Frankrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Art. 13 in relatie tot art. 8 EVRM / Frans Guyana / Brazilië
ve12002415 - JV 2013/87
2012-12-06, HvJEU, C-356/11, C-357/11 (O. en S. en L.)
Burgerschap van Unie / Art. 20 VWEU / Art. 7 lid 1, sub c, Richtlijn 2003/86 gezinshereniging / Art 7 en 24 lid 1 en 2 Handvest grondrechten Europese Unie / Jonge kinderen, burgers van Unie, die met hun moeders, onderdanen van derde landen, wonen op grondgebied van lidstaat waarvan deze kinderen nationaliteit hebben / Permanent verblijfsrecht in deze lidstaat van moeders aan wie uitsluitend gezag over burgers van Unie is toegekend / Samengestelde gezinnen na nieuw huwelijk van moeders met onderdanen van derde landen en geboorte van kinderen, eveneens onderdanen van derde landen, uit deze huwelijken / Verzoeken om gezinshereniging in lidstaat van herkomst van burgers van Unie / Weigering verblijfsrecht aan nieuwe echtgenoten wegens onvoldoende middelen van bestaan / Recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven / Inaanmerkingneming belang kinderen
--- Zie over dit arrest ook:
ve13000411: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Uitspraak van de maand: HvJEU van 6 december 2012, C-356/11 en C-357/11 (O. en S. en L.) - T.P.A. Weterings
ve13000385: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Het Zambrano-criterium in Nederland: een tussenstand - G.G. Lodder
ve13000080: noot E. Nissen bij JV 2013/89

ve13000192 - JV 2013/88
2013-01-31, HvJEU, C-175/11 (H.I.D. en B.A.)
Art. 23 en 39 Richtlijn 2005/85 Asielprocedure / Asielaanvraag / Nationale procedure, waarbij asielverzoeken van personen die behoren tot een bepaalde categorie, die naar de nationaliteit of het land van herkomst is omschreven, versneld of bij voorrang worden behandeld / Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel / Begrip ‘rechterlijke instantie’
ve13000080 - JV 2013/89 noot E. Nissen
2012-12-20, ABRvS, 201200899/1/V1
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Beoordelingskader art. 8 EVRM en art. 20 VWEU / Arresten Zambrano en Dereci / Standpunt dat geen objectieve belemmeringen bestaan om gezinsleven uit te oefenen in Kameroen impliceert niet dat kinderen gedwongen worden Unie te verlaten / Belangenafweging / Arresten Nunez en Antwi
ve13000100 - JV 2013/90
2012-12-28, ABRvS, 201207142/1/V1 [LJN: BY8256]
Beëindiging geboden opvang in vrijheidsbeperkende locatie in samenhang met intrekking vrijheidsbeperkende maatregel / Vrijheidsbeperkende maatregel biedt geen wettelijke grond voor geboden opvang / Beëindiging opvang is feitelijke handeling ex art. 72 lid 3 Vw 2000 / VK Rb bevoegd
--- Zie ook noot Spijkerboer bij JV 2013/56 (ve12002253).
ve13000130 - JV 2013/91
2013-01-10, ABRvS, 201111006/1/V4 [LJN: BY8856]
Asielaanvraag / Tsjetsjenen / Dublinclaim Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Art. 3 EVRM / Arrest M.S.S. / Bescherming Poolse autoriteiten / Geen recht op opvang en medische zorg na herhaalde asielaanvraag in Polen / Eerste aanvraag echter niet inhoudelijk beoordeeld / Detentie zonder sociale voorzieningen
ve13000136 - JV 2013/92
2013-01-11, ABRvS, 201112265/1/V4 [LJN: BY8849]
Herhaalde asielaanvraag / Besluit ingetrokken / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid / Niet tijdig beslissen / Gelijkstelling met besluit / Ingebrekestelling kon niet redelijkerwijze van vreemdeling worden verwacht (art. 6:12 lid 3 Awb) / Dwangsom / Termijn nieuw besluit op acht weken gesteld wegens raadplegen BMA
ve13000134 - JV 2013/93
2013-01-16, ABRvS, 201112376/1/V1 [LJN: BY8851]
COA / Art. 17 Rva 2005 / Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Onafhankelijkheid en deskundigheid contra-expert / Controleerbaarheid identiteit contra-expert niet onredelijk en nodig voor beoordeling noodzakelijkheid kosten / Vreemdeling in de gelegenheid gesteld om identiteit opsteller, desnoods onder geheimhouding, kenbaar te maken / Motivering
ve13000105 - JV 2013/94
2013-01-16, ABRvS, 201203690/1/V6 [LJN: BY8542]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Irak / Spontane hulpverlening niet uitgesloten / Proces-verbaal onvoldoende grond voor conclusie dat sprake is van arbeid i.d.z.v. de Wav
ve13000182 - JV 2013/95
2013-01-18, ABRvS, 201203147/1/V4 [LJN: BY9622]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Kind geboren tijdens toepassing maatregel / Detentie zonder daartoe strekkende maatregel met redenen / Schadevergoeding
ve13000183 - JV 2013/96
2013-01-21, ABRvS, 201113400/1/V4 [LJN: BY9623]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ambtsbericht / Onvoldoende beroep op bescherming autoriteiten en werkgever VN
ve13000228 - JV 2013/97
2013-01-21, Vz ABRvS, 201300744/2/V4
Voorlopige voorziening / Aankondiging overdracht o.g.v Dublin binnen zeer korte termijn / Spoedeisend belang / Geen tijd voor een adequaat oordeel
ve13000240 - JV 2013/98
2013-01-23, ABRvS, 201200919/1/V1 [LJN: BZ0424]
MVV-aanvraag / Nareis / Somalië / Kenia / Geen blijk van communicatieproblemen tussen tolk en eisers / Gehoor referent is gehoor i.d.z.v. art. 4:8 Awb / Geen feitelijke gezinsband
ve13000180 - JV 2013/99
2013-01-23, ABRvS, 201207063/1/V4 [LJN: BY9618]
Intrekking asielvergunning / Joegoslavië / Onjuiste gegevens vertrekt over o.m. identiteit / Rechtsgevolgen meervomvattende beschikking / Ten onrechte niet beoordeeld of uitzetting strijdig is met art. 3 EVRM
ve13000220 - JV 2013/100
2013-01-24, ABRvS, 201203791/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Angola / Motie Spekman / Vereiste overleggen actuele medische gegevens voorafgaand aan indiening verblijfvergunning medische behandeling dan wel medische noodsituatie
ve13000226 - JV 2013/101
2013-01-24, ABRvS, 201207445/1/V3 [LJN: BZ0483]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing indien procedure in kader Dublinverordening is gestart / Belangenafweging
ve13000238 - JV 2013/102
2013-01-25, ABRvS, 201207171/1/V2 [LJN: BZ0435]
Herhaalde asielaanvraag / Geboorte kind na afwijzing eerste aanvraag / Nieuwe afwijzing t.a.v. kind geen besluit van gelijke strekking / Onjuist toetsingskader / Namens kind geen zelfstandige asielmotieven ingediend / Instandhouding rechtsgevolgen
ve13000222 - JV 2013/103
2013-01-25, ABRvS, 201211681/1/V3 [LJN: BZ2337]
Bewaring / Staandehouden / Proces verbaal / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve13000237 - JV 2013/104
2013-01-28, ABRvS, 201209061/1/V3 [LJN: BZ0506]
Separaat inreisverbod van 10 jaar / Beroepschrift door Rb als bezwaarschrift doorgestuurd / Concentratie van rechtsmiddelen / Openstelling rechtstreeks beroep geldt ook voor inreisverboden van langere duur
ve13000224 - JV 2013/105
2013-01-28, ABRvS, 201211269/1/V3 [LJN: BZ0511]
Bij duur inreisverbod onvoldoende gezinsleven vreemdeling betrokken / Art. 11 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Motiveringsgebrek
ve13000072 - JV 2013/106 noot P.E. Minderhoud
2012-12-17, CRvB, 09/6110 AKW, 11/121 AKW [LJN: BY6418]
Kinderbijslag / Koppelingsbeginsel / Surinaamse moeder met Nederlands kind / Arresten Zambrano en Dereci / SVB dient in overleg met SvV&J te onderzoeken of vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan art. 20 VWEU / Beginsel van Unietrouw / Vw 2000 voorziet niet in situatie dat verblijfsrecht rechtsreeks voortvloeit uit VWEU en niet uit Verblijfsrichtlijn / Ruimte voor verdragsconforme toepassing art. 6 lid 2 AKW / Motivering
ve13000101 - JV 2013/107
2013-01-10, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/18256 [LJN: BY8363]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU onderdaan / Brazilië / Nederlands kind / Arrest Zambrano / Beoordeling verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU ten onrechte niet verricht i.h.k.v. aanvraag ex art. 9 lid 1 Vw 2000 / Nuttig effect art. 20 VWEU / Zorgvuldigheid / Motivering
ve13000131 - JV 2013/108
2013-01-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/20100 [LJN: BY8843]
Opheffing ongewenstverklaring / Inreisverbod voor vijf jaar / Iran / Geen rechtmatig verblijf na nog geldend terugkeerbesluit / Rechtstreeks beroep tegen 'los' IRV / Art. 3 EVRM / Asielgerelateerde beletselen bij terugkeer niet relevant voor IRV / (Herhaalde) asielaanvraag mogelijk / Procesbelang / Art. 8 EVRM / Duur inreisverbod / Art. 6.5a Vb 2000 uitgangspunt / Inreisverbod geldt m.i.v. datum vertrek uit NL
ve13000185 - JV 2013/109
2012-11-07, Rb. Middelburg, AWB 12/2608 WBP [LJN: BY3879]
Verzoek om verwijdering SIS signalering van verzoeker door Frankrijk / KLPD niet de verantwoordelijke als bedoeld in art. 28 lid 1 Wet politiegegevens / Mededeling KLPD geen besluit i.d.z.v. art. 1:3 lid 1 Awb / Niet bestuursrechter maar burgerlijke rechter bevoegd te beslissen op verzoekschrift / Aansluiting bij art. 45 en 46 Wet bescherming persoonsgegevens
ve13000132 - JV 2013/110
2012-12-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/22699 [LJN: BY8870]
Visum kort verblijf om samen met Nederlandse minderkarige zoon naar Nederland te reizen voor verblijf als gezinslid EU-burger bij deze zoon / Marokko / Arrest Zambrano / Toetsing visumaanvraag aan art. 20 VWEU geweigerd / Tegenwerping niet doorlopen MVV-procedure / Motivering
[WV]

Wet Modern Migratiebeleid en Visumwet treden 1 juni 2013 in werking

06/03/2013

Nieuwsbericht

De SvV&J heeft de Tweede Kamer bericht dat de Wet Modern Migratiebeleid op 1 juni 2013 in werking treedt.

