Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Stand van zaken nieuwe regelgeving

20/12/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 13 februari: In vervolg op het Nieuwsbericht van 31 oktober 2011 (update 15 november) een overzicht van op korte en langere termijn voorziene wijzingen van de Vw 2000, het Vb 2000, de RWN en de Wet inburgering.

Update 13 januari >> 1  >> 2  >> 3  >> 4  >> 5
Update 13 februari >> 6
RWN 2003

Wet
-   Aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
Besluit
-   Ontwerpbesluit houdende het verlenen van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 49.
Wet inburgering (en enkele andere wetten, waaronder de Vw 2000)

- Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Wetsvoorstel (33086) ingediend bij Tweede Kamer op 14 november 2011.
Vw 2000

-   Implementatiewet Terugkeerrichtlijn (32420)
>> 1 UPDATE: Wet van 15 december 2011 in Staatsblad 663 gepubliceerd (ve11003246); inwerkingtreding 31 december 2011.
-   Nationale visa en enkele andere onderwerpen (Visumwet) (31549) 
>> 2 UPDATE In het voorlopig verslag van 20 december 2011 (EK 31549, B, ve12000145) zijn door de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vragen gesteld. De antwoorden daarop zit de vaste commissie van de EK graag binnen zes weken tegemoet.
Inwerkingtreding: mede afhankelijk van snelheid behandeling door de EK; vermoedelijk na 1 april 2012.
-   Strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland
>> 3 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
-   Versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
-   Herschikken van de gronden voor asielverlening
Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State.
Vb 2000

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 en Besluit modern migratiebeleid (aanscherping eisen gezinsmigratie)
>> 4 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning per 1 januari 2012, dit wordt vermoedelijk in de loop van het eerste kwartaal 2012.

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal
Advies Afdeling advisering van de Raad van State vastgesteld in week 47.
>> 6 UPDATE: Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning nog per 1 januari 2012,. Op 6 februari 2012 heeft de MvI&A een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanscherping. ZIE NIEUWSBERICHT 13 februari 2012

-   Afschaffen twee MVV-vrijstellingen

>> 5 UPDATE: Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State. Voor advisering staat in beginsel twee maanden.
Inwerkingtreding: wellicht eind februari – maart 2012.
 
Alle mededelingen over verwachte inwerkingtreding zijn onder voorbehoud. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 16 verschenen

02/12/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 16 van 2 december 2011 met 7 annotaties bij 8 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002239 - JV 2011/484 noot S.K. van Walsum
2011-09-20, EHRM, 8000/08 (A.A. - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Nigeria / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Gezinsleven / Privéleven / Toetsing ex-nunc
--- Van Walsum acht deze uitspraak met name van belang vanwege de interpretatie van het begrip “gezinsleven” tussen meerderjarige kinderen en hun ouders, en vanwege de uitleg van de reeds in Maslov (JV 2008/267, ve08001098) uitdrukkelijk gestelde ex nunc toets bij uitzetting.
ve11002449 - JV 2011/485
2011-10-13, EHRM, 41548/06 (Trabelsi - Duitsland)
Uitzetting / Tunesië / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Gezinsleven / Privéleven / Gerechtvaardigde inmenging
ve11002628 - JV 2011/486
2011-10-27, EHRM, 37075/09 (Ahorugeze - Zweden)
Uitlevering / Rwanda / Hutu / Genocide / Art. 3 EVRM / Eerlijk proces / Art. 6 EVRM
ve11002311 - JV 2011/487 noot H. Oosterom-Staples
2011-09-29, HvJEU, C-187/10 (Baris Unal)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Turks onderdaan / Gezinshereniging / Breuk tussen partners / Intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht / Geen sprake van frauduleus handelen
--- De annotator gaat o.a. in op de vraag in hoeverre het arrest Altun (JV 2009/43, ve08002110) op deze zaak van toepassing is, alsmede op de vraag wanneer er sprake is van fraude dat gevolgen heeft voor verkrijging van rechten ex Besluit 1/80 en vergelijkt de positie van een Nederlander met een Turkse partner met die van een Turkse onderdaan met een Turkse partner.

ve11002462 - JV 2011/488 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-21, ABRvS, 201103514/1/V4
Asielaanvraag / Samenvoegen asieldossier met dat van moeder / Beroep niet-ontvankelijk / Hoger beroep / Art. 6 Procedurerichtlijn 2005/85 / Art. 12 Kinderrechtenverdrag
-- Spijkerboer wijst er op dat samenvoeging van de aanvragen als rechtsgevolg heeft dat het kind het recht te worden gehoord wordt ontzegd.

ve11002405 - JV 2011/489 noot P. Boeles en F.F. Larsson
2011-10-04, ABRvS, 201102753/1/V3 [LJN: BT7118]
Uiten wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 Opvangrichtlijn 2003/9 en Procedurerichtlijn 2005/85 / Considerans punt 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Recht om te verblijven in art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Toegangsweigering en grensdetentie kan richtlijn conform
--- Boeles behandelt n.a.v. van deze (en de hieronder vermelde) uitspraak de vraag aan welke normen de bewaring of de grensdetentie van een asielzoeker moeten worden getoetst. Larsson behandelt de gevolgen voor de toepassing van de Opvangrichtlijn en concludeert dat de MvI&A de regelgeving over de opvang van asielzoekers moet aanpassen.

ve11002406 - JV 2011/490 noot P. Boeles en F.F. Larsson
2011-10-04, ABRvS, 201102760/1/V3 [LJN: BT7120]
Tijdens ophouding geuitte wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 Opvangrichtlijn 2003/9 en Procedurerichtlijn 2005/85 / Considerans punt 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Recht om te verblijven in art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Bewaring op verkeerde grondslag / Uitblijven categoriewijziging / Belangenafweging / Ivoorkust
--- Zie (JV 2011/489, ve11002405) voor uitspraak ABRvS over toegangsweigering en grensdetentie na uiten asielwens.

ve11002470 - JV 2011/491
2011-10-06, Vz ABRvS, 201110352/3/V4 [LJN: BT8380]
Vovo / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Gezin met heel jonge kinderen / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing) / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging
ve11002466 - JV 2011/492
2011-10-07, ABRvS, 201001837/1/V3 [LJN: BT8370]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Malta / Somalië / Niet begeleide minderjarige asielzoekers / Voogdijvoorzieningen / Nidos geen gezinslid i.d.z.v. Dublinverordening / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Opvang / Detentieomstandigheden / Art. 3 en 13 EVRM / Arrest M.S.S/België en Griekenland / Rapport EMN / Rapport AI
ve11002475 - JV 2011/493
2011-10-07, ABRvS, 201005977/1/V3, [LJN: BT8367]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Malta / Somalië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. tegen België en Griekenland / Art. 3 EVRM / Opvang / Detentieomstandigheden / Opvang / Rapport UNHCR
--- Zie ook uitspraak ABRvS 201001837/1/V3 van dezelfde datum inzake een amv (ve11002466).

