Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Groepsvervolging beleid van toepassing op Iraakse LHBT’s

22/08/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A merkt Iraakse homoseksuelen, lesbiënnes biseksuelen en transgenders (LHBT’s) aan als een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van (gewelds-)daden van ernstige mensenrechtenschendingen.

Dit is opgenomen in het op 22 augustus 2012 in de Staatscourant gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2012/19 (ve12001801), dat op 23 augustus 2012 in werking treedt.
Op 28 juni 2012 berichte de MvI&A de Tweede Kamer dat niet wordt beslist op asielaanvragen van Iraakse LHBT’s en deze zaken worden aangehouden (TK 19637, 1552, ve12001420, MW-Nieuws). [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 11 verschenen

17/08/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 11 van 17 augustus 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12001597 - JV 2012/334 noot C.A. Groenendijk
2012-07-19, HvJEU, C-451/11 (Dülger)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art 7 Besluit 1/80 / Verblijfsrecht gezinsleden van Turkse werknemer die tot legale arbeidsmarkt lidstaat behoort / Thaise staatsburger die met Turkse werknemer gehuwd is geweest en gedurende meer dan drie jaar met deze laatste heeft samengewoond
ve12001594 - JV 2012/335
2012-07-19, HvJEU, C-278/12 PPU (Adil)
Artt. 20 en 21 Verordening 562/2006 Schengengrenscode / MTV-controles / Maatregelen die hetzelfde effect hebben als controles aan binnengrenzen / Art. 4.17a Vb 2000 / Regeling met voorwaarden en waarborgen m.b.t. onder meer frequentie en intensiteit van toezicht
ve12001162 - JV 2012/336 noot H. Oosterom-Staples
2012-04-26, ABRvS, 201008207/1/V4 [LJN: BW5635]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Deugdelijk bewezen duurzame relatie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Bewijslast voor ongehuwde partners van Unieburgers / B10/1.7 Vc heeft geen discriminatoire werking
ve12001485 - JV 2012/337
2012-05-08, ABRvS, 201201611/1/V3, [LJN: BW5671]
Bewaring / Ontbreken terugkeerbesluit / Ten tijde van oplegging maatregel Poolse nationaliteit niet aangetoond / Geen uitzonderingsgeval art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding
ve12001242 - JV 2012/338 noot F.F. Larsson
2012-05-22, ABRvS, 201106665/1/V4 [LJN: BW6799]
Bewaring (grensdetentie) / Asielaanvraag / Toegangsweigering / Opvangrichtlijn 2003/9 van toepassing want bevindt zich feitelijk als asielzoeker op het grondgebied als bedoeld in art. 3 lid 1 Ri 2003/9 / Met art. 6 lid 1 en 2 Vw 2000 en C12/2.3 Vc 2000 voorzien in omzetting art. 7 lid 3 Ri 2003/9 / Toepassingspraktijk beleid handhaving grensbewakingsbelang / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Art. 5 EVRM
ve12001314 - JV 2012/339 noot B.K. Olivier
2012-06-06, ABRvS, 201104976/1/V2 [LJN: BW7803]
Asielaanvraag / Weigering AMV-verblijfsvergunning / Afghanistan / Zorgplicht ouders voor minderjarige kinderen / Illegaal in Iran verblijvende moeder / Art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Onderzoeksplicht minister naar daadwerkelijke beschikbaarheid opvang in land van herkomst pas bij feitelijke uitzetting aan de orde
ve12001350 - JV 2012/340
2012-06-07, ABRvS, 201202419/1/V3 [LJN: BW8615]
Bewaring / Dublinclaimakkoord verlopen t.t.v. eerste inbewaringstelling / Onrechtmatigheid eerste inbewaringstelling maakt nieuwe maatregel niet van meet af aan onrechtmatig / Openbare orde / Onttrekkingsgevaar / A6/5.3.3.5 Vc 2000 / Belangenafweging
ve12001338 - JV 2012/341
2012-06-13, ABRvS, 201107205/1/V6 [LJN: BW8194]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / China / India / Afzien horen getuigen / Rechtmatigheid bewijsverkrijging / Zwijgrecht komt slechts toe aan bestuurder rechtspersoon / Dochter bestuurder bij inspectie / Geen cautie vereist / Geen druk uitgeoefend / Geen matiging / Evenredigheidsbeginsel / Art. 19d Wav
--- Zie ook noot mr. O.J.D.M.L. Jansen bij Rb Arnhem 23 september 2010, JV 2010/484, ve10001554
ve12001380 - JV 2012/342
2012-06-14, ABRvS, 201103740/1/V3 [LJN: BW9130]
Ongewenstverklaring / Veroordeling in Ecuador / Oriëntatiepunten straftoemeting / Art. 3.86 lid 3 Vb 2000 / Beoordelingsvrijheid m.b.t. verblijfsrechtelijke gevolgen van vonnis / Vergewisplicht zorgvuldigheid en inzichtelijkheid advies OvJ / Doorwerking oriëntatiepunten in strafvorderingsbeleid OM
ve12001381 - JV 2012/343
2012-06-14, ABRvS, 201106450/1/V3 [LJN: BW9127]
Bewaring / Geen terugkeerbesluit vereist / Implementatietermijn Terugkeerrichtlijn 2008/115 nog niet verstreken / Procesbelang / Nul dagen vertrektermijn / Geen objectieve criteria in art. 62 lid 3 sub b Vw voor 'risico op onderduiken'
ve12001384 - JV 2012/344
2012-06-14, ABRvS, 201109920/1/V2 [LJN: BW9121]
Asielaanvraag / Irak / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Geen twijfel identiteit en nationaliteit / Beoordelingsvrijheid Minister t.a.v. noodzakelijkheid documenten voor beoordeling asielaanvraag / Motivering / Onevenredig hoge mate van toevalligheden in relaas
ve12001388 - JV 2012/345
2012-06-15, ABRvS, 201101151/1/V4 [LJN: BW9113]
Asielaanvraag / Koerdische dienstweigeraar / Vergunningverlening aan broer en derde / Beroep op gelijkheidsbeginsel niet beoordeeld / Gelijkheidsbeginsel vergt consistent en doordacht bestuursbeleid / Geen inzichtelijkheid in rechtens relevante verschillen / Motivering / Door nadere toelichting over verschillen alsnog voldoende gemotiveerd / In stand laten rechtsgevolgen
ve12001385 - JV 2012/346
2012-06-19, ABRvS, 201111356/1/V4 [LJN: BW9118]
Intrekking met terugwerkende kracht van eerder onaantastbaar geworden asielvergunningen onbepaalde tijd en toelating als vluchteling / Onjuiste gegevens / Behoorlijk bestuur / Rechtszekerheidsbeginsel / Verstrijking verjaringstermijn van 12 jaren voor intrekking / Afschaffing vaste gedragslijn in IND-werkinstructie 2007/13 / Motivering
ve12001390 - JV 2012/347
2012-06-19, ABRvS, 201204055/1/V3, [LJN: BW9105]
Bewaring / Nigeria / Verlengingsbesluit / Geen hoger beroep open tegen uitspraak op beroep tegen voortduren / Uitzicht op afgifte LP / Van vreemdeling kan niet zondermeer worden gevergd medisch dossier ter inzage te geven aan diplomatieke vertegenwoordiging Nigeria alvorens deze een LP wil verstrekken / Schadevergoeding
ve12001402 - JV 2012/348
2012-06-21, ABRvS, 201110227/1/V1 [LJN: BX0056]
MVV-aanvraag / Verblijf bij echtgenoot / Uitvoeringspraktijk waarbij referenten met pardonvergunning worden vrijgesteld van gelegaliseerde ongehuwdverklaring / China / Motivering
ve12001462 - JV 2012/349
2012-06-21, ABRvS, 201202793/1/V3 [LJN: BX0071]
Bewaring / Minderjarige / Dublinoverdracht / Brief MvI&A inzake AMV's / MOB / Terugkeer uit Italië / Onttrekking aan toezicht in andere landen / Onttrekken aan toezicht in Italië staat niet vast / Belangenafweging / Schadevergoeding
--- Zie over onttrekking aan toezicht in andere landen door AMV ook ABRvS 28 juni 2012, ve12001511.