Op 19 februari 2013 berichte de SvV&J de Tweede Kamer in de brief met de vierde voortgangsrapportage INDiGO (TK 30573, 114, ve13000366) dat de Wet Modern Migratiebeleid (Wet MoMi) in deze zomer in werking zou treden. De klanten en de ketenpartners van de IND zouden drie maanden daaraan voorafgaand geïnformeerd worden over de precieze datum.
In de op 6 maart 2013 naar de Kamer gestuurde brief van 5 maart (ve13000457) wordt die datum gesteld op 1 juni 2013.
Het wordt niet met zoveel woorden in de brief vermeld, maar op 1 juni 2013 treden ook die delen van de Visumwet (ve12001348) in werking die niet op 7 juli 2012 in werking zijn getreden.
Zie ook de nieuwsberichten van 6 maart 203 van MvV&J en IND en de Themapagina Modern Migratiebeleid op IND website. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 3 verschenen

22/02/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 3 van 22 februari 2013 met annotaties bij 2 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002416 - JV 2013/61 noot P. Boeles
2012-12-06, HvJEU, C-430/11 (Sagor) [LJN: BZ1336]
Art. 2, 4, 6, 7, 8, 15 en 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nuttige werking / Toelaatbaarheid strafbaarstelling illegaal verblijf / Geldboete voor illegale inreis of illegaal verblijf op grondgebied / Toelaatbaarheid onmiddellijke gedwongen uitzetting voor een periode van ten minste vijf jaar of huisarrest als vervanging voor geldboete / Italië
--- Boeles merkt o.a. op: “(…) het beeld waarvan het Hof lijkt uit te gaan voor het afperken van de grenzen van toelaatbaarheid van strafrechtelijke vrijheidsbeneming in het kader van de Terugkeerrichtlijn, is irreëel. De situatie waarin volgens het Hof vrijheidsstraf voor (voortgezet) illegaal verblijf in de lidstaat mag worden opgelegd, namelijk “nadat de in de richtlijn ingestelde terugkeerprocedure is toegepast” doet zich juridisch niet voor. Dat leidt tot de vrij radicale vaststelling dat strafrechtelijke vrijheidsbeneming wegens illegaal verblijf nooit mag.”
ve13000014 - JV 2013/62
2012-05-21, ABRvS, 201100853/1/V1 [LJN: BW6748]
Arbeid in loondienst / MVV-vereiste, vrijstelling / Art. 8 lid 3 Richtlijn langdurig ingezetenen 2003/109 / Zowel bij aanvraag als in bezwaar geen EG verblijfsvergunning overlegd / Marokko
ve13000064 - JV 2013/63
2012-11-19, ABRvS, 201204324/1/V2[LJN: BZ1342]
Afwijzing beroep tegen in een besluit vervat inreisverbod en asielaanvraag / Tweede beroep in afzonderlijke brief tegen inreisverbod in hetzelfde besluit / Voldaan aan ontvankelijkheidseisen beroep
ve12002533 - JV 2013/64
2012-12-13, ABRvS, 201202753/1/V3 [LJN: BY7391]
Medische behandeling / BMA advies / Beschikbaarheid medicijn Atripla en mogelijkheid bestelling in buitenland / HIV-patiënt / Ghana
ve12002534 - JV 2013/65
2012-12-14, ABRvS, 201208906/1/V3 [LJN: BY7400]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Unierechtelijk verdedigingsbeginsel neergelegd in art. 4:8 en 2:1 Awb / Arrest Sopropé / Voortraject meewegen / Meewerkplicht
ve13000018 - JV 2013/66
2012-12-17, ABRvS, 201204895/1/V4 [LJN: BY7393]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Arrest Carpenter / Weigering verblijfsdocument vormt geen belemmering op recht op vrij verrichten van diensten
ve13000016 - JV 2013/67
2012-12-17, ABRvS, 201209994/1/V4 [LJN: BY7401]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / België-route / Door Belgische autoriteiten afgegeven verklaring van inschrijving als Unieburger / Analoge toepassing van Richtlijn 2004/38 voor verblijfsrecht in Nederland ligt ter beoordeling aan SvV&J / Niet reëel en daadwerkelijk in België verbleven
ve13000023 - JV 2013/68
2012-12-18, ABRvS, 201110889/1/V1 [LJN: BY7282]
Asielaanvraag / Turkije / Koerd / Dienstplicht / Ambtsberichten / Discriminatie / Bewijslast bij vreemdeling / Onttrekking aan opkomst en onevenredige bestraffing / Geen sprake van gewetensbezwaren
ve13000019 - JV 2013/69
2012-12-18, ABRvS, 201111516/1/V4 [LJN: BY7389]
EU-burger, familielid van / Document ex art. 9 Vw 2000 / Awbi en bewijs uit huisbezoek / Schijnrelatie / Aankondiging huisbezoek in brief / Geen mededeling doel aan de deur hiermee verdisconteert
ve13000017 - JV 2013/70
2012-12-18, ABRvS, 201207295/1/V4 [LJN: BY7397]
Asielaanvraag / Indienen asielaanvraag i.d.z.v. Dublinverordening is ondertekenen aanvraagformulier
ve13000087 - JV 2013/71 noot T.P. Spijkerboer
2012-12-18, Vz ABRvS, 201211436/2/V4[LJN: BZ1380]
Vovo / Uitzetting / Opvang
--- Spijkerboer stelt vast dat de Voorzitter kennelijk inderdaad niet meer eist dat de datum van de uitzetting bekend is, voordat hij spoedeisend belang aanneemt, en dat de afwijzing van het verzoek om opvang haaks staat op wat de Voorzitter overwoog in de uitspraak van 21 september 2012, JV 2012/464, ve12002030.
ve13000024 - JV 2013/72
2012-12-19, ABRvS, 201100481/1/V4 [LJN: BY7272]
Minderjarig in eerste aanvraag meegenomen als meerderjarige opnieuw aanvraag is herhaalde aanvraag / Nova / Toetsing ex-nunc / Psychische gesteldheid / Suicidaliteit / Dublinverordening / Polen / Motivering
ve13000084 - JV 2013/73
2012-12-20, ABRvS, 201110274/1/V4 [LJN: BY8219]
Asiel / Erkenning als vluchtelingen door UNHCR in Irak en Turkije / Dossiers verloren gegaan / Expliciete erkenning door UNHCR in Nederland niet bepalend / Motiveringsgebrek
ve13000054 - JV 2013/74
2012-12-21, ABRvS, 201200487/1/V3 [LJN: BY8238]
Ongewenstverklaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Inreisverbod uitgevaardigd voor inwerkingtreding implementatiewet / Volle werking rechtswaarborgen Tri waaronder art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn / Duur ongewenstverklaring niet volgens alle relevante omstandigheden bepaald
ve13000055 - JV 2013/75
2012-12-21, ABRvS, 201210572/1/V3 [LJN: BY8302]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Niet ontvangen voortgangsrapportage / Art. 30 lid 2 Procesregeling bestuursrecht 2010 / Rb verantwoordelijk indien SvV&J nalaat mededeling te doen aan Rb over verzending stukken aan raadsman / Art. 8:39 lid 1 Awb
ve13000056 - JV 2013/76
2012-12- 21, ABRvS, 201205275/1/V3, 201205900/1/V3 [LJN: BY8331]
Bewaring / Onttrekkingsgevaar / Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Samengesteld gehoor / M.b.t. inreisverbod onvoldoende in de gelegenheid gesteld persoonlijke omstandigheden en belangen naar voren te brengen
ve13000088 - JV 2013/77
2013-12-27, ABRvS, 201111798/1/V4 [LJN: BZ1338]
Asielaanvraag / Arrestatie geen verband met eerdere vervolging in 1999 / Art. 3.35 lid 2 VV 2000 / Turkije / Koerden / DTP / Ambtsbericht
ve13000021 - JV 2013/78
2012-12-27, ABRvS, 201112635/1/V6 [LJN: BY7361]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgever als natuurlijke persoon / Geen sprake van arbeid als zelfstandige in vof / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling / Dienstverlening binnen Nederland
ve13000083 - JV 2013/79
2012-12-28, ABRvS, 201111815/1/V4 [LJN: BY8222]
Intrekking asielvergunning / Onjuiste gegevens verstrekt / Geen ruimte voor nieuwe Dublinclaim wanneer reeds inhoudelijke behandeling asielverzoek heeft plaatsgevonden
ve13000082 - JV 2013/80
2012-12-28, ABRvS, 201113061/1/V4 [LJN: BY8230]
Herhaalde asielaanvraag / Verantwoordelijkheid vreemdeling voor aantonen authenticiteit arrestatiebevel / Algemene veiligheidssituatie / Sri Lanka / Tamils / Geen nova
ve13000090 - JV 2013/81
2013-01-03, ABRvS, 201203387/1/V4 [LJN: BY8254]
Afgifte document art. 9 lid 1 Vw 2000 / Familielid van EU-burger / Omvang geschil / Ambtshalve aanvullen beroepsgronden / Beroep op art. 7 en 24 EU Handvest grondrechten moeten aanmerken als beroep op art. 8 EVRM en art. 3 IVRK
ve13000085 - JV 2013/82
2013-01-09, ABRvS, 201109034/1/V2 [LJN: BY8217]
Asielaanvraag / Art. 3 EVRM / China / Weinig informatie over terugkerende Tibetanen en geen thematisch ambtsbericht / Motiveringsgebrek
ve13000025 - JV 2013/83
2012-11-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 12/9773 [LJN: BY6973]
Verlenging verblijfsvergunning studie / WBV 2009/7 / Art. 12 lid 2 onder b Studierichtlijn 2004/114 niet rechtsgeldig in nationaal recht omgezet / Geen bevoegdheidsgrondslag voor afwijzen aanvraag / Arrest Kolpinghuis
ve12002524 - JV 2013/84
2012-12-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 12/5718, 12/5720 e.a. [LJN: BY6324]
Intrekking verblijfsvergunning / Ongewenstverklaring / Inreisverbod / Openbare orde / Turkije / Strafrechtelijke veroordeling en TBS / Uitzetting ondanks TBS mogelijk wanneer passende voorziening is gevonden in land van herkomst / Geen uitzetting op korte termijn / Ambtshalve opheffing ongewenstverklaring vanwege implementatie Terugkeerrichtlijn / Bezwaar tegen ongewenstverklaring gegrond / Rechten o.g.v. art. 13 Besluit 1/80 niet vervallen / Toevoeging TBS aan glijdende schaal strijdig met standstillbepaling Besluit 1/80 / Totale duur straf zonder TBS onvoldoende voor intrekking verblijfsvergunning
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 2 verschenen