ve11002479 - JV 2011/494
2011-10-07, ABRvS, 201007881/1/V4 [LJN: BT8377]
Medische behandeling / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Colombia / Medisch advies / Reisvoorwaarden BMA / Naast overdracht medische gegevens tevens directe voortzetting behandeling
ve11002481 - JV 2011/495
2011-10-07, ABRvS, 201012756/1/V4
Verblijfsvergunning asiel / Homoseksueel / Irak / Geloofwaardigheid asielrelaas / Ongedocumenteerd / WBV 2009/26 / Risicogroep / Motivering / Positieve overtuigingskracht
ve11002611 - JV 2011/496 noot T.P. Spijkerboer
2011-10-11, ABRvS, 201106343/1/V4 [LJN: BT8374]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Meeromvattende beschikking / Uitzetting / Art. 3 EVRM / Veiligheidssituatie Mogadishu / Wijze van mogelijke uitzetting ten onrechte als novum in beoordeling Rb betrokken / Ne bis in idem
--- Spijkerboer oordeelt dat deze uitspraak in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000.
ve11002472 - JV 2011/497
2011-10-12, ABRvS, 201101282/1/V4
Asielaanvraag / Openbare orde / Asielrelaas / Positieve overtuigingskracht niet kunnen tegenwerpen / Art. 31 lid 2 sub k niet in besluit vermeld maar wel in voornemen
ve11002559 - JV 2011/498
2011-10-14, ABRvS, 201101168/1/V2 [LJN: BU1283]
Asielaanvraag / Psychische problemen / Vermogen om concreet en naar waarheid te verklaren / Geloofwaardigheid asielrelaas / MediFirst-advies / Inzichtelijkheid / Geen onderbouwing conclusies / Vergewisplicht
ve11002560 - JV 2011/499
2011-10-14, ABRvS, 201103717/1/V1 [LJN: BU1278]
Asielaanvraag / Iran / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid afgifte paspoort aan reisagent / Uitleg beleidsregels Vc 2000 C4/3.6.3
ve11002558 - JV 2011/500
2011-10-17, ABRvS, 201104641/1/V3 [LJN: BU1285]
Bewaring / Staandehouden / Geen redelijk vermoeden illegaal verblijf / Belangenafweging / Vertrekplicht / Meewerkplicht terugkeer / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002516 - JV 2011/501
2011-10-19, ABRvS, 201103046/1/V6 [LJN: BT8605]
Naturalisatie / Naturalisatietoets / Referentiekader Nederlands als Tweede Taal / Beheersing Koerdisch / Geen ontheffing wegens ongeletterdheid / Datum indiening verzoek / Geen ambtelijke nalatigheid / Haalbaarheidsonderzoek en advies ROC / Geen ontheffing wegens ongeletterdheid bij toets gesproken Nederlands / Concentratieproblemen
ve11002515 - JV 2011/502
2011-10-19, ABRvS, 201104451/1/V6 [LJN: BT8606]
RWN / Intrekking Nederlanderschap / Belangenafweging / Aard en ernst verzwijgen bigame burgerlijke staat prefaleert / India
ve11002603 - JV 2011/503
2011-10-20, ABRvS, 201107797/1/V3 [LJN: BU2844]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Sierra Leone / Laissez-passer / Afspraken met consul / Niet meewerken aan terugkeer
ve11002607 - JV 2011/504 noot B.K. Olivier
2011-10-21, ABRvS, 201006769/1/V3 [LJN: BU2860]
Intrekking asielvergunning onbepaalde tijd / Afghanistan / KhAD/WAD / Ambtsbericht / Onjuiste gegevens / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Vertrouwensbeginsel / Gelijkheidsbeginsel / Geen aanknopingspunten voor twijfel aan ambtsbericht / Personal participation / Duurzaamheid art. 3 EVRM uitzetbeletsel
ve11002609 - JV 2011/505
2011-10-25, ABRvS, 201005477/1/V3
Verblijfsvergunning asiel / Dublin-verordening / Intrekking besluit / Ontvankelijkheid / Terugverwijzing naar rechtbank ter voorkoming verlies van instantie
ve11002618 - JV 2011/506
2011-10-26, ABRvS, 201103597/1/V2 [LJN: BU2866]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Ambtshalve overweging / Bahaddar toets niet toegepast / Eritrea / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Onderzoeksplicht
ve11002721 - JV 2011/507
2011-11-02, ABRvS, 201005875/1/V4
Afschaffing driejarenbeleid / Verscherping beleid na eerdere versoepeling / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling / Vrijheid van vestiging / Arrest Toprak en Oguz / Verboden "nieuwe beperking”
ve11002421 - JV 2011/508 noot B.K. Olivier
2011-10-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 11/2932 [LJN: BT7286]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Arresten Sahin en Commissie/Nederland / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Onevenredige benadeling t.o.v. Unieburgers
--- Olivier plaatst deze uitspraak naast de uitspraken van de VK ‘s-Gravenhage 23 maart 2011 (JV 2011/221, ve11000889), VK Haarlem 10 augustus 2011 (ve11001917) en VK Rotterdam 11 augustus 2011 (JV 2011/441, ve11002167), welke uiteenlopende oordelen over de legesheffing en de verschillen tussen Turken en burgers van de Unie inmiddels allemaal in hoger beroep zijn voorgelegd aan de ABRvS.

