Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

HvJEU over gevolgen schending rechten verdediging bij bewaring

12/09/2013

Nieuwsbericht

De niet-eerbiediging van de rechten van verdediging bij verlenging van de bewaring van een persoon die illegaal verblijft, met het oog op diens verwijdering, leidt niet automatisch tot opheffing van de bewaring.

De nationale rechter moet nagaan of degene die de schending aanvoert ook daadwerkelijk de mogelijkheid is ontnomen om zich zodanig te verweren dat de administratieve procedure een andere afloop had kunnen hebben.
Aldus oordeelde het HvJEU in het arrest van 10 september 2013 (ve13001798) in antwoord op vragen die deABRvS op 5 juli 2013 (ve13001372) stelde.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 12 verschenen

06/09/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 12 van 6 september 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001319 - JV 2013/301 noot H. Battjes
2013-06-27, EHRM, 66523/10 (S.A. - Zweden)
Uitzetting / Acht zaken / Eerwraak / Christenen / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Vestigingsalternatief in andere regios in Irak
--- Battjes bespreekt in deze eerwraak zaak de mogelijkheid van bescherming van de autoriteiten en het binnenlands vestigingsalternatief in het licht van art. 7 en 8 Definitierichtlijn.
ve13001543 - JV 2013/302
2013-07-30, EHRM, 948/12 (Berisha - Zwitserland),
Uitzetting / Kosovo / Openbare orde / Gezinsleven, inmenging / Art. 3 en 8 EVRM / Gezinshereniging minderjarige kinderen
ve13000927 - JV 2013/303 noot M.A.G. Reurs
2013-03-29, ABRvS, 201111699/1/V1 [LJN: BZ8692]
MVV / Medische behandeling / Psychische problemen / Azerbeidzjan / Vertegenwoordiging in Turkije verantwoordelijk i.p.v. vertegenwoordiging in Georgië / Medisch advies / Vergewisplicht
--- Reurs neemt drie kwesties onder de loep. Medische behandeling dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, effectiviteitvereiste BMA-advies en de vergewisplicht m.b.t. gegarandeerde behandeling bij uitzetting.
ve13001471 - JV 2013/304
2013-05-17, ABRvS, 201205543/1/V4 en 201205540/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:CA0622]
Asielaanvraag / Iran / Dublinverordening / Italië / Oostenrijk / Humanitaire clausule / Toetsmoment / Inreis familie in derde EU-land na Dublinafwijzing hoeft niet te worden betrokken
ve13001237 - JV 2013/305 noot H. Oosterom-Staples
2013-06-04, ABRvS, 201107941/1/V4 [LJN: CA2837]
Ongewenstverklaring / Relatie met gemeenschapsonderdaan / Effectieve rechtsbescherming / Procedure beoordeling rechtmatig verblijf / Geen schending Unierecht / Arresten Alassini, Unibet, Rahman en El Dridi / Omzetting naar inreisverbod / Verblijfsrichtlijn / Toetsing verenigbaarheid strafbaarstelling met Terugkeerrichtlijn voorbehouden aan strafrechter
--- Oosterom gaat in op welke recht van toepassing is bij een ongewenstverklaring van een vreemdeling die een relatie heeft met een gemeenschapsonderdaan (punten 3-9) en zet het leerstuk van nationale procedurele autonomie en haar vereisten uiteen en de gevolgen in de praktijk (punten 10-14).
ve13001420 - JV 2013/306
2013-06-25, ABRvS, 201208588/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:143]
Asielaanvraag / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Terugkeerbesluit ondanks duurzaam uitzetbeletsel ex art. 3 EVRM / Vertrekplicht niet in strijd met art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001523 - JV 2013/307
2013-06-26, ABRvS, 201210050/1/V6 [ECLI:NL:2013:39]
Naturalisatie / Herhaalde aanvraag / Openbare orde / Besluit van gelijke strekking / Aflopen rehabilitatieperiode en vermindering omvang ontnemingsmaatregel geen nova / Betoog dat ontnemingsmaatregel geen vermogenssanctie is niet in bezwaar aangevoerd
ve13001510 - JV 2013/308
2013-06-27, ABRvS, 201303374/1/V3,
Bewaring van AMV langer dan 14 dagen wegens onttrekkingsgevaar
ve13001505 ¬ JV 2013/309
2013-07-24, ABRvS, 201303499/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:518]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Twijfel aan gesteld verblijfsrecht in Spanje / Door SvV&J bij Spaanse autoriteiten ingediend verzoek om terug- of overname / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001408 - JV 2013/310 noot P. Boeles
2013-07-09, ABRvS, 201204559/1/V1, 201207753/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:298]
Asielaanvraag / Rechtsgevolgen inreisverbod vergelijkbaar met die van ongewenstverklaring Beroep tegen afwijzing asielaanvraag leidt wegens rechtsgevolgen inreisverbod nimmer tot verblijfsvergunning / Procesbelang eerst aan de orde bij intrekking, herroeping, vernietiging of opheffing inreisverbod dat geldt als nieuw gebleken feit
--- Voortgezette lijn Afdeling ontnemen beroep asielprocedure bij zwaar inreisverbod is volgens Boeles in strijd met ondertussen geïmplementeerde richtlijnen.
ve13001436 - JV 2013/311
2013-07-17, ABRvS, 201206530/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:319]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Poolse bemanningsleden in de binnenvaart / Vrij verkeer van diensten / Terbeschikkingstelling van werknemers / Arbeid in strijd met Wav / Matiging boete met 50%
ve13001437 - JV 2013/312
2013-07-17, ABRvS, 201208385/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:333]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op samenbrengen vraag en aanbod personeel andere bedrijven / Rol terzake van tewerkstelling zo beperkt dat geen sprake was van werkgeverschap / Zelf voorzien
ve13001500 - JV 2013/313
2013-07-24, ABRvS, 201205846/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:425]
Beroep op arrest Ruiz Zambrano ten onrechte aangemerkt als beroep op gelijkheidsbeginsel / Omvang van het geschil / Motivering
ve13001547 - JV 2013/314
2013-07-22, ABRvS, 201209455/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:548]
Arbeidsmarktaantekening dat TWV is vereist niet in strijd met Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Art 14 en punt 22 Considerands Ri 2003/109
ve13001560 - JV 2013/315
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306533/2/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:599]
Uitzetting / Afghanistan / Zeer laat vovo-verzoek waardoor dit niet tijdig in behandeling kon worden genomen / Nu toelatingsvraag niet aan de orde is geen aanleiding om de vreemdeling te doen terugbrengen naar Nederland
ve13001556 - JV 2013/316
2013-07-31, ABRvS, 201211924/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:574]
Nederlanderschap door optie / Minderjarige optant / Bevoegde instantie / Weigering in ontvangstname optieverklaring door Burgemeester Almere omdat optant in Suriname woont / Verwijzing naar art. 1:12 BW treft geen doel
ve13001585 - JV 2013/317
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306415/2/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:665]
Uitzetting / Vovo hangende hoger beroep / Aanvraag regulier / Geen aanspraak op opvang en verstrekkingen / Enkele strafbaarheid wegens inreisverbod geen spoedeisend belang
ve13001618 - JV 2013/318
2013-08-09, ABRvS, 201207385/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:725]
Bij beroep op art. 20 VWEU onevenredig bezwarend te vergen eerst een aanvraag verblijfsvergunning regulier in te dienen / Afgifte document ex art. 9 lid 1 Vw 2000 bedoeld voor en sluit naar zijn aard beter aan bij uit art. 20 VWEU voortvloeiend verblijfsrecht / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci
ve13001573 - JV 2013/319
2013-06-24, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 13/2554, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9534]
Tweede asielaanvraag / Daadwerkelijke terugkeer aangetoond / Dublinverordening / Polen / Tsjetsjenië / Procesbelang / Overnameonderzoek in kader Dublinverordening staat nader gehoor en door sturen naar de VA-procedure niet in de weg
ve13001551 - JV 2013/320
2013-05-01, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/25590, [ECLI:NL:RBAMS:2013:2661]
Asielaanvraag / Turkije / Koerd 18 jaar betrokken bij PKK / Dienstweigering / Individueel ambtsbericht / Commuun delict / Gelet op ambtsbericht en vergelijkbare CAT-zaak Güclü risico op schending art. 3 EVRM
ve13001578 - JV 2013/321
2013-06-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 12 /32247, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9632]
Na uitzetting opgelegde ongewenstverklaring voor onbepaalde duur / Geen inreisverbod uitgevaardigd ondanks terugkeerbesluit met nuldagen-vertrektermijn / Omzeilen toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2005/118 / Rusland
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld
ve13001546 - JV 2013/322
2013-07-01,VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 12/32884, [ECLI:NL:RBLIM:2013:4190]
Intrekking verblijfsvergunning / Gevaar voor de openbare orde / Toepassing glijdende schaal en uitleg begrip verblijfsduur in art. 3.86 lid 6 Vb 2000 / Ontstaan verblijfsgat wegens niet betalen leges tijdens detentie geen bijzondere omstandigheid
ve13001530 - JV 2013/323
2013-07-16, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/39711, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9139]
Asielaanvraag / DRC / Ongedocumenteerden / Verkrachting / Berperking om te horen / Het advies van MediFirst is niet inzichtelijk / Vergewisplicht / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Waarde IMMO rapportage / Contra-expertise bij twijfel / Arresten M.M. en R.C.
ve13001557 - JV 2013/324
2013-07-29, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/11428, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9537]
Ontbreken woord terugkeerbesluit betekent niet dat het besluit niet als zodanig kan gelden / Tegen terugkeerbesluit in afwijzend art. 64 Vw 2000 besluit staat bezwaar open / Andere vorm van toestemming tot verblijf (art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115)
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld
[GW]