ve12001464 - JV 2012/350
2012-06-22, ABRvS, 201113071/1/V4 [LJN: BX0065]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Opvangrichtlijn 2003/9 van toepassing na asielverzoek / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging / C12/2.3 Vc 2000 / Asielaanvraag is geen bijzondere omstandigheid / Bewaringsrechter oordeelt niet over toegangsweigering / Voortduren maatregel na afwijzing asielaanvraag voldoet aan art. 15 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ongedocumenteerdheid in dit geval geen handelen of nalaten dat verband houdt met belemmeren of ontwijken van terugkeer of verwijderingsprocedure / Schadevergoeding
ve12001468 - JV 2012/351
2012-06-25, ABRvS, 201101892/1/V1 [LJN: BX0048]
Verzoek opheffing SIS signalering / Ongewenstverklaring / Belang bij hoger beroep na opheffing signalering / Proceskosten / MvI&A is bevoegd bestuursorgaan m.b.t. signalering van vreemdelingen in het SIS en de opheffing daarvan / Proceskosten
ve12001461 - JV 2012/352
2012-06-25, ABRvS, 201204452/1/V4 [LJN: BX0075]
Ongewenstverklaring / Doorpakken op bezwaar / Artt. 78 en 84 Vw 2000 / Bevoegdheid voorzieningenrechter tot beslissen op bezwaar staat niet open in geval van bezwaar tegen ongewenstverklaring / Doorbreking appelverbod
ve12001430 - JV 2012/253
2012-06-27, ABRvS, 201111330/1/V6 [LJN: BW9559]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Boete belastingdienst / Geen ne bis in idem / Art. 5:43 Awb / Medewerkingsplicht / Art. 5:20 Awb
ve12001432 - JV 2012/354
2012-06-27, ABRvS, 201112523/1/V6, [LJN: BW9558]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Matiging boete / Onevenredig hoge boete gelet op financiële draagkracht B.V.
ve12001515 - JV 2012/355
2012-06-29, ABRvS, 201111222/1/V4 [LJN: BX0615]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Schijnhuwelijk / Procesbelang / Egypte / Verblijfsrechtrichtlijn 2004/38 / Tegenstrijdige verklaringen / Arrest Dereci / Art. 7 EU-Handvest dezelfde inhoud en strekking als art. 8 EVRM / Geen 'genuine marriage'
ve12001513 - JV 2012/356
2012-06-28, ABRvS, 201113099/1/V1, [LJN: BX0621]
Asielaanvraag / Gehoor met beëdigde vertaler geldt als gebruikmaking van niet-beëdigde tolk / Geen schriftelijke motivering afwijking van art. 28 lid 1 Wet beëdigde tolken en vertalers
ve12001508 - JV 2012/357
2012-07-02, ABRvS, 201205969/1/V3 [LJN: BX0747]
Bewaring / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Toelichting bewaring mag geen nieuwe gronden bevatten en moet relateren aan de in de maatregel vermelde gronden / Strafbaar feit niet gerelateerd aan terugkeer of uitzetting / Limitatieve opsomming in art. 5.1b Vb 2000 / Schadevergoeding
ve12001507 - JV 2012/358
2012-07-03, ABRvS, 201204997/1/V3 [LJN: BX0750]
Bewaring / Gehoor met mogelijk niet-beëdigde tolk / Art. 28 Wbtv / Geen geschonden belangen gesteld
ve12001536 - JV 2012/359
2012-07-10, ABRvS, 201103973/1/V1, [LJN: BX1345]
Uitoefenen gezinsleven met Nederlandse zoon / Art. 8 EVRM / MVV-vereiste / Nigeria / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Eerder legaal verblijf moeder in Italië / Gedetineerde partner / Mogelijkheden partner om zorg voor kind op zich te nemen in ‘doorgangshuis’ / Ontzegging effectief genot Unierechten
ve12001558 - JV 2012/360
2012-07-10, ABRvS, 201200260/1/V4 [LJN: BX1350]
Asielaanvragen / Afghanistan / Geloofwaardigheid asielrelaas / Getrouwd volgens Sharia met zelfgekozen partner tegen zin van oom / Risico op eerwraak bij uitzetting / Art. 3 EVRM / Binnenlands vestigingsalternatief / Enkel vrees voor familie / Kans op herkenning / Mogelijkheid elders te wonen / Ambtsbericht
ve12001559 - JV 2012/361
2012-07-11, ABRvS, 201101055/1/V4 [LJN: BX1342]
Asielaanvraag / China / Oeigoer / Geloofwaardigheid asielrelaas / Vrees over behandeling en bestraffing bij terugkeer beoordeeld i.h.k.v. geloofwaardigheid van het asielrelaas / Behandeling bij terugkeer beoordeeld onder kopje "geloofwaardigheid van de verklaringen", maar inhoudelijk beoordeeld als kwalificatievraag / Art. 3 EVRM
ve12001566 - JV 2012/362
2012-07-17, ABRvS, 201202473/1/V3 [LJN: BX2020]
Bewaring / Somalië / Geen zicht op uitzetting naar Noord-Somalië (Somaliland) (per 17 april) noch naar Zuid- en Centraal-Somalië via Mogadishu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / Risico op schade wegens gewapend conflict
ve12001549 - JV 2012/363
2012-05-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 11/11429 [LJN: BX1161]
Arbeid als zelfstandige / Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Overleggen van stukken / Advies MvEL&I / Toetsing ex tunc / Geen kenbaar beleid / Invulling 'wezenlijk Nederlands belang' / Levensvatbaarheid onderneming / Substantiële behoefte / ‘Persoonlijke ervaring’, ‘ondernemingsplan’ en ‘toegevoegde waarde voor Nederland’ geen onderdeel van beoordeling 'wezenlijk Nederlands belang' / Beleid B5/7.3.3 en B5/7.3.4 Vc 2000 strijdig met standstill-bepaling / Mvv-vereiste
ve12001341 - JV 2012/364
2012-06-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/30678
Medische behandeling / Aan vergunning verbonden voorschrift m.b.t. beroep op publieke middelen / Procesbelang
ve12001551 - JV 2012/365
2012-06-26, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/19005 [LJN: BX1258]
Bewaring / Marokko / Aanzegging Nederland te verlaten niet gelijk te stellen met terugkeerbesluit / Geen vaststelling of verklaring van illegaal verblijf / Geen rechtsmiddelenclausule / Schadevergoeding
--- De VK Amsterdam kwam op 9 mei 2012 (ve12001497) tot een ander oordeel over een ‘aanzegging’ in 2007 om te vertrekken.

ve12001593 - JV 2012/366
2012-07-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 12/11389 [LJN: BX1332]
Herhaalde asielaanvraag / Iran / Dublinoverdracht Hongarije / Stukken en verklaringen over omstandigheden na Dublinoverdracht zijn nova / Detentie-omstandigheden / Mishandeling / Effectief rechtsmiddel / Verschillende gezaghebbende bronnen rapporteren over strijd met art. 3 EVRM / Geen ruimte voor betwisting totstandkoming rapportages / Arrest MSS/België en Griekenland
ve12001573 - JV 2012/367
2012-07-16, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 12/17810, 12/17809 [LJN: BX1599]
Herhaalde asielaanvraag / Oeganda / Nova / Authenticiteit overgelegde documenten / Ontbreken referentiemateriaal / Bewijslast / Prejudiciële vragen geen wijziging van recht / Ne bis in idem / Homoseksualiteit / Art. 3 EVRM / Arrest Bahaddar / Prejudiciële vragen artt. 9 en 10 Definitierichtlijn 2004/83 / Motivering
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 10 verschenen

13/07/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 10 van 13 juli 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

Mededeling
Op p. 1457 van deze JV-aflevering meldt de JV redactie dat ter bevordering van de leesbaarheid boven iedere samenvatting in JV voortaan in een zin de reden van plaatsing van de uitspraak zal worden vermeld.
De redactie van MigratieWeb (MW)  wijst er op dat bij de verrijking van uitspraken in MW al langer standaard gewerkt wordt met (vetgedrukte) 'kernbegrippen' boven de samenvattingen. Die kernbegrippen treft u ook hieronder aan. 
Vooralsnog gaat de redactie er van uit dat de kernbegrippen veelal (ook) reeds datgene weergeeft wat de JV redactie met voornoemde zin beoogt. Waar nodig zal in MW meer gewerkt gaan worden met (korte) zinnen bij de kernbegrippen.
Redactie MigratieWeb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ve12001272 - JV 2012/305
2012-05-29, EHRM, 28260/07 (Emin - Nederland)
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Bulgarije / Onvoldoende voortvarendheid bij voorbereiding uitzetting / Inmiddels EU-burger geworden / Beoordeling toepasselijkheid gronden ongewenstverklaring / Schadevergoeding op nihil stellen is in strijd met art. 5 lid 5 EVRM
--- Zie ook noot Spijkerboer en Wassenaar bij ABRvS 14 mei 2012, JV 2012/312, ve12001182
ve12001331 - JV 2012/306
2012-06-12, EHRM, 54131/10 (Bajsultanov - Oostenrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Rusland / Tsjetsjeen / Exclusion clause / Verbeterde situatie in land van herkomst / Gelet op individuele situatie strijd met art. 3 EVRM niet aannemelijk bij terugkeer / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven
ve12001031 - JV 2012/307 noot C.A. Groenendijk
2012-04-26, HvJEU, C-508/10 (Commissie - Nederland)
Niet-nakoming / Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezeten / Bedrag leges / Onevenredigheid / Belemmering voor uitoefening van verblijfsrecht
ve12001286 - JV 2012/308
2012-05-25, Hoge Raad, 11/03060
Naturalisatie / Medenaturalisatie met oudere halfbroer / Opgenomen in gezin halfbroer / Art. 8 EVRM / Gelijkstelling met adoptie / Aan EVRM geen recht op verkrijging van een nationaliteit te ontlenen (*)
--- (*) Zie echter ook EHRM Genovese/Malta, JV 2012/107, ve12000225