ve11002548 - JV 2011/509
2011-10-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/29403 [LJN: BT8828]
Bewaring / Geen contact opgenomen met OM over executie strafvonnis / Schadevergoeding
ve11002554 - JV 2011/510
2011-10-17 VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16399, 11/16400 [LJN: BU1258]
Arbeid als zelfstandige / Criterium wezenlijk Nederlands belang / Puntensysteem beëindigd / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling / Onjuiste toetsingsmaatstaf gehanteerd in advies Minister / Inzichtelijkheid / Zorgvuldigheid
ve11002552 - JV 2011/511
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/32720 [LJN: BT8866]
Verblijf als familielid van gemeenschapsonderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Door België afgegeven EU-verblijfskaart / Vergoeding kosten in bezwaar art. 7:15 lid 2 Awb / Gemeenschapstrouw / Geen vermoeden van misbruik gemeenschapsrecht
--- Zie voor een andere casus waarin geen gemeenschapstrouw werd aangenomen VK Arnhem 9 december 2010, ve11002566.
ve11002568 - JV 2011/512
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/31610, 11/31611, [LJN: BT8737]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Irak / Maatregel reeds opgeheven / Oplegging vanaf aanvang onrechtmatig / Immateriële schadevergoeding
ve11002644 - JV 2011/513
2011-10-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 11/9826 [LJN: BU2787]
Asielaanvraag / Palestijn / Verenigde Arabische Emiraten / Homoseksuele geaardheid / Art. 3 EVRM / Beleid inzake vrees voor vervolging wegens homoseksualiteit / Vrijheid geaardheid te uiten / C2/2.10.2 Vc 2000 / Motivering
[WV]

TWV-plicht Roemenen en Bulgaren van kracht tot 1 januari 2014

21/11/2011

Nieuwsbericht

Het kabinet is voornemens om tot 1 januari 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om overgangsmaatregelen toe te passen op Bulgaren en Roemenen.

Dit schrijft minister Kamp in een brief van 18 november 2011 aan de Tweede Kamer (ve11002893). Uit ramingen van het CPB (ve11002378) blijkt dat de arbeidsmigratie uit Bulgarije en Roemenië toeneemt als Nederland per 1 januari 2012 de grenzen zou openen voor werknemers uit deze landen. Nederland is op dit moment niet klaar voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit EU-lidstaten. De combinatie van een verder oplopende werkloosheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verdringing van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland en de nog niet opgeloste problemen met onder andere malafide uitzendbureaus kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt, aldus Kamp.
De commissie LURA (Lessen Uit Recente Arbeidsmigratie) noemde verdringing op de arbeidsmarkt als gevolg van arbeidsmigratie in zijn eindrapportage van 29 september 2011 (ve11002356) nog een: ‘over het algemeen een beperkt fenomeen’. Zij baseerde zich hierbij mede op een in het kader van haar onderzoek verrichte deelstudie (ve11002379) waarin wordt gesteld dat van verdringing geen sprake is.
Daarnaast wijst de Europese Commissie er in een rapport van 11 november 2011 (ve11002904) op dat de effecten van arbeidsmigratie uit Roemenië en Bulgarije op de arbeidsmarkt van EU-lidstaten over het algemeen klein zijn gebleken, en dat de ervaringen met de uitbreiding van de EU in 2004 laten zien, dat een beperking van het vrij verkeer, een stijging van illegale arbeid als bijwerking kan hebben. In de recente studie 'Arbeidsmigratie in vieren' (ve11002905) wordt eveneens op dit gevaar gewezen. De bevindingen van de Europese commissie hebben het kabinet echter niet anders doen besluiten.
In een reactie op de eindrapportage van de commissie LURA geeft het kabinet aan dit rapport grotendeels als een ondersteuning van het ingezette beleid te beschouwen. Wel meent het kabinet dat de commissie LURA de eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant miskent en onvoldoende onderkent dat migranten steeds vaker een beroep gaan doen op sociale voorzieningen.
[SSc]

EU-portaalsite over immigratie van start

18/11/2011

Nieuwsbericht

Vandaag presenteerde Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström de EU-portaalsite over immigratie, een website met praktische informatie voor buitenlandse onderdanen die naar de EU willen verhuizen.

De website richt zich ook tot migranten die al in de EU zijn en die van een lidstaat naar een andere willen verhuizen. Hij biedt specifieke informatie voor elke categorie migranten over de migratieprocedures in alle 27 lidstaten. Beschikbare talen (nu): Engels en Frans.
Wat achtergrond cijfers: 20,1 miljoen mensen in de EU zijn onderdanen van derde landen, ongeveer 4% van de totale EU-bevolking. In 2010 verstrekten de EU-lidstaten en de landen van het Schengengebied meer dan 11 miljoen visa. Het geschatte aantal mensen dat het slachtoffer is van mensenhandel naar of binnen de EU, loopt op tot ettelijke honderdduizenden per jaar. [WV]

Oplossing kabinet voor gezinsmigratie partners van gelijk geslacht

15/11/2011

Nieuwsbericht

Het kabinet wil gezinsmigratie beperken tot gehuwde of geregistreerde partners. De TK wordt geinformeerd over de eerder aangekondigde regeling die geldt voor partners van gelijk geslacht die in het land van herkomst niet kunnen huwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan.

Deze maatregel vloeit voort uit de afspraken in het gedoogakkoord (ve10001956) waarover de MvI&A de Kamer eerder per brief (ve11000105) informeerde. In veel landen is trouwen of partnerregistratie van gelijkgeslachtelijke paren wettelijk niet mogelijk. Na overleg met het COC is het kabinet tot een oplossing voor deze groep gekomen waarover minister Leers de Kamer bij brief van 14 november 2011 (ve11002803) informeert. Medio oktober 2011 werd hiertoe een voorstel tot wijziging Vb 2000 ter advisering aan de RvS voorgelegd (zie ook eerder nieuws over het trouwvisum).
Vreemdelingen die aan alle overige voorwaarden voor gezinshereniging/ gezinsvorming voldoen, kunnen een MVV aanvragen met als doel het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie in Nederland.
In plaats van de akte te tonen tekent de aanvrager een verklaring dat hij in Nederland een verbintenis zal aangaan.
Na inreis wordt de MVV omgezet in een verblijfsvergunning met een beperkte duur, welke niet verlengd kan worden. De geldigheidsduur zal voldoende lang zijn om betrokkene in staat te stellen te trouwen/het partnerschap te registreren. Is de verbintenis gesloten dan kan het verblijfsdoel worden gewijzigd in ‘gezinshereniging’. Hiermee wordt voorkomen dat de procedure in duur en kosten afwijkt van die voor vreemdelingen die wel kunnen trouwen voorafgaand aan de aanvraag en is terugkeer naar het land van herkomst voor een MVV-aanvraag niet nodig. Deze oplossing biedt ook soelaas voor vreemdelingen die in het land van herkomst wettelijk niet kunnen huwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan o.g.v. religie. Een voorstel tot wijziging Vb 2000 hiertoe zal spoedig ter advisering aan de RvS worden voorgelegd.
--- Zie nieuws 31 oktober voor een overzicht van aangekondigde aanscherpingen van vreemdelingenregelgeving.
--- Op de WRV van 13 december 2011 zullen de aanscherpingen worden behandeld. Zie agenda voor meer info. [Ssc]

HvJEU werkt Zambrano-doctrine verder uit in arrest Dereci

15/11/2011

Nieuwsbericht

In een uitspraak in versnelde procedure heeft het Hof van Justitie EU een bescheiden verduidelijking gegeven van de betekenis van het Ruiz Zambrano-arrest voor gezinshereniging met andere gezinsleden dan (kleine) kinderen.