Beleidswijziging m.b.t. terugsturen AMV's naar andere lidstaat

04/09/2013

Nieuwsbericht

Indien een AMV hier een asielaanvraag indient en blijkt dat hij al eerder in een andere lidstaat een asielaanvraag heeft ingediend kan hij niet i.h.k.v. de Dublinverordening worden teruggestuurd naar die andere lidstaat. De in Nederland ingediende asielaanvraag zal door de IND worden behandeld.

Deze beleidswijziging is door de SvV&J in een brief van 2 september 2013 (ve13001752) aan de Tweede Kamer meegedeeld en volgt uit het arrest van het HvJEU van 6 juni 2013 (JV 2013/250, ve13001157) over het terugsturen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) naar een andere Europese lidstaat o.g.v. de Dublinverordening (Dv). Zie ook het antwoord van 3 juli 2013 (ve13001395) op Kamervragen over voornoemd arrest. [WV]

Procesprotocollen DT&V vernieuwd

03/09/2013

Nieuwsbericht

De 36 protocollen zijn per 30 augustus 2013 grotendeels vernieuwd.

Zie 'aanvullende opmerkingen' onder ve13001750 voor links naar actuele versies op de website van DT&V.

Plaatsing hongerstaker in isoleercel met cameratoezicht onrechtmatig

26/08/2013

Nieuwsbericht

Beklagcommissie detentiecentrum: De plaatsing is ten onrechte gebaseerd op artikel 24 Penitentiaire beginselenwet in plaats van op het Reglement regime grenslogies. Voor een ordemaatregel met cameratoezicht biedt laatstgenoemde regeling geen ruimte.

De Beklagcommissie Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Schiphol oordeelde op 5 augustus 2013 (ve13001674) verder dat een ordemaatregel aan een honger- en dorststaker niet in een kale isoleercel mag plaatsvinden maar de cel dient te zijn aangekleed. Daarnaast dient aan betrokkene andere kleding dan scheurkleding te worden verstrekt. De Beklagcommissie verwijst hierbij naar een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin kritisch werd geoordeeld over de inrichting van isoleercellen voor honger-en dorststakers, en een naar aanleiding daarvan gedane toezegging van de Staatssecretaris van Justitie.[TA]

Migratieweb is vernieuwd!

19/08/2013

Nieuwsbericht

De wijzigingen zien met name op de indeling van de website en de zoekfunctie.