01/02/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 2 van 1 februari 2013 met 5 annotaties bij 8 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002428 - JV 2013/33
2012-12-04, EHRM, 31956/05 (Hamidovic - Italië)
Uitzetting / Openbare orde / Bosnië-Herzegovina / Roma / Gezinsleven, inmenging / Art. 8 EVRM / Rule 39 interim measure
ve12002429 - JV 2013/34 noot H. Battjes
2012-12-06, EHRM, 29946/10 (D.N.W. - Zweden)
Uitzetting / Artt. 2 en 3 EVRM / Ethiopië / Waarnemer bij verkiezingen / Geloofwaardigheid asielrelaas / Medische omstandigheden / Bewijs / Littekens / Arrest R.C. tegen Zweden
ve12002514 - JV 2013/35 noot. H. Battjes
2012-12-18, EHRM, 28774/09 (F.N. - Zweden)
Uitzetting / Oezbekistan / Art. 3 EVRM / Medische omstandigheden / Gebrekkig gedocumenteerde asielzoekers / Vaststelling identiteit / Identiteit afdoende onderbouwd
ve12002354 - JV 2013/36
2012-11-15, ABRvS, 201102982/1/V1 [LJN: BY4035]
Voortgezet verblijf / Mensenhandel / China / Psychische problemen aangevoerd als onderdeel van bijzondere individuele omstandigheden / Paspoortvereiste / Ambtsbericht / Irrelevantie paspoortvereiste i.h.k.v. B9-procedure sluit relevantie i.h.k.v. voortgezet verblijf niet uit / Onvoldoende aangetoond dat geen paspoort meer kan worden verkregen
ve12002353 - JV 2013/37
2012-11-15, ABRvS, 201110635/1/V1 [LJN: BY4039]
Aanvraag conform beschikking / Mvv-vereiste / Ghanese moeder van Nederlandse dochter / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Ontzegging effectief genot Unierechten / Toetsing zonder terughoudendheid / Dochter volledig afhankelijk van moeder / Motiveringsgebrek
ve12002355 - JV 2013/38
2012-11-20, ABRvS, 201105940/1/V4 [LJN: BY4031]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU burger / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Referent met Nederlandse en Italiaanse nationaliteit / Relatie ontstaan na terugkeer referente uit Italië / Bezit Nederlandse nationaliteit doet niet af aan rechten die referente aan haar hoedanigheid van Italiaanse burger aan Unierecht ontleent
ve12002375 - JV 2013/39
2012-11-23, ABRvS, 201207570/1/V3 [LJN: BY4694]
Bewaring / Feitelijke vrijheidsontneming minderjarige gelijk te stellen met besluit als bedoeld in art. 93 lid 1 Vw 2000 / Ontvankelijkheid beroep / Arresten Popov en Ismoilov e.a. / Kunnen aanwenden rechtsmiddel (art. 5 lid 4 EVRM) / Detentie zonder daartoe strekkende maatregel met redenen (art. 5 lid 1 sub f EVRM) / Schadevergoeding
ve12002450 - JV 2013/40 noot P. Boeles
2012-11-26, ABRvS, 201110052/1/V1
Toegangsweigering / Turkije / Door Franse autoriteiten afgegeven visum / Vrij verrichten van diensten / Rechtsgronden ten onrechte ambtshalve aangevuld door Rb / Standstill-bepaling art. 41 Aanvullend Protocol / Art. 5 Visumcode / Visumaanvraag ten onrechte niet gedaan bij lidstaat van hoofdbestemming
ve12002394 - JV 2013/41 noot T. de Lange
2012-11-28, ABRvS, 201113477/1/V6 [LJN: BY4414]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Bulgarije / Bouw / Ketenaansprakelijkheid / Feitelijk werkgeverschap / Arbeid verricht in opdracht van College van Gedeputeerde Staten en ondernemingen / Horen / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid / Bepalingen uitvoeringsovereenkomst te algemeen om verwijtbaarheid uit te sluiten
ve12002390 - JV 2013/42
2012-11-28, ABRvS, 201201056/1/V6 [LJN: BY4435]
Naturalisatie / RWN / Openbare orde / Ontnemingsmaatregel art. 36e Sr mogelijk aan te merken als vermogenssanctie i.d.z.v. de Handleiding / Rb heeft ten onrechte zelf voorzien
ve12002408 - JV 2013/43
2012-11-28, Vz ABRvS, 201208487/4/V1
Beëindiging verblijfsrecht o.g.v. Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Openbare orde / Verzoek om opschorting beëindiging verblijfsrecht van ongewenst verklaarde vreemdeling toegewezen
ve12002448 - JV 2013/44
2012-11-29, ABRvS, 201107998/1/V2 [LJN: BY5568]
Gezinshereniging / Nareis / Minderjarige / Feitelijke gezinsband met pleegmoeder verbroken door eigen huwelijk in Somalië / Geen onderzoek naar of vaststelling erkenning huwelijk / meerderjarigheid / Motivering / In stand laten rechtsgevolgen
ve12002446 - JV 2013/45
2012-11-30, ABRvS, 201007329/1/V4, [LJN: BY5543]
Asielaanvraag / Gezinshereniging o.g.v. art. 15 Dublinverordening / C3/2.3.6.3 Vc 2000 / In beleid wordt art. 15 Dv ten onrechte enkel toegepast op gezins- en familieleden die zelf ook asielzoeker zijn
ve12002397 - JV 2013/46 noot T.P. Spijkerboer
2012-11-30, ABRvS, 201202404/1/V2 [LJN: BY5578]
Asielaanvraag / Iran / Christenen / Bekeerlingen / Arrest Y. en Z. / Geen terughoudendheid bij belijden geloof in land van herkomst
ve12002441 - JV 2013/47
2012-11-30, ABRvS, 201209788/1/V3 [LJN: BY5559]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Verzoek heroverweging afwijzing wijziging beperking en intrekking vergunning is aanvraag i.d.z.v. art. 23 onder a Vw 2000 en leidt tot rechtmatig verblijf ondanks foutieve plaats indiening / Bewaring langer dan 4 weken voortgezet na categoriewijziging / Schadevergoeding
ve12002447 - JV 2013/48
2012-12-03, ABRvS, 201108991/1/V1 [LJN: BY5575]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU burger / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Referente met Nederlandse en Portugese nationaliteit / Moment van totstandkoming familierechtelijke relatie (voor of na naturalisatie) niet relevant / Bezit Nederlandse nationaliteit doet niet af aan rechten die referente aan haar hoedanigheid van Portugese burger aan Unierecht ontleent / B10/5.3.2.3 Vc 2000 n.v.t.
ve12002436 - JV 2013/49
2012-12-03, ABRvS, 201207844/1/V3 [LJN: BY5576]
Bewaring / Moeder met minderjarige kinderen / Onttrekkingsgevaar niet aannemelijk / Rb heeft verzuimd te toetsen aan beide onderdelen van het criterium in art. 5.1a lid 1 Vb 2000 / Bewaringsgronden bieden voldoende aanknopingspunten dat voorbereiding vertrek of uitzettingsprocedure wordt ontweken of belemmerd / Lichter middel / Geen medewerking aan plaatsing in vrijheidsbeperkende locatie / Armenië
ve12002494 - JV 2013/50
2012-12-10, ABRvS, 201200067/1/V3
Afwijzing wijziging beperking en intrekking verblijfsvergunning / Voortgezet verblijf na B9-regeling / Geen verband gesteld tussen mensenhandel en psychische problemen / Psychische problemen op zichzelf staande grond / Zorg voor zoon geen reden voor voortgezet verblijf
ve12002488 - JV 2013/51
2012-12-10, ABRvS, 201209266/1/V3 [LJN: BY6373]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Azerbeidzjan / Ambtsberichten / Laissez-passer / Beroepsrond niet door Rb beoordeeld / Geen verstrekking laissez-passer aan gestelde etnische Armeniërs / Schadevergoeding
ve12002492 - JV 2013/52
2012-12-12, Vz ABRvS, 201108529/3/V4 [LJN: BY6357]
Verzoek te worden beschouwd als rechtmatig verblijvend gemeenschapsonderdaan / Schorsing hoger beroep wegens prejudiciële vragen / Geen spoedeisend belang / Geen blijk van voornemen tot uitzetting
ve12002490 - JV 2013/53
2012-12-12, ABRvS, 201202734/1/V4 [LJN: BY6364]
Ophouding / Tussenlanding tijdens uitzetting door Canada / Toegangsweigering en grensdetentie na asielaanvraag / Omvang geschil / Beroep tegen grensdetentie tevens gericht tegen plaatsing in ophoudruimte / CIV formulier / Afdeling om: art. 4.6 Vb 2000 onvoldoende grondslag voor vrijheidsontneming in ophoudruimte / Schadevergoeding
ve12002465 - JV 2013/54 noot T. de Lange
2012-12-12, ABRvS, 201203342/1/V6 [LJN: BY5912]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Bulgarije / Voldoende inspanningen vennootschap m.b.t. naleving Wav / VCA-certificaat / Contractuele overeenkomst met advies- en inspectiebureau / Volledig ontbreken verwijtbaarheid
ve12002467 - JV 2013/55
2012-12-12, ABRvS, 201205652/1/V6 [LJN: BY5903]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Filippijnen / Schepelingendienst / Art. 1 lid 1 onder c Besluit uitvoering Wav / Werkzaamheden ten onrechte gekwalificeerd als reparatiewerkzaamheden i.p.v. dagelijkse werkzaamheden / Motivering
ve12002253 - JV 2013/56 noot T.P. Spijkerboer
2012-10-03, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 12/25457 e.v.
Vrijheidsbeperkende maatregel / Art. 56 Vw 2000 / Somalië / Inhuisregistratie geen meldplicht i.d.z.v. art. 54 Vw 2000 / Asielverzoek / Art. 2 Procedurerichtlijn 2005/85 / Vertrekplicht / Art. 2 Vierde Protocol EVRM / Risico op onderduiken / Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12002357 - JV 2013/57
2012-11-23, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/9408 [LJN: BY4171]
MVV-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Standpunt EC in zaak Imran / Arrest Parlement/Raad / Inburgeringsexamen in het buitenland in strijd met art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Zelf voorzien
ve12002384 - JV 2013/58
2012-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/8677, 12/8679 [LJN: BY4543]
Herhaalde asielaanvraag / Sri Lanka / Tamil / Overlegde documenten niet aantoonbaar authentiek of objectief / Verslechtering algemene veiligheidssituatie voor terugkerende Tamils t.o.v. laatste ambtsbericht / Novum
ve12002260 - JV 2013/59 noot T.P. Spijkerboer
2012-11-07, Vzr Rb 's-Gravenhage (civiel), 429474 / KG ZA 12-1154 [LJN: BY2400]
Geschiktheid Gezinslocatie Katwijk voor opvang kinderen / Uitgeprocedeerde asielzoekers / Rapport UNICEF en Defence for Children / Rechtsplicht Staat beperkt zich tot voorkomen humanitaire noodsituatie / Vrijheidsbeperkende maatregelen niet onredelijk / Geen humanitaire noodsituatie
ve12002366 - JV 2013/60
2012-11-28, Vzr Rb Amsterdam, AWB 12/5657 [LJN: BY4471]
Tentenkamp uitgeprocedeerde asielzoekers Amsterdam Osdorp / Recht op demonstratie / Art. 7 Wet openbare manifestaties / Gezondheidsrisico’s / Vrees voor wanordelijkheden / Inspanningen burgemeester om tot humane oplossing te komen / Handhavingsplicht
[WV]

