Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen

21/10/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 14 van 21 oktober 2011 met 6 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001968 - JV 2011/424 nt T.P. Spijkerboer
2011-08-17, ABRvS, 201012865/1/V2 [LJN: BR5419]
Asielaanvraag / Syrië / Koerd / Niet aannemelijk gemaakt dat de autoriteiten op de hoogte zijn van zijn homoseksualiteit / Motivering / Art. 3 EVRM / Omvang van het geschil
ve11002068 - JV 2011/425
2011-08-26, ABRvS, 201100530/1/V3 [LJN: BR6667]
Bewaring / Gronden maatregel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen inspanningen om terug te keren / Opvangadres / Geen lichter middel
ve11002130 - JV 2011/426
2011-08-31, ABRvS, 200804042/1A/V6 [LJN: BR6348]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Artt. 49 en 50 EG-Verdrag (thans artt. 56 en 57 VWEU) / Art. 1 lid 1, sub c en lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Polen / Juistheid verklaringen / Prejudiciële vragen / Vicoplus
ve11002128 - JV 2011/427
2011-08-31, ABRvS, 201008031/1/V1 [LJN: BR6662]
Medische behandeling / Medische noodsituatie / PTSS / Sierra Leone / MVV vereiste / Medische vrijstelling / Hardheidsclausule / Beoordelingskader / Feitelijke toegankelijkheid medische zorg in naburig land Senegal
ve11002116 - JV 2011/428
2011-08-31, ABRvS, 201102036/1/V3 [LJN: BR6666]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Eritrea / Laissez-passer
ve11002169 - JV 2011/429
2011-09-06, ABRvS, 201009139/1/V4 [LJN: BS1678]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Richtsnoeren / Aantonen duurzame relatie / Uitsluitend GBA inschrijving dan wel geboorte kind is te beperkte uitleg criterium 'deugdelijk bewezen duurzame relatie'
ve11002228 - JV 2011/430
2011-09-06, Vz ABRvS, 201108763/2/V2
Vovo / Verblijf bij echtgenote / MVV-vereiste / Nederlands kind / Status van Unieburger / Beoordeling beroep op arrest Zambrano vergt nader onderzoek
ve11002231 - JV 2011/431
2011-09-08, ABRvS, 201009178/1/V2 [LJN: BT1929]
Asielaanvraag / Zimbabwe / Art. 31 lid 2 onder c Vw 2000 / Geen limitatieve opsomming art. 31 lid 2 Vw 2000 / Onverwijld melden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Terughoudende toets
ve11002199 - JV 2011/432
2011-09-12, ABRvS, 201100592/1/V3
Bewaring / Art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit / Afzonderlijke rechtsgang stond open / Effectief rechtsmiddel
ve11002232 - JV 2011/433
2011-09-12, ABRvS, 201104179/1/V2 [LJN: BT1931]
Asielaanvraag / Nepal / Seksueel geweld tegen vrouwen / WBV 2010/4 / Bescherming autoriteiten / Niet mede op grondslag beroep uitspraak gedaan / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002226 - JV 2011/434
2011-09-13, ABRvS, 201107448/1/V3 [LJN: BT1935]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11002250 - JV 2011/435
2011-09-21, ABRvS, 201009845/1/V6 [LJN: BT2163]
Doelgroepen Remigratiewet / Egypte / Discriminatie naar nationaliteit / Art. 14 EVRM / Art. 1 lid 1 Protocol nr. 12 bij het EVRM / Art. 26 IVBPR
ve11002252 - JV 2011/436 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201012735/1/V6 [LJN: BT2154]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Werkgeversbegrip / Zakelijke verkeer / Bulgarije / Motivering
ve11002251 - JV 2011/437 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201102086/1/V6 [LJN: BT2165]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Niet aannemelijk gemaakt niet aan betalingsregeling te kunnen voldoen
ve11002080 - JV 2011/438
2011-09-02, Vzr CRvB, 11/4249 t/m 11/4251, 11/4253, 11/4254 WWB-VV, 11/4259 t/m 11/4267, 11/4269 WMO [LJN: BR6607]
Vovo / Verzoek continuering noodopvang cq verlening maatschappelijke opvang Wmo / Roma / VBL Ter Apel voorliggende voorziening / Geen bevoegdheid beoordeling adequaatheid VBL-opvang
ve11002079 - JV 2011/439 noot M.F. Wijngaarden
2011-08-31, Gerechtshof Leeuwarden (straf mk), 24-001367-11 [LJN: BR6289]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Buiten zijn schuld geen reisdocumenten naar Rusland kunnen krijgen / Overmachtsituatie / Ontslag rechtsvervolging
ve11001809 - JV 2011/440 noot P. Boeles
2011-07-20, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/4471,11/4473 [LJN: BR4071]
Asielaanvraag / Rusland / Moeder en minderjarig kind Dublinoverdracht Polen / Vader Dublinoverdracht Duitsland / Dublinverordening 343/2003 / Art. 3 IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belang van het kind / Gezinsband
ve11002167 - JV 2011/441
2011-08-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/20854 [LJN: BR6728]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Toepassingsbereik standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Sahin / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Evenredigheid
ve11002033 - JV 2011/442
2011-08-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/24458, 09/48344, 09/24461, 09/48345 [LJN: BR6648]
Weigering verlening verblijfsvergunning en intrekking verblijfsvergunning / Turkse werknemer die als zelfstandige gaat werken / Geen verlies opgebouwde rechten onder art. 6 Besluit 1/80 / Arresten Dogan en Tetik
ve11002165 - JV 2011/443
2011-08-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/1284, 11/1285 [LJN: BR6653]
Geen rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Verzoek schadevergoeding wegens onrechtmatige bewaring / Tot Nederlandse genaturaliseerde Bulgaarse / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Arrest McCarthy / Eerdere afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Communautair vertrouwensbeginsel
ve11002087 - JV 2011/444
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/27478 [LJN: BR6560]
Asielaanvraag / Ethiopië / Vergunning reeds verleend op e-grond / Geen mogelijkheid indienen mvv-aanvraag t.b.v. gezinshereniging / Gunstiger materiële rechtspositie verschaffen / Procesbelang / Motivering
ve11002147 - JV 2011/445
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/844 [LJN: BR7035]
Aanvraag gezinsleven conform art. 8 EVRM / Angola / Mvv-vereiste / Art. 20 VWEU / Arresten Ruiz Zambrano en McCarthy / Zuiver interne situatie / Artt. 7 en 24 lid 3 Handvest grondrechten EU behoren niet tot belangrijkste aan de status van de burger Unie ontleende rechten
ve11002181 - JV 2011/446
2011-09-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/14125, 11/14145 [LJN: BT2711]
Ongewenstverklaring / Afwijzing aanvraag conform beschikking/art. 8 EVRM / Minderjarige dochter met Nederlandse nationaliteit / Begrip 'te zijnen laste' / Art. 20 VWEU / Status van burger van de Unie / Arrest Ruiz Zambrano / Openbaar orde-criterium / Zelf voorzien / Suriname
ve11002091 - JV 2011/447
2011-08-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13043 [LJN: BR6255]
Asielaanvraag / China / Gebruik van niet-beëdigde tolk bij nader gehoor / Communicatieproblemen / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002097 - JV 2011/448
2011-08-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/24774 [LJN: BR6226]
Grensdetentie / Toegangsweigering / India / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toegangsweigering impliceert terugkeerbesluit / Belangenafweging / Grensbewakingsbelang / Lichter middel / Arrest El Dridi
ve11001966 - JV 2011/449 noot C.A. Groenendijk
2011-08-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 10/32741, [LJN: BR5444]
Toegangsweigering / Procesbelang / Visumplicht / Ambtshalve aanvulling rechtsgronden / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Arrest Soysal
ve11002095 - JV 2011/450
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/39723 [LJN: BR6256]
Verzet tegen niet-ontvankelijkheid beroep / Indienen gronden / Pro forma beroepsschrift / Ontvangst herstel-verzuimbrief / Verzend- en ontvangsttheorie / Bijzondere omstandigheden
ve11002230 - JV 2011/451
2011-09-09, Rb Utrecht, AWB 11/1193
Naturalisatie / Handleiding RWN / Redelijkheid stellen paspoorteis / Iraakse nationaliteit reeds vastgesteld in asielprocedure / Nadere motivering vereist
ve11002094 - JV 2011/452
2011-07-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16615, 11/16614 [LJN: BR6219]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Nova / Ne bis in idem / Nieuwe elementen en bevindingen toerekenbaar niet eerder ingebracht
ve11002225 - JV 2011/453
2011-09-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/28362
Toegangsweigering / Vovo / Visumplicht / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol
ve11002187 - JV 2011/454
2011-09-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/26118, 11/26121, e.v. , [LJN: BS8949]
Asielaanvragen / Armenië / Geloofwaardigheid asielrelaas / Gebruik van niet-beëdigde tolk / Art. 28 lid 1 onder d Wbtv / Kwaliteitscriteria / Communicatieproblemen niet uit te sluiten / Correcties en aanvullingen / Motivering / Zorgvuldigheid
[WV]

ABRvS: Regeling voor MTV voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli

20/10/2011

Nieuwsbericht

De Afdeling oordeelt dat de op 1 juni 2011 in werking getreden regeling in art. 4.17a Vb 2000 voor het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in de grensstreek niet in strijd is met artikel 21 Schengengrenscode.