Zie het PDF-bestand bij ve13001664 voor een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 11 verschenen

16/08/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 11 van 16 juli 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001201 – JV 2013/270
2013-06-11, EHRM, 52166/09 (Hasanbasic - Zwitserland)
Weigering hernieuwen verblijfrecht/vergunning / Openbare orde / Bosnië-Herzegovina / Gezinsleven, inmenging / Privé-leven / Toepassing zelfde Üner criteria als bij intrekking vergunning / Economische welvaart als legitiem doel weigeren vergunning / Aanzienlijke lengte ononderbroken verblijf / Lichte vergrijpen, maar hoge schulden / Margin of appreciation
ve13000913 – JV 2013/271 noot P. Boeles
2013-05-08, HvJEU, C-529/11 (Alarape en Tijani)
Verblijfsrecht kind o.g.v. art. 12 Vo 1612/68 Werknemers (nu art. 10 Vo 492/2011) / Meerderjarig kind dat zijn opleiding voortzet in gastland / Afgeleid verblijfsrecht verzorgende (derdelander) ouder / Wordt duurzaam verblijfsrecht Richtlijn 2004/38 verworven met vijf jaar ononderbroken verblijfsrecht o.g.v. art. 12 Vo 1612/68?
--- Boeles onderscheid twee soorten verblijfsrechten van derdelander verzorgende ouders afgeleid van de noodzaak om een fundamenteel recht van zijn of haar kind te waarborgen. De Zambrano en de Baumbast variant en wijst er op dat het begrip meerderjarigheid gecompliceerder is dan het lijkt.
ve13000944 - JV 2013/272 noot L.J.A. Damen
2013-05-08, ABRvS, 201207483/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:BZ9761]
Naturalisatie / RWN / Ontbreken geldig paspoort / Betoog dat vreemdeling verzoek voor 1 mei 2009 had ingediend als hij erop was gewezen dat paspoortvereiste per die datum ook voor hem geldt door Rb opgevat als geschil over datum indiening verzoek / Grenzen van geschil / Onjuiste informatie over paspoortvereiste verstrekt door gemeente Rotterdam / Geen gerechtvaardigd vertrouwen / Democratische Republiek Congo / Geen bewijsnood
--- Damen besteed in zijn noot o.a. aandacht aan het gefragmenteerde bestuur tegenover de ene ondeelbare burger en de werking van het vertrouwensbeginsel en de daarbij toepasselijke vuistregels.