Regelgeving nieuwe legesbedragen per 1 februari van kracht

01/02/2013

Nieuwsbericht

De eind november 2012 aangekondigde wijzigingen van de legesbedragen zijn op 1 februari 2013 in werking getreden en werken deels terug tot 9 oktober 2012.

De SvV&J berichtte de Eerste en Tweede Kamer bij brief van 28 november 2012 (ve12002372) dat hij n.a.v. de uitspraak van de ABRvS van 9 oktober 2012 (JV 2012/470, ve12002055) inzake de leges voor gezinshereniging het geheel van de leges opnieuw heeft bezien en nieuwe leges heeft vastgesteld.
Op 31 januari 2013 zijn de wijzigingen in de regelgeving m.b.t. de leges in de Staatscourant gepubliceerd en deze treden in werking op 1 februari en werken deels terug tot de datum van voornoemde ABRvS uitspraak:
- wijziging (115de) van het Voorschrift Vreemdelingen (ve13000187)
- wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven (ve13000189).
Een kort overzicht van de aanpassingen legesbedragen werd op 29 januari 2013 op de website van de IND gepubliceerd (ve13000168).
De IND zal de teveel betaalde leges voor aanvragen gezinsmigratie die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of die op 9 oktober 2012 nog niet onherroepelijk waren, restitueren. Zie het IND nieuwsbericht van 21 december 2012 (ve13000009).
Op de website van de IND is ook reeds op 29 januari het ‘Overzicht huidige legestarieven’ aangepast aan de nieuwe bedragen. Zie ve12002414 voor dat ‘Overzicht huidige legestarieven’ per 30 november 2012.
Overigens werd op 21 december 2012 de 114de wijziging VV 2000 gepubliceerd (ve12002549) waarbij alsnog per 1 januari 2013 - terugwerkend tot de respectievelijke datums dat de arresten werden gewezen – wijzigingen in de legesbedragen werden doorgevoerd waartoe het EHRM arrest G.R./Nederland van 10 januari 2012 (JV 2012/74, ve12000120) en het HvJEU arrest Commissie/Nederland van 26 april 2012 (JV 2012/307, ve12001031) noopten. Ook hierbij geldt dat de IND teveel betaalde leges zal restitueren. Deze wijzigingen zijn per 1 februari weer vervallen.
Of nu de rust aan het ‘legesfront’ is ingetreden wat betreft de hoogte van de leges en de restitutie van teveel betaalde leges, valt nog te bezien. Zie o.a. ‘De verbouwing van het legeshuis - Enkele kanttekeningen bij de nieuwe leges’ n.a.v. voornoemde brief van 28 november (10 december 2012, ve12002445) [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 1 verschenen

04/01/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 1 van 11 januari 2013 met 10 annotaties bij 13 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002227 - JV 2013/1 Noot S.K. van Walsum
2012-11-06, EHRM, 22341/09 (Hode en Abdi - Verenigd Koninkrijk)
Nareis van echtelieden van vluchtelingen / Art. 8 EVRM / Gezinshereniging / Inmenging gezinsleven / Onrechtmatig onderscheid tussen echtelieden die voor en na de vlucht uit het land van herkomst zijn getrouwd / Discriminatie / Art. 14 EVRM
--- Sarah van Walsum gaat in haar noot in op het belang van dit arrest voor nareizende gezinsleden van asielstatushouders en gezinsherenigers die onder de Wet inburgering in het buitenland vallen.
ve12002287 - JV 2013/2
2012-11-15, EHRM, 52873/09 (Shala - Zwitserland)
Uitzetting / Openbare orde / 18 jaar verblijf in Zwitserland / Kosovo / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inbreuk
--- Zie het arrest Kissiwa Koffi (ve12002286) voor een arrest van dezelfde datum waarin met vijf stemmen tegen twee wordt geoordeeld dat in een openbare orde zaak art. 8 EVRM niet is geschonden.
ve12001982 - JV 2013/3 Noot F.F. Larsson
2012-09-27, HvJEU, C-179/11 (CIMADE en GISTI)
Richtlijn 2003/9 Opvang asielzoekers / Dublinverordening 343/2003 / Verplichting om minimale opvangvoorzieningen te verstrekken aan asielzoekers in afwachting van overname of terugname door verantwoordelijke lidstaat / Tijdvak gedurende welk ontvangende lidstaat verantwoordelijk is voor verstrekking van dergelijke voorzieningen / Financiële verantwoordelijkheid voor verstrekking van opvangvoorzieningen
--- ve12001191; conclusie advocaat generaal E. Sharpston 15 mei 2012.
ve12002127 - JV 2013/4 Noot C.A. Groenendijk tevens bij JV 2013/6
2012-10-18, HvJEU, C-502/10 (Mangat Singh)
Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezeten / Werkingssfeer / Reikwijdte uitsluiting art 3 lid 2 sub e / Begrip 'formeel beperkte verblijfsvergunning’ / Verblijf als geestelijk voorganger of godsdienstleraar
--- ve12001167: conclusie advocaat-generaal Y. Bot 15 mei 2012.
ve12002218 - JV 2013/5 Noot H. Battjes tevens bij JV 2013/21
2012-11-06, HvJEU (Grote kamer), C-245/11 (K.)
Art. 3 lid 2 en art. 15 lid 2 Dublinverordening 343/2003 / Verantwoordelijke lidstaat voor asielverzoek derdelander / Humanitaire clausule art. 15 lid 2 / Persoon aan wie in lidstaat asiel is verleend die aan ernstige ziekte lijdt en daarom afhankelijk is van hulp van asielzoeker / Ruimere kring van familieleden van de asielzoeker / Verplichting van deze volgens criteria van hoofdstuk III niet verantwoordelijke lidstaat tot behandeling van asielverzoek / Voorwaarden
--- ve12001428: conclusie advocaat-generaal V. Trstenjak 27 juni 2012.