In de uitspraak van 20 oktober 2011 (ve11002526) overweegt de ABRvS dat naar aanleiding van haar uitspraak van 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) in artikel 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) onder meer de intensiteit en de frequentie van o.g.v. art. 50 lid 1 Vw 2000 uit te voeren MTV-controles ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding nader zijn gereguleerd.
Uit r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, moet worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole. Dat in art. 4.17a Vb 2000 geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat levert, anders dan de rechtbank heeft overwogen, geen reden op om te oordelen dat die bepaling niet aan de eisen van het arrest zou voldoen.
Op 9 augustus 2011 (JV 2011/391, ve11001837) bepaalde de Vz ABRvS reeds bij wijze van voorlopige voorziening dat de MvI&A, in afwachting van de uitspraak op het hoger beroep, geen gevolg hoefde te geven aan het bevel in de door de minister bestreden uitspraak van 27 juli 2011 van de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Roermond om de bewaring op te heffen.
Zie daarover ook het Nieuwsbericht met meer informatie over de jurisprudentie m.b.t. het MTV. [WV]

Visuminformatiesysteem (VIS) gestart in regio Noord-Afrika

11/10/2011

Nieuwsbericht

De landen van de EU hebben op 11 oktober het gemeenschappelijk informatiesysteem voor Schengen-visa in gebruik genomen in Algerije, Egypte, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië.

In het VIS wordt informatie over alle visa voor kort verblijf opgenomen voor alle landen in het Schengengebied. Deze gegevens (art. 5 VIS-verordening) omvatten ook de foto en vingerafdrukken van de aanvrager, die digitaal worden opgeslagen. De gegevens worden ten hoogste vijf jaar bewaard (art. 23 VIS-verordening).
De Europese Commissie besloot op 21 september 2011 (ve11002413) tot in gebruik neming van het VIS in deze eerste regio.
De VIS-verordening (ve09000443) voorziet in een gefaseerde implementatie in regio’s, welke worden vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: het risico van illegale immigratie, bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid van de lidstaten en de haalbaarheid van het verzamelen van biometrische gegevens op alle locaties in deze regio’s (art. 48 lid 4 VIS-verordening).
De tweede en derde regio’s zijn het Midden-Oosten (met uitzondering van het bezette Palestijnse gebied) en de Golfregio. [WV]
Zie ook:
--- Nieuwsbericht MvBZK 11 oktober 2011: Europees visa-informatiesysteem van start.

ABRvS: Uiten wens asiel te willen vragen geeft rechtmatig verblijf

11/10/2011

Nieuwsbericht

Het uiten van de wens om internationale bescherming is een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn. Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op dat moment rechtmatig verblijf krijgt. Toegangsweigering en grensdetentie blijven richtlijnconform mogelijk.

De Afdeling heeft op 4 oktober 2011 uitspraak gedaan in twee zaken (grensdetentiezaak, ve11002405 en bewaringszaak, ve11002406) waarin aan de partijen drie vragen waren voorgelegd naar aanleiding van de in hoger beroep aangevoerde grieven. De grieven werden in het kader van de beantwoording van die vragen behandeld.
1. Indien een vreemdeling mondeling de wens te kennen geeft asiel te willen vragen, is dan op dat moment sprake van een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn, de Dublinverordening en de Procedurerichtlijn, mede gelet op de Franse, Engelse en Duitse taalversie?
Deze wens moet als een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn worden aangemerkt. De vreemdeling is op dat moment een asielzoeker i.d.z.v. art. 2 aanhef en onder c van deze richtlijnen.
2. Indien de in punt 1 gestelde vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe dient de verblijfsrechtelijke positie van deze vreemdeling in het licht van de Procedurerichtlijn en punt 9 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077) te worden geduid?
Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op het moment van de asielwens geacht moet worden daarmee rechtmatig verblijf te hebben verkregen. De termijn voor het onderzoek naar de nog in te dienen formele aanvraag is daarmee nog niet aangevangen.
3. Kan die verblijfsrechtelijke positie gevolgen hebben voor de toepassing van de maatregel, zoals in deze zaak aan de orde?
In de grensdetentiezaak
Art. 3 lid 1, gelezen in samenhang met lid 3 Vw 2000, moet aldus worden uitgelegd dat in andere dan in de Schengengrenscode geregelde gevallen de ambtenaren belast met de grensbewaking een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst - en niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing - de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, mogen ontzeggen. Ook de bewoordingen ‘aan wie de toegang is geweigerd’ in art. 6 lid 1 Vw 2000 dienen aldus te worden uitgelegd en dat betekent dat aan een vreemdeling die de wens te kennen geeft asiel te willen vragen de vrijheidsontnemende maatregel krachtens art. 6 lid 1 en 2 Vw 2000 alleen dan kan worden opgelegd, indien hem de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, is ontzegd. Op een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst en aan wie de verdere toegang is ontzegd, is de verplichting om Nederland onmiddellijk te verlaten, bedoeld in art. 5 lid 1 Vw 2000, niet van toepassing, omdat deze vreemdeling een asielzoeker met een recht van verblijf is waarmee bedoelde verplichting niet is te verenigen.
In de bewaringszaak
De vreemdeling is ten onrechte krachtens art. 59 lid 1 sub a Vw 2000 en niet krachtens art. 59 lid 1 sub b in bewaring gesteld. Zoals eerder overwogen (31 juli 2002, JV 2002/316, ve11002416) berust de bewaring, indien en zolang geen categoriewijziging heeft plaatsgevonden, op de in het daartoe gegeven bevel aangegeven grond en maakt het uitblijven van de categoriewijziging de voortzetting van de bewaring onrechtmatig, indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Van een dergelijke onevenredigheid is in dit geval sprake, omdat uit het besluit tot opheffing van de maatregel blijkt dat deze louter is opgeheven omdat de vreemdeling op die dag een asielaanvraag heeft ingediend. Dat vormt een aanknopingspunt om te veronderstellen dat de minister de vreemdeling niet op 29 december 2010 in bewaring zou hebben gesteld indien hij had onderkend dat ook op dat moment al sprake was van een zodanige aanvraag. [GW/WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 13 verschenen