In het op 15 november 2011 gewezen arrest in de zaak van Dereci (en 4 anderen) (ve11002794) overweegt het Hof dat de Zambrano-doctrine (arrest Ruiz Zambrano, 8 maart 2011, JV 2011/146, ve11000568) alleen geldt wanneer een EU burger wordt genoopt het gebied van de EU te verlaten. Daarvan is niet reeds sprake als het “misschien wenselijk is, om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het grondgebied van de Unie verblijven”. Dat neemt niet weg dat het recht op gezinsleven in het individuele geval in de beoordeling moet worden betrokken – hetzij ingevolge het Handvest, hetzij ingevolge art. 8 EVRM.
Uit de verwijzingsbeslissing van de Oostenrijkse rechtbank volgt dat het bij alle vijf verzoekers in de hoofdgedingen gaat om derdelanders die om een verblijfsrecht in een EU lidstaat verzochten bij hun familieleden die zelf burgers van de Unie waren die geen gebruik hadden gemaakt van hun recht op vrij verkeer binnen de Unie. Tevens zijn de betrokken burgers van de Unie niet afhankelijk van deze derdelanders voor wat betreft hun levensonderhoud.
Het Hof stelde vast dat noch de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 noch de Verblijfsrichtlijn 2004/38 op deze situatie toepasselijk is. Zo’n geval kan, volgens de arresten Ruiz Zambrano en McCarthy (JV 2011/243, ve11001086) toch binnen het toepassingsbereik van het Unierecht vallen omdat burgers van de Unie, óók als zij geen gebruik maken van het vrij verkeer, zich kunnen beroepen op art. 20 EU Werkingsverdrag (VWEU). Op die grondslag heeft het Hof geoordeeld dat art. 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten. (r.o. 61-63)
In het Dereci arrest preciseert het Hof, dat het criterium van de ontzegging van het effectieve genot van belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, betrekking heeft op gevallen die erdoor gekenmerkt worden dat de burger van de Unie feitelijk wordt verplicht om het grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van de Unie als geheel te verlaten. (r.o. 66)
Het enkele feit dat het voor een staatsburger van een lidstaat misschien wenselijk is, om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het grondgebied van de Unie verblijven, volstaat bijgevolg op zich niet om aan te nemen dat de burger van de Unie verplicht zal worden om het grondgebied van de Unie te verlaten indien een dergelijk recht niet wordt toegekend. (r.o 68)
Dit loopt niet vooruit op de vraag of op andere gronden, onder meer het recht op bescherming van het familie- en gezinsleven, een verblijfsrecht niet geweigerd mag worden. Op deze vraag moet echter worden ingegaan in het kader van de bepalingen inzake de bescherming van de grondrechten en ervan afhankelijk of zij in elk van de gevallen toepassing vinden, aldus het Hof. (r.o. 69)
Vervolgens legt de het Hof de beoordeling bij de nationale rechter. Indien de verwijzende rechter in de onderhavige zaak van oordeel is dat, gelet op de omstandigheden van de hoofdgedingen, de situatie van verzoekers in de hoofdgedingen onder het recht van de Unie valt, zal hij moeten onderzoeken of de ontzegging van een verblijfsrecht aan deze laatste, het recht op eerbiediging van hun privé-leven en familie- en gezinsleven in de zin van art. 7 Handvest aantast. Wanneer hij daarentegen van oordeel is dat genoemde situatie niet binnen de werkingssfeer van het recht van de Unie valt, zal hij dit onderzoek in het licht van art. 8, lid 1, EVRM moeten verrichten. (r.o. 72) [PB]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 15 verschenen

11/11/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 15 van 11 november 2011 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002100 - JV 2011/455 noot P.R. Rodrigues
2011-03-10, EHRM, 2700/10 (Kiyutin - Rusland)
Weigering verblijfsvergunning gezinshereniging wegens HIV-positieve test / Rusland / Discriminatie / Gezinsleven / Art. 8 in samenhang met 14 EVRM / Oezbekistan
--- Uitspraak geldt krachtens art. 44 lid 2 EVRM per 15 september 2011 als einduitspraak, na afwijzing verzoek Rusland tot doorverwijzing naar de Grote Kamer.
ve11002238 - JV 2011/456
2011-09-20, EHRM, 10816/10 (Lokpo en Touré - Hongarije)
Uitzetting / Detentie tijdens asielprocedure / Art. 5 lid 1 EVRM / Willekeurig vrijheidsontnemeing / Stilzitten autoriteiten
ve11002249 - JV 2011/457
2011-09-22, EHRM, 64780/09 (H.R. - Frankrijk)
Uitzetting / Algerije / Art. 3 EVRM / Nationale veiligheid / Terrorisme / Veroordeling tot levenslang bij verstek in 1999
ve11002259 - JV 2011/458 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/480)
2011-04-06, ABRvS, 201008693/1/V6 [LJN BQ0313]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Vrijwilligerswerk / Illegaal verblijvende vreemdelingen / Project met ideële doelstellingen / Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Art. 15 IVBPR / Verwijtbaarheid / Evenredigheid / Geen matiging
--- De Lange gaat in op de vraag of een beroep op Richtlijn 2009/52 (ve09001197) kan slagen bij de beboeting van een vrijwilligersorganisatie waar vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf vrijwilligerswerk verrichten.