ve12002235 - JV 2013/6
2012-11-08, HvJEU, C-40/11 (Iida)
Art. 20 en 21 VWEU / Art. 51 Handvest grondrechten EU / Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen / Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Onderdanen derde landen die familieleden zijn van burgers van Unie / Onderdaan derde land die burger van Unie niet begeleidt naar gastland en zich daar evenmin bij hem voegt en in lidstaat van herkomst van burger woont / Verblijfsrecht onderdaan derde land in lidstaat van herkomst van burger die in andere lidstaat verblijft / Burgerschap van Unie / Grondrechten
--- ve12001168: conclusie advocaat-generaal V. Trstenjak

ve12002236 - JV 2013/7 Noot C.A. Groenendijk
2012-11-08, HvJEU, C-268/11 (Gülbahce)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1, eerste streepje, Besluit 1/80 / Rechten van Turkse werknemers die tot legale arbeidsmarkt behoren / Intrekking verblijfstitel met terugwerkende kracht
--- ve12001482: conclusie advocaat-generaal Y. Bot

ve12002343 - JV 2013/8 Noot P. van Reenen
2012-11-22, HvJEU, C-277/11 (M.M.)
Art. 4 lid 1 Definitierichtlijn 2004/83 / Procedurerichtlijn 2005/85 / Verzoek om subsidiaire bescherming na afwijzing asielaanvraag / Procedurele waarborgen / Recht om zienswijze op voorstel tot afwijzing verzoek te geven / Samenwerkingsplicht
--- ve12001033: conclusie advocaat-generaal Y. Bot 26 april 2012.
ve12001334 - JV 2013/9 Noot B.K. Olivier
2012-06-13, ABRvS, 201111701/1/V6 [LJN: BW8198]
RWN / Naturalisatie / Palestijnse moeder met minderjarige kinderen / Vaststellen nationaliteit en identiteit / Ontbreken gelegaliseerde geboorteakten en geldig paspoort / Art. 7 HRWN 2003 / Geen bewijsnood / Ontbreken erkenning Palestina niet doorslaggevend / Mogelijkheid om documenten van Palestijnse autoriteiten te verkrijgen bij bevoegde autoriteiten
ve12002308 - JV 2013/10
2012-09-03, ABRvS, 201202382/1/V3 [LJN: BY3403]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vermelding in meeromvattende beschikking dat rechtmatig verblijf is geëindigd is onvoldoende om te gelden als terugkeerbesluit / Ten onrechte geen melding gemaakt van rechtsplicht Nederland te verlaten en vertrektermijn
ve12001962 - JV 2013/11 Noot F. Fonville tevens bij JV 2013/30
2012-09-19, ABRvS, 201206080/1/V4 [LJN: BX7970]
Bewaring / China/ Staandehouden / Arrest Adil / MTV-controle niet strijdig met Schengengrenscode / Procesverbaal voldoende inzichtelijk / Over een periode van 6 dagen één controle gedurende vijf minuten waarbij één voertuig is stilgehouden
ve12002023 - JV 2013/12 Noot B.K. Olivier
2012-09-21, ABRvS, 201206319/1/V4 [LJN: BX8730]
Asielaanvraag / China / Oeigoeren / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Tegenstrijdige verklaringen / Geen strijd art. 3 EVRM bij terugkerende Oeigoeren die langer in het buitenland verbleven of daar asiel aanvroegen / Geen wezenlijk andere informatie in nieuwe brief van Amnesty International
ve12002043- JV 2013/13
2012-10-03, ABRvS, 201200896/1/V4 [LJN: BX9295]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Besluit kan niet mede betrekking op ingangsdatum rechtmatig verblijf / Motivering / Eerdere afgifte document ten tijde van uitspraak rechtbank feitelijk niet meer mogelijk / In stand laten rechtsgevolgen
ve12002142- JV 2013/14 Noot B. Wegelin
 2012-10-17, ABRvS, 201206076/1/V4, 201206829/1/V4 [LJN: BY0824]
Inreisverbod voor vijf jaren / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nagelaten te motiveren waarom geen gewicht is toegekend aan de omstandigheid dat de vreemdeling een vriendin in België heeft
ve12002241 - JV 2013/15
2012-10-31, ABRvS, 201207013/1/V3
Bewaring / Kameroen / Duur inreisverbod / Niet kenbaar gemaakt dat vreemdeling individuele omstandigheden kan aanvoeren voor verkorting duur IRV / Omstandigheden in beroep kunnen aanvoeren / Rechtgevolgen vernietigd besluit ten onrechte in stand gelaten nu het aan minister is om in de bestuurlijke fase gevolg te geven aan het gebrek
ve12002202 - JV 2013/16
2012-10-31, ABRvS, 201207671/1/V3 [LJN: BY2124]
Bewaring / Verlengingsbesluit niet eerder nemen dan twee weken voor verstrijken zesmaanden termijn en uitreiken voor verstrijken van die termijn / Voor bekendmaking besluit aansluiting zoeken bij art. 5.3 Vb 2000 / Schadevergoeding
ve12002252 - JV 2013/17
2012-11-01, ABRvS, 201111708/1/V3 [LJN: BY2816]
Terugkeerbesluit / Art. 5 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Uit Tri volgt slechts dat gesteld gezinsleven aanleiding kan geven om bij onrechtmatig verblijf de vertrektermijn vast te stellen en niet dat bij uitvaardigen terugkeerbesluit aan art. 8 EVRM moet worden getoetst
ve12002262 - JV 2013/18
2012-11-05, ABRvS, 201208138/1/V3 [LJN: BY2822]
Nu terugkeerbesluit m.n. tot doel heeft terugkeerverplichting op te leggen verschillen de daarbij en de bij het besluit inbewaringstelling in aanmerking te nemen belangen niet zodanig dat niet volstaan kan worden met één samengesteld gehoor
ve12002226 - JV 2013/19
2012-11-07, ABRvS, 201202298/1/V6 [LJN: BY2531]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Gelijkheidsbeginsel / Commanditaire vennootschap / Twee vennoten beboet inzake hetzelfde tijdvak en dezelfde vreemdeling / Matiging
ve12002313 - JV 2013/20
2012-11-09, ABRvS, 201203205/1/V4 [LJN: BY3397]
Asielaanvraag / Art. 4 Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid m.b.t. vluchtelingen / Termijnen / Onzekerheid over geldigheidsduur door Polen verstrekte reisdocumenten / Geen nadere onderzoeksplicht minister nu Polen terugnameverzoek heeft geaccepteerd
ve12002307 - JV 2013/21
2012-11-13, ABRvS, 201111912/1/V4 [LJN: BY3405]
Asiel / Dublinclaim / Irak / Psychische klachten en belang van nabijheid familie staan overdracht aan Zweden niet in de weg / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Geen reden tot twijfel omtrent Zweedse asielprocedure
ve12002314 -  JV 2013/22
2012-11-13, ABRvS, 201203568/1/V4 [LJN: BY3393]
Asielaanvraag / MediFirst-advies onvoldoende inzichtelijk / Conclusie dat vreemdeling ondanks psychische problemen kan worden gehoord niet gemotiveerd / Vergewisplicht
ve12002316 - JV 2013/23
2012-11-13, ABRvS, 201203575/1/V1 [LJN: BY3376]
Arbeid als zelfstandige / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatie EEG-Turkije / Wezenlijk Nederlands belang / Geen uittreksel KvK en voldoende onderbouwd ondernemingsplan overlegd / Huidige documentatievereisten toepassing van vaste gedragslijn op gewijzigde economische omstandigheden / Geen strijd met standstill-bepaling
ve12002285 - JV 2013/24
2012-11-13, ABRvS, 201209075/1/V3 [LJN: BY3372]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Geen zicht op uitzetting naar Ethiopië / Volgens informatie uit WOB verzoek zijn geen LP's verstrekt op aanvragen in periode 1 januari 2010 tot 1 juni 2012 / Vragen bij Rb niet weggenomen wegens niet verschijnen Minister ter zitting / Schadevergoeding
ve12002276 - JV 2013/25
2012-11-14, ABRvS, 201203838/1/V6 [LJN: BY3058]
Naturalisatie / Vaststelling identiteit / Enkele verwijzing naar asieldossier volstaat niet voor voldoen aan bewijslast i.h.k.v. bewijsnood / Art. 32 Verdrag betreffende Status van Staatlozen niet direct toepasbaar / Hoorplicht niet geschonden
ve12002330 - JV 2013/26
2012-11-21, ABRvS, 201202517/1/V6 [LJN: BY3742]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / China / Opstellers boeterapport en p-v staandehouding, overbrenging en ophouding hebben niet zelf geconstateerd dat vreemdeling arbeid heeft verricht / Niet voldaan aan eisen voor bewijs van arbeidsverrichting en overtreding Wav
ve12002254 - JV 2013/27
2012-10-29, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.114.941/01 - Incidentele vordering [LJN: BY1393]
Incidentele vordering schorsing tenuitvoerlegging kort geding vonnis / Onrechtmatige ICC-detentie / Overname van getuigen uit de DR Congo van Internationaal Strafhof die asiel aanvroegen
ve12002216 - JV 2013/28
2012-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 07/30900 [LJN: BX8426]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Officier KhAD / Arrest B. en D. / WBV 2011/16 / UNHCR-Note veroorzaakt geen twijfel ambtsbericht / Geen nova / Geen Bahaddar-exceptie / Toch afwijking van ne bis in idem-toetsingskader / Toetsing algemene rechtsbeginselen / CRvB jurisprudentie / Ernstige zorgvuldigheidsgebreken / Vergaande consequenties tegenwerping art. 1F Vlv
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld, 201202042/1/V1.
ve12002315 - JV 2013/29
2012-10-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/40213 [LJN: BY3632]
Intrekking pardonvergunning en vergunning voortgezet verblijf met terugwerkende kracht / Sierra Leone / Ranov / Procesbelang / Intrekking wegens niet voldoen aan beperking niet mogelijk bij pardonvergunning / WBV 2007/11 / Ongewenstverklaring ingetrokken / Ontvankelijkheid / Grondslag inreisverbod ontbreekt door schorsing besluit
ve12002113 - JV 2013/30
2012-08-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Zutphen, AWB 12/25291 [LJN: BY0286]
Bewaring / Staande houden / MTV-controle / Controle van een enkele auto / Proces-verbaal sluit strijdigheid controle met art. 4.17a Vb 2000 onvoldoende uit / Schadevergoeding
ve12002213 - JV 2013/31
2012-08-16, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/22121 [LJN: BX8700]
Vovo / Toegangsweigering / Grensdetentie / Irak / Asielaanvraag / Arrest Anafe / Artt. 5 en 13 Verordening 562/2006 Schengengrenscode van toepassing op asielzoekers / Art 13 SGC van toepassing ongeacht verblijfsduur / Verblijfsduur van hoogstens drie maanden per zes maanden ex art 5 lid 1 SGC niet doorslaggevend / MvT Vw 2000 / Toegangsweigering ex art. 3 Vw 2000 strijdig met SGC
ve12002210 - JV 2013/32
2012-08-31, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/16475 [LJN: BY1784]
Afwijzing aanvraag gezinsvorming en oplegging inreisverbod / Wetgever bij implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet geanticipeerd op gevolgen voor toepassing art. 78 Vw 2000 (doorpakken op bezwaar) / Vzr niet bevoegd door te pakken t.a.v. inreisverbod / Bezwaar splitsen niet wenselijk / Vovo
GW