30/09/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 13 van 30 september 2011 met 8 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001542 - JV 2011/402 noot S.K. van Walsum
2011-06-28, EHRM, 55597/09 (Nunez - Noorwegen)
Intrekking verblijfsvergunning / Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Verstrekken onjuiste gegevens / Tijdens niet rechtmatig verblijf gestart gezinsleven / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Bijzondere omstandigheden / Geen voorvarend handelen Staat / Indringende toets belang kinderen / Art. 3 IVRK
ve11001740 - JV 2011/403 noot J.S. Nan
2011-06-28, EHRM, 577/11 (Het Financiële Dagblad - Nederland) - Ontvankelijkheidsbeslissing
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Uitgever dagblad als werkgever van bij distributiebedrijf werkzame bezorger aan te merken / Opdracht tot bezorging aan andere uitgever gegeven / Matiging boete wegens overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Lex Certa beginsel (art. 7 EVRM)
ve11001751 - JV 2011/404 noot B. van Dokkum
2011-07-26, EHRM, 41416/08 (M. e.a. - Bulgarije)
Uitzetting / Openbare orde / Nationale Veiligheid / Intern document / Detentie / Art. 5 leden 1 en 4 EVRM / Gezinsleven, inmenging / Art. 8 EVRM / Afghanistan / Rechtsmiddelen / Art. 13 EVRM
ve11001874 - JV 2011/405 noot C.A. Groenendijk
2011-07-26, EFTA Court, E-4/11 (Clauder)
EER / Duurzaam verblijfsrecht o.g.v. art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG in Lichtenstein / Gezinshereniging / Alleen pensioen en aanvullende bijstand / Middelenvereiste ten onrechte tegengeworpen
ve11001490 - JV 2011/406 noot M.A.G. Reurs
2011-06-15, ABRvS, 201000791/1/V3
MVV-vereiste / Vrijstelling i.v.m. medisch reisbeletsel / BMA-advies met reisvoorwaarden / Marokko / Vergewisplicht / Alsnog toezegging in hoger beroep dat niet wordt uitgezet als overdracht niet kan worden geregeld / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001916 - JV 2011/407
2011-08-04, ABRvS, 201102362/1/V3 [LJN: BR5035]
Bewaring / Marokko / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Gronden / Toelichting ter zitting m.b.t. frustratie eerdere uitzetting betrekken in beoordeling
ve11001902 - JV 2011/408
2011-08-08, ABRvS, 201105576/1/V3 [LJN: BR5037]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Schorsing voorlopige hechtenis / Geen bezwaar OM onder voorwaarden / Verklaring OM ziet op uitzetting niet op ibs / Marokko
ve11001897 - JV 2011/409
2011-08-08, ABRvS, 201105768/1/V2 [LJN: BR5029]
Asielaanvragen / Rust- en voorbereidingstijd / Geen rechtsbijstand voor aanvang eerste gehoor / Geen nadeel voor de vreemdelingen / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001906 - JV 2011/410
2011-08-10, ABRvS, 201010400/1/V4 [LJN: BR5031]
Asielaanvraag / Benin / Vrouwenbesnijdenis / Geloofwaardigheid asielrelaas / Zwaarwegendheid asielrelaas / Beoordeling vermoedens / Onjuiste bewoordingen besluit laten onverlet dat inhoudelijk een juist beoordelingskader is gehanteerd
ve11001967 - JV 2011/411
2011-08-12, ABRvS, 201010819/1/V1, [LJN: BR5427]
Afwijzing reguliere aanvraag / Geen procesbelang / Ontbreken inhoudelijke beoordeling betekent niet dat rechtbank voorbij mag gaan aan beroep op overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Immateriële schade
ve11001973 - JV 2011/412
2011-08-17, ABRvS, 201005185/1/V2 [LJN: BR5421]
Asielaanvraag / Oeganda / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Omvang geschil / Foltering / Littekens / MOG-rapport / Terughoudende toets / Motivering
ve11002032 - JV 2011/413
2011-08-18, ABRvS, 201107198/1/V3 [LJN: BR5910]
Bewaring / China / Beoordeling zicht op uitzetting ook relevant indien volgens MvI&A nationaliteit niet vast staat / Uitzettingshandelingen uitsluitend op China gericht
ve11002038 - JV 2011/414 noot G.N. Cornelisse
2011-08-19, Vz ABRvS, 201108537/3/V4 [LJN: BR5911]
Vovo / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing) / Feitelijke toegangsverkrijging / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging
ve11002077 - JV 2011/415 noot B.K. Olivier
2011-09-02, ABRvS, 201007667/1/V3 [LJN: BR6949]
Verzoek restitutie leges ná 4 weken na besluit op verblijfsaanvraag is verzoek om terug te komen op eerder besluit / Vanaf 2 september 'ne-bis-in-idem' beoordelingskader van toepassing
ve11001909 - JV 2011/416 noot K.M. de Vries
2011-08-16, CRvB, 10/5248, 10/5249, 10/6123, 10/6124 INBURG [LJN: BR4959]
Wet Inburgering / Bezwaar tegen inburgeringsplicht mogelijk bij alle besluiten waarbij overheid consequenties aan inburgeringsplicht verbindt / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Art. 6, 7, 13 Besluit 1/80 / Standstill-bepalingen / Discriminatie / Inburgeringsplicht in strijd met Associatierecht
--- Nieuwsbericht met meer informatie.
ve11002026 - JV 2011/417
2011-08-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 09/14864
Termijn in art. 69 Vw 2000 voor aanwenden rechtsmiddelen / Beëindigen verblijfsrecht Unieburger / Art. 8 Richtlijn 64/221 openbare orde / Art. 18 VWEU / Art. 30 Richtlijn 2004/38 verblijfsrecht / Discriminatie / Doel en nuttig effect
ve11001861 - JV 2011/418
2011-07-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13714 [LJN: BR4588]
Terugkeerbesluit / Art. 3 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Rechtmatig verblijf / Afwijzing asielaanvraag aan te merken als terugkeerbesluit en rechtsgevolgen aan orde stellen in asielberoep / Geen procesbelang beoordeling later terugkeerbesluit / Irak / Ontvankelijkheid
ve11001977 - JV 2011/419
2011-08-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/12153 [LJN: BR5474]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Mogadishu / Nova / UNHCR-rapport / Vluchtelingschap / Art. 1A lid 2 Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM / Bloedwraak / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Vestigingsalternatief Noord-Somalië / Veilige toegang / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002047 - JV 2011/420
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/15231
Wijziging beperking in ‘arbeid in loondienst’ / Ingangsdatum vergunning / Verblijfsgat van 3 dagen / Via afsprakenlijn niet eerder afspraak kunnen maken voor indiening aanvraag / IND medewerker niet bekend met verlopen eerdere vergunning / Verantwoordelijkheid vreemdeling / Australië
--- Zie ook oordelen Nationale ombudsman (ve11000628 en ve11000629) in twee zaken waar door de IND, in strijd met de adequate informatieverstrekking, niet was gewezen op het ontstaan van een verblijfsgat van 29 dagen resp. 1 dag en waarin door de IND is toegezegd die niet meer tegen te werpen.
ve11002035 - JV 2011/421
2011-08-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/24752 [LJN: BR5887]
Bewaring (grensdetentie) / Vervolgberoep / Toegangsweigering / Grensbewakingsbelang / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Schadevergoeding
ve11001882 - JV 2011/422
2011-08-10, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/23669 [LJN: BR4831]
Vovo / Terugkeerbesluit / Suriname / Spoedeisend belang / Art. 7 lid 4, en art. 12 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen doeltreffend rechtsmiddel tegen aanzegging vertrek in 2007 / Nul-dagen vertrektermijn / Risico op onderduiken
--- Bij uitspraak van 10 augustus 2011 (ve11001885) hief de VK Rotterdam de bewaring op.
ve11002036 - JV 2011/423
2011-08-16, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/25840 [LJN: BR6032]
Vovo / Terugkeerbesluit / China / Spoedeisend belang / Risico op onderduiken / Objectieve criteria / Art. 62 lid 3 Vw 2000 bevat geen criteria / Nul-dagen vertrektermijn / Persoonlijke omstandigheden onvoldoende meegewogen / Art. 5 en art. 7 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Motivering / Schorsing besluit
[WV]

Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000

24/09/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 26-10-2011: De uitspraak van de CRvB over de inburgeringsplicht van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag met Turkije vallen, heeft ook gevolgen voor de uitvoering van de Vw 2000.

Update
De CRvB oordeelde op 16 augustus 2011 (ve11001909) dat de in de art. 3 en art. 7 Wet inburgering neergelegde inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen in strijd is met het Associatierecht EEG-Turkije.
Zie nieuwsbericht 16 augustus 2011.
Het lag voor de hand dat dit gevolgen zou hebben voor het hanteren van een inburgeringsvereiste voor bedoelde personen bij de uitvoering van de Vw 2000.
Aanvragen voortgezet verblijf of verblijf voor onbepaalde tijd en het inburgeringsexamen
Art. 16a, lid 1, art. 21, lid 1, sub k en art. 34, lid 1 Vw 2000 stellen het vereiste dat het inburgeringsexamen als bedoeld in art. 13 Wet inburgering behaald moet zijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ of voor 'onbepaalde tijd'.
Toen de CRvB uitspraak deed liepen er diverse procedures n.a.v. het tegenwerpen van dat vereiste aan Turkse onderdanen. Kort daarna ging de MvI&A zijn bij de ABRvS ingestelde hoger beroepen intrekken, in nog lopende beroepen afwijzende beschikkingen op bezwaar intrekken, alsnog bezwaarschriften inwilligen en positief beslissen op lopende aanvragen zonder het vereiste nog tegen te werpen.
Enkele voorbeelden:
-   De MvI&A trok op 28  augustus 2011 zijn hoger beroep tegen VK Amsterdam 22 april 2011, AWB 10/29050 (ve11001287) in. De Vz ABRvS bepaalde nog op 18 juli 2011 ({rvs=201107270/2/V3}) dat de minister geen nieuw besluit op bezwaar hoefde te nemen voordat op het hoger beroep is beslist.  
-   Eerder werd echter tegen VK Amsterdam 22 februari 2011, AWB 10/37092 (ve11000507), geen hoger beroep ingesteld en bij beschikking van 26 april 2011 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met EG-aantekening verleend.
-   De MvI&A trok een afwijzende beschikking op bezwaar tegen de weigering van een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ op 22 augustus 2011, de dag voor de MK-zitting VK Amsterdam, in en verleende bij beschikking van 31 augustus (ve11002240) alsnog de gevraagde vergunning.
-   Op 7 september 2011 (ve11002242) werd inwilligend beslist op de aanvraag van 6 juni 2011 tot het verlenen van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene". Het niet behaald hebben van het inburgeringsexamen werd niet tegengeworpen.
Dat het vereiste van het behaald hebben van het inburgeringsexamen in deze gevallen niet meer zou worden gesteld, werd door de MvBZK vermeld in zijn informatiebrief van 7 september 2011 (ve11002156) aan de gemeenten over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB.
MVV-aanvragen en het basisexamen inburgering in het buitenland
Art 16, lid 1, sub h, Vw 2000 bepaalt dat de daar genoemde inburgeringseis alleen geldt voor vreemdelingen die na aankomst in Nederland inburgeringsplichtig zouden zijn o.g.v. de artikelen 3 en 5 Wet inburgering. Deze koppeling werd gelegd om de aansluiting tussen de inburgering in het buitenland en in Nederland te garanderen (MvT bij Wib, TK 2003-2004, 29700, nr. 3, p. 7).
Van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatierecht vallen zou gezien deze samenhang niet meer verlangd kunnen worden het inburgeringsexamen in het buitenland af te leggen.
Dit werd niet aanstonds onderkend, getuige ook de mededelingen op de websites van de Ambassade in Ankara en het Consulaat Generaal in Istanbul dat het vereiste van het basisexamen inburgering nog steeds van kracht blijft:
Basisexamen inburgering in het buitenland voor Turkse onderdanen
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2011 dat Turkse burgers in Nederland niet inburgeringsplichtig zijn, heeft alleen betrekking op de inburgeringsplicht in Nederland, die voortvloeit uit de Wet inburgering.
Het basisexamen inburgering in het buitenland valt onder de Wet inburgering in het buitenland. De rechtszaak bij het College van Beroep ging daar niet over. Het vereiste voor vreemdelingen om bij de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald, blijft daarom ook voor Turkse onderdanen van kracht
.”
Op 23 september 2011 (ve11002269) liet de Minister van BZK de Tweede Kamer weten dat het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland door Turkse onderdanen (en hun gezinsleden) die een MVV voor toelating tot Nederland aanvragen, niet kan worden verlangd. De ambassades zouden dienovereenkomstig zijn ingelicht.
De informatie op de websites van het Consulaat Generaal en de Ambassade werd op 24 resp. 27 september als volgt gewijzigd:
afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen
Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald.
Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.
Er wordt naar andere mogelijkheden gezocht om inburgering van Turkse onderdanen in Nederland toch te waarborgen.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 13.30-16.00 uur bellen met de visumafdeling : 0212 - 393 14 14