ve12001257 - JV 2012/309
2012-05-29, Hoge Raad (straf), 10/05018 [LJN: BW6666]
Art. 31 Vluchtelingenverdrag / Strafvervolging wegens bezit valse identiteitspapieren bij inreis / Bescherming vluchtelingen
ve12001121 - JV 2012/310 noot K.E. Geertsema
2012-04-27, ABRvS, 201109421/1/V2 [LJN: BW4916]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Iran / Terughoudende toets / Toetsing afzonderlijke onderdelen van motivering besluit / Overweging dat verklaringen van de vreemdeling over dreigtelefoontjes anders konden beoordeeld onvoldoende terughoudend / Bewijslast / Art. 42 lid 3 Vw 2000 / Topsporter bij nationaal team Iran / Prominente, vrijwillige terugkeerder / Art. 3 EVRM / Motivering
ve12001130 - JV 2012/311 noot K.E. Geertsema
2012-05-01, ABRvS, 201101008/1/V1, [LJN: BW4897]
Ongewenstverklaring / Gezinsleven / Art. 8 EVRM / Rb heeft ten onrechte zelf voorzien / Toetsingskader / Belangenafweging is aan de minister
ve12001182 - JV 2012/312 noot T.P. Spijkerboer en F. Wassenaar
2012-05-14, ABRvS, 201200935/1/V3
Herziening / Bewaring / Hoger beroep / Afdeling bevoegd / Herroeping terugkeerbesluit met terugwerkende kracht / Geen feit of omstandigheid als bedoeld in art. 8:88 Awb / Onaantastbaar eerder rechterlijk oordeel over rechtmatigheid bewaring / Onrechtmatig bevonden terugkeerbesluit geldt als schadeveroorzakend besluit / Art. 8:73 lid 1 Awb grondslag voor schadevergoeding onrechtmatige bewaring
ve12001291 - JV 2012/313
2012-05-15, ABRvS, 201111483/1/V4
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Beoordeling maatregel gesplitst in periode voor en na afwijzing asielaanvraag / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Voor afwijzing rechtmatig verblijf en Terugkeerrichtlijn niet van toepassing daarna wel / Rechtmatigheidsbeoordeling voor afwijzing o.g.v. grensbewakingsbelang daarna o.g.v. ontwijken of belemmeren terugkeer geïmpliceerd door illegale grensoverschrijding
ve12001267 - JV 2012/314
2012-05-21, Vz ABRvS, 201204373/3/V2 [LJN: BW7277]
Vovo / Uitzetting / Strafbaarheid wegens uitgevaardigd inreisverbod levert geen spoedeisend belang op / Daadwerkelijke uitzetting nog niet gepland
ve12001262 - JV 2012/315
2012-05-21, ABRvS, 201201499/1/V1 [LJN: BW6826]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Procesbelang / Ontvankelijkheid / Rechtmatig verblijf vanwege interim measure / Verblijf o.g.v. art. 64 Vw 2000 is verblijfstitel i.d.z.v. art. 16 lid 2 DV / Ingeval van herhaalde asielaanvraag kan verblijfstitel gelden als novum
ve12001266 - JV 2012/316
2012-05-23, ABRvS, 201104599/1/V1 [LJN: BW6759]
Buitenbehandelingstelling / Leges / Ghana / Kinderen / Art. 8 EVRM / Privéleven / Intensiteit toetsing / Beoordelingsruimte nij belangenafweging / Geen positieve verplichting tot opheffen legesvereiste
ve12001265 - JV 2012/317
2012-05-23, ABRvS, 201108479/1/V3 [LJN: BW6805]
Bewaring / Lichter middel / Armenië / Enigszins terughoudende toetsing / Ontwijken terugkeer of verwijderingsprocedure

ve12001308 - JV 2012/318

2012-05-24, ABRvS, 201200419/1/V2 [LJN: BW7275]
Bezwaar tegen overdracht aan Griekse autoriteiten / Bijzonder gemachtigde / Ten tijde van eerdere bob reeds gemachtigd / Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard
ve12001307 - JV 2012/319
2012-05-29, ABRvS, 201103771/1/V2 [LJN: BW7261]
Gezinshereniging i.h.k.v. nareis / Somalië / Na inreis met MVV staat het de MvI&A niet vrij om o.g.v. taalanalyse de nationaliteit en herkomst alsnog onaannemelijk te achten / Verstrekken onjuiste gegevens / Motivering
ve12001322 - JV 2012/320
2012-05-29, ABRvS, 201108872/1/V1 [LJN: BW7273]
Asielaanvraag / Wit-Rusland / Bescherming in Wit-Rusland / Voorwaarde ‘doeltreffend juridisch systeem’ / Art. 7 Definitierichtlijn 2004/83 / Onduidelijkheid omtrent mate van effectiviteit bescherming betekent niet dat geen bescherming kan worden verkregen / Motivering
ve12001319 - JV 2012/321
2012-05-31, ABRvS, 201200257/1/V2 [LJN: BW7962]
Asielaanvraag / China / Oeigoeren / Enkel langer verblijf in buitenland of bekendheid bij autoriteiten dat asiel is gevraagd onvoldoende voor reëel risico op schending art. 3 EVRM / Thematisch ambtsbericht
ve12001328 - JV 2012/322
2012-06-01, ABRvS, 201103753/1/V3 [LJN: BW7798]
Asielaanvraag / Afghanistan / Vrees voor vervolging / Omvang geschil / Art. 8:69 lid 1 Awb / Onderzoeksplicht naar bescherming in het algemeen door autoriteiten / Bewijslast / Motivering / Zorgvuldigheid
ve12001320 - JV 2012/323
2012-06-01, ABRvS, 201202545/1/V3 [LJN: BW7941]
Bewaring / Bij actieve en volledige medewerking vreemdeling wel zicht op uitzetting naar Algerije / Laissez passer / In bezit kopie geboorteakte / Beroep op lichter middel eerst in hoger beroep ter sprake gebracht
ve12001304 - JV 2012/324
2012-06-04, ABRvS, 201204130/1/T1/V4 - Prejudiciële vragen, [LJN: BW7489]
Bewaring / MTV-controle / Staandehouding / Arrest Melki en Abdeli / Gebied achter binnengrenzen / Art. 4.17a Vb 2000 voldoende waarborgen? / Effect van grenscontrole / Binnen (appel)rechtspraak verschillende interpretaties van artt. 20 en 21 SGC
ve12001318 - JV 2012/325
2012-06-06, ABRvS, 201106910/1/V4 [LJN: BW7878]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-burger / Horen in bezwaar / Schijnhuwelijk / Tegenstrijdige verklaringen afgelegd / Geen schending hoorplicht
ve12001347 - JV 2012/326
2012-06-15, ABRvS, 201201202/1/V4 [LJN: BW9115]
Inreisverbod / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Horen / Vreemdeling niet geïnformeerd over mogelijkheid tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur inreisverbod / Motivering
ve12001333 - JV 2012/327
2012-06-15, ABRvS, 201202257/1/V3 [LJN: BW9112]
Inreisverbod / Bevoegdheid hulp OvJ / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Horen / Geen mogelijkheid geboden tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur / Motivering
ve12001332 - JV 2012/328
2012-06-15, ABRvS, 201203301/1/V3 [LJN: BW9111]
Inreisverbod / Eerdere meeromvattende asielbeschikking / Verstreken vertrektermijn / Tegen separaat inreisverbod waarbij geen verblijfsprocedure aanhangig is staat beroep open / Concentratie van rechtsbescherming / Horen / Geen mogelijkheid geboden tot aanvoeren bijzondere individuele omstandigheden / Verkorting duur inreisverbod / Motivering
ve12001148 - JV 2012/329 noot E.R. Brouwer
2012-05-11, Gerechtshof 's-Hertogenbosch (straf mk), 20-004413-11
Staandehouden / MTV controle / Art. 4.17a Vb 2000 / Niet hetzelfde als grenscontrole maar hebben wel hetzelfde effect dus in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Mensensmokkel / Bewijsuitsluiting
ve12001313 - JV 2012/330
2012-02-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/23948 [LJN: BW7517]
Vergoeding buitengewone kosten / Art. 17 Rva / Bewindvoering en mentorschap / Geen toestemming vooraf gevraagd / Kosten voortvloeiend uit noodsituatie / Aard van bewindvoering maakt voorafgaande toestemming niet mogelijk
ve12001268 - JV 2012/331
2012-05-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/1873 [LJN: BW6724]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Algerije / Terugkeerbesluit is ten overvloede genomen wegens eerdere ongewenstverklaring / Niet-ontvankelijkheid / Hulp OvJ onbevoegd tot uitvaardigen inreisverbod
ve12001324 - JV 2012/332
2012-06-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/16362, 12/16363
[LJN: BW8063]
Bewaring / Irak / Removol order naar Jordanië / Impliciete toegangsweigering / Art. 65 Vw 2000 ook van toepassing op vreemdelingen die asiel aanvragen / Veronderstelling dat minderjarige kinderen meereizen / Verdrag van Chicago / Toegang tot Jordanië gewaarborgd
ve12001258 - JV 2012/333
2012-05-29, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/10250
Vovo / Weigering teruggeleiding vanuit Tanzania naar Nederland na verwijdering op basis removal order / Andere handeling / Spoedeisend belang / Dreigende verwijdering naar Somalië / Bij overdracht niet buiten twijfel dat verzoeker als Tanzaniaan was geaccepteerd
[Ssc/WV]