Invoering partnerbeleid zoals dat gold vóór 1 oktober 2012

21/12/2012

Nieuwsbericht

De maatregelen ter beperking van de gezinsmigratie, die op 1 oktober 2012 zijn ingegaan, worden gedeeltelijk teruggedraaid. Het terugkeren naar het oude beleid vergt een wijziging van het Vb 2000 waarbij wordt gestreefd naar de inwerkingtreding hiervan in de eerste helft van april 2013. Voor aanvragen ingediend tussen 1 oktober 2012 en de datum van de inwerkingtreding wordt met toepassing van art. 3.13 lid 2 Vb 2000 voorzien in een overgangsmaatregel.

De SvV&J schrijft dit op 21 december 2012 (ve12002520) in een brief aan de Tweede Kamer n.a.v. de motie van Nieuwenhuizen-Wijbenga van 11 oktober 2012 (ve12002080) en zijn toezegging aan de Kamer om de Kamer voor het kerstreces te informeren over de planning van voormelde wijziging. De toezegging werd gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van V&J op 28 en 29 november 2012. In de brief wordt ook ingegaan op de tijdens deze begrotingsbehandeling aangehouden motie van het lid Van Tongeren m.b.t. verruimde gezinshereniging.
In reactie op eerstgenoemde motie meldt de SvV&J dat ten aanzien van alle tussen 1 oktober en 1 december jl. vervallen verblijfsdoelen, 194 MVV-adviesaanvragen werden ingediend. Bovendien werden in totaal 60 MVV- en verblijfsaanvragen ingediend waaronder 45  aanvragen voor 'verblijf bij ongehuwde parter, 11 aanvragen voor 'verruimde gezinshereniging' en 4 aanvragen i.h.k.v. 'ouderenbeleid'. Op geen van deze aanvragen is beslist. De aanpassing van het Vb 2000 houdt een aanpassing van art. 3.14 Vb 2000 in. Ook komt de trouwvergunning te vervallen. De SvV&J zegt toe, bij wijze van overgangsmaatregel, positief te zullen beslissen op (advies)MVV- en verblijfsaanvragen van ongehuwde partners, mits aan de overige voorwaarden voor gezinsmigratie is voldaan. Daarbij zal getoetst worden aan het partnerbeleid in art. 3.14 onder 2 Vb 2000 en B2/4 Vc 2000 zoals dat luidde op 30 september 2012.
Ten aanzien van de motie van Van Tongeren stelt de SvV&J dat in Regeerakkoord niet is overeengekomen dat het beleid op het punt van verruimde gezinshereniging een wijziging zou moeten ondergaan. Voor bloedverwanten en meerderjarige kinderen en grootouders is toelating alleen nog mogelijk op grond van art. 8 EVRM waarbij wel sprake moet zijn van ‘more than normal emotional ties. [TA]

FORUM kan zijn cursussen als opleidingsinstituut voortzetten

20/12/2012

Nieuwsbericht

Met voldoening berichten wij dat de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op basis van het door FORUM (WRV) ingediende kwaliteitsplan heeft besloten dat FORUM / WRV als erkend opleidingsinstituut zijn opleidingen kan voortzetten. De erkenning door de NOvA betekent dat FORUM voldoet aan de nieuwe vereisten, zoals vastgelegd in de Regeling erkenning opleidingseisen.

De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van FORUM heeft de ambitie de advocaatuur in (reguliere) vreemdelingenzaken een hoge kwaliteit van kennis te verschaffen en de advocatuur te ondersteunen bij het op peil houden van haar kennis van dit gecompliceerde vakgebied. De Werkgroep wil voorop lopen met het ontsluiten van nieuwe ontwikkelingen in het Europese en het nationale migratierecht en advocaten opleiden tot specialistische kennis boven het basisniveau.
Het coördineren van cursussen is één van de kernactiviteiten die de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken binnen FORUM ontplooit om deze doelstellingen te bereiken. Naast de halfjaarlijkse WRV- bijeenkomst, die al 35 jaar plaatsvindt en een overzicht geeft van de belangrijkste actualiteiten, organiseert de Werkgroep nu ook kleinschalige cursussen waar één onderwerp diepgaand wordt behandeld. Vaste terugkerende onderwerpen in deze cursussen zijn vreemdelingenbewaring, gezinsmigratie, bestuursrecht en Europese actualiteiten. Daarnaast geeft FORUM cursussen waar nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen, waarvan de precieze inhoud nog maar bij relatief weinig advocaten bekend is.
Zie voor meer informatie: www.forum.nl/wrvcursussen

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 16 verschenen

30/11/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 16 van 30 november 2012 met annotaties bij 2 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002040 - JV 2012/478 noot P. Boeles
2012-10-02, EHRM, 33210/11 (Singh e.a. - België)
Toegangsweigering / Asielaanvraag / Afghanistan / Reis- en identiteitsdocumenten / Asielrelaas / Sikh / Non-refoulement / Art. 3, 13 EVRM / Arguable claim / Rechtsmiddelen / Authenticiteit documenten / Onderzoeksplicht / Rigorous scrutiny
ve12002034 - JV 2012/479 noot P. Boeles
2012-10-04, HvJEU, C-249/11 (Byankov)
Art. 4 VEU jo art. 20 en 21 VWEU / Beperkingen van het recht op vrij verkeer / Art. 27 en 31 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Bestuursrechtelijk verbod grondgebied te verlaten wegens niet-betaling geldschuld jegens privaatrechtelijke rechtspersoon / Beginsel van rechtszekerheid ten aanzien van definitief geworden bestuursbesluiten / Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel
--- Boeles wijst onder meer op de substantiële gevolgen van dit arrest voor de toelaatbaarheid van de strikte 4:6 Awb toets, met name in gevallen van weigering van behandeling van een herhaalde aanvraag van een eerdere beslissing die onrechtmatig was omdat aan de betrokkene een door het Unierecht gegeven recht werd ontzegd.

ve12001955 - JV 2012/480
2012-08-01, ABRvS, 201108135/1/A3 en 201110165/1/A3 (M. en S.) - prejudiciële vragen [LJN: BX3309]
Art. 2, sub a, 12, sub a, en 13 Richtlijn 95/46 Bescherming persoonsgegevens / Art. 8, lid 2, en 41, lid 2, sub b, Handvest van de grondrechten van de EU / Begrip "persoonsgegevens” / Toelichtend stuk (Minuut) bij een ontwerpbesluit tot afwijzing aanvraag verblijfsvergunning voor bepaalde tijd / In toelichtende stuk uiteengezette gegevens betreffende de vreemdeling en juridische analyse
--- De vragen zijn bij het Hof in behandeling onder zaak nr. C-372/12 (ve12002137). Zie ook de prejudiciële vragen van de Rb Middelburg 15 maart 2012 in de zaak Y.S. (JV 2012/229, ve12000753), genoemd in r.o. 2.24. van deze Afdelingsuitspraak.