ve11002070 - JV 2011/459 noot A.M. van Kalmthout
2011-08-30, ABRvS, 201105761/1/V3 [LJN: BR6663]
Bewaring / Jeugdige van 15 jaar / Zes dagen in politiecel / Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen / Strafrechtelijke inverzekeringstelling telt niet mee voor maximale termijn van 3 dagen / Kinderverdrag
--- Van Kalmthout acht het onbevredigend dat de wetgever niet heeft bepaald dat bij de berekening van de maximaal toegestane verblijfsduur in een politiecel i.h.k.v. de toepassing van artt. 16a Bjj of 15a Pbw de totale duur van dat verblijf als uitgangspunt moet worden genomen, ongeacht de titel van de vrijheidsbeneming. Daarmee zou recht worden gedaan aan het beschermingsbeginsel, zoals neergelegd in het IVRK dat ook het uitgangspunt vormde om voor elk van de detentiemodaliteiten de opsluiting in een politiecel juist voor minderjarige kinderen te limiteren tot enkele dagen.
ve11002274 - JV 2011/460
2011-09-12, Vz ABRvS, 201106421/2/V6 [LJN: BT2113]
Vovo / Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Financiële noodsituatie niet aannemelijk / Geen spoedeisend belang / Lange duur procedure / Aanhouding zaak in afwachting van arrest Vicoplus
ve11002292 - JV 2011/461
2011-09-13, Vz ABRvS, 201103977/3/V1 [LJN: BT2618]
Vovo / Uitzetting / Afwijzing verlenging verblijfsvergunning/voortgezet verblijf / Strafrechtelijke veroordelingen / Verhouding tussen art. 3.86 en art. 3.87 Vb 2000 / Zwaarwegende belangen van de openbare orde / Overlast leidend tot grote maatschappelijke commotie / Beoordelingsvrijheid / Voorzienbaarheid / Marokko
ve11002201 - JV 2011/462 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-14, ABRvS, 201012035/1/V3 [LJN: BT1936]
Bewaring / Ongehuwde niet geregistreerde partner Nederlander die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Grondslag voor binnenkomst en verblijf in nationale recht / Art. 112 Vw 2000 biedt zelfstandige grondslag voor rechtmatig verblijf / Meldingsplicht / Geldig paspoort / Arrest Ruiz Zambrano / Grievenstelsel / Libanon
ve11002294 - JV 2011/463
2011-09-15, ABRvS, 201105725/1/V3 [LJN: BT2621]
Bewaring / Lichter middel / Maatregel ten onrechte niet van meet af aan onrechtmatig geacht / Meewerkplicht / Ongewenst verklaard / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002298 - JV 2011/464
2011-09-20, ABRvS, 201006829/1/V4
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Aantonen duurzame relatie / Door MvJ terugkomen op eerder ter zitting van Rb betoogde / Grievenstelsel / Ontvankelijkheid
ve11002290 - JV 2011/465 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-20, ABRvS, 201103084/1/V2 [LJN: BT2608]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Nova / Ne bis in idem / EU-staat opgemaakt voor uitzetting / EU-staat is reisdocument, geen nationaliteitsdocument, dus geen novum / Bezwaar tegen uitzetting mogelijk via art. 72 lid 3 Vw 2000
--- Spijkerboer merkt op dat de hier door de Afdeling gebruikte passage over art. 72 lid 3 Vw 2000 de vraag oproept of de Afdeling niet toch wil mogelijk maken dat het ne bis in idem-beginsel wordt doorbroken via dat artikel, ook als niet aan de strikte nova-vereisten van de Afdeling is voldaan. Hij wijst daarbij op eerdere Afdelingsuitspraken.

ve11002287 - JV 2011/466
2011-09-21, ABRvS, 201007991/1/V2 [LJN: BT2624]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Verschoonbare overschrijding beroepstermijn / Fout bij adreswijziging i.v.m. verhuizing minderjarige kinderen naar België / Verzending aan verkeerd adres / Geen zienswijze hebben kunnen indienen / Motivering
ve11002237 - JV 2011/467 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201101861/1/V6 [LJN: BT2156]
Wav / Aanvraag TWV / Ongeschoold seizoenswerk als aspergesteker / Prioriteitgenietend aanbod / Onvoldoende wervingsinspanningen / Deelname aan wervingsproject / Bewijslast / Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding
--- Zie ook ve11002368 voor strafzaak ‘mensenhandel en arbeidsuitbuiting’.

ve11002295 - JV 2011/468
2011-09-21, ABRvS, 201105119/1/V2 [LJN: BT2612]
Asielaanvragen / Russische Federatie / Armeense etniciteit / Algemene bescherming door autoriteiten / Corruptie / Onderzoeksplicht / Discriminatie / Vragen bescherming niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos / Bewijslast / Ambtbericht / Klemmende redenen van humanitaire aard / Traumatabeleid
ve11002324 - JV 2011/469
2011-09-23, ABRvS, 201104448/1/V3 [LJN: BT6262]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Niet gehouden aan vertrektermijn maar wel aan meldplicht / Voorbereiding terugkeer ontwijken of belemmeren / Arrest Jusic
ve11002312 - JV 2011/470
2011-09-28, ABRvS, 201103040/1/V6 [LJN: BT2852]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Tijdsverloop tussen overtreding en boeterapport / 'Zo spoedig mogelijk' opmaken boeterapport (art. 18 b lid 1 Wav)
ve11002366 - JV 2011/471
2011-09-28, ABRvS, 201100193/1/V1 [LJN: BT6264]
Verlening asielvergunning op d-grond / Bezwaar uitsluitend ter verkrijging motivering / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002401 - JV 2011/472 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-29, ABRvS, 201012801/1/V2 [LJN: BT7134]
Verlening asielvergunning / Verzoek toezending motivering besluit / Art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Kenbare motivering / Art. 3:48 Awb / Afwijzing verzoek alsnog verstrekken motivering niet gelijk te stellen met besluit / Ambtshalve overweging
--- Spijkerboer geeft, nu de vreemdeling onmiskenbaar belang heeft bij het kunnen kennisnemen van de motivering van het begunstigende besluit, de vreemdeling de suggestie de weg van het civiele kort geding te kiezen en doet de Afdeling twee suggesties hoe op haar schreden terug te keren.