Asielaanvragen Iraakse LHBT's aangehouden

28/06/2012

Nieuwsbericht

De IND neemt voorlopig geen beslissing in asielprocedures van Iraakse homoseksuelen, lesbiënnes biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Dat schrijft de MvI&A in een brief van 28 juni 2012 (ve12001420) aan de Tweede Kamer. Hij zal op zo kort mogelijke termijn een besluit nemen over de gevolgen van een ambtsbericht van 25 juni 2012 (ve12001413) over de situatie van LHBT’s in Irak. Volgens dit ambtsbericht is het nergens in Irak mogelijk om openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen.
De minister belooft in zijn brief ook om geen onomkeerbare stappen te nemen in deze asielzaken voordat de Tweede Kamer zich over zijn nog te nemen besluit heeft kunnen uitspreken. Alleen in asielzaken van Iraakse LHBT’s die eerder in een ander Europees land asiel aanvroegen of in zaken waarin sprake is van contra-indicaties, zal de IND wel een beslissing nemen. [SSc]
Zie MW-Nieuws 22 augustus 2012 over het verschenen WBV 2012/19.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 9 verschenen

25/06/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 9 van 22 juni 2012 met annotaties bij 3 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12000885 - JV 2012/271 noot H. Battjes
2012-04-10, EHRM, 24027/07, 11949/08, e.a. (Babar Ahmad e.a. - Verenigd Koninkrijk)
Uitlevering / VS / Terrorisme bestrijding / Detentieomstandigheden / Levenslang / Art. 3 EVRM / Medische omstandigehden / Interim measures
ve12001202 - JV 2012/272
2012-05-15, EHRM, 16567/10 (Nacic e.a. - Zweden)
Uitzetting gezin / Kosovo / Roma / Oudste zoon van 21 jaar in bezit van verblijfsvergunning / Medische problematiek / Discriminatie / Art. 3 EVRM / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven
ve12001203 - JV 2012/273
2012-05-15, EHRM, 52077/10 (S.F. e.a. - Zweden),
Uitzetting / Iran / Koerden / Art. 3 EVRM / Voortzetten politieke activiteiten in Zweden / Refugié sur place
ve12001104 - JV 2012/274
2012-05-03, HvJEU, C-620/10 (Kastrati e.a.)
Dublinverordening 343/2003 / Vaststelling van voor behandeling asielverzoek verantwoordelijke lidstaat / Onderdaan derde land met geldig visum, uitgereikt door ‘verantwoordelijke lidstaat’ / In andere lidstaat ingediend asielverzoek / Aanvraag verblijfsvergunning in andere lidstaat, gevolgd door intrekking asielverzoek voordat verantwoordelijke lidstaat met overname heeft ingestemd / Intrekking maakt einde aan bij Dv ingevoerde procedures
--- ve12000271: conclusie advocaat-generaal Trstenjak 12 januari 2012, die concludeerde dat de intrekking als zodanig noch gevolgen heeft voor de toepasselijkheid van de Dv noch voor de aanwijzing van de voor de behandeling van dit asielverzoek verantwoordelijke lidstaat.
--- Coördinaten van de zaak HvJ

ve12001208 - JV 2012/275
2012-05-22, HvJEU (Grote kamer), C-348/09 (P.I.)
Art. 28 lid 2 en 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Begrip "dwingende redenen van openbare veiligheid" / Veroordeling wegens seksueel misbruik van een veertienjarig kind, aanranding en verkrachting / Verhoogde verwijderingsbescherming
--- ve12000591: conclusie advocaat-generaal Bot 6 maart 2012.
--- Coördinaten van de zaak HvJ.
ve12000875 - JV 2012/276 noot T. de Lange
2012-04-04, ABRvS, 201012725/1/V6, [LJN: BW0784]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Marokko / Benin / Suriname / Maatregelen genomen om illegale tewerkstelling te voorkomen / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid / Geen verdergaande matiging dan 50% / Redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Matiging met 5%
--- De noot ziet ook op de zaak van het dagblad: ABRvS 4 april 2012, JV 2012/277, ve12000856.
ve12000856 - JV 2012/277 noot T. de Lange
2012-04-04, ABRvS, 201012837/1/V6, [LJN: BW0785]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgeversbegrip / Arrest FD t. Nederland / Juistheid boeterapport / Beperkt werkgeversbegrip Richtlijn 2009/52 Werkgeverssancties staat niet in de weg aan ruimer werkgeversbegrip Wav / Ernst en verwijtbaarheid overtreding niet afhankelijk van financieel voordeel / Art. 10 EVRM / Art. 14 EVRM / Redelijke termijn (art. 6 EVRM)
--- De noot ziet ook op de zaak van de distributeur: ABRvS 4 aprill 2012, JV 2012/276, ve12000875.