ve12002092 - JV 2012/481
2012-10-04, ABRvS, 201204418/1/V3 [LJN: BY0849]
Bewaring / Terugkeerbesluit vervat in ongewenstverklaring uitgevaardigd voor verstrijken implementatietermijn Terugkeerrichtlijn 2008/115 / In bezit verblijfsvergunning voor Spanje / Minister had o.g.v. art. 62a lid 3 Vw vreemdeling moeten bevelen naar Spanje te vertrekken / Doorbreking formele rechtskracht terugkeerbesluit / Schadevergoeding
ve12002189 - JV 2012/482
2012-10-05, ABRvS, 201113032/1/V4
Asielaanvraag / Getuige van moord / Bescherming autoriteiten / Bewijslast bij vreemdeling nu asielrelaas niet reeds geloofwaardig is geacht / Stelling over naleving geldende wet- en regelgeving in Rusland niet onderbouwd met relevante documenten / Minister kan volstaan met verwijzing naar Russisch wetboek van strafvordering
ve12002124 - JV 2012/483
2012-10-05, ABRvS, 201111174/1/V2 [LJN: BY0854]
Asielaanvraag / Somalië / Mogadishu / Tegenwerping vestigingsalternatief Centraal- en Zuid-Somalië / Arrest Sufi en Elmi / WBV 2011/13 / Bewijslastverdeling / Minister dient kennis te vergaren van feiten en belangen die relevant zijn voor beoordeling van vestigingsalternatief / Onderzoeksplicht / Zorgvuldigheid
ve12002091 - JV 2012/484
2012-10-05, ABRvS, 201208918/1/V3 [LJN: BY0148]
Bewaring / Categoriewijziging / Na intrekken asielaanvraag ten onrechte geen nieuw terugkeerbesluit genomen
ve12002089 - JV 2012/485
2012-10-08, ABRvS, 201206888/1/V3
Bewaring / Soedan / Art. 2 onder b Procedurerichtlijn 2005/85 / Verklaringen vreemdelingen op te vatten als verzoek om bescherming / Tijdsverloop tussen binnenkomst Europa en asielverzoek niet van belang / Terugkeerbesluit onrechtmatig / Belangenafweging bij inbewaringstelling onvoldoende gemotiveerd / Schadevergoeding
ve12002141 - JV 2012/486
2012-10-08, ABRvS, 201207958/1/V4 [LJN: BY0847]
Asielaanvraag / Dublinclaim Polen / Art. 3 lid 2 Dublinverordening 343/2003 / Beoordelingsvrijheid / Terughoudende toets / Medische zorg in Polen / Geen bijzondere individuele omstandigheden
ve12002085 - JV 2012/487
2012-10-08, ABRvS, 201208135/1/V3 [LJN: BY0845]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Irak / Uitzetting op grond van afspraken met autoriteiten Kurdistan Regional Government / Strafrechtelijke veroordeling
ve12002087 - JV 2012/488
2012-10-09, ABRvS, 201203318/1/V3, [LJN: BY0852]
Bewaring / Bekendmaking afwijzing asielaanvraag / MOB / Melding van terinzagelegging niet opgehangen in AC / Geen bekendmaking conform wettelijke eisen / Rechtmatig verblijf t.t.v. inbewaringstelling / Dublinclaim / Terugkeerrichtlijn 2008/115 n.v.t. / Voor terugkeer noodzakelijke bescheiden / Rechtsvermoeden m.b.t. belang openbare orde / Bewaring hoeft niet met persoonlijke omstandigheden te worden gemotiveerd / Lichter middel / Intensiteit toetsing / Belangenafweging
ve12002101 – JV 2012/489
2012-10-10, ABRvS, 201112315/1/V1, [LJN: BY0146]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Afgeleide vluchtelingenstatus / Somalië / Biologische kleinzoon en pleegkind / Feitelijke onderbrenging niet-biologisch kind in ander gezin na vertrek hoofdpersoon op zichzelf onvoldoende om gezinsband als verbroken te beschouwen / Vc beleid m.b.t. feitelijk behoren tot het gezin in zoverre in strijd met de wet
ve12002126 - JV 2012/490
2012-10-10, ABRvS, 201200425/1/V1
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Afgeleide vluchtelingenstatus / Somalië / Zorgvuldigheid gehoor op ambassade te Addis Abeba / Tegenstrijdige verklaringen over huwelijk niet afdoende verklaard uit wijze waarop gehoor heeft plaatsgevonden / Mogelijkheid van aanvullingen en correcties niet verplicht / Horen in bezwaar niet verplicht / Bewijsnood neemt niet weg dat gezinsband aannemelijk gemaakt moet worden zeker nu identificerend interview is aangeboden
ve12002166 - JV 2012/491
2012-10-12, ABRvS, 201201589/1/V3 [LJN: BY1542]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Bewaring tussen strafrechtelijke gedetineerden in reguliere PI Breda in strijd met Art. 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Penitentiaire beginselenwet
ve12002167 - JV 2012/492
2012-10-12, ABRvS, 201208143/1/V3 [LJN: BY1603]
Bewaring / Hoge leeftijd (79 jaar) en medische omstandigheden / Meewerking aan uitzetting / Zwaardere motiveringsplicht / Lichter middel / Schadevergoeding
ve12002122 - JV 2012/493
2012-10-17, ABRvS, 201110435/1/V6 [LJN: BY0348]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Bulgarije / Roemenië / Detachering vanuit Portugal / Unierechtelijk begrip 'onderdaan' betreft nationaliteit en niet plaats van vestiging
ve12002171 - JV 2012/494
2012-10-19, ABRvS, 201204524/1/V3 [LJN: BY1564]
Terugkeerbesluit / Geen wettelijke grondslag voor onthouden vertrektermijn wegens risico op onderduiken t.t.v. besluit / Heroverweging in bezwaar na inwerkingtreding implementatiewetgeving Terugkeerrichtlijn / Bij implementatiewetgeving ontstane wettelijke grondslag heeft weliswaar onmiddellijke werking maar schept geen bevoegdheid t.t.v. besluit
ve12002170 - JV 2012/495
2012-10-19, ABRvS, 201206073/1/V3 [LJN: BY1583]
Bewaring / Staatloze Palestijn / Gronden / Ontbreken identiteitspapieren geldige bewaringsgrond / Art. 4.21 Vb 2000 behelst voor vreemdeling geldende verplichting / Onttrekkingsgevaar / Vertrekplicht niet vervallen door opheffing ongewenstveklaring / Zicht op uitzetting naar Libanon / Beperkte inspanningen t.b.v. verkrijging documenten / Laissez-passer
ve12002156 - JV 2012/496
2012-10-25, ABRvS, 201209339/1/V3 [LJN: BY2161]
Bewaring / Verlengingsbesluit / 67 jarige vrouw uit Burundi / Leeftijd en medische situatie niet in belangenafweging betrokken / Schadevergoeding
ve12002188 - JV 2012/497
2012-10-31, ABRvS, 201202163/1/V6 [LJN: BY1723]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / China / Vennootschap / Evenredigheidsbeginsel / Financiële omstandigheden / Matiging met 75% wegens geringe financiële draagkracht vennootschap / Aangeboden betalingsregeling van max. 24 maanden niet in lijn met toetsingskader
ve12002190 - JV 2012/498
2012-09-24, VK Rb 's-Gravenhage (mk) AWB 12/25253, 12/25250 [LJN: BY1584]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Maatregel verplicht enkel tot verblijf in bepaald gebied / Geschiktheid gezinsopvanglocatie Katwijk voor opvang van kinderen kan enkel door civiele rechter getoetst worden
ve12002145 - JV 2012/499
2012-09-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/28939, 12/28761 [LJN: BY1082]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering o.g.v. art. 13 Schengengrenscode / Asielaanvraag / Eritrea / Arrest Anafe / Toegang in art. 13 SGC te lezen als verdere toegang / Geen strijd met Procedurerichtlijn 2005/85
ve12002111 - JV 2012/500
2012-10-02, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 12/30117 [LJN: BY0292]
Bewaring / Geen zicht op uitzetting vanwege aanhouding hoger beroep i.v.m. prejudiciële vragen in andere zaken / Guinee
ve12002192 - JV 2012/501
2012-10-12, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 12/29435, 12/30379 [LJN: BY1549]
Bewaring / Geen tijdige kennisgeving van verlengingsbesluit / Art. 5 EVRM / Arrest Emin / Geen causaal verband tussen niet meewerken vreemdeling en onrechtmatigheid bewaring / Geen reden tot matiging schadevergoeding / Niet instellen beroep tegen verlengingsbesluit niet relevant voor periode waarover schadevergoeding moet worden betaald
ve12002074 - JV 2012/502
2012-10-09, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/31077 e.v. [LJN: BY1293]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Angolees echtpaar met 2 minderjarige kinderen / Beëindiging buitenwettelijke opvang in AZC na langdurig verblijf daar / Openbare orde / Geen onttrekkingsgevaar / Lichter middel / Belangenafweging
--- ve12002198: antwoorden op mede n.a.v. deze uitspraak gestelde Kamervragen.

ve12002133 - JV 2012/503
2012-10-16, Vzr VK 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/20431, 12/20426 [LJN: BY0698]
Asielaanvraag / Dublinclaim / Duitsland / Art. 5 Vo 1560/2003 Uitvoering Dublinverordening / Verzoek heroverweging negatief antwoord op terugnameverzoek mag meermaals gedaan worden binnen drie weken na eerste antwoord
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 15 verschenen