ve13001243 - JV 2013/273
2013-05-17, ABRvS, 201207219/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA0623]
Bewaring (grensdetentie) / Voortzetting vrijheidsontnemende maatregel na afwijzing asielaanvraag / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 m.b.t. grensdetentie niet geïmplementeerd in art. 5.1a en 5.1b Vb 2000 / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve13001244 - JV 2013/274
2013-05-17, ABRvS, 201211047/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA0625]
Asielaanvraag / Inreisverbod / Geen plaats voor ambtshalve aanvulling feiten nu partijen niet gelegenheid hadden te reageren op bevindingen onderzoek rechter naar beschikbaarheid Somalische tolken
ve13001197 - JV 2013/275
2013-05-27, ABRvS,201202042/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:CA1990]
MVV-aanvraag / Gezinshereniging / Middelenvereiste / Arrest Chakroun / Fluctuerende inkomsten / Geen beroep gedaan op publieke middelen / Inkomen meer dan één periode ver onder normbedrag / Niet gebleken dat gemiddeld boven norm is verdiend
ve13001194 - JV 2013/276
2013-05-28, ABRvS, 201303429/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA1998]
Bewaring / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Meerdere in elkaars verlengende liggende verblijfsaanvragen ingediend
ve13001234 - JV 2013/277
2013-06-05, Vz ABRvS, 201304596/2/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:CA2847]
Voorlopige voorziening / Opschorting termijn art. 20 lid 1 Dublinverordening 343/2003
ve13001248 - JV 2013/278
2013-06-06, ABRvS, 201303044/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA2849]
Bewaring / Afzien van zitting impliceert ambtshalve oordeel over rechtmatigheid maatregel / Art. 94 Vw 2000 / Vreemdeling dient gelegenheid te krijgen zijn standpunt naar voren te brengen
ve13001242 - JV 2013/279
2013-06-10, ABRvS, 201303943/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3596]
Bewaring / Vermoedelijk slachtoffer mensenhandel / Te lang gewacht met wijzen op mogelijkheid om aangifte mensenhandel te doen / Voortvarendheid
ve13001275 - JV 2013/280
2013-06-10, ABRvS, 201303698/1/V3, 201303699/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3595]
ve13001224 - JV 2013/281
2013-06-11, ABRvS, 201204118/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:CA3602]
Asielaanvraag / Motivering geloofwaardigheid asielrelaas / Eritrea / Spreekt alleen maar Tigrinya / AA-procedure maximaal één week / Art. 3 en 13 EVRM / Arrest I.M. tegen Frankrijk
ve13001238 - JV 2013/282
2013-06-12, ABRvS, 201303764/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:CA3611]
Bewaring / Dublin / Zweden / Afwijzing verzoek om terugname / Rekening houden met mogelijkheid dat geen verzoek om heroverweging wordt ingediend / Voortvarendheid vereist bij nemen terugkeerbesluit
ve13001253 - JV 2013/283
2013-06-17, ABRvS, 201209454/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:63]
Ongewenstverklaring / Opvang / Verstrekkingen Rva 2005 / Besluit van gelijke strekking / Nova / Opvangrichtlijn 2003/9 / Procedurerichtlijn 2005/85 / Interim measure
ve13001271 - JV 2013/284
2013-06-19, ABRvS, 201301968/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:96]
Tweede gelijktijdige beroep tegen zelfde besluit onterecht niet-ontvankelijk verklaard / Onrechtmatigheid staandehouding tast terugkeerbesluit en inreisverbod niet aan
ve13001274 - JV 2013/285 noot M.L. van Riel
2013-06-19, ABRvS, 201211655/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:91]
Bewaring onrechtmatig wegens onrechtmatig terugkeerbesluit / Schadevergoeding o.g.v. art. 8:73 Awb i.p.v. art. 106 Vw 2000 / Geen materieel verschil / Art. 5 EVRM / Arrest Emin / Onrechtmatig verblijf geen reden schadevergoeding te matigen / Gebrek aan medewerking door vreemdeling wel reden voor matiging schadevergoeding
--- Van Riel behandeld het recht op schadevergoeding bij onrechtmatige detentie als gevolg van een onrechtmatig terugkeerbesluit in het kader van art. 5 lid 5 EVRM en het arrest Emin.
ve13001283 - JV 2013/286
2013-06-19, ABRvS, 201209941/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:CA3695]
WAV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Arbeid in opdracht vanuit eenmanszaak / Geen gezagsverhouding / Zelfstandige / Vrijheid van vestiging / Zelf voorzien
ve13001330 - JV 2013/287
2013-06-20, ABRvS, 201304137/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:71]
Bewaring / Verlengingsbesluit tijdig genomen / In afwachting beslissing op asielaanvraag / Termijnen / Terugkeerrichtlijn / Arrest Kadzoev
ve13001361 - JV 2013/288
2013-06-28, ABRvS, 201302364/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:177]
Bewaring / Verlenging termijn / Terugkeerrichtlijn / Arrest Kadzoev / Strafrechtelijke antecedenten kunnen bij verzwaarde belangenafweging niet worden meegewogen / Art. 62 lid 2 sub c en 66a Vw 2000 zien niet op bevoegdheid om in bewaring te stellen / Medische klachten ook meewegen
ve13001369 - JV 2013/289 noot T.P.A. Weterings
2013-06-28, ABRvS, 201204124/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:131]
Regulier / Art. 20 VWEU / Zambrano / EU-burger / Canada / Niet gebleken dat vader feitelijk niet in staat is voor het kind te zorgen / Hulp en ondersteuning kunnen krijgen van maatschappelijke instellingen / Belangenafweging art. 8 EVRM
--- Weterings stelt aan de hand van de Zambrano jurisprudentie dat in de praktijk, zoals in deze zaak, de jonge Unieburger de Unie zal verlaten. Een onwenselijke situatie welke in het belang van het kind roept om een doorbreking van de lijn van de Afdeling en prejudiciële vragen.
ve13001376 - JV 2013/290
2013-07-03, ABRvS, 201200070/1/V4 (ECLI:NL:RVS:2013:183)
Aanvraag buitenschuld / Iran / Ook na tussenkomst DT&V geen LP verstrekt door Iraanse autoriteiten / Geen duidelijke indicaties voor twijfel / Onvoldoende gemotiveerd welke mogelijkheden voor de vreemdeling redelijkerwijs nog open staan om identiteit en nationaliteit aan te tonen
ve13001374 - JV 2013/291
2013-07-04, ABRvS, 201203749/1/V2, (ECLI:NL:RVS:2013:195)
Herhaalde asielaanvraag / Beoordeling gestelde terugkeer naar Irak / Verklaring dat bewaring werd opgeheven om hem naar Irak uit te zetten toont terugkeer niet aan / Geen nova
ve13001372 - JV 2013/292
2013-07-05, ABRvS, 201304861/1/T1/V3, 201305033/1/T1/V3 (G. en R.) - Prejudiciële vragen [ECLI:NL:RVS:2013:239]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Art. 41 lid 2 Handvest Grondrechten EU / Gevolgen schending (unierechtelijk) verdedigingsbeginsel / Ruimte voor belangenafweging?
ve13001291 - JV 2013/293
2013-03-20, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 12/23701 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1171]
Kennismigrant / Roemenië / Bulgarije / Geen marktconformiteitstoets uitgevoerd / Twijfel over benodigde kwalificaties en ervaring / Standstillbepaling / Onderzoek naar aannemelijkheid van uitbetaling vormt geen aanscherping van beleid
ve13001294 - JV 2013/294
2013-05-01, VK Rb Den Haag zp Roermond (mk), AWB 13/4747 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1007]
Asielaanvraag / Noord-Korea / Zuid-Korea als verblijfsalternatief / Mogelijkheid verkrijgen Zuid-Koreaans burgerschap / Brief Vluchtelingenwerk / Rapporten UN Human Rights Council, Amnesty International en US State Department / Deskundigenbericht / Gevaar voor familieleden bij vestiging in Zuid-Korea / Psychische omstandigheden
ve13001172 - JV 2013/295
2013-02-28, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/3992, [ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6332]
Bewaring in Penitentiair Psychiatrisch Centrum / Niet gescheiden van strafrechtelijk gedetineerden / Art. 16 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 geen uitzondering op art. 16 lid 1 / Vervolgberoep / Matiging schadevergoeding / Algerije
ve13001323 - JV 2013/296
2013-03-26, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 11/36796 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA0851]
Asielaanvraag / Afghanistan / Vertrekverklaring / Vrijwillig vertrek via IOM / Intrekking beroep / Geen dwaling
ve13001266 - JV 2013/297
2013-04-26, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 12/26942 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3938]
Herhaalde asielaanvraag / Sri Lankaanse autoriteiten / Tamils / LTTE / Ambtsbericht oktober 2011 / Art. 3 EVRM / Nieuw ingebrachte informatie als nova aan te merken
ve13001225 - JV 2013/298
2013-05-07, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 13/6439 [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3033]
Bewaring / Vervolgberoep / Verlengingsbesluit / Marokko / Laissez-passer / Geen zicht op uitzetting / Schadevergoeding
ve13001316 - JV 2013/299
2013-05-25, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 13/13576
Vovo / Bezwaar tegen feitelijke uitzetting / Fit-to-fly-arts / Honger en dorststaking
ve13001221 - JV 2013/300
2013-06-10, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 13/467, [ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3059]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / DRC / Zuid-Kivu / Bewijswaarde oordeel deskundige / Vestigingsalternatief Kinshasa / Alleenstaande moeder / Levensomstandigheden gelet op ondervoeding kinderen / C2/6.1. Vc 2000
[GW]

ABRvS: Reguliere aanvraag niet vereist voor beroep op art. 20 VWEU

15/08/2013

Nieuwsbericht

Naar de huidige stand van de vreemdelingenwetgeving in het licht van het EU-recht is het onevenredig bezwarend om van een vreemdeling die een beroep wenst te doen op art. 20 VWEU, te vergen om een reguliere aanvraag in te dienen.