ve12001108 - JV 2012/278

2012-04-12, ABRvS, 201100971/1/V4, [LJN: BW4292]
Aanvraag conform beschikking SvJ / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Hardheidsclausule / Afwachten MVV-aanvraag in Burundi medisch niet mogelijk / Uitwijken naar ander land voor MVV-aanvraag alleen bij ontbreken NL-vertegenwoordiging in land van herkomst of bestendig verblijf
ve12001376 - JV 2012/279
2012-04-13, ABRvS, 201106991/1/V1, [LJN: BW4347]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Afghanistan / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Khad Whad / Documenten UNHCR geen reden tot twijfel aan juistheid en volledigheid ambtsbericht / Bronnen UNHCR niet overtuigend objectief
--- Deze uitspraak is per abuis zowel in aflevering 8 als in aflevering 9 van JV gepubliceerd en is daarom ook te vinden onder JV 2012/251, ve12001098.
ve12001099 - JV 2012/280
2012-04-17, ABRvS, 201106004/1/V1, [LJN: BW4346]
Arbeid als zelfstandige / Wezenlijk Nederlands belang / Art. 41 Aanvullend Protocol / Geen verplichting tot opnieuw horen bij nemen nieuwe bob / Verklaring minister in andere zaak ten onrechte ambtshalve betrokken bij beroep
ve12001095 - JV 2012/281
2012-04-19, ABRvS, 201108753/1/V2, JV 2012/281 [LJN: BW4351]
Asielaanvraag / Ontvankelijkheid hoger beroep / Overschrijding termijnen algemene asielprocedure / Behandeling in verlengde asielprocedure / Hoger beroepstermijn, anders dan vermeld in uitspraak Rb, niet 1 week
ve12001122 - JV 2012/282
2012-04-19, ABRvS, 201109067/1/V1, [LJN: BW4915]
Ongewenstverklaring / Bulgarije / Nationale veiligheid / Art. 8 EVRM / Privéleven / Artt. 7 en 47 Handvest grondrechten EU / Artt. 6 EVRM / Eerlijk proces / Gerechtvaardigde beperking kennisneming onderliggende stukken individueel ambtsbericht / Inhoud en reikwijdte rechten EU Handvest en EVRM gelijk / Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen
ve12001093 - JV 2012/283
2012-04-19, ABRvS, 201109724/1/V2, [LJN: BW4354]
Herhaalde asielaanvraag na gestelde terugkeer naar Egypte / Besluit toetsen als eerste afwijzing indien daadwerkelijke terugkeer aangetoond / Afdeling komt terug van eerdere jurisprudentie / Documenten tonen terugkeer niet aan / Geen nova
ve12001089 - JV 2012/284
2012-04-23, Vz ABRvS, 201202453/2/V4, [LJN: BW4361]
Vovo / Uitzetting naar Italië zonder berichtgeving aan terzake gemachtigde vreemdeling / Geïnformeerde gemachtigde enkel gemachtigd t.a.v. bewaringsprocedure / Tijdige en adequate informatievoorziening / Art 13 EVRM / Effectief rechtsmiddel / Terughalen vreemdeling
ve12001097 - JV 2012/285
2012-04-24, ABRvS, 201107709/1/V3, [LJN: BW4348]
Bewaring / Overnameverzoek o.g.v. bilaterale overeenkomst met België voor derdelander zonder verblijfsrecht / Art. 6 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 strekt tot vervanging art. 23 lid 4 SUO / Handhaven praktijk van voor inwerkingtreding Tri / Geen terugkeerbesluit vereist / Art. 15 Tri niet van toepassing / Art. 59 lid 1, onder a, Vw 2000 grondslag voor bewaring met het oog op overdracht
ve12001110 - JV 2012/286
2012-04-25, ABRvS, 201100729/1/V3, [LJN: BW4288]
Ongewenstverklaring / Glijdende schaal art. 3.86 Vb 2000 / Datum eerste strafbare feit geldt als pleegdatum bij één gezamenlijke veroordeling voor verschillende strafbare feiten (art. 57 Sr)
ve12001092 - JV 2012/287
2012-04-25, ABRvS, 201111521/1/V4, [LJN: BW4356]
Bewaring / MTV-controle / Art. 4.17a Vb 2000 / Waarborgen art. 21 Schengengrenscode geen cumulatieve vereisten / Arrest Melki en Abdeli / Volledigheid proces-verbaal
ve12001090 - JV 2012/288
2012-04-15, ABRvS, 201202147/1/V3, [LJN: BW4359]
Bewaring / Asielaanvraag / Afghanistan / Onttrekkingsgevaar / Dublinclaim als afzonderlijke grondslag niet aangevoerd / Ontbreken woon- of verblijfsplaats en voldoende middelen onvoldoende grondslag / Ongedocumenteerd / Volgens gehanteerde beleid wordt terughoudend omgegaan met bewaring van asielzoekers
ve12001088 - JV 2012/289
2012-04-25, ABRvS, 201202949/1/V3, [LJN: BW4363]
Bewaring / Asielaanvraag / Onvoldoende concrete belangenafweging / Schadevergoeding
ve12001147 - JV 2012/290
2012-04-26, ABRvS, 201011982/1/V4, [LJN: BW4893]
Verblijf bij partner of familie- of gezinslid / MVV-vereiste / Vrijstelling / Referent met asielvergunning / Rechtsvermoeden bestaan objectieve belemmeringen voor terugkeer referent naar Irak voldoende weerlegd / Beëindiging rechtmatig verblijf o.g.v. art. 64 Vw 2000 geen inmenging als bedoeld in art. 8 lid 2 EVRM
ve12001113 - JV 2012/291
2012-04-26, ABRvS, 201202255/1/V3, [LJN: BW4925]
Bewaring / Guinee / Vreemdelingenbewaring aansluitend op straftendentie tijdens vertrektermijn / Strafrechtelijke detentie schort de vertrektermijn niet op
ve12001115 - JV 2012/292
2012-04-27, ABRvS, 201201182/1/V3, [LJN: BW4923]
Bewaring / Sri Lanka / Vrouw van 67 jaar / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Lichter middel / Meewerken uitzettingshandelingen en houden aan meldplicht tijdens voorafgaand verblijf in VBL onvoldoende / Trapsgewijze verzwaring maatregelen / Niet detentieongeschikt / Gezinsleven met zoon / Art. 5 onder b Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12001132 - JV 2012/293
2012-05-02, ABRvS, 200908210/1/V6, [LJN: BW4553]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Art. 1 lid 3 sub b Detacheringsrichtlijn 96/71 / Tijdelijke werkzaamheden als praktikant / Geen reguliere arbeidsplaatsen / Verplaatsing naar NL niet doel van dienstverrichting / Vicoplus n.v.t.
ve12001102 - JV 2012/294 noot C.H. Slingenberg
2012-05-02, ABRvS, 201113284/1/V1, [LJN: BW4918]
Continuering opvang / Behandeling vovo-verzoek pas na verstrijken vertrektermijn / Art. 5 lid 1 sub b Rva / Voortzetten opvang in afwachting behandeling vovo niet mogelijk / Alleen recht op opvang gedurende vertrektermijn
--- De in de uitspraak bij deze wijziging vermelde datum (15 juni 2010) is onjuist.
ve12001116 - JV 2012/295
2012-05-02, ABRvS, 201200988/1/V3, [LJN: BW4921]
Intrekking verblijfsvergunning / Ghana / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / EU-burger / Art. 20 VWEU / Niet aannemelijk dat vader in Groot-Brittannië niet in staat is de zorg voor de kinderen te dragen / Verblijf bij vader verplicht niet tot verblijf buiten de Unie / Geen ontzegging effectief genot Unierechten
ve12001186 - JV 2012/296
2012-05-04, ABRvS, 201200787/1/V3, [LJN: BW5665]
Bewaring / Zicht op uitzetting / China / Laissez-passer / Voortduring overleg met Chinese autoriteiten / Meewerkplicht
ve12001156 - JV 2012/297
2012-05-07, ABRvS, 201203154/1/V3, [LJN: BW5679]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Mongolië / Ongedocumenteerd / Onzekere duur behandeling LP aanvraag laissez leidt niet tot ontbreken zicht op uitzetting nu vreemdeling onvoldoende medewerking verleent
ve12001159 - JV 2012/298
2012-05-08, ABRvS, 201200679/1/V4, [LJN: BW5658]
Asiel / Geloofwaardigheid asielrelaas / Rb niet inhoudelijk ingegaan op beroepsgronden vreemdeling / Omvang geschil / Art. 8:69 lid 1 Awb / Motivering
ve12001200 - JV 2012/299
2012-05-09, ABRvS, 200805487/1/T1/V3 - Prejudiciële vragen, [LJN: BW6183]
Arbeid in loondienst / Associatie EEG-Turkije / Art. 6 Besluit 1/80 / Arresten Bozkurt en Günaydin / Verblijfsvergunning verblijf bij echtgenote geldt als 'arbeidsvergunning' idzv Besluit 1/80 / Standstill-bepaling / Arrest Abatay e.a. / Toepasbaarheid art. 13 Besluit 1/80 op MVV-vereiste gelet op doel tegengaan illegale binnenkomst en illegaal verblijf voorafgaand aan aanvraag verblijfsvergunning / Betekenis 'legaal verblijf' in art. 13 Besluit 1/80
ve12001137 - JV 2012/300
2012-05-09, ABRvS, 201107916/1/V6, [LJN: BW5298]
Naturalisatie / RWN / Irak / Geen paspoort / Art. 7 HRWN 2003 / Geen bewijsnood / Mogelijkheid om paspoort te verkrijgen door naar Irak te reizen / Geen gronden voor vrijstelling / Vertrouwensbeginsel
ve12001165 - JV 2012/301
2012-05-11, Vz ABRvS, 201203335/2/V2,
Vovo / Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Bekering tot Christendom / Art. 3 en 9 EVRM / Terughoudendheid in beoefening godsdienst / Artt 9 en 10 Definitierichtlijn / Uitzetting / Verstrekkingen
ve12001204 - JV 2012/302
2012-05-11, ABRvS, 201203471/1/V3, [LJN: BW6189]
Bewaring / Rb overschrijdt uitspraaktermijn / Niet gebleken wanneer onderzoek ter zitting is gesloten / Art. 94 lid 3 Vw 2000 / Schadevergoeding
ve12001255 - JV 2012/303
2012-05-23, ABRvS, 201200146/1/V3, 201200150/1/V3,
Bewaring minderjarigen / Lichter middel / Dublinclaim / Art. 37 onder b IVRK / Intensiteit toetsing / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve12001083 - JV 2012/304
2012-04-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/2118, [LJN: BW3676]
Terugkeerbesluit / Risico op onderduiken / Onthouden termijn voor vrijwillig vertrek / Rechtszekerheid / Bij heroverweging in bezwaar geen nieuw recht maar recht ten tijde van besluit toepassen
[JFA]

HvJEU: woonplaatsvereiste studiefinanciering verkapte discriminatie

18/06/2012

Nieuwsbericht

Nederland heeft niet bewezen dat het woonplaatsvereiste van “3 uit 6 jaar” voor studiefinanciering voor studies in het buitenland niet verder gaat dan noodzakelijk is om het doel, de mobiliteit van studenten te bevorderen te verwezenlijken.

De Wet studiefinanciering (WSF 2000) bepaalt wie voor financiële steun voor het volgen van studies in Nederland en in het buitenland in aanmerking komt. Voor hoger onderwijs dat in Nederland wordt gevolgd, kan financiering worden toegekend aan elke student tussen 18 en 29 jaar die de Nederlandse nationaliteit of die van enige andere lidstaat van de Europese Unie heeft. Om hoger onderwijs in het buitenland te volgen, moet de student recht op studiefinanciering voor hoger onderwijs in Nederland hebben en moet hij ook rechtmatig verblijf in Nederland hebben gehad gedurende ten minste drie jaren van de zes jaren voorafgaand aan zijn inschrijving bij een hogeronderwijsinstelling in het buitenland. Deze in art. 2.14 lid 2 WSF 2000 opgenomen 3-uit-6-eis is ongeacht de nationaliteit van de student van toepassing. Zie ook hier voor informatie op de website van DUO – IB-Groep over de 3-uit-6-eis.
De Europese Commissie heeft op 18 december 2009 (ve10001430) bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming tegen Nederland ingesteld. Zij stelt dat de 3-uit-6-eis verkapte discriminatie van migrerende werknemers en hun gezinsleden oplevert, die door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 45 VWEU) verboden is en in strijd is met art. 7 lid 2 Verordening 1612/68 vrij verkeer werknemers.
Het Hof is van oordeel dat het woonplaatsvereiste van “3 uit 6 jaar” een ongelijkheid van behandeling invoert tussen Nederlandse werknemers en de migrerende werknemers die in Nederland wonen of hun arbeid in loondienst in die lidstaat verrichten als grensarbeider. Een dergelijke ongelijkheid vormt verboden verkapte discriminatie, tenzij zij objectief gerechtvaardigd is.
Het Hof erkent dat het woonplaatsvereiste geschikt is ter bereiking van het doel, de mobiliteit van studenten te bevorderen. Niettemin had Nederland op zijn minst moeten rechtvaardigen waarom het voor de 3-uit-6-eis heeft gekozen, met uitsluiting van alle andere representatieve factoren. Deze eis is namelijk te exclusief. Door specifieke tijdvakken van wonen op het grondgebied van de betrokken lidstaat voor te schrijven, geeft de 3-uit-6-eis voorrang aan een factor die niet noodzakelijkerwijs de enige representatieve is voor de mate waarin de betrokkene en genoemde lidstaat daadwerkelijk met elkaar zijn verbonden.
Het Hof concludeert in het arrest van 14 juni 2012 (C-542/09, ve12001344) dat Nederland niet heeft bewezen dat het woonplaatsvereiste niet verder gaat dan noodzakelijk is om het door die regelgeving nagestreefde doel te bereiken. [WV]

ABRvS stelt prejudiciële vragen aan HvJEU over MTV-controles

15/06/2012

Nieuwsbericht

Nu binnen de Nederlandse (appel)rechtspraak verschillen bestaan in interpretatie van de artt. 20 en 21 Schengengrenscode, welke zien op het doel van de MTV-controle, het vermoeden van illegaal verblijf en de inperking van de controlebevoegdheid, heeft de ABRvS prejudiciële vragen gesteld.