ve11002385 - JV 2011/473
2011-09-29, ABRvS, 201103739/1/V4 [LJN: BT6983]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Waarborgen arrest Melki en Abdeli / Geen opheffing bewaring in dictum Rb uitspraak
ve11002399 - JV 2011/474
2011-09-30, ABRvS, 201100452/1/V2 [LJN: BT6979]
Asielaanvraag / Somalië / Geen standpunt ingenomen over gestelde herkomst Mogadishu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ongedocumenteerd / Manipulatie vingertoppen / Geen inhoudelijke beoordeling vereist wegens frustratie onderzoek / Motivering
ve11002402 - JV 2011/475
2011-09-30, ABRvS, 201105574/1/V3 [LJN: BT7117]
Bewaring / Duitse nationaliteit / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Geen beoordeling actuele bedreiging openbare orde / Ongewenstverklaring voldoende grond om bewaring te dragen
ve11002383 - JV 2011/476
2011-09-30, ABRvS, 201105921/1/V3 [LJN: BT6991]
Bewaring (grensdetentie) / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Maatregel welbewust en tegen wil vreemdeling vijf dagen feitelijk laten voortduren / Schadevergoeding 150 procent van normbedrag
ve11002403 - JV 2011/477
2011-09-30, ABRvS, 201106389/1/V3 [LJN: BT7114]
Bewaring / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Feitelijk voortduren maatregel aan te merken als andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Rechtsmiddel bezwaar alvorens beroep open staat
ve11002348 - JV 2011/478
2011-10-05, ABRvS, 200806537/1-A/V6, 200806646/1-A/V6 [LJN: BT6680]
WAV / Bestuurlijke boete / Ter beschikking stellen werknemers / Grensoverschrijdende intra-concernuitlening / Art. 1 lid 3, onder b, Richtlijn 96/71 / Artt. 56 en 57 VWEU / Training on the job / Polen / Vicoplus
ve11002345 - JV 2011/479
2011-10-05, ABRvS, 201012687/1/V6 [LJN: BT6681]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Onjuiste waarnemingen verbalisanten / Strenge eisen aan bewijsvoering overtreding en motivering sanctiebesluit / Proces verbaal niet duidelijk en gedetailleerd
ve11002511 - JV 2011/480 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/458)
2011-10-19, ABRvS, 201104203/1/V6 [LJN: BT8610]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Turkije / Stichting verbonden aan moskee / Geen terughoudende toets / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid / Rechtmatig verblijf ten tijde van controle / Vrijwillige werkzaamheden / Vrijwilligersverklaring / Matiging boete met 50% / Schadevergoeding
--- De Lange concludeert dat de Minister van SZW o.g.v. deze uitspraak de beleidsregels voor de Wav-boetes moet aanpassen voor de gevallen waarin aan de drie door de Afdeling genoemde voorwaarden is voldaan.
ve11002440 - JV 2011/481
2011-09-08, Rb Amsterdam (mk), AWB 10/2926 WIB
Inburgeringsplicht / Oudkomer / Art. 3 Wi / Art. 11 Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109
ve11002408 - JV 2011/482
2011-09-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/17551
MVV / Verblijf bij echtgenote / Gezinshereniging / Middelen van bestaan / Vereiste van zelfstandigheid / Duurzaamheid / Ten tijde besluit over 1 maand nog geen belastingen en premies afgedragen / Achterstand in de premieafdracht niet fataal / Motivering
ve11002314 - JV 2011/483
2011-09-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht, AWB 11/30195 [LJN: BT2858]
Bewaring / Brazilië / Staandehouden / MTV controle / Controle in trein na moment grensoverschrijding / Effect van grenscontrole / Artt. 20 en 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Schadevergoeding
[WV]

Nieuwe aanscherpingen vreemdelingenregelgeving op komst

31/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 15-11-2011: De minister voor Immigratie en Asiel streeft er naar per 1 januari 2012 veel wijzingen in de Vw 2000 en het Vb 2000 van kracht te laten worden.

Update >>
I. Streven is dat op 1 januari 2012 twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Vw 2000, waarover de Tweede Kamer op 1 november a.s. stemt, in werking treden:
- Wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549);
Toevoeging regels m.b.t. de MVV en het terugkeervisum; twee nieuwe gronden voor afwijzing aanvraag reguliere verblijfsvergunning, te weten fraude of onregelmatigheid bij een eerdere vergunningsaanvraag of eerder niet-rechtmatig verblijf; wijzigingen in beslistermijn op aanvragen en bezwaarschriften, waarbij wordt afgeweken van de Awb; leges voor afdoening aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. (Wetsvoorstel: ve08001441)
- Wijziging Vw 20000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420).
Naast implementatie van de Terugkeerrichtlijn wordt verblijf in weerwil van een inreisverbod strafbaar gesteld. (Wetvoorstel: ve10000947; brief 11 oktober 2011 aan TK met verzoek om spoedige behandeling: ve11002443)
II. Ook wordt er naar gestreefd op 1 januari 2012 diverse wijzigingen in het Vb 2000 in werking te laten treden met het oog op verdere aanscherpingen in het migratiebeleid:
Aanscherping eisen voor gezinsmigratie
- Beperking gezinsvorming en -hereniging tot het kerngezin: dus tot partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en hun minderjarige kinderen. Voor paren voor wie het juridisch onmogelijk is in het buitenland te trouwen, bijvoorbeeld homoseksuelen, wordt het via een speciaal trouwvisum* mogelijk toch in Nederland te huwen.
- Invoering wachttermijn van een jaar voor degene die een partner wil laten overkomen.
- Verlenging termijn van drie naar vijf jaar om in aanmerking te komen voor voortgezet zelfstandig verblijf.
ve11002329: Advies Raad voor de Rechtspraak van 23 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het  Regeerakkoord.
>> UPDATE: * Voor deze aanscherpingen (en voor de aanscherping glijdende schaal) werden medio oktober ontwerpbesluiten wijziging Vb 2000 ter advisering aan de RvS voorgelegd. M.b.t. genoemd ‘trouwvisum’ stuurde de MvI&A op 14 november 2011 (ve11002803 en nieuws 15 november) een brief aan de TK met informatie over de beoogde regeling. In die brief wordt meegedeeld dat spoedig een voorstel tot aanpassing van het Vb 2000 hiertoe ter advisering aan de RvS wordt voorgelegd. Naar verluidt betreft het een aanvulling op het eerder voorgelegde verzoek om advies.
Aanscherpen glijdende schaal
- De duur van de gevangenisstraf waarboven verblijfsbeëindiging mogelijk is, wordt naar beneden bijgesteld.
- Een misdrijf met een veroordeling tot een gevangenisstraf in de eerste drie jaar van het verblijf in Nederland, kan leiden tot verblijfsbeëindiging .
- De definitie van veelplegers wordt aangepast, zodat een vreemdeling die binnen drie jaar driemaal wordt veroordeeld voor een misdrijf in aanmerking komt voor verblijfsbeëindiging.
- De eindtermijnen van de glijdende schaal verdwijnen, waardoor ook na verblijf van meer dan 10 jaar bij zeer ernstige misdrijven het verblijf kan worden beëindigd.
ve11002328: Advies Raad voor de Rechtspraak van 15 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het Regeerakkoord
Afschaffen twee MVV-vrijstellingen
Het gaat om de volgende groepen (zie ontwerpbesluit: ve11002268):
- Vreemdelingen die tijdens hun minderjarigheid vijf jaren achtereen rechtmatig in Nederland zijn geweest.
- Degenen die in aanmerking komen voor terugkeer naar Nederland op grond van de Remigratiewet.
III.  Tot deze aanscherpingen in het Vb 2000 besloot het Kabinet op 16 september 2011 (persbericht) naast nieuwe voorstellen tot wijziging van de Vw 2000, welke laatste nog worden voorgelegd bij de afdeling Advisering van de Raad van State en vervolgens (op korte termijn) bij de Tweede Kamer zullen worden ingediend:
Strafbaarstelling illegaal verblijf
- Illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding.
- De straf wordt een hechtenis van ten hoogste vier maanden of een geldboete van ten hoogste 3800 euro. Die boete blijft, als hij niet wordt betaald, vier jaar staan.
- De strafbaarstelling geldt voor meerderjarige vreemdelingen, omdat minderjarigen voor hun verblijf hier afhankelijk zijn van hun ouders.
Medeplichtigheid aan illegaal verblijf, zoals het om humanitaire redenen verschaffen van onderdak of voedsel aan illegalen, wordt niet strafbaar. Degenen die zich schuldig maken aan mensenhandel of werkverschaffing aan illegalen worden wel voor deze strafbare feiten vervolgd.
Herschikking van de toelatingsgronden voor asielbeleid
- De wettelijke grondslag voor categoriaal beleid voor landen of bevolkingsgroepen vervalt.
- De toelatingsprocedure voor nareizende gezinsleden van vluchtelingen wordt eenvoudiger en efficiënter, doordat zij niet meer de hele asielprocedure hoeven te doorlopen.
Ook wil het kabinet leges heffen voor de vervanging van verblijfsdocumenten bij een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, als het document is vermist, verloren is gegaan of voor identificatie ondeugdelijk is geworden.[WV]