Dat heeft de ABRvS geoordeeld in een uitspraak van 9 augustus 2013 (ve13001618).
De omstandigheid dat op de vereisten voor een reguliere verblijfsvergunning uitzonderingen gemaakt kunnen worden om verblijfsrecht te verlenen binnen het kader van de arresten Zambrano (JV 2011/146, ve11000568) en Dereci (JV 2012/6, ve11002794) doet hieraan niet af. Volgens de Afdeling is een document als bedoeld in art. 9lid 1 Vw 2000 bedoeld voor en sluit het naar zijn aard beter aan bij een rechtstreeks uit art. 20 VWEU voortvloeiend verblijfsrecht, waarvoor louter is vereist dat de in voornoemde arresten bedoelde situatie zich voordoet. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, is afgifte van een ex. art. 9 lid 1 Vw document, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, aangewezen.[TA]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 10 verschenen

16/07/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 10 van 12 juli 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13000756 - JV 2013/246 noot S.K. van Walsum
2013-04-16, EHRM, 12020/09 (Udeh - Zwitserland)
Uitzetting / Openbare orde / Nigeria / Gezinsleven, inmenging / Drugsmisdrijf / (Re)integratie in de samenleving / Belang aanwezigheid ouders bij opgroeien kinderen / Art. 4 Protocol nr. 7 / Ne bis in idem
ve13001142 - JV 2013/247
2013-06-06, EHRM, 50094/10 (M.E. - Frankrijk)
Uitzetting / Egypte / Koptische christen / art. 3 en 13 EVRM / Bescherming autoriteiten / Rechtsmiddelen / Versnelde asielprocedure
ve13001082 - JV 2013/248 noot G.N. Cornelisse
2013-05-30, HvJEU, C-534/11 (Mehmet Arslan)
Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing op derdelander die om bescherming vraagt i.d.z.v Procedurerichtlijn 2005/85 tussen indiening verzoek en vastelling beslissing, eventueel na beroep / Opvangrichtlijn 2003/9 en Procedurerichtlijn verzetten zich niet tegen bewaring in geval van misbruik van recht asielzoeker en bewaring noodzakelijk is gelet op onttrekkingsgevaar / Arrest Kadzoev
ve13001077 - JV 2013/249
2013-05-30, HvJEU, C-528/11 (Halaf)
Asielaanvraag / Art. 3 Dublinverordening 343/2003 / Asielaanvraag in Griekenland / Verantwoordelijkheid voor behandeling overnemen / Zienswijze UNHCR vragen / Recht op doeltreffende voorziening / Art. 21 Richtlijn 2005/85 / Art. 18 Handvest grondrechten EU / Toelaatbaar bewijs over schendingen Unierecht bij ontbreken arrest Hof waarin niet-nakoming op asielgebied wordt vastgesteld
ve13001157 - JV 2013/250
2013-06-06, HvJEU, C-648/11 (MA, BT, DA)
Art. 6 lid 2 Dublinverordening 343/2003 / AMV / Asielaanvragen in meerdere lidstaten / Belang van het kind / Art. 24 lid 2 Handvest grondrechten EU / Verantwoordelijke lidstaat is lidstaat waar minderjarige zich bevindt nadat hij er een asielverzoek heeft ingediend
ve13001087 - JV 2013/251
2013-05-28, Hoge Raad (straf), S 11/01046 [LJN: BY4310]
Illegale binnenkomst / Art. 31 Vluchtelingenverdrag / Niet onderzocht of asielaanvraag onherroepelijk is afgewezen / Ontvankelijkheid OM
ve13000925 - JV 2013/252
2013-03-29, ABRvS, 201102241/1/V1 [LJN: BZ8694]
Asielaanvraag / Toerekenbaar ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Rb heeft onvoldoende terughoudend getoetst / Journalistieke werkzaamheden in Iran / Geen positieve overtuigingskracht / Journalistieke activiteiten in Nederland / Art. 83 Vw 2000 / Geen overschrijding redelijke termijn in hoger beroep
ve13000989 - JV 2013/253
2013-03-29, ABRvS, 201112633/1/V3, [LJN: BZ8680]
Intrekking verblijfsvergunning / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inmenging / Art. 8 EVRM / Irak / Arresten EHRM / Fair balance
ve13000966 - JV 2013/254 noot F. Fonville
2013-04-25, ABRvS, 201208342/1/V4 [LJN: BZ9030]
Bewaring / Reikwijdte bevoegdheid houden MTV-controle / Gericht op inreizend verkeer / Daadwerkelijke overschrijding grens onmiddellijk voorafgaand aan controle hoeft niet vast te staan / Uitreizend verkeer mag niet aan MTV-controle worden onderworpen
ve13001041 - JV 2013/255
2013-04-25, ABRvS, 201200437/1/V4 [LJN: BZ9020]
Intrekking VVA-bep en afwijzing VVA-onbep / Onjuiste gegevens / Rechtsgevolgen meervomvattende beschikking / Ten onrechte niet beoordeeld of voornemen tot uitzetting strijdig is met art. 3 EVRM
ve13001032 - JV2013/256
2013-05-01, ABRvS, 201205266/1/V1 [LJN: BZ9717]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Geen beëdigde tolk bij identificerend gehoor op ambassade te Addis Abeba / Art. 28 lid 1 onder d Wbtv n.v.t. / Art. 4:8 Awb / Ten onrechte geen gelegenheid geboden tot indiening zienswijze / Gebrek niet in bezwaarfase hersteld
ve13001046 - JV 2013/257
2013-05-17, ABRvS, 201208121/1/V3 [LJN: CA0624]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Samenloop ongewenstverklaring en inreisverbod niet mogelijk
ve13001126 - JV 2013/258
2013-05-21, ABRvS, 201200093/1/V1 [LJN: CA1283]