De ABRvS heeft hier toe besloten in een zaak waarin een vreemdeling, die zich ten tijde van de MTV-controle in een Eurolinerbus komende vanuit Duitsland bevond, in hoger beroep klaagt dat de VK Maastricht in de uitspraak van 16 april 2012 (AWB 12/10657, ng) heeft miskend dat er op het moment van de controle geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf bestond en ten onrechte heeft overwogen dat de staandehouding rechtmatig is.
In ABRvS 20 oktober 2011 (JV 2012/40, ve11002526) is overwogen dat met de inwerkingtreding op 1 juni 2011 van art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) is voldaan aan hetgeen in ABRvS 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) was bepaald. In die uitspraak is voorts overwogen dat uit het Melki en Abdeli-arrest (JV 2010/458, ve10000918) niet kan worden afgeleid dat in art. 4.17a rekening had moeten zijn gehouden met het gedrag van betrokkene of met specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat, zodat hierin geen grond is gezien voor het oordeel dat die bepaling niet zou voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het Melki en Abdeli-arrest.
Bij uitspraken van 5 maart 2012 (o.m. JV 2012/202, ve12000657 en {rvs=201111442/1/V4}) is overwogen dat het standpunt, dat de bevoegdheid tot het uitvoeren van een MTV-controle niet aan art. 21 SGC kan worden ontleend omdat de daarin genoemde politiebevoegdheden zouden zijn beperkt tot situaties waarin openbare orde-motieven een rol spelen, zoals in de Franse regeling waarop het Melki en Abdeli-arrest betrekking heeft, niet wordt gevolgd.
Bij dit oordeel is betrokken dat de woorden "kan met name" in art. 21 onder a SGC aangeven dat het hier gaat om een niet-uitputtende beschrijving van omstandigheden waarin niet kan worden gezegd dat de uitoefening van de politiële bevoegdheid het effect van een grenscontrole heeft. Voorts is in die uitspraken overwogen dat de Europese Commissie m.b.t. het voornemen om zowel art. 22 Schengenuitvoeringsovereenkomst als de bijbehorende verwijzing daarnaar in art. 21 onder d SGC in te trekken (ve11000884), te kennen heeft gegeven dat de voorgestelde wijziging geen afbreuk doet aan het recht van de lidstaten om te voorzien in gerichte controles ter bestrijding van illegale immigratie op hun grondgebied, binnen de grenzen van art. 21 onder a t/m c.
Dat de controles op een zodanige afstand worden uitgevoerd dat moet worden aangenomen dat de gecontroleerde personen allen grensgangers zijn, maakt de controle naar het oordeel van de Afdeling niet onrechtmatig. Hierbij is in aanmerking genomen dat uit het Melki en Abdeli-arrest geen algeheel verbod op controle op grensgangers kan worden afgeleid. Evenmin kan uit het arrest worden afgeleid dat voor de vraag of de MTV-controle het effect van een verboden grenscontrole heeft, bepalend is of het individu deze als zodanig ervaart. In dit verband is in de uitspraken van 5 maart 2012 mede overwogen dat is gebleken dat het aantal voertuigen op de weg en het aantal treinen dat daadwerkelijk wordt gecontroleerd, in de praktijk zeer beperkt is.
In voormelde jurisprudentie van de Afdeling is de in het Melki en Abdeli-arrest gegeven interpretatie van de art. 20 en 21 SGC betrokken en is geoordeeld dat het Hof in het arrest voldoende duidelijkheid heeft gegeven over de wijze waarop kan worden gewaarborgd dat een in de nabijheid van een binnengrens uitgevoerde controle feitelijk niet het effect van een grenscontrole kan hebben. Voorts is geoordeeld dat met de vaststelling van art. 4.17a Vb 2000 de MTV-controles, die worden uitgevoerd met het oog op het bestrijden van illegaal verblijf na grensoverschrijding, overeenkomstig art. 21 onder a SGC, thans zodanig worden gepland en uitgevoerd, dat deze duidelijk verschillen van de systematische controles van personen aan de buitengrenzen.
Bij uitspraak van 7 februari 2012 heeft de Rb Roermond (straf mk) de volgende prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld: "Is art. 4.17a Vb 2000 in strijd met het verbod op grenscontroles respectievelijk op aan grenscontroles gelijk te stellen controles als bedoeld in art. 20 en 21 SGC? Zo ja, komt een beroep hierop ook toe aan niet-EU burgers dan wel personen die geen verblijfstitel in een lidstaat van de EU hebben?." (JV 2012/134, ve12000429, zaak Jibril Jaoo, C-88/12)
Verder heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (straf) op 11 mei 2012 (ve12001148), geoordeeld dat de MTV-controle, ook indien deze met inachtneming van art. 4.17a Vb 2000 is uitgevoerd, hetzelfde effect heeft als een grenscontrole als bedoeld in art. 21 SGC. Verder oordeelde het hof dat een controle niet doorlopend en op een vaste plaats plaatsvindt en is onderworpen aan kwantitatieve restricties, zoals die van art. 4.17a lid 3 t/m Vb 2000, nog niet maakt dat die controle niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole. Het hof ziet het als zijn taak uitsluitend de uitgevoerde controle te beoordelen op de vraag of deze het effect heeft van een grenscontrole. Het hof acht het voor de beantwoording van die vraag niet relevant dat er (langdurige) periodes zijn waarin aan dezelfde snelweg geen controles plaatsvinden en evenmin dat er andere (snel-)wegen met buurlanden zijn waar in het geheel geen controles worden verricht."
Gegeven deze stand van zaken bestaan binnen de Nederlandse (appel)rechtspraak nu verschillen in interpretatie van de artt. 20 en 21 SGC, welke zien op het doel van de controle (vraag 1), het vermoeden van illegaal verblijf (vraag 2) en de inperking van de controlebevoegdheid (vraag 3).
Over deze elementen heeft de ABRvS in de verwijzingsuitspraak van 4 juni 2012 (ve12001304) prejudiciële vragen geformuleerd, die op 5 juni bij het Hof zijn ingediend en geregistreerd (zaak Adil, C-278/12 PPU).
vraag 1:
Moet art. 21 SGC aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitoefening van een nationale bevoegdheid als verleend in art. 50 Vw 2000 en nader uitgewerkt in art. 4.17a Vb 2000, om in gebieden achter de binnengrenzen controles op personen uit te voeren, teneinde na te gaan of deze voldoen aan de in de lidstaat geldende vereisten voor rechtmatig verblijf?
vraag 2:
a. Staat art. 21 SGC eraan in de weg dat nationale controles, zoals controles bedoeld in art. 50 Vw 2000, worden uitgevoerd op basis van algemene informatie en ervaringsgegevens over illegaal verblijf van personen ter plaatse van de te houden controle als bedoeld in art. 4.17a, lid 2 Vb 2000, of dienen bij de uitvoering van dergelijke controles concrete aanwijzingen te bestaan dat een te controleren individuele persoon illegaal in de betreffende lidstaat verblijft?
b. Verzet art. 21 SGC zich ertegen dat een dergelijke controle wordt uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van de onder a bedoelde algemene informatie en ervaringsgegevens over illegaal verblijf, indien dit in beperkte mate gebeurt?
vraag 3:
Moet art. 21 SGC aldus worden uitgelegd dat met het inperken van de controlebevoegdheid op een wijze als omschreven in een wettelijke regeling als art. 4.17a Vb 2000, in voldoende mate is gewaarborgd dat een controle feitelijk niet het in art. 21 SGC verboden effect van een grenscontrole kan hebben?
De ABRvS heeft het Hof krachtens art. 104 ter Reglement voor de procesvoering verzocht deze vragen te behandelen volgens de spoedprocedure, nu de beantwoording relevant is voor de bewaring van de vreemdeling en er meerdere vergelijkbare zaken bij verschillende rechters voorliggen, waarbij sprake is van bewaring. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 8 verschenen