>> UPDATE
Standpunt IND m.b.t. restitutie/teruggave examengelden basisexamen

In een Nieuwsbericht van de IND van 26 oktober 2011 "Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011" valt dit te lezen.
Gevolgen voor afgesloten procedures
De uitspraak heeft geen gevolgen voor zaken die al zijn afgehandeld en waartegen geen rechtsmiddel (zoals bezwaar en beroep) meer open staat. In al afgehandelde zaken zal niet tot restitutie / teruggave worden overgegaan.
Gevolgen voor lopende procedures
Bezwaren tegen het betalen van het examengeld van het basisexamen inburgering en de legesheffing kunnen naar voren worden gebracht in het kader van een openstaande mvv-aanvraag of door tijdig bezwaar in te dienen tegen het besluit op de mvv-aanvraag.”

Zie over deze restitutie kwestie ook de Opinie "Rooftocht Staat niet te stuiten" van Dirk Schaap in A&MR 2011, nr. 8, p. 366 e.v. (ve11002531 - verschijning op 28 oktober), waarin deze opvatting van de IND niet kon worden meegenomen. Schaap liet weten zijn met betrekking tot de examengelden lopende restitutieverzoeken, bezwaren en beroepen aan te vullen n.a.v. dit IND standpunt. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 12 verschenen

12/09/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 12 van 9 september 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001815 - JV 2011/371
2011-07-21, HvJEU, C-325/09 (Dias)
Vrij verkeer van personen / Art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Legaal verblijf zonder aan voorwaarden verblijfrecht te voldoen / Duurzaam verblijfsrecht / Europees burgerschap
ve11001753 - JV 2011/372
2011-07-21, HvJEU, C-186/10, (Tural Oguz)
Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling / Verbod invoeren nieuwe beperkingen voor toelating Turkse onderdanen / Recht van vrije vestiging / Rechtsmisbruik
ve11001765 - JV 2011/373
2011-07-28, HvJEU, C-69/10 (Samba Diouf)
Art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 / Begrip 'beslissing die inzake asielverzoek is gegeven' / Niet voor beroep vatbare beslissing verzoek in versnelde procedure te behandelen / Doeltreffende rechterlijke bescherming
ve11001629 - JV 2011/374
2011-07-01, ABRvS, 201103632/1/V3 [LJN: BR1255]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11001678 - JV 2011/375
2011-07-12, ABRvS, 201104214/1/V3 [LJN: BR2118]
Bewaring (Grensdetentie) / Begeleide minderjarige vreemdeling / AC Schiphol / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kortere opvang dan 14 dagen doet afbreuk aan zorgvuldige behandeling asielaanvraag / Wel voorrang geven aan behandeling aanvraag om verblijf zo kort mogelijk te houden
ve11001686 - JV 2011/376 noot C.A. Groenendijk
2011-07-13, ABRvS, 200904125/1/V1 [LJN: BR2044]
Intrekking verblijfsvergunning / Arbeid als internationaal vrachtwagenchauffeur / Turkije / Niet-omstreden verblijfsrecht / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Procedurele waarborgen Verblijfsrichtlijn 2004/38
ve11001725 - JV 2011/377
2011-07-14, ABRvS, 201009278/1/V3 [LJN: BR3771]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / EHRM arrest M.S.S. / Algemene informatie betrekken bij beoordeling / Prejudiciële vragen Court of Appeal / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
--- Deze zaak is ter zitting behandeld tegelijk met zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757)(*), waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan.
(*) In die zaak trof de President EHRM op 31 augustus 2011 (nr. 54000/11, ve11002060) de interim measure dat verzoekster (een HIV-besmette vrouw met een in Nederland geboren dochter die onder medische controle staat) gedurende de procedure bij het Hof niet mag worden uitgezet naar Italië.

ve11001727 - JV 2011/378
2011-07-15, ABRvS, 201005039/1/V2 [LJN: BR3779]
Asielaanvraag / Tegenwerping art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaam art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Proportionaliteit onthouden verblijfsvergunning / Beoordeling in asielprocedure / Geen beleidsregels vereist / Art. 8 EVRM / Bij belangenafweging geldt geen waterscheiding asiel-regulier
ve11001734 - JV 2011/379
2011-07-15, ABRvS, 201101530/1/V2 [LJN: BR3850]
Hoger beroep asiel / Termijnoverschrijding / Ontvankelijkheid / Art. 13 EVRM / Arrest Bahaddar / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Recht op een doeltreffende voorziening
ve11001736 - JV 2011/380
2011-07-15, ABRvS, 201102129/1/V2 [LJN: BR3774]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken documenten / Reisroute via Turkije / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Art. 83 Vw 2000 ziet niet op stukken opgesteld met het oog op procedure in rechte / In hoger beroep overgelegde rapportage leugendetectie onderzoek / Toetsingsmaatstaf afdoening in AC-procedure geldt ook voor afdoening in AA-procedure / Zorgvuldigheid
ve11001739 - JV 2011/381
2011-07-15, ABRvS, 201102770/1/V3 [LJN: BR3844]
Bewaring / Voldaan aan eerdere terugkeerverplichting door ongewenst verklaarde vreemdeling / Pas 6 dagen na bewaring terugkeerbesluit genomen / Art. 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Suriname / Schadevergoeding nihil
ve11001741 - JV 2011/382
2011-07-15, ABRvS, 201105819/1/V3 [LJN: BR3845]
Bewaring / Geen nieuw terugkeerbesluit vereist nu door vertrek naar België werking aan eerder besluit niet is ontvallen / Beoordeling onttrekkingsgevaar / Geen vaste woon- of verblijfplaats / Geen identiteitsdocument / Irak
ve11001792 - JV 2011/383
2011-07-15, ABRvS, 201105838/1/V1 [LJN: BR3851]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf EU-onderdaan / Ontvankelijkheid / Hogerberoepschrift zonder gronden / Geen nadere termijn indienen grieven / Art. 85 Vw 2000 / Geen strijd met Unierecht / HvJEU arrest Alassini / Gelijkwaardigheid / Doeltreffendheid
ve11001742 - JV 2011/384
2011-07-19, ABRvS, 201003863/1/V2 [LJN: BR3812]
Uitoefenen gezinsleven bij Nederlands kind / MVV-vereiste / Harheidsclausule / Art. 8 EVRM / Art. 3 Vierde Protocol EVRM / Belang kind / Betekenis overeengekomen omgangsregeling te formaliseren / Belangafweging / Gezinsleven aangevangen tijdens niet rechtmatig verblijf / Arrest Ciliz
ve11001796 - JV 2011/385
2011-07-20, ABRvS, 201010189/1/V1 [LJN: BR3825]
Verblijf als pleegkind / Mvv-vereiste / Hardheidsclausule / Geen verruiming van artikel 3.71 lid 2, onder k, Vb 2000
ve11001795 - JV 2011/386
2011-07-21, ABRvS, 201005001/1/V3 [LJN: BR3843]
Aanvraag verblijf 'medische noodsituatie' / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Hardheidsclausule / BMA-advies / Land van herkomst onbekend / Behandelmogelijkheid in Senegal / Rechtsgevolgen meeromvattende beschikking / Vergewisplicht m.b.t. daadwerkelijke verwijderbaarheid / Geen inzicht in behandeling na uitzetting / Motivering
ve11001791 - JV 2011/387
2011-07-25, ABRvS, 201007400/1/V2 [LJN: BR3852]
Niet voldoen griffierecht hoger beroep / Ontvankelijkheid / Intrekking bob / Art. 6:19 lid 1 Awb / Doorwerking ontvankelijkheidsgebrek in beroep van rechtswege
ve11001794 - JV 2011/388
2011-07-26, ABRvS, 201104394/1/V3 [LJN: BR3848]
Bewaring / Gebruik handboeien bij transport na opleggen bewaring / Ambtsinstructie niet van toepassing / Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen stelt geen nadere eisen / Onttrekkingsgevaar / Marokko / Voortvarendheid
ve11001843 - JV 2011/389
2011-07-29, ABRvS, 201105946/1/V3 [LJN: BR4438]
Bewaring / China / Zicht op uitzetting / LP / Voortduring intensieve contacten Chinese autoriteiten / Medewerkingsplicht
ve11001804 - JV 2011/390
2011-08-01, ABRvS, 201105526/1/V3 [LJN: BR4435]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Memorandum of Understanding / Laissez-passer / Meewerkplicht / Guinee
ve11001837 - JV 2011/391
2011-08-09, Vz ABRvS, 201108181/3/V4 [LJN: BR5038]
Vovo / Bewaring / Hoger beroep / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Rechtsgeldigheid regeling art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing)
--- Het hoger beroep wordt op 14 september door de Afdeling op zitting behandeld.
--- Nieuwsbericht met meer informatie over de recente jurisprudentie m.b.t. het MTV.