Asielaanvraag / Ongedocumenteerden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Verklaringen buitenechtelijke relatie ongeloofwaardig / Verkrachting en gewelddadigheid echtgenoot, poging tot zelfmoord en bedreiging familie wel geloofwaardig / Brief psychiater dat onvolledige traumaverwerking zeer waarschijnlijk tot risicovol gedrag leidt gaat niet concreet in op relatie pshychische gesteldheid en tegengeworpen omstandigheden / Geen nader onderzoek vereist / Motivering
ve13001125 - JV 2013/259
2013-05-21, ABRvS, 201201865/1/V1 [LJN: CA1284]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Rb heeft niet onderzocht of stukken die vreemdeling uitdrukkelijk ter staving van zijn asielrelaas heeft overgelegd, feiten of omstandigheden ex art. 83 Vw 2000 bevatten / Omvang van het geschil / Ten onrechte voorbijgegaan aan stukken
ve13001043 - JV 2013/260
2013-05-22, ABRvS, 201111523/1/V2 [LJN: CA1288]
Asielaanvraag / AMV / Afghanistan / Algemene veiligheidssituatie / Kandahar / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83
ve13001120 - JV 2013/261
2013-05-22, ABRvS, 201206730/1/V4 [LJN: CA1292]
Asielaanvraag / Inreisverbod / Geen toetsing strafbaarstelling overtreding van inreisverbod aan art. 47 Handvest Grondrechten EU / HvJEU arresten Alassini, Gavieiro Gavieiro en Iglesias Torres, El Dridi, Achughbabian en Sagor / Meeromvattende beschikking / Terugkeerbesluit / Art. 13 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Interne aangelegenheid / Toetsing verenigbaarheid strafbaarstelling met Terugkeerrichtlijn voorbehouden aan strafrechter / Aanhaking bij rechterlijke bevoegdheidsverdeling bij strafrechtelijke gevolgen ongewenstverklaring / Gelijkwaardigheidsbeginsel
--- Zie ook HR 21 mei 2013, JV 2013/218 m.nt. C.A.F.M. Grütters, ve13000988.
ve13001113 - JV 2013/262 noot H. Battjes
2013-05-23, ABRvS, 201302213/1/V3 [LJN: CA1299]
Bewaring / Nigeria / Als enige ouderlijk gezag over minderjarige dochter / Arrest Zambrano / Ontzegging effectief genot / Rb ten onrechte geoordeeld over reguliere aanvraag in toetsing bewaring / Terugkeerbesluit geen rechtsgevolg / Afwijzing reguliere aanvraag omvatte TKB / Ontvankelijkheid / Inreisverbod /
ve13001112 - JV 2013/263
2013-05-24, ABRvS, 201109256/1/V2 [LJN: CA1304]
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Bekering tot christendom / Gedragslijn onderzoek geloofsovertuiging / Tegenstrijdige verklaringen / Kennis over christendom / Ongeloofwaardigheid bekering louter gebaseerd op ongeloofwaardig geachte gebeurtenissen i.v.m. ontdekking bekering / Geen onverbrekelijke samenhang tussen geloofwaarigheid bekering en ontdekking ervan / Verschil onderzoek geloofsovertuiging en seksuele geaardheid / Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen
ve13001025 - JV 2013/264
2013-05-24, ABRvS, 201109839/1/V2 [LJN: CA0955]
Asielaanvraag / Bekering tot christendom in Iran niet geloofwaardig / Niet kunnen beantwoorden vragen betreffende proces van bekering / Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen / Handvest grondrechten EU / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83
--- Zie over bekering Iraanse vreemdeling tot christen ook ABRvS 24 mei 2013, ve13001112 en voor prejudiciële vragen m.b.t. seksuele gerichtheid ABRvS 20 maart 2013, JV 2013/159, ve13000565.
ve13001154 - JV 2013/265
2013-05-29, ABRvS, 201202669/1/V2 [LJN: CA2003]
Asielaanvraag / Ongedocumenteerden / AMV / Iran / Afghanistan / Ambtsbericht / Geen acute vluchtsituatie / Ontbreken Taskera vreemdeling toe te rekenen
ve13001109 - JV 2013/266
2013-05-29, ABRvS, 201205609/1/V6 [LJN: CA1341]
Naturalisatie / RWN / Ontbreken geboorteakte en paspoort / Geen bewijsnood / Beroep hardheidsclausule art. 10 RWN / Artt. 8 en 14 EVRM / EHRM arrest Genovese/Malta / Art. 8 EVRM biedt geen aanspraak op nationaliteit / Verschil in toe- en afwijzing naturalisatieverzoek familieleden te wijten aan gewijzigd beleid / Geen discriminatie / Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel
ve13001145 - JV 2013/267
2013-06-03, ABRvS, 201302775/1/V3 [LJN: CA2834]
Bewaring / Minderjarige Dublinclaimant / Frankrijk / Concrete belangenafweging voorafgaand aan inbewaringstelling / Art. 37 onder b Kinderverdrag / Lichter middel / Schadevergoeding
ve13001163 - JV 2013/268
2013-06-03, Vz ABRvS, 201304527/2/V4
Vovo / Rechtmatig verblijf als EU-onderdaan / Procesbelang / Arbeidsmarktaantekening / Belangenafweging hangende hoger beroep
ve13001144 - JV 2013/269
2013-06-05, ABRvS, 201200765/1/V3 [LJN: CA2845]
Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd EG-langdurig ingezetene met terugwerkende kracht / Schijnhuwelijk / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Art. 9 lid 1 onder a Richtlijn langdurig ingezetenen 2003/109 / Art. 35 Verblijfsrichtlijn / Arresten Kol, Altun, Unal en Gülbahce / Strafrechtelijke veroordeling geen vereiste voor intrekking / Geen tot prejudiciële vragen nopende twijfel
[wv]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 9 verschenen