06/06/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 8 van 1 juni 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve12000785 - JV 2012/234 noot C.A. Groenendijk
2012-03-29, HvJEU, C-7/10, C-9/10 (Kahveci en Inan)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Verblijfsrecht / Gezinsleden van genaturaliseerde Turkse werknemer / Behoud van Turkse nationaliteit / Datum van naturalisatie
--- ve11002517: Conclusie A-G 20 oktober 2011 in de gevoegde zaken C‑7/10 (Kahveci) en C‑9/10 (Inan), waarin deze stelt dat de tweede vraag over het belang van tijdstip naturalisatie geen beantwoording behoeft.
--- Zie Aanvullende opmerkingen voor een eerste reactie op het arrest van Eva Hilbrink en de mogelijke relevantie voor de huidige lijn van de Afdeling inzake toepassingsbereik van de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 voor derdelanders.

ve12000874 - JV 2012/235
2012-04-10, HvJEU, C-83/12 PPU (Vo), JV 2012/235
Art. 21 en 34 Vo 810/2009 Visumcode / Strafvervolging wegens mensensmokkel / Strafbaarheidsvereiste 'niet-toegestaan verblijf' / Door opzettelijk bedrog m.b.t. ware reisdoel van andere lidstaat verkregen visum
--- Standpuntbepaling advocaat-generaal 26 maart 2012 hier.
--- Coördinaten van de zaak
HvJ.
ve12000583 - JV 2012/236 noot Y. Arbaoui
2012-02-27, ABRvS, 201110164/1/V2, [LJN: BV7795]
Asielaanvraag / Irak / Bescherming autoriteiten in Noord-Irak / Ambtsbericht / Eergerelateerd geweld / Art. 3 EVRM / Inroepen bescherming door Koerdische vrouw tegen eerwraak niet bij voorbaat kansloos
ve12000709 - JV 2012/237
2012-03-09, ABRvS, 201107611/1/V1, JV 2012/237 [LJN: BV9254]
MVV / Verblijf bij meerderjarige zoon met eigen gezin / Criteria beoordeling feitelijke gezinsband in land van herkomst / Somalië / Geen financiële afhankelijkheid / Art. 8 EVRM / Arresten Onur en A.W. Khan / Geen "more than the normal emotional ties"

ve12000796 - JV 2012/238 noot F. Fonville
2012-03-26, ABRvS, 201200367/1/V3, [LJN: BW0580]
Bewaring / Duur / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Arrest Kadzoev / Periode voortzetting maatregel ten tijde van behandeling asielaanvraag telt mee voor zes maanden termijn / Bij verlenging uitgaan van actuele stand van zaken / Verlengingsbesluit eerder genomen dan twee weken voor verstrijken zes maanden termijn onrechtmatig / Nieuw toetsingskader vanaf 15 april

ve12000886 - JV 2012/239
2012-04-03, ABRvS, 201101001/1/V4, [LJN: BW1424]
Asielaanvraag / Oezbekistan / Homoseksualiteit / Art. 3 EVRM / Strafbaarheid homoseksuele handelingen / Vrees voor vervolging / Motiveringsgebrek / Lesbische relaties niet strafbaar / Discriminatie / Ongeloofwaardigheid asielrelaas
ve12001026 - JV 2012/240
2012-04-04, ABRvS, 201112634/1/A2, [LJN: BW0756]
Schadevergoeding / Niet meer tegenwerpen MVV-vereiste indien uitzetting strijdig is met art. 8 EVRM / Uit wijziging Vb 2000 volgt niet erkenning minister dat eerdere besluiten op basis eerder beleid onrechtmatig zijn
ve12000984 - JV 2012/241
2012-04-05, ABRvS, 201113097/1/V4, [LJN: BW3347]
Aanvraag asiel / Vreemdeling niet aanwezig bij afspraak op aanmeldcentrum / Bekendmaking voornemen / Geen zienswijze op voornemen kunnen indienen / Aan vreemdeling toe te rekenen / Minister geen vergewisplicht

ve12000951 - JV 2012/242
2012-04-06, ABRvS, 201110688/1/V2, [LJN: BW3350]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Ne bis in idem / Geen ambtshalve toetsing art. 8 EVRM o.g.v. C14/5 Vc 2000 / Art. 3.17a onder d VV 2000 geen relevante wijziging van recht / Waterscheiding
ve12000985 - JV 2012/243
2012-04-10, ABRvS, 201103208/1/V1, [LJN: BW3342]
Mensenhandel / Voortgezet verblijf / Art 3.52 Vb 2000 / B16/4.5 Vc 2000 / Opvang en reïntegratie in Nigeria / Ambtsbericht
ve12001029 - JV 2012/244
2012-04-11, ABRvS, 201101271/1/A3, [LJN: BW1580]
Verzoek verwijdering rapport gegevens simkaart uit IND dossier / Persoonsgegevens i.d.z.v. art. 1, onder a, Wbp / Rb paste niet juiste rechtsregels toe / Afdeling bevoegd kennis te nemen van hoger beroep / Wettelijke grondslag voor uitlezen simkaart art. 55 lid 2 Vw 2000 / Niet gesteld dat rapport onjuistheden bevat of onvolledig of niet ter zake dienend is

ve12000958 - JV 2012/245
2012-04-11, ABRvS, 201109930/1/V6, [LJN: BW1611]
Naturalisatie / Art 9 RWN / Openbare orde / Verlening verblijfsvergunning ondanks tegenwerping art 1F Vluchtelingenverdrag niet beslissend voor naturalisatieverzoek / Medische omstandigheden / Vertrouwensbeginsel
ve12000928 - JV 2012/246
2012-04-11, ABRvS, 201201640/1/V3, 201201650/1/V3, [LJN: BW3354]
Bewaring / Verzoek om onderzoek naar detentiegeschiktheid n.a.v. verzoek toepassing art. 64 Vw 2000 niet kenbaar betrokken bij belangenafweging / Zorgvuldigheid / Grieven m.b.t. inreisverbod behoeven geen bespreking / Geen bereidheid mee te werken aan terugkeer / Schadevergoeding nihil

ve12001073 - JV 2012/247
2012-04-12, ABRvS, 201011938/1/V1, [LJN: BW4072]
Arbeid als zelfstandige / MVV-vereiste / Wezenlijk Nederlands belang / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling / Art. 41 Aanvullend protocol / Categoriaal weren van bepaalde bedrijfsactiviteiten ipv individuele beoordeling geen wijziging van beleidsregels in ongunstige zin
ve12001018 - JV 2012/248
2012-04-12, ABRvS, 201102602/1/V2, [LJN: BW3971]
Herhaalde asielaanvraag / Geen nova / Irak / Art. 7 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Bij afwijzing herhaald asielverzoek waarbij rechtmatig verblijf ontstond nieuw terugkeerbesluit vereist met bijbehorende vetrektermijn / Art. 28 lid 2 Procedurerichtlijn niet geimplementeerd / Afwijzing aanvraag als kennelijk ongegrond geen grond om af te zien van toekennen vertrektermijn van zeven tot dertig dagen
--- De Afdeling heeft deze zaak ter zitting behandeld op 5 juli 2011.
ve12000930 - JV 2012/249
2012-04-12, ABRvS, 201200612/1/V3, [LJN: BW3351]
Bewaring / Art. 5.1a en 5.1b Vb 2000 ook op Unieburgers van toepassing ter voorkoming rechtsongelijkheid / Gronden / Art. 3, onder 7, en art. 15 lid 1, onder a Terugkeerrichtlijn 2008/115 / 'Risico op onderduiken' dezelfde betekenis als 'risico op onttrekken toezicht' / Bij risico op onttrekken toezicht ook nadere toelichting vereist / Bij strafbare feiten niet gerelateerd aan terugkeer of uitzetting zijn bijkomende aanwijzingen vereist na ongewenstverklaring / Na ongewenstverklaring niet ingespannen om te vertrekken stemt overeen met zich niet houden aan vertrekplicht
ve12001023 - JV 2012/250
2012-04-13, ABRvS, 200905925/1/V3, 201108673/1/V3, [LJN: BW4264]
Asielaanvraag / Ingangsdatum verblijfsvergunning / Aanvraag pas voltooid met voldoen aan alle wettelijke eisen / Art. 44 Vw 2000 / Procedurerichtlijn 2005/85 EG
ve12001098 - JV 2012/251
2012-04-13, ABRvS, 201106991/1/V1, [LJN: BW4347]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Afghanistan / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Khad Whad / Documenten UNHCR geen reden tot twijfel aan juistheid en volledigheid ambtsbericht / Bronnen UNHCR niet overtuigend objectief
ve12001020 - JV 2012/252
2012-04-13, ABRvS, 201107770/1/V2, [LJN: BW4090]
Asiel / Macedonië / Terugkeerbesluit / Art 3 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Beoordeling of een andere rechtsgrond in art. 8 Vw 2000 voor rechtmatig verblijf van toepassing is valt niet buiten kader beoordeling asielaanvraag / Art 8 onder i Vw 2000 (vrije termijn)
ve12001027 - JV 2012/253
2012-04-13, ABRvS, 201201305/1/V3, [LJN: BW4081]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Irak binnen een redelijke termijn is m.i.v. 15 maart 2012 komen te ontbreken
--- Zie Aanvullende opmerkingen voor 6 VK uitspraken in de periode van 8 februari tot 2 april 2012.