ve11001848 - JV 2011/392
2011-08-10, ABRvS, 201102634/1/V6 [LJN: BR4656]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Stage / Senegal / Matiging boete met 75% / Evenredigheidsbeginsel
ve11001830 - JV 2011/393 noot P.E. Minderhoud
2011-07-15, CRvB, 08/6595 AKW enz. [LJN: BR1905]
Kinderbijslag / Art. 6 lid 2 AKW / Rechtmatig verblijf / Koppelingswet / Zodanige band met Nederland dat als ingezetene beschouwd / Zorgplicht Staat / Art. 8 EVRM / Rechten van kinderen / IVRK
ve11001745 - JV 2011/394
2011-07-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 10/33122 [LJN: BR4528]
Asielaanvraag / Art. 3 lid 2 Dublinverordening / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Opvang en begeleiding AMV's / Medische omstandigheden / Art. 3 EVRM
--- De MvI&A heeft hoger beroep ingesteld.
--- Zie over Dublinoverdrachten aan Italië in het licht van het arrest M.S.S. ook ABRvS 14 juli 2011, 201009278/1/V3, (JV 2011/377, ve11001725), en de zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757) waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan, nadat deze gezamenlijk op zitting waren behandeld.

ve11001789 - JV 2011/395
2011-07-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/19357 [LJN: BR3377]
Bewaring / Suriname / Zicht op uitzetting / Lopend onderzoek Centraal Bureau voor Burgerzaken / Geen aanknopingspunten voor afwijzing LP-aanvraag of noodpaspoort / Voortvarendheid / Memorandum of Understanding 2008
ve11001776 - JV 2011/396
2011-07-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/29031 [LJN: BR3482]
Intrekking asielvergunning / Irak / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Ongedocumenteerd / Geen positieve overtuigingskracht asielrelaas / Art. 4 lid 5 en art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 23 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85 / Geen expliciete ex tunc toetsing in voornemen / Onvoldoende motivering gelet op motivering Verdonk in 2007 bij instelling categoriale bescherming
ve11001707 - JV 2011/397
2011-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/42683 [LJN: BR2460]
Intrekking asielvergunning / Rusland / Verplaatsing hoofdverblijf naar derde land / Art. 11 Definitierichtlijn 2004/83 / Geen vertrek buiten haar wil / Werkingssfeer art. 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Begrip 'gezin' / Gezinsband / Motivering
ve11001852 - JV 2011/398
2011-07-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/396 [LJN: BR4707]
Leges / Mvv-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Marokko / Punt 13 considerans Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Doorzichtigheid en billijkheid legesheffing / Motivering
ve11001708 - JV 2011/399
2011-07-19, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/20079 [LJN: BR2455]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Ronselpraktijken Madrassa / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 10 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen ambtshalve vergunningverlening “verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling” / Frustratie onderzoek naar opvangmogelijkheden / Motivering / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001775 - JV 2011/400
2011-06-08, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/18288 [LJN: BR3460]
Vovo / Terugkeerbesluit / Spoedeisend belang / Art. 3 lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vertrektermijn / Geen wettelijke criteria voor 'risico op onderduiken' / Art. 62 Vw 2000 / Alsnog gunnen redelijke termijn / Ghana
ve11001705 - JV 2011/401 noot P.J. Krop
2011-07-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/21417 [LJN: BR2786]
Wav / TWV / Seizoensarbeid in tuinbouw / Vovo / Prioriteitgenietend aanbod / Voldoende wervingsinspanningen / Standstillbepaling art. 14 Toetredingsverdragen Bulgarije en Roemenië / Zorgvuldigheid / Motivering / Vertrouwensbeginsel / Belangenafweging
--- Op 22 juli werden gelijkluidende uitspraken gedaan in drie andere zaken: ve11001702, ve11001703, ve11001704.
--- Zie ook bijdragen op blog Publiekrecht & Politiek:
9 mei 2011, Help de aardbeienteler verzuipt; 17 juni 2011, Kamp lapt recht aan zijn laars; 23 juli 2011, Bestuursrechter haalt stevig uit naar minister Kamp.
--- ve11001996: Antwoorden van 22 augustus 2011 op Kamervragen.

[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 11 verschenen

19/08/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 11 van 19 augustus 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001345 - JV 2011/331 nt. S.K. van Walsum
2011-06-14, EHRM, 38058/09 (Osman - Denemarken)
Gezinsleven / Privé-leven / Art. 8 EVRM / Inmenging / Positieve verplichting / Somalische dochter voor twee jaar tegen haar wil naar grootmoeder in Kenia gestuurd / Wijziging Deens beleid / Proportionaliteit / Belangenafweging / Mensenhandel / Gedwongen tewerkstelling
--- Met deze uitspraak brengt het EHRM de jurisprudentie over het recht op voortgezet verblijf weer een stap verder, aldus Van Walsum. Tevens wijst zij er op hoe het Aire Centre (persbericht) de belangen van het kind vooropstelde, met de stelling dat de ouders, door Sahro naar Kenia te sturen en voor haar grootmoeder te laten zorgen, zich schuldig hebben gemaakt aan gedwongen tewerkstelling en mensenhandel. Het EHRM lijkt te waarschuwen tegen een benadering die te weinig acht zou slaan op de bescherming die ook ouders ontlenen aan art. 8 EVRM.

ve11001541 - JV 2011/332 nt. H. Battjes en C.H. Slingenberg
2011-06-28, EHRM, 8319/07, 11449/07 (Sufi en Elmi - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Somalië / Mogadishu / Openbare orde / Art. 3 EVRM / Verslechterde veiligheidssituatie / Vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal-Somalië / Alleen bescherming voor iemand met relaties/banden op hoog niveau / Reizen via een door al-Shabaab gecontroleerd gebied / Afgooye corridor en Dadaab kampen
--- Battjes en Slingenberg bespreken de implicaties voor het Nederlandse asielrecht en concentreren zich met name op twee aspecten die ook voor niet-Somalische zaken van groot belang zijn. Ten eerste de risico-inschatting: het Hof formuleert criteria wanneer sprake is van reëel risico voor eenieder (algemeen risico) ten gevolge van geweld. Verder laat het Hof zich uit over de voorwaarden voor het tegenwerpen van een vluchtalternatief, waaronder de vraag wanneer slechte sociaal-economische omstandigheden aan uitzetting in de weg kunnen staan.
ve11001350 - JV 2011/333 nt. H. Oosterom-Staples
2011-06-16, HvJEU, C-484/07 (Pehlivan)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 7 Besluit 1/80 / Kind Turkse werknemer dat meer dan drie jaar met hem heeft samengewoond maar in die periode een huwelijk aangaat / Achterhouden gegevens
--- Nu met het door het Hof gegeven antwoord op de geherformuleerde eerste vraag van de VK Roermond (JV 2008/23, ve07002118) de tweede vraag over het met terugwerkende kracht ter discussie kunnen stellen van rechten niet meer werd beantwoord, gaat Oosterom-Staples uitvoerig in op de vraagpunten m.b.t. intrekking van een vergunning met terugwerkende kracht, misbruik en fraude en betrekt daarbij o.a. VK Rotterdam (mk) 26 mei 2011 (ve11001234), de conclusie van A-G Sharpston in de zaak Ünal (ve11001752) en de richtsnoeren van de Europese Commissie voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38 (ve09000943). 
ve11001580 - JV 2011/334
2011-06-06, ABRvS, 201012200/1/V1 [LJN: BQ7866]
Verlenging verblijf medische noodsituatie / Deskundigheid vertrouwensartsen / Vergewisplicht / Bronnen BMA niet bekend / Vreemdeling niet in gelegenheid gesteld om te reageren op aanvullend advies / Zorgvuldigheid / Horen in bezwaar
ve11001493 - JV 2011/335
2011-06-09, ABRvS, 201006371/1/V2 [LJN: BQ8488]
Asielaanvraag / Somalië / Shabelle Hoose / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Niet-Somali minderheidsgroep Tumal / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Motivering / Geen categoriale bescherming
ve11001492 - JV 2011/336
2011-06-09, ABRvS, 201010753/1/V2 [LJN: BQ7947]
Asielaanvraag / Somalië / Wijze van uitzetting maakt geen deel uit van besluit tot afwijzing aanvraag / Situatie Mogadishu ten onrechte bij beoordeling betrokken / Rechtsgevolgen in stand laten
ve11001491 - JV 2011/337
2011-06-14, ABRvS, 201103121/1/V3 [LJN: BQ8493]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gronden / Verdenking winkeldiefstal / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Arrest Kadzoev
ve11001536 - JV 2011/338
2011-06-16, ABRvS, 201010430/1/V1 [LJN: BQ9503]
Verblijf bij pleegouders / MVV-vereiste / Angola / Art. 8 EVRM / Onvoldoende terughoudende toets door zelfstandige belangenafweging / Geen positieve verplichting / Opvang bij biologische moeder of opvanghuis / Art. 3 IVRK / Hardheidsclausule
ve11001518 - JV 2011/339
2011-06-16, ABRvS, 201102860/1/V3
Verzoek om herziening / 14-brief / Schrijnendheid / 'Perioden van rechtmatig of quasi-rechtmatig verblijf' vóór brief aan TK van 21 februar 2007 niet ruimer uitgelegd
ve11001561 - JV 2011/340
2011-06-29, ABRvS, 201007132/1/H2 [LJN: BQ9674]
Verzoek om schadevergoeding / Mededelingen waardoor autoriteiten Liberia op de hoogte zouden zijn geraakt van asielaanvraag / Andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Volmacht / Art. 70 lid 1 Vw 2000 niet van toepassing
ve11001589 - JV 2011/341
2011-06-29, ABRvS, 201011590/1/V1
Beëindiging opvang en locatieverbod na intrekking vrijheidsbeperkende maatregel / Geboden opvang niet o.g.v. wettelijk regeling / Bieden opvang en aanzegging niet betreden COA locatie feitelijke handelingen / Vzr onbevoegd van beroep kennis te nemen
ve11001539 - JV 2011/342
2011-06-29, ABRvS, 201011864/1/V6 [LJN: BQ9693]
RWN / Naturalisatie / Ontheffing naturalisatietoets / Medisch advies niet deugdelijk opgesteld
ve11001559 - JV 2011/343 nt. C.H. Slingenberg
2011-06-29, ABRvS, 201104031/1/V3
Bewaring (grensdetentie) / Nigeria / Weigering toegang / Opvangrichtlijn 2003/9 niet van toepassing want niet als asielzoeker aan te merken die op het grondgebied mag verblijven / Niet hoeven volstaan met lichter middel / Grensbewakingsbelang / Geen zeer bijzonder geval
--- Slingenberg vindt de conclusie van Afdeling dat de Opvangrichtlijn niet van toepassing is op asielzoekers aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd niet overtuigend. Zij is van mening dat de Opvangrichtlijn van toepassing op alle asielzoekers die in afwachting zijn van een eerste beslissing op hun asielverzoek. 