19/06/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 9 van 21 juni 2013 met annotaties bij 7 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13000617 - JV 2013/214 noot H. Battjes.
2013-03-28, EHRM, 2964/12 (I.K. - Oostenrijk)
Uitzetting / Rusland / Tsjetsjeen / Art. 3 EVRM / Openbare orde / Moeder van klager is wel asiel verleend / Herhaalde asielaanvraag na intrekking beroep / Klager loopt hetzelfde risico op onmenselijke behandeling als zijn moeder
ve13000935 - JV 2013/215
2013-04-02, EHRM, 27725/10 (Mohammed Hussein e.a. - Nederland en Italië) - Niet-ontvankelijkheidsbeslissing JV 2013/215
Somalië / Uitzetting / Eerwraak / Dublinverordening / Italië / Art. 3, 8, 13 EVRM / Klacht kennelijk ongegrond
ve13000696 - JV 2013/216 noot G.N. Cornelisse
2013-04-11, EHRM, 56005/10 (Firoz Muneer - België) JV 2013/216 nt G.N. Cornelisse
Detentie / Spoedige beslissing / Art. 5 lid 4 EVRM / Opnieuw in bewaring gesteld na mislukte uitzetting / Beroep tegen eerste bewaring niet-ontvankelijk verklaard wegens opvolgende bewaring / Geen finale geschillenbeslechting / Geen effectief rechtsmiddel
ve13000912 - JV 2013/217
2013-05-08, HvJEU, C-87/12 (Ymeraga e.a.)
Art. 20 VWEU / Burgerschap van de Unie / Handvest grondrechten EU / Verblijfsrecht voor onderdanen van derde land, familieleden van burger van Unie die geen gebruik heeft gemaakt van recht van vrij verkeer
--- Deze zaak is zonder conclusie van de advocaat-generaal berecht.
ve13000988 - JV 2013/218 noot C. Grutters
2013-05-21, Hoge Raad (straf), 11/04246 [LJN: BY6906]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Geen sprake van overmacht / Arresten El Dridi, Achughbabian en Sagor / Verenigbaarheid opleggen gevangenisstraf met Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Art. 2 lid 2 onder b Tri
--- ve13000037: conclusie Advocaat-Generaal Aben
ve13000984 - JV 2013/219
2013-05-21, Hoge Raad (straf), 11/03075 [LJN: BY3151]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Geen sprake van overmacht / Arresten El Dridi, Achughbabian en Sagor / Verenigbaarheid opleggen gevangenisstraf met Terugkeerrichtlijn 2008/115
--- ve12002349: conclusie Advocaat-Generaal Machielse.
ve13000568 - JV 2013/220
2013-02-28, ABRvS, 201203038/1/V1 [LJN: BZ4449]
Asielaanvraag / Terugkomen op beoordeling asielrelaas in voornemen mag / Besluit moet deugdelijk zijn gemotiveerd / Geen rechtsplicht tot motivering waarom in nieuw voornemen tot ander inzicht is gekomen
ve13000875 - JV 2013/221
2013-03-14, ABRvS, 201208895/1/V3 [LJN: BZ8670]
Aanvraag VVA-bep na aanvraag VVA-onbep / Beoordelingskader herhaalde aanvragen ten onrechte toegepast / Eerdere aanvragen ingewilligd o.g.v. categoriaal beschermingsbeleid Burundi / Afwijzing aanvraag VVA-bep geen besluit van gelijke strekking als eerdere afwijzing VVA-onbep
ve13000598 – JV 2013/222
2013-03-20, ABRvS, 201209605/1/V2 [LJN: BZ5223]
Asielaanvraag / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 3 en 7 Handvest grondrechten EU / Beoordeling geloofwaardigheid gestelde seksuele gerichtheid / Verkorte afdoening na behandeling ter zitting over mogelijke prejudiciële vragen
ve13000674 - JV 2013/223
2013-03-27, ABRS, 201208487/1/V1 nt M. den Heijer [LJN: BZ8702]
Beëindiging EU-verblijfsrecht en ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Individueel ambtsbericht / Tegengeworpen deelname aan marteling in Irak blijft lang een actuele bedreiging vormen
ve13000923 - JV 2013/224
2013-03-29, ABRvS, 201202612/1/V2 [LJN: BZ8691]
Inreisverbod kan in meeromvattende beschikking worden opgenomen / Duur inreisverbod / Verbod op refoulement reeds beoordeeld i.h.k.v. asielaanvraag / Humanitaire redenen / Gezinsleven geen bijzondere omstandigheid
ve13000924 - JV 2013/225
2013-04-03, ABRvS, 201200977/1/V1 [LJN: BZ8706]
VVR-bep / MVV-vereiste / Arrest Zambrano / Verschillende beoordelingskaders art. 20 VWEU en art. 8 EVRM / Standpunt dat geen objectieve belemmeringen bestaan om gezinsleven uit te oefenen in Zimbabwe impliceert niet dat kinderen gedwongen worden Unie te verlaten
ve13000909 - JV 2013/226
2013-04-05, ABRvS, 201206687/1/V4 [LJN: BZ8716]
Asielaanvraag / Geen procesbelang meer door vervolgens verleende reguliere vergunning / Procesbelang ontstaat bij intrekking verblijfsvergunning of afwijzing verlenging en alsdan staat ne-bis-in-idem beginsel niet in de weg aan rechterlijke toetsing
ve13000909 - JV 2013/226
2013-04-05, ABRvS, 201206687/1/V4 [LJN: BZ8716]
Asielaanvraag / Geen procesbelang meer door vervolgens verleende reguliere vergunning / Procesbelang ontstaat bij intrekking verblijfsvergunning of afwijzing verlenging en alsdan staat ne-bis-in-idem beginsel niet in de weg aan rechterlijke toetsing
ve13000884 - JV 2013/227 noot G.N. Cornelisse
2013-04-09, ABRvS, 201200310/1/V2 [LJN: BZ8734]
Asielaanvraag / Vrijwillig vertrek naar land van herkomst Armenië / Geen procesbelang bij hoger beroep / Niet-ontvankelijk
ve13000885 - JV 2013/228
2013-04-10, ABRvS, 201207878/1/V2 [LJN: BZ8733]
Inreisverbod / Niet in persoon gehoord / Schriftelijke zienswijze stelt vreemdeling voldoende in staat bijzondere omstandigheden aan te voeren
ve13000851 - JV 2013/229 noot D. Beltman
2013-04-16, ABRvS, 201211554/1/V4 [LJN: BZ8383]
Intrekking asielvergunning / Irak / Art. 3 IVRK / Onvoldoende blijk van afweging belangen kinderen door Minister maakt rechterlijke toets onmogelijk / Belangenafweging in hoger beroep voldoende toegelicht / Geen zelfstandige asielmotieven bij oudste kinderen / Instandhouding rechtsgevolgen
ve13000834 - JV 2013/230
2013-04-19, Vz ABRvS, 201302048/2/V2 [LJN: BZ8398]
Vovo / Uitzetting / Bezwaar krachtens art. 72 lid 3 Vw 2000 / Afghanistan / Belangstelling voor christendom niet in asielprocedure aangevoerd / Bekering tot christendom ongeloofwaardig