09/11/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 15 van 9 november 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002100 - JV 2012/455 noot H. Battjes
2012-10-09, EHRM, 33917/12 (Djokaba Lambi Longa - Nederland) -Ontvankelijkheidsbeslissing
Getuige Internationaal Strafhof / DR Congo / Art. 5, 13 EVRM / Aanvraag asiel / Intrekking asielaanvraag / Belangrijke vragen m.b.t. art. 1 EVRM / Rechtsmacht / Niet-ontvankelijk
ve12001875 - JV 2012/456 noot P. Boeles
2012-09-05, HvJEU (Grote kamer), C-83/11 (Rahman e.a.),
Recht van vrij verkeer en verblijf / Art. 3 lid 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verplichting om overeenkomstig nationaal recht binnenkomst en verblijf van 'andere familieleden’ ten laste van burger van Unie te vergemakkelijken / Omvang / Beoordelingsmarge bij vaststellen voorwaarden / Nuttig effect
ve12002033 - JV 2012/457
2012-10-04, HvJEU, C-75/11 (Commissie - Oostenrijk),
Niet-nakoming / Discriminatie op grond van nationaliteit / Burgerschap van Unie / Reis- en verblijfsrecht / Art. 18, 20 en 21 VWEU / Art. 24 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Lidstaat waar voordeel van gereduceerde vervoertarieven uitsluitend is voorbehouden aan studenten wier ouders in die Staat kinderbijslag ontvangen
ve12001967 - JV 2012/458 noot C.H. Slingenberg
2012-09-21, Hoge Raad, 11/01153, [LJN: BW5328]
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekster met kinderen / Terugkeer naar Angola tegengewerkt / Zorgplicht Staat voor kinderen / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Art. 3 en 27 IVRK / Art. 17 en 31 ESH / Opvangrichtlijn 2003/9 / Terugkeerrichtlijn 2008/115
--- De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekte tot vernietiging en verwijzing.

ve12001625 - JV 2012/459
2012-07-16, ABRvS, 201011593/1/V1 [LJN: BX2086]
Vergoeding kosten medische behandeling / Implementatie art. 13 lid 1 en 2 Opvangrichtlijn 2003/9 / Rva 2005 / Vanaf moment van kennisgeving asiel te willen aanvragen is de vreemdeling asielzoeker en moeten materiële opvangmogelijkheden beschikbaar zijn / Art. 2 onder b en c Opvangrichtlijn / Aanbieding opvang in TNV en collectieve ziektekostenverzekering / Verstrekkingen mogen afhankelijk zijn van daadwerkelijk verblijf in opvang / Geen ongerechtvaardigd onderscheid
ve12001965 - JV 2012/460
2012-09-13, ABRvS, 201112692/1/V2 [LJN: BX7955]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Verslechtering algemene humanitaire situatie / Art. 3 EVRM / Toets arrest Sufi en Elmi toepasbaar op situaties buiten vluchtelingenkampen / Arresten M.S.S. en N. / Hongersnood / Al Shabaab / Geen individuele omstandigheden aangevoerd
ve12001964 - JV 2012/461
2012-09-18, ABRvS, 201113336/1/V4 [LJN: BX7958]
Asielaanvraag / Polen / Dublinclaim / Art. 3 EVRM / Bewijslast / Vreemdeling draagt verantwoordelijkheid voor vertaling Poolstalige stukken / Medische omstandigheden
ve12001959 - JV 2012/462
2012-09-13, ABRvS, 201205536/1/V3 [LJN: BX7966]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Bij belangenafweging de onmiddellijk aan inbewaringstelling voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke detentie betrekken
ve12002058 - JV 2012/463
2012-09-20, ABRvS, 201109405/1/V4 [LJN: BX9264]
Illegale vreemdeling in TBS-kliniek / Aanvraag 'conform beschikking minister' / Voorwaarde van rechtmatig verblijf voor verlof ingevolge Verlofregeling TBS noopt niet tot vergunningverlening / Beoordeling of situatie zonder uitzicht op vrijlating in strijd met art. 3 EVRM ontstaat is aan andere rechter
ve12002030 - JV 2012/464 noot T.P. Spijkerboer
2012-09-21, Vz ABRvS, 201203976/2/V2 [LJN: BX8718]
Vovo / Asielaanvraag / Aanhouding hoger beroep vanwege prejudiciële vragen / Geen uitzetting tot beslissing op hoger beroep / Recht op opvang hoeft niet meer door COA te worden beoordeeld / Voorkomen procedures / Beginsel van loyale samenwerking (art. 4 lid 3 VEU)
ve12001972 - JV 2012/465
2012-09-26, ABRvS, 201113161/1/V6 [LJN: BX8271]
RWN / Naturalisatie / Ongedocumenteerd / Alsnog overgelegde geboorteakte niet bij beoordeling betrokken want in tegenspraak met gestelde bewijsnood / Vaststelling identiteit en nationaliteit / Art. 14 EVRM en Art. 1 Twaalfde Protocol / Onderscheid tussen houder asielvergunning en houder reguliere vergunning t.a.v. paspoortvereiste niet ongeoorloofd / Algemene veiligheidssituatie in Soedan sluit terugkeer niet uit / Geen bewijsnood / Medewerking Soedanese autoriteiten aannemelijk / Geen bijzondere omstandigheden
ve12002029 - JV 2012/466
2012-09-26, ABRvS, 201203185/1/V3 [LJN: BX8716]
Inreisverbod / Grondslag art. 6.5a lid 4 onder c Vb 2000 voor vijfjarige duur IRV is dat vreemdeling onderwerp is geweest van meerdere Terugkeerbesluiten / Ten overvloede genomen TKB heeft geen zelfstandige betekenis en telt niet mee
ve12002042 - JV 2012/467
2012-10-03, ABRvS, 201201003/1/V4 [LJN: BX9297]
Asielaanvraag / DR Congo / Art. 3 EVRM / Alleenstaande vrouw met kind / Verkrachting / Ambtsbericht / Goede procesorde / Geen nieuwe beroepsgrond maar nadere argumenten ter toelichting / WBV 2009/27 / Geloofwaardigheid asielrelaas
ve12002036 - JV 2012/468
2012-10-05, ABRvS, 201007849/1/T1/V2 en 201108230/1/T1/V4 - Prejudiciële vragen [LJN: BX9530]
Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / België-route / Verblijfsrecht familielid uit derdeland bij Unieburger die woont in eigen land en als grensarbeider werkt in andere lidstaat
--- Zie ook de gestelde vragen in de zaken met nrs.201011889/1/T1/V4 en 201108529/1/T1/V4 (ve12002037).
ve12002037 - JV 2012/469
2012-10-05, ABRvS, 201011889/1/T1/V4 en 201108529/1/T1/V4 - Prejudiciële vragen [LJN: BX9567]
Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / België-route / Ontvangen van diensten / Verblijfsduur in andere lidstaat / Geen aaneengesloten verblijf / Verval verblijfsrecht familielid derdeland door tijdsverloop na terugkeer Unieburger
--- Zie ook de gestelde vragen in de zaken met nrs. 201007849/1/T1/V2 en 201108230/1/T1/V4 (ve12002036).
ve12002055 - JV 2012/470
2012-10-09, ABRvS, 201008782/1/V1 [LJN: BY0145]
Leges / MVV / Verblijf bij echtgenoot / Legesheffing van € 830,- ontneemt het nuttig effect aan Gezinshereningsrichtlijn 2003/86 en in strijd met Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel
--- Nieuwsbericht IND 22 oktober 2012 IND (ve12002136).
ve12002068 - JV 2012/471
2012-08-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 12/22268 [LJN: BX8698]
Inreisverbod voor 10 jaar / Bij een zelfstandig inreisverbod van 5 jaar of langer dient zorgvuldigheid te prevaleren boven doelmatige en snelle rechtsbescherming / Geen afwijking van hoofdregel in art. 7.1 Awb / Bezwaar en niet beroep is het aangewezen rechtsmiddel / Niet-ontvankelijk
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

ve12002046 - JV 2012/472
2012-10-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 12/7661 [LJN: BX9566]
Afwijzing asielaanvraag o.g.v art. 29 en 31 lid 1 Vw 2000 / Verkeerde afwijzingsgrond / Verblijfsrecht in Malta / Art. 3.35 onder e VV 2000 / Art. 31 lid 2 sub h Vw 2000 / Veilig derde land / Verblijfsalternatief
---Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. Voor een andere oordeel zie VK 's-Gravenhage 29 juni 2012, AWB 12/11697 (ve12001553).

ve12001970 - JV 2012/473
2012-09-18, Vzr VK 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 12/27299, 12/27300 [LJN: BX8027]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Verdieping bekering tot christendom / Doopakte / Eerder ongeloofwaardig geachte bekering alsnog novum
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld

ve12002006 - JV 2012/474
2012-09-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 12/13104 [LJN: BX8586]
Asielaanvraag / AMV / Afghanistan / Toerekenbaar ongedocumenteerd / Ambtsbericht inzake Hazara's onvoldoende onderbouwd / Kwetsbare minderheidsgroep / Rapport AI / Rapport Maley / Motiveringsgebrek
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.
ve12002016 - JV 2012/475
2012-09-26, Vzr Rb 's-Gravenhage (civiel), 424426 / KG ZA 12-808, [LJN: BX8320]
Kort geding / Verzoek bereidheid tot overname eisers van Internationaal Strafhof / Getuigen / Detentie / DR Congo / Asielaanvraag / Rechtsmacht
--- Tegen deze uitspraak is spoedappel ingesteld: zie arrest Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel) 29 oktober 2012 (ve12002254) m.b.t. de incidentele vordering van de Staat.

ve12001957 - JV 2012/476
2012-09-11, Nationale ombudsman, rapport 2012/143
Hernieuwde uitzetpoging naar Congo-Brazzaville met laissez-passer dat eerder werd geweigerd / Tweede uitzetting onvoldoende voorbereid / Aanbeveling m.b.t. uitzettingshandelingen en nieuwe inbewaringstelling
ve12001984 - JV 2012/477
2012-09-18, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, C2011/244,
Medisch advies / In staat zijn naar land van herkomst te reizen / Effectieve behandeling traumata / Veilige behandelomgeving
[WV]