Wetsvoorstel implementatie Terugkeerrichtlijn plenair in TK

24/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 02-11-2011: De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420) plenair behandeld op 25 en 26 oktober en op 1 november aangenomen.

De MvI&A had de Kamer bij brief van 11 oktober 2011 (ve11002443) verzocht snel tot plenaire behandeling over te gaan omdat de Europese Commissie op 29 september 2011 (ve11002589) een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht over de implementatie van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077), waarbij Nederland wordt gemaand om uiterlijk binnen twee maanden de implementatie rond te hebben en de Commissie daarvan in kennis te stellen. Indien Nederland in gebreke blijft en geen gevolg geeft aan het advies, zal de Commissie Nederland voor het HvJEU dagen en een boete eisen.
Eerder reageerde de MvBuZa bij brief van 25 maart 2011 (ve11001296) op de gestarte inbreukprocedure (nr. 2011/0285) en gaf daarbij een voorgenomen tijdspad aan waarbij het wetsvoorstel (ve10000947) op 1 juli 2011 in werking zou kunnen treden.
De Eerste Kamer heeft, mede gelet op de brief van de MvI&A van 27 oktober met het verzoek om spoed (ve11002646) op 1 november besloten te streven naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 29 november 2011.  
Ook werd op 25 en 26 oktober het op 5 augustus 2008 ingediende wetsvoorstel wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549; ve08001441) plenair behandeld. Ook dat is op 1 november door de Tweede Kamer aangenomen (VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor).[WV]
Zie ook:
--- Parlementaire stukken 31549 en 32420.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen

21/10/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 14 van 21 oktober 2011 met 6 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001968 - JV 2011/424 nt T.P. Spijkerboer
2011-08-17, ABRvS, 201012865/1/V2 [LJN: BR5419]
Asielaanvraag / Syrië / Koerd / Niet aannemelijk gemaakt dat de autoriteiten op de hoogte zijn van zijn homoseksualiteit / Motivering / Art. 3 EVRM / Omvang van het geschil
ve11002068 - JV 2011/425
2011-08-26, ABRvS, 201100530/1/V3 [LJN: BR6667]
Bewaring / Gronden maatregel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen inspanningen om terug te keren / Opvangadres / Geen lichter middel
ve11002130 - JV 2011/426
2011-08-31, ABRvS, 200804042/1A/V6 [LJN: BR6348]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Artt. 49 en 50 EG-Verdrag (thans artt. 56 en 57 VWEU) / Art. 1 lid 1, sub c en lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Polen / Juistheid verklaringen / Prejudiciële vragen / Vicoplus
ve11002128 - JV 2011/427
2011-08-31, ABRvS, 201008031/1/V1 [LJN: BR6662]
Medische behandeling / Medische noodsituatie / PTSS / Sierra Leone / MVV vereiste / Medische vrijstelling / Hardheidsclausule / Beoordelingskader / Feitelijke toegankelijkheid medische zorg in naburig land Senegal
ve11002116 - JV 2011/428
2011-08-31, ABRvS, 201102036/1/V3 [LJN: BR6666]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Eritrea / Laissez-passer
ve11002169 - JV 2011/429
2011-09-06, ABRvS, 201009139/1/V4 [LJN: BS1678]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Richtsnoeren / Aantonen duurzame relatie / Uitsluitend GBA inschrijving dan wel geboorte kind is te beperkte uitleg criterium 'deugdelijk bewezen duurzame relatie'
ve11002228 - JV 2011/430
2011-09-06, Vz ABRvS, 201108763/2/V2
Vovo / Verblijf bij echtgenote / MVV-vereiste / Nederlands kind / Status van Unieburger / Beoordeling beroep op arrest Zambrano vergt nader onderzoek
ve11002231 - JV 2011/431
2011-09-08, ABRvS, 201009178/1/V2 [LJN: BT1929]
Asielaanvraag / Zimbabwe / Art. 31 lid 2 onder c Vw 2000 / Geen limitatieve opsomming art. 31 lid 2 Vw 2000 / Onverwijld melden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Terughoudende toets
ve11002199 - JV 2011/432
2011-09-12, ABRvS, 201100592/1/V3
Bewaring / Art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit / Afzonderlijke rechtsgang stond open / Effectief rechtsmiddel
ve11002232 - JV 2011/433
2011-09-12, ABRvS, 201104179/1/V2 [LJN: BT1931]
Asielaanvraag / Nepal / Seksueel geweld tegen vrouwen / WBV 2010/4 / Bescherming autoriteiten / Niet mede op grondslag beroep uitspraak gedaan / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002226 - JV 2011/434
2011-09-13, ABRvS, 201107448/1/V3 [LJN: BT1935]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11002250 - JV 2011/435
2011-09-21, ABRvS, 201009845/1/V6 [LJN: BT2163]
Doelgroepen Remigratiewet / Egypte / Discriminatie naar nationaliteit / Art. 14 EVRM / Art. 1 lid 1 Protocol nr. 12 bij het EVRM / Art. 26 IVBPR
ve11002252 - JV 2011/436 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201012735/1/V6 [LJN: BT2154]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Werkgeversbegrip / Zakelijke verkeer / Bulgarije / Motivering
ve11002251 - JV 2011/437 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201102086/1/V6 [LJN: BT2165]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Niet aannemelijk gemaakt niet aan betalingsregeling te kunnen voldoen
ve11002080 - JV 2011/438
2011-09-02, Vzr CRvB, 11/4249 t/m 11/4251, 11/4253, 11/4254 WWB-VV, 11/4259 t/m 11/4267, 11/4269 WMO [LJN: BR6607]
Vovo / Verzoek continuering noodopvang cq verlening maatschappelijke opvang Wmo / Roma / VBL Ter Apel voorliggende voorziening / Geen bevoegdheid beoordeling adequaatheid VBL-opvang
ve11002079 - JV 2011/439 noot M.F. Wijngaarden
2011-08-31, Gerechtshof Leeuwarden (straf mk), 24-001367-11 [LJN: BR6289]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Buiten zijn schuld geen reisdocumenten naar Rusland kunnen krijgen / Overmachtsituatie / Ontslag rechtsvervolging
ve11001809 - JV 2011/440 noot P. Boeles
2011-07-20, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/4471,11/4473 [LJN: BR4071]
Asielaanvraag / Rusland / Moeder en minderjarig kind Dublinoverdracht Polen / Vader Dublinoverdracht Duitsland / Dublinverordening 343/2003 / Art. 3 IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belang van het kind / Gezinsband
ve11002167 - JV 2011/441
2011-08-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/20854 [LJN: BR6728]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Toepassingsbereik standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Sahin / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Evenredigheid
ve11002033 - JV 2011/442
2011-08-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/24458, 09/48344, 09/24461, 09/48345 [LJN: BR6648]
Weigering verlening verblijfsvergunning en intrekking verblijfsvergunning / Turkse werknemer die als zelfstandige gaat werken / Geen verlies opgebouwde rechten onder art. 6 Besluit 1/80 / Arresten Dogan en Tetik
ve11002165 - JV 2011/443
2011-08-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/1284, 11/1285 [LJN: BR6653]
Geen rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Verzoek schadevergoeding wegens onrechtmatige bewaring / Tot Nederlandse genaturaliseerde Bulgaarse / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Arrest McCarthy / Eerdere afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Communautair vertrouwensbeginsel
ve11002087 - JV 2011/444
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/27478 [LJN: BR6560]
Asielaanvraag / Ethiopië / Vergunning reeds verleend op e-grond / Geen mogelijkheid indienen mvv-aanvraag t.b.v. gezinshereniging / Gunstiger materiële rechtspositie verschaffen / Procesbelang / Motivering
ve11002147 - JV 2011/445
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/844 [LJN: BR7035]
Aanvraag gezinsleven conform art. 8 EVRM / Angola / Mvv-vereiste / Art. 20 VWEU / Arresten Ruiz Zambrano en McCarthy / Zuiver interne situatie / Artt. 7 en 24 lid 3 Handvest grondrechten EU behoren niet tot belangrijkste aan de status van de burger Unie ontleende rechten
ve11002181 - JV 2011/446
2011-09-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/14125, 11/14145 [LJN: BT2711]
Ongewenstverklaring / Afwijzing aanvraag conform beschikking/art. 8 EVRM / Minderjarige dochter met Nederlandse nationaliteit / Begrip 'te zijnen laste' / Art. 20 VWEU / Status van burger van de Unie / Arrest Ruiz Zambrano / Openbaar orde-criterium / Zelf voorzien / Suriname
ve11002091 - JV 2011/447
2011-08-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13043 [LJN: BR6255]
Asielaanvraag / China / Gebruik van niet-beëdigde tolk bij nader gehoor / Communicatieproblemen / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002097 - JV 2011/448
2011-08-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/24774 [LJN: BR6226]
Grensdetentie / Toegangsweigering / India / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toegangsweigering impliceert terugkeerbesluit / Belangenafweging / Grensbewakingsbelang / Lichter middel / Arrest El Dridi
ve11001966 - JV 2011/449 noot C.A. Groenendijk
2011-08-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 10/32741, [LJN: BR5444]
Toegangsweigering / Procesbelang / Visumplicht / Ambtshalve aanvulling rechtsgronden / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Arrest Soysal
ve11002095 - JV 2011/450
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/39723 [LJN: BR6256]
Verzet tegen niet-ontvankelijkheid beroep / Indienen gronden / Pro forma beroepsschrift / Ontvangst herstel-verzuimbrief / Verzend- en ontvangsttheorie / Bijzondere omstandigheden
ve11002230 - JV 2011/451
2011-09-09, Rb Utrecht, AWB 11/1193
Naturalisatie / Handleiding RWN / Redelijkheid stellen paspoorteis / Iraakse nationaliteit reeds vastgesteld in asielprocedure / Nadere motivering vereist
ve11002094 - JV 2011/452
2011-07-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16615, 11/16614 [LJN: BR6219]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Nova / Ne bis in idem / Nieuwe elementen en bevindingen toerekenbaar niet eerder ingebracht
ve11002225 - JV 2011/453
2011-09-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/28362
Toegangsweigering / Vovo / Visumplicht / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol
ve11002187 - JV 2011/454
2011-09-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/26118, 11/26121, e.v. , [LJN: BS8949]
Asielaanvragen / Armenië / Geloofwaardigheid asielrelaas / Gebruik van niet-beëdigde tolk / Art. 28 lid 1 onder d Wbtv / Kwaliteitscriteria / Communicatieproblemen niet uit te sluiten / Correcties en aanvullingen / Motivering / Zorgvuldigheid
[WV]