ve13000922 - JV 2013/231
2013-04-26, ABRvS, 201110991/1/V1 [LJN: BZ9025]
Vrijstelling MVV-vereiste / Art. 8 EVRM / Geen zodanige bijzondere feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt / China / Paspoortvereiste / Hongkong / Art. 20 VWEU / Arrest Ruiz Zambrano
ve13000937 - JV 2013/232
2013-05-01, ABRvS, 201212074/1/V1 [LJN: BZ9720]
Inreisverbod / Ontvankelijkheid hoger beroep / Hogerberoepschrift niet ingediend binnen de voor de algemene asielprocedure geldende termijn van 1 week, maar wel binnen de in rechtsmiddelenvoorlichting genoemde termijn van 4 weken / In beroepsfase alsnog aan vreemdeling gelegenheid geboden tot aanvoeren individuele omstandigheden / In stand laten rechtsgevolgen / Gebrek hersteld
ve13000950 - JV 2013/233
2013-05-02, ABRvS, 201300909/1/V3 [LJN: BZ9731]
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Ontvankelijkheid / Bevoegdheid senior procesvertegenwoordiger om namens staatssecretaris hoger beroep in te stellen / Mandaatregeling / Gesteld gebrek in vrijheidsontneming vóór ibs buiten bevoegdheid vreemdelingenrechter / Inspanningsverplichting
ve13001037 - JV 2013/234
2013-05-06, ABRvS, 201111757/1/V4 [LJN: CA0109]
Asielaanvraag / Dublinclaim Cyprus / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S./België en Griekenland / Asielprocedure, rechtshulp en de effectiviteit van rechtsmiddelen niet strijdig met artt. 3 en 13 EVRM / Behandeling asielzoekers met moslimachtergrond in Cyprus / Geen nadere onderzoeksplicht
--- Zie voor een vergelijkbare zaak inzake een Dublinclaim bij Cyprus, ABRvS 6 mei 2013, ve13001036.
ve13001036- JV 2013/235
2013-05-06, ABRvS, 201204463/1/V4 [LJN: CA0110]
Asielaanvraag / Dublinclaim Cyprus / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Artt. 3 en 13 EVRM / Motivering mist op overgelegde documenten toegespitste standpuntbepaling t.a.v. de in arrest M.S.S. genoemde relevante aspecten / Geen inhoudelijke reactie op in rapporten genoemde tekortkomingen in de asielprocedure op Cyprus / Vergelijking met Griekenland / Onjuist beoordelingscriterium / Geen instandlating rechtsgevolgen
-- Zie voor een vergelijkbare zaak inzake een Dublinclaim bij Cyprus, ABRvS 6 mei 2013, ve13001037
ve13001033 - JV 2013/236
2013-05-06, ABRvS, 201207975/1/V4 [LJN: CA0113]
Asielaanvraag / Dublinclaim Hongarije / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Detentie in Hongarije niet strijdig met art. 3 EVRM / Rechtsmiddelen / Mishandeling tijdens detentie / Servië als veilig derde land beschouwd door Hongarije / Geen inhoudelijke beoordeling asielaanvragen door Hongaarse autoriteiten / Geen strijd artt. 3 en 13 EVRM
ve13000972 - JV 2013/237
2013-05-07, ABRvS, 201209160/1/V3 [LJN: CA0118]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Vrijwillig vertrek / Bij uitreis op Schiphol uit de rij paspoortcontrole gehaald en TKB met inreisverbod uitgereikt / Geen ontrekking aan toezicht / Ten onrechte TKB genomen
--- Voor vergelijkbare zaken zie VK Zwolle 14 juni 2012, JV 2012/399, ve12001650 en VK Amsterdam 22 mei 2012, ve12001236 .
ve13000969 - JV 2013/238
2013-05-08, ABRvS, 201303818/1/V3 [LJN: CA0126]
Bewaring / Asielaanvraag / Geen stukken in dossier die blijk geven van een belangenafweging / A6/5.3.3.5 Vc 2000 / Schadevergoeding
ve13000970 - JV 2013/239
2013-05-13, ABRvS, 201302956/1/V3
Bewaring / Geen stukken in dossier die blijk geven van belangenafweging /Loutere verwijzing naar art. 5.1a lid 2 Vb 2000 onvoldoende / Gezin met minderjarige kinderen / Dublinclaimanten / Art. 37 IVRK / Lichter middel / Schadevergoeding
ve13000973 - JV 2013/240
2013-05-14, ABRvS, 201201203/1/V2
Asielaanvraag / Medisch onderzoek MediFirst / Medisch advies / Geen medische beperkingen die aan horen in de weg staan / Vergewisplicht
ve13001027 - JV 2013/241
2013-05-23, ABRvS, 201302478/1/V2 [LJN: CA0887]
Asielaanvraag / Veiligheidssituatie in Mogadishu is verbeterd en heeft zich bestendigd / Door verminderde willekeur van geweld en gewijzigde middelen geweldpleging, lopen burgers minder risico dan voorheen / Somalië 
ve13000676 - JV 2013/242 noot P.Boeles
2013-04-03, VK Rb Den Haag (mk), AWB 12/34042
Visum kort verblijf / Overdracht bevoegdheden aan België (art. 8 lid 4 sub d Vo 810/2009 Visumcode) / Bilaterale overeenkomst Nederland - België bevat geen machtiging / Art. 32 lid 3 Visumcode / Nigeria
--- Zie ook antwoorden d.d. 31 oktober 2012 op Kamervragen (ve12002220).
ve13001003 - JV 2013/243
2013-05-23,VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 12/20260
Toegangsweigering / Grensdetentie / Schadevergoeding / Hantering verschillende normbedragen door VK's / Uitspraak in kader rechtseenheid / Normbedrag €80 per dag voor zowel verblijf in AC als DC Schiphol
ve13000943 - JV 2013/244
2013-02-19, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 13/4009
Bewaring / Somalië / Terugkeerbesluit / Berekening aanvang vertrektermijn / Vertrekplicht geldt ook tijdens beroepstermijn / Schorsende werking indien beroep is ingesteld / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding
--- Het door de SvV&J ingestelde hoger beroep is kennelijk ongegrond verklaart o.g.v. art. 91 lid 2 Vw 2000 (18 april 2013, 201301971/1/V3.
ve13000893 - JV 2013/245
2013-04-17, Beroepscommissie RSJ, 12/1964/GA-eindbeslissing
Bewaring / Detentieomstandigheden / Penitentiaire beginselenwet / Onduidelijk hoe beveiliging in AC is geregeld / Visitatie na terugkeer uit AC / Plaatsing in isoleercel / Bekendheid met psychische toestand vreemdeling / Beenklem / Art. 3 EVRM
--- Zie ve13000892 voor een tussenbeslissing van 29 november 2012 van de beroepscommissie in deze zaak.
[GW]