ve11001625 - JV 2011/344
2011-07-01, ABRvS, 201012568/1/V1 [LJN: BR1246]
Asielaanvraag / Nigeria / Ambtsbericht / Onmogelijkheid zich te onttrekken aan besnijdenis niet aannemelijk / Motivering
ve11001626 JV 2011/345
2011-07-04, ABRvS, 201100636/1/V3 [LJN: BR1251]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ambtshalve aanvullen rechtsgronden / Zicht op uitzetting naar Marokko / Ernstige medische problemen
ve11001627 - JV 2011/346
2011-07-04, ABRvS, 201103855/1/V2 [LJN: BR1257]
Niet betaling griffiegeld / Beperkte financiële middelen / Arbeid in detentie / Recht op toegang rechter / Schending art. 47 Handvest grondrechten EU
ve11001616 - JV 2011/347 nt. T. de Lange
2011-07-06, ABRvS, 200900248/1-A/V6 (Olbek) [LJN: BR0521]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Art. 1 lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Beoordelingscriteria / Polen / Evenredigheidsbeginsel
--- Na het HvJEU arrest Vicoplus e.a. (JV 2011/172, ve11000341) was het aan de ABRvS om na te gaan of in de voorliggende zaak (en twee andere) sprake was van dienstverlening als bedoeld in art. 1, lid 3 sub c Detacheringsrichtlijn (ve03001596): detachering waarbij verplaatsing van werknemers naar Nederland het doel op zich is. Dat is het geval, aldus de Afdeling. De Lange wijst o.a. op de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties, zoals de ongelijke behandeling van Poolse uitzendkrachten gelet op de artt. 45 en 46 ABU-CAO (versie maart 2011).
De ABRvS kwam op 6 juli tot eenzelfde oordeel in de zaak Vicoplus (ve11001615). In de derde zaak (B.A.M. Vermeer) moet nog uitspraak worden gedaan.

ve11001684 - JV 2011/348
2011-07-07, ABRvS, 201100558/1/V3 [LJN: BR2073]
Bewaring / Gronden / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Detentiegeschiktheid
ve11001672 - JV 2011/349
2011-07-08, ABRvS, 201102271/1/V3 [LJN: BR2100]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Enigszins terughoudende toets / Ontwijken terugkeer- of verwijderingsprocedure / Gebruik van alias / Gedrag in recente verleden doet afbreuk aan geloofwaardigheid huidige intentie Nederland te verlaten / Wit-Rusland
ve11001685 - JV 2011/350
2011-07-12, ABRvS, 201004824/1/V3 [LJN: BR2048]
Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / (Bewijs) domein verweerder / Aanvaarding transactieaanbod / Openbare orde / Arrest Toprak en Oguz / Aanscherping regelgeving na eerdere versoepeling / Enige tijd voor aanpassing regelgeving
ve11001680 - JV 2011/351
2011-07-13, ABRvS, 201102857/1/V3 [LJN: BR2114]
Bewaring / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Formulier HV28 Terugkeerbesluit bevat in Terugkeerrichtlijn 2008/115 vereiste administratieve vaststelling / Gesloten rechtsmiddelenstelsel / Afzonderlijke rechtsgang beoordeling wettelijke grondslag terugkeerbesluit
ve11001676 - JV 2011/352
2011-07-13, ABRvS, 201103206/1/V3 [LJN: BR2122]
Verzoek tot overname of terugname o.g.v. Dublinverordening 343/2003 geen terugkeer i.d.z.v. Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Eigen verklaring over asielaanvraag in België is concreet aanknopingspunt voor mogelijke overdracht / Richtlijn niet van toepassing
ve11001674 - JV 2011/353
2011-07-13, ABRvS, 201104863/1/V3 [LJN: BR2059]
Bewaring / Staandehouden / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Ervaringsgegevens îllegaIe arbeid in huishouding / Busproject / Ghana / Schadevergoeding
--- Zie over het ‘busproject’ ook VK Amsterdam 17 februari 2011 (JV 2011/168, ve11000490)
ve11001645 - JV 2011/354
2011-06-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/22843 [LJN: BR0695]
Arbeid als zelfstandige / Voorwaarden voor toelating / Meestbegunstigingsclausule in Nederlands-Japans handelsverdrag / Meestbegunstigde bepalingen van Nederlands-Zwitsers Traktaat en Additioneel protocol toepassen / Voldoende middelen van bestaan / Ingangsdatum verblijfsvergunning
--- De MvI&A heeft hoger beroep ingesteld en de Vz ABRvS heeft op 2 augustus 2011 ({rvs=201107973/2/V1}) het vovo-verzoek om geen uitvoering te hoeven geven aan de beslissing van de rechtbank toegewezen. Zie over het Japans Handelsverdrag ook ABRvS 8 augustus 2008 (JV 2008/366, ve08001393) en 19 april 2010 (JV 2010/242, ve10000605) en WBV 2010/5 van 12 maart 2010 (ve10000491).
ve11001661 - JV 2011/355
2011-06-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 08/23890 [LJN: BR0698]
Ongewenstverklaring / Pakistan / Strafrechtelijke veroordeling in Spanje / Terrorisme bestrijding / Nationale veiligheid / Individueel ambtsbericht AIVD niet inzichtelijk / Zorgvuldige voorbereiding / Inzage onderliggende stukken / Art. 3 EVRM / Art. 8 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001547 - JV 2011/356
2011-06-28, Vk Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/27914
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Recht op vrij verkeer niet alleen voor "permanente" werknemers, maar ook voor grensarbeiders / Art. 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Binnen reikwijdte art. 8.7 Vb 2000 / Peru
ve11001642 - JV 2011/357
2011-06-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/09595 [LJN: BR0696]
MVV-aanvraag / Tarief leges gezinshereniging / Berekening kostprijs / Evenredig en billijk / Ghana
ve11001588 - JV 2011/358
2011-04-28, Vzr Rb 's-Hertogenbosch (Civiel), 226479 / KG ZA 11-108
Kort Geding / Au-pair bemiddelingsbureau / Opzegging deelname aan "Proeftuin" i.h.k.v. invoering Wet modern migratiebeleid / Vordering deelname afgewezen
ve11001487 - 2011/359
2011-05-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/27761 [LJN: BQ8146]
MVV-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Gezinsvorming / Turkije / Vermoeden schijnhuwelijk / Beoordeling duurzame en exclusieve relatie is onjuist toetsingskader / Art. 16 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 niet geïmplementeerd
ve11001499 - JV 2011/360
2011-05-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/44848 [LJN: BQ7543]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Nova / Ne bis in idem / Homoseksuele geaardheid / Art. 3 EVRM / Rapport HRW / Ambtsbericht / Geslaagde Bahaddar-toets
ve11001485 - JV 2011/361
2011-05-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/7551 [LJN: BQ8286]
MVV-aanvraag / Verblijf bij echtgenote / Marokko / Strafrechtelijke veroordeling wegens bedreiging / Openbare orde / Toepasselijk beleid / Kwalificatie geweldsmisdrijf / Motivering
ve11001481 - JV 2011/362
2011-05-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/40491 [LJN: BQ8469]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Nova / Hazara uit Uruzgan / Bekering tot Christendom / Dubbele kwetsbaarheid / Beperkte individuele indicaties / Minderheidsgroep / Art. 3 EVRM / Continuïteitsvereiste ten onrechte tegengeworpen
ve11001512 - JV 2011/363
2011-05-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/24965 [LJN: BQ9101]
Asielaanvraag / Kameroen / Homoseksuele geaardheid / Nieuw asielmotief / Art. 83 Vw 2000 / AMV / AC Schiphol / Geen rekening gehouden kwetsbare positie minderjarige bij horen / Zorgvuldigheid / Rechtstreekse toetsing aan art. 17 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85
ve11001488 - JV 2011/364
2011-05-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/14948 [LJN: BQ7544]
Bewaring / Libië / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen concrete toelichting bij gronden / HvJEU-arrest El Dridi / Individuele toetsing / Schadevergoeding
ve11001486 - JV 2011/365
2011-05-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/44949 [LJN: BQ8188]
Herhaalde asielaanvraag / Iran / Intrekking Dublinclaimverzoek bij Griekenland / Toetsen als ware het een eerste aanvraag / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Bekering tot Christendom / Geen bekeringsactiviteiten / Art. 10 Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 9 en 3 EVRM / Bijwonen kerkdiensten niet mogelijk / 'Nieuwe kerken' / Niet verlangen dat personen hun religie verborgen houden / Art. 3.37 lid 1 onder b VV 2000
ve11001516 - JV 2011/366
2011-06-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/43545 [LJN: BQ9083]
Visum kort verblijf voor familiebezoek / Sri Lanka / Vestigingsgevaar / Economische en sociale binding / Ten onrechte niet gereageerd op aanbod om afzonderlijk te reizen / Horen in bezwaar / Motivering
ve11001643 - JV 2011/367
2011-07-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/19898 [LJN: BR0677]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Voldaan aan vereisten art. 4.17a Vb 2000 / Waarborgen arrest Melki en Abdeli / Hetzelfde effect als grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Schadevergoeding
ve11001480 - JV 2011/368
2011-04-06, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/9363 [LJN: BQ8459]
MVV-aanvraag / Vovo / Guinee / DNA-onderzoek onmogelijk door fout verweerder / Gelegenheid om opnieuw DNA-materiaal af te staan is onvoldoende herstel / Veroordeling tot vergoeding reis- en verblijfskosten Mali / Dwangsom
ve11001692 - JV 2011/369
2011-06-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/16072, 11/16071 [LJN: BQ9906]
Asielaanvraag / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Niet getoetst of verzoeker verdragsvluchteling is / Art. 1A Vluchtelingenverdrag / Strafbaarstelling homoseksualiteit in Oeganda / Beoordeling vrees voor discriminatie is (andere) zwaardere toetsingsmaatstaf dan vrees voor (strafrechtelijke) vervolging / Art. 9 lid 2 sub c Definitierichtlijn 2004/83
ve11001634 - JV 2011/370
2011-07-05, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/20243, 11/20241 [LJN: BR1337]
Geen verplichting aanbieden medisch onderzoek in geval van herhaalde asielaanvraag / Art. 3.109 lid 5 Vb 2000 / Afghanistan
[WV]

CRvB: Verplichte inburgering Turkse burgers i.s.m. associatierecht

16/08/2011

Nieuwsbericht

De verplichting om in te burgeren voor Turkse staatsburgers is in strijd met het tussen Turkije en de Europese Unie geldende associatierecht en de daaraan door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven uitleg.

De Centrale Raad van Beroep komt tot dit oordeel in de uitspraak van 16 augustus 2011 (ve11001909) naar aanleiding van de hoger beroepen van de Colleges van BenW van de gemeenten Roermond, Rotterdam en Vlaardingen tegen uitspraken van de
Rb Rotterdam (mk) 12 augustus 2010, AWB 09/3814 (ve10001201),
Rb Rotterdam (mk) 12 augustus 2010, AWB 08/4934 WIB (JV 2010/367, ve10001204) en
Rb Roermond (mk) 15 oktober 2010, 10/332 en 10/333 (ve10001816).
In hoger beroep was aan de orde of de rechtbanken terecht hebben geoordeeld dat Turkse staatsburgers die rechtmatig en met een niet tijdelijk verblijfsdoel in Nederland verblijven, niet inburgeringsplichtig zijn op grond van de Wet inburgering (Wi, Stb. 2006, 625, ve06001684), omdat het associatierecht zich tegen de inburgeringsplicht verzet.
In de op 1 januari 2007 in werking getreden Wi is onder meer neergelegd dat aan de inburgeringsplichtige die niet binnen de voorgeschreven termijn het inburgeringsexamen heeft behaald, een - bestuurlijke - boete wordt opgelegd. Verder worden in art. 16a lid 1 en art. 21 lid 1, onder k, Vw 2000 verblijfsrechtelijke gevolgen verbonden aan het niet behalen van het inburgeringsexamen.
De vraag was of deze gevolgen 'nieuwe beperkingen of belemmeringen' zijn in strijd met de standstill-bepalingen in het associatierecht en of sprake is van strijd met de verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers.
Het associatierecht (ve02000040; EN) van de Europese Unie (EU) met Turkije is neergelegd in de Associatieovereenkomst EEG-Turkije van 12 september 1963, het Aanvullend Protocol van 23 november 1970 en in besluiten van de Associatieraad EEG-Turkije waaronder Besluit 1/80 van 19 september 1980 (ve06000251; NL).
Standstillbepalingen

De CRvB oordeelt dat uit de rechtspraak van het HvJEU geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat de in de Wi neergelegde inburgeringsplicht voor Turkse staatsburgers die een beroep kunnen doen op art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol dan wel op de artt 6, 7 of 13 Besluit 1/80, in strijd is met die artikelen (in elk geval) voor zover het de hiervoor weergegeven gevolgen van de inburgeringsplicht betreft. Dat de inburgeringsplicht (ook) voor Turkse staatsburgers positieve effecten kan hebben voor hun integratie in de Nederlandse samenleving, kan niet leiden tot het oordeel dat de uit het associatierecht voor de lidstaten van de EU voortvloeiende juridische verplichtingen niet meer gelden.
De volgende overwegingen leiden de Raad tot dit oordeel
-   Het maakt geen verschil of Turkse staatsburgers zich op art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol dan wel op de artt. 6, 7 of 13 Besluit 1/80 kunnen beroepen. Voor allen geldt een standstill-bepaling met dezelfde strekking: gunstige voorwaarden te scheppen voor de geleidelijke invoering van het vrije verkeer van werknemers, het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting, door de nationale autoriteiten te verbieden nieuwe belemmeringen voor die vrijheden op te werpen, teneinde de geleidelijke verwezenlijking van die vrijheden tussen de lidstaten van - thans - de EU en de Republiek Turkije niet te bemoeilijken.
[arrest Abatay e.a. en Sahin 21 oktober 2003 (JV 2004/2, ve03001582); arrest Sahin 17 september 2009 (JV 2009/402, ve09001278); arrest Metin Bozkurt 22 december 2010 (JV 2011/69, ve11000022)]
-   De standstill-bepalingen hebben rechtstreekse werking.
[arrest Hava Genc 4 februari 2010 (JV 2010/121, ve10000204); arrest Abatay e.a. en Sahin; arrest Metin Bozkurt]

-   Het uit het associatierecht voortvloeiende recht tot het verrichten van arbeid impliceert een daarmee samenhangend recht van verblijf en bij een nieuwe regeling zijn niet uitsluitend de gevolgen voor het feitelijke recht van verblijf (juridische status of de juridische titel van het verblijf) van belang, maar ook de vraag of een regeling gevolgen kan hebben voor de verblijfsrechtelijke positie of de verblijfsrechtelijke situatie (uitoefening van het recht van verblijf).
[arrest Dogan 7 juli 2005 (JV 2005/340; ve05001233); arrest Toprak en Oguz 9 december 2010 (JV 2011/70, ve10002230; arrest Tum en Dari 29 september 2007 (JV 2007/494, ve07001703); arrest Hava Genc; arrest Sahin]

-   Het HvJEU past de standstill-bepalingen zoveel mogelijk toe in het licht van het recht van de EU, in het bijzonder het recht op vrij verkeer van EU-burgers/EU-werknemers binnen de EU.
[arrest Toprak en Oguz; arrest Hava Genc]

-   De inburgeringsplicht geldt niet voor EU-burgers, zodat aan de vraag naar de (on)evenredigheid van de nieuwe beperkingen niet wordt toegekomen.
[arrest Soysal en Savatli 19 februari 2009 (JV 2009/144, ve09000248); arrest Sahin]
Verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers

Ook oordeelt de CRvB dat sprake is van strijd met de verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers ingevolge art. 9 Associatieovereenkomst en art. 10 lid 1 Besluit 1/80. De verschillende behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers kan niet worden gerechtvaardigd op grond van de omstandigheid dat Turkse staatsburgers niet op even volledige wijze als EU-burgers in aanmerking komen voor het vrije verkeer van werknemers, de vrije vestiging of het vrije verrichten van diensten binnen de EU.
[arrest Commissie/Nederland 29 april 2010 (JV 2010/237, ve10000639)]
Acte éclairé

De CRvB oordeelt tevens dat er sprake is van een acte éclairé (de betrokken bepalingen zijn reeds door het HvJEU uitgelegd), zodat er geen grond is voor het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU.
Wanneer bezwaar tegen inburgeringsplicht mogelijk?
Ambtshalve overweegt de CRvB nog, ook in aanvulling op haar uitspraak van 16 september 2009 ({LJN=BJ9229}) over besluiten i.h.k.v. de Wi, dat uit de MvT bij de Wi (TK 30308, 3, p. 17; ve05001625) is af te leiden dat de wetgever een stelsel voor ogen heeft gehad waarin het oordeel dat een vreemdeling inburgeringsplichtig is, besloten ligt in elk besluit op grond van de Wi of enige andere wet dat is gericht op een rechtsgevolg voor het tot stand brengen waarvan de inburgeringsplicht van de betrokken vreemdeling een (toepassings)voorwaarde is.
Dit betekent dat het College van BenW Rotterdam ten onrechte heeft gesteld dat de inburgeringsplicht van de betrokken vreemdeling in rechte vaststaat en dat de Rb Rotterdam (JV 2010/367, ve10001204) terecht heeft geoordeeld dat de vreemdeling i.h.k.v. het bezwaar tegen het besluit waarbij de inburgeringsvoorziening is vastgesteld ook de inburgeringsplicht aan de orde kon stellen. [WV]
Zie ook:
Nieuwsbericht CRvB.
Trouw ANP/Redactie 16-08-2011, waar o.a. gemeld wordt dat PVV Kamerlid Joram van Klaveren minister Donner gaat vragen hoe hij ervoor gaat zorgen dat Turken toch onder de inburgeringsplicht blijven vallen.
Nieuwsbericht MvBZK 16-08-2011: Inburgeren is en blijft belangrijk
Nieuwsbrief Inburgering Jaargang 2011, Nummer 36, 17 augustus 2011
NRC 18-08-2011: PvdA wil leerplicht voor Turkse immigranten
ve11002156: Informariebrief MvBZK van 7 september 2011 aan gemeenten: o.a. behaald hebben inburgeringsexamen geen vereiste meer bij aanvragen 'voortgezet verblijf' en 'verblijf voor onbepaalde tijd'.
ve11002269: Brief MvBZK van 23 september 2011 aan de TK: basisexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen niet meer verplicht.
Nieuwsbericht MigratieWeb 24 september 2011: Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000.
Nieuwsbericht IND 26 oktober 2011: Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011.

Uitspraak Vz ABRvS over rechtmatigheid MTV-controle

10/08/2011

Nieuwsbericht

De Voorzitter ABRvS heeft op 9 augustus 2011 bepaald dat de MvI&A geen uitvoering hoeft te geven aan een gegrond verklaard beroep tegen een inbewaringstelling volgend op een staandehouding bij een onrechtmatig geachte controle i.h.k.v. het Mobiel Toezicht Vreemdelingen.
Het hoger beroep wordt op 14 september op zitting behandeld.

De MvI&A verzocht de Vz te bepalen dat hij, in afwachting van de uitspraak op het door hem ingestelde hoger beroep tegen een uitspraak van de VK Roermond van 27 juli 2011, AWB 11/23273 (ng), geen uitvoering hoeft te geven aan die uitspraak en dus de bewaring niet hoeft op te heffen.
De Vz overwoog in zijn uitspraak op dat verzoek (ve11001837) dat uit r.o. 75 van het arrest van het HvJEU in de zaak Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, kan worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole.
In de omstandigheid dat in art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden is, anders dan de rechtbank overwoog, dan ook geen grond gelegen voor het oordeel dat art. 4.17a Vb 2000 niet aan de eisen van het arrest zou voldoen (en dus in strijd zou zijn met de vereisten van art. 21, sub a, Schengengrenscode (ve06000691)).
De Vz heeft het verzoek van de MvI&A toegewezen maar deed, anders dan de minister had gevraagd, geen uitspraak op het ingestelde hoger beroep. De Vz vindt dat een meervoudige kamer van de Afdeling moet beslissen over fundamenteel-juridische vragen, die het toezicht op vreemdelingen in de kern raken. De Vz overwoog wel dat de minister het oordeel van de Vz kan beschouwen als enige steun van rechterlijke zijde om het vreemdelingentoezicht op de gekozen wijze op basis van de vastgestelde voorschriften, maar overigens geheel voor eigen verantwoordelijkheid, te continueren, in afwachting van de beslissing van de bodemrechter.
Andere / eerdere uitspraken van Vreemdelingenkamers
De VK Roermond oordeelde ook reeds in eerdere uitspraken dat MTV-controles uitgevoerd o.g.v. het nieuwe art. 4.17a Vb 2000 onrechtmatig waren: 4 juli (ve11001599, ve11001643, ve11001647) en 6 juli 2011 (ve11001639). In al deze zaken stelde de MvI&A ook hoger beroep in.
Ook de VK Maastricht (mk) kwam tot dat oordeel op 28 juni 2011 (ve11001728) alsmede de VK Zutphen op 30 juni 2011 (ve11001581; geen hoger beroep ingesteld). In deze twee uitspraken speelde tevens dat, los van de vraag of art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan de in het arrest Melki en Abdeli verlangde waarborgen, de staandehouding onrechtmatig is nu de processen verbaal niet inzichtelijk maken dat is voldaan aan de bij art. 4.17a Vb 2000 gestelde eisen.
De VK Zwolle overwoog in een uitspraak van 21 juni 2011 (ve11001755), evenals de Vz ABRvS, dat r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, en stelde vervolgens vast dat de vereisten van art. 21, sub a, SCG zijn neergelegd in art. 4.17a Vb 2000 en verwees in het bijzonder naar lid 2 van 4.17a. Nu eiser niet had gesteld, en de rechtbank ook geen grond zag om te oordelen, dat het Vb 2000 op dit punt in strijd is met de SCG, beoordeelde de rechtbank hetgeen eiser aanvoerde in het licht van art. 4.17a. Nu eiser zijn betoog niet met feitelijke informatie had onderbouwd was er geen grond voor het oordeel dat de controle in strijd was met art. 21, sub a, SCG.
Strafzaken
De vraag of een MTV-controle rechtmatig was, is ook van belang in strafzaken.
Op 4 juli 2011 (ve11001613) oordeelde het Gerechtshof te Den Bosch in een uitvoerig gemotiveerd arrest dat het bewijs verkregen na een staandehouding i.h.k.v. een (bestuursrechtelijk) onrechtmatig geachte MTV-controle (onder de regelgeving zoals die gold tot 1 juni 2011) van de bewijsvoering in strafzaken uitgesloten moet worden.
Zie ook Gerechtshof Leeuwarden 21 juni 2011 (ve11001805).
Het OM heeft tegen beide arresten cassatieberoep ingesteld.
Sinds op 1 juni 2011 art. 4.17a Vb 2000 in werking is getreden is de rechtmatigheid van de MTV-controle al in meerdere strafrechtelijke procedures aan de orde gekomen.
Zie met name een aantal uitspraken van de Politierechter te Arnhem op 6 juli 2011 ( ve11001761, ve11001762, ve11001763), waar geconcludeerd werd dat sprake was van een staandehouding i.h.k.v een onrechtmatige MTV-controle, hetgeen leidde tot bewijsuitsluiting. Het OM heeft in al deze zaken hoger beroep ingesteld.
De rechter-commissaris van de Rb Maastricht wees op 14 juli 2011 (ve11001764) een vordering inbewaringstelling af. De RC deelde de conclusie van de VK Roermond 4 juli 2011 (ve11001647). De MTV-controle en de daarop gevolgde staandehouding werden als onrechtmatig gekenmerkt en dat stempel drukt eveneens op de inverzekeringstelling, aangezien zonder die controle geen vals document zou zijn opgedoken en dus ook geen verdenking ex artt. 231 en 416 Sr.
Dit leidde op 20 juli tot Kamervragen waarop de MvI&A op 12 september 2011 antwoorde (ve11002174). [WV]
Zie ook:
ve11001263: Advies ACVZ 21 maart 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000
ve11001260: Ontwerpbesluit 19 april 2011 wijziging Vb 2000
ve11001262: Advies RvS 20 mei 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000 + en Nader rapport