ve12001067 - JV 2012/254
2012-04-23, ABRvS, 201007133/1/V4, [LJN: BW4097]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Italiaans inreisverbod met strafbaarstelling / Art. 3 EVRM / Non-refoulement / Interstatelijke vertrouwensbeginsel / Overnameverzoek niet geweigerd door Italiaanse autoriteiten
ve12001065 - JV 2012/255
2012-04-16, ABRvS, 201102056/1/V4, [LJN: BW4101]
Asielaanvraag / Afghanistan / WBV 2010/1 geen wijziging beleid t.a.v. verwesterde vrouwen
ve12001022 - JV 2012/256
2012-04-16, ABRvS, 201201753/1/V3, [LJN: BW4094]
Bewaring / Art. 94 Vw 2000 / Beroep tegen voortduren bewaring impliceert geen beroep tegen verleningsbesluit / Hoger beroep / Bevoegdheid
ve12001028 - JV 2012/257
2012-04-17, ABRvS, 201011676/1/V1, [LJN: BW4278]
Voortgezet verblijf na verbreking huwelijk / Turkije / Art. 8 EVRM / Gezinsleven met nieuwe partner / Belangenafweging / Gehandicapt / Privéleven / Omvang van het geschil / Art. 13 Besluit 1/80 Associatie EEG-Turkije mogelijk van toepassing / Standstill-bepaling / Communautair werknemersbegrip
ve12001024 - JV 2012/258 noot M.A.G. Reurs
2012-04-18, ABRvS, 201011373/1/V3, [LJN: BW4268]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / BMA-advies / Veilige behandelomgeving i.v.m. behandeling trauma / Soedan / Vergewisplicht / CTG-jurisprudentie
--- Zie ook ABRvS 20 december 2011 (JV 2012/88, ve12000036).
ve12000976 - JV 2012/259
2012-04-18, ABRvS, 201012342/1/T1/V2 - Prejudiciële vragen, [LJN: BW3078]
Asielaanvraag / Homoseksuelen / Sierra Leone / Specifieke sociale groep (art. 10 Definitierichtlijn 2004/83)? / Welke activiteiten vallen onder reikwijdte / Kerngebied van de gerichtheid / Welk gedrag kan worden verwacht om vervolging te voorkomen / Enkele strafbaarstelling daad van vervolging (art. 9 Dri)?
--- De Vz ABRvS bepaalde op 31 december 2010 (201012342/2/V3) dat de MvI&A geen nieuw besluit op de aanvraag hoeft te nemen voordat op het hoger beroep is beslist.
ve12001072 - JV 2012/260
2012-04-24, ABRvS, 201103734/1/V3, [LJN: BW4300]
Bewaring / Derdelander met verblijfsrecht in Letland / Overnameverzoek o.g.v. bilaterale overeenkomst / Art. 6 lid 2 en 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Bewaring pas mogelijk na niet opvolgen bevel zich zelfstandig naar de andere lidstaat te begeven
ve12000974 - JV 2012/261
2012-03-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/39458, [LJN: BW2715]
Asielaanvraag / Somalië / Uitlevering naar Verenigde Staten / Verdenking van terrorisme / Duurzame bescherming in land van eerder verblijf / Samenloop toelatingsprocedure en uitleveringsprocedure / Uitleveringswet prevaleert boven Vw 2000 / Art 3 EVRM / In geval van latere uitzetting naar Somalië door VS kan eiser nieuwe aanvraag indienen
ve12001019 - JV 2012/262
2012-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/22655, [LJN: BW3718]
Verblijfsaantekening zonder vermelding 'arbeid vrij toegestaan' gedurende aanvraag verblijfsdocument / Ongehuwde, niet-geregistreerde partner van Unieburger / Art 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 8.7 Vb 2000 / Niet-geregistreerde partner geniet rechtmatig verblijf o.g.v. art. 112 Vw 2000 / Duurzame relatie / Vergoeding proceskosten
ve12000891 - JV 2012/263
2012-03-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/34246, [LJN: BW1650]
MVV / Gezinshereniging / 19 jarige dochter / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Uitleg begrip 'gezinslid' overeenkomstig art. 10 Vo1612/68 en art. 2 lid 1 onder c Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Meerderjarigheidsgrens op 21 jaar / Ten onrechte getoetst aan regels verruimde gezinshereniging
ve12000905 - JV 2012/264
2012-03-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/28120, [LJN: BW1166]
Bewijs rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Marokko / Schoonmoeder van Unieburger is rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn en geen 'ander' familielid i.d.z.v. art. 8.7 lid 3 Vb 2000 / Art. 2 onder d Verblijfsrichtlijn 2004/38 onvolledig geïmplementeerd in art. 8.7 lid 2 Vb 2000
ve12001035 - JV 2012/265
2012-03-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/40204,
Turkse internationaal chauffeur / Art. 13 Besluit 1/80 / Standstill-bepaling / TWV-eis nieuwe beperking
--- Er is geen hoger beroep ingesteld.
ve12000898 - JV 2012/266
2012-03-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/15576 - Einduitspraak, [LJN: BW1627]
Herhaalde aanvraag / Arbeid in loondienst / Vrijstelling MVV-vereiste / Ghana / Art. 8 EVRM / Privéleven / Lange duur verblijf en banden met Nederland / Novum / Grotendeels onrechtmatig verblijf / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000977 - JV 2012/267
2012-04-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/39582, [LJN: BW2694]
Asielaanvraag / Azerbeidzjan / Ontbreken documenten / Positieve overtuigingskracht/ Toetsing-ex nunc / In beroep overgelegde stukken ter betwisting individueel ambtsbericht
ve12001005 - JV 2012/268
2012-04-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/10882, [LJN: BW3507]
Inreisverbod / Niet gewezen op mogelijkheid om schriftelijke zienswijze te geven over voornemen inreisverbod / Schending vormvoorschrift / Gelijkheidsbeginsel / Motivering
ve12001078 - JV 2012/269
2012-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/6806, [LJN: BW3709]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Terugkeerbesluit vervat in meeromvattende asielbeschikking / Art. 62a lid 1 sub a Vw 2000 / Art. 75 Vw 2000 / Ontvankelijkheid / Doorzending beroep als bezwaar / Ghana
--- Zie m.b.t. deze uitspraak ook de noot van Ben Olivier bij JV 2012/231 (ve12000786).
ve12001127 - JV 2012/270
2012-05-02, Rb 's-Gravenhage (civiel), 403618/HA ZA 11-2443, [LJN: BW4736]
Recht op MBO-stage voor vreemdeling zonder verblijfsstatus / Wav / Stage zonder TWV / Art. 2 Eerste Protocol EVRM / Recht op onderwijs / Wav-bepalingen jegens eiser onrechtmatig / Geen schadevergoeding / Suriname
[JFA]

EHRM: op nihil stellen schadevergoeding bij bewaring i.s.m. art. 5 lid 5 EVRM

30/05/2012

Nieuwsbericht

Klager van Bulgaarse nationaliteit kwam naar Nederland in november 2004. Op 21 juli 2006 werd hij, omdat hij was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens een misdrijf, ongewenst verklaard. Na de strafrechtelijke detentie is hij op 5 april 2007, dezelfde dag, in vreemdelingenbewaring gesteld. Op 11 april 2007 werd de bewaring opgeheven. Op 23 april 2007 oordeelde de Rb in beroep dat de bewaring onrechtmatig was wegens onvoldoende voortvarendheid bij de voorbereiding van de uitzetting en dat niet was beoordeeld of de gronden van ongewenstverklaring van toepassing waren nu hij EU-burger was geworden. De schadevergoeding werd op nihil gesteld wegens het niet voldoen aan de meldplicht, zijn strafrechtelijke veroordeling en de ongewenstverklaring. Het hoger beroep werd op 10 mei 2007 niet-ontvankelijk verklaard wegens het appel-verbod.
1. Klager had aanspraak op schadevergoeding o.g.v art. 106 Vw 2000 in geval van een onrechtmatige bewaring en een recht dit voor een rechtbank te claimen. Het Hof is er dan ook niet van overtuigd dat klager gebaat zou zijn bij een onrechtmatige daad actie ex art. 6:162 BW voor de civiele rechter. r.o.23.
2. Gelet op het arrest Stanev-Bulgarije, 36760/06  r.o. 182 moet het recht op schadevergoeding in art. 5 lid 5 EVRM met voldoende zekerheid worden gegarandeerd. Art. 5 lid 5 EVRM creëert een direct recht op schadevergoeding op het moment dat de nationale rechtbank heeft geoordeeld dat de detentie in strijd is met art. 5 lid 1-4 EVRM. Het op nihil stellen van de schadevergoeding op gronden niet gerelateerd aan de eigenlijke detentie is in strijd met art. 5 lid 5 EVRM. r.o. 25.
Het Hof oordeelt unaniem dat art. 5 lid 5 EVRM is geschonden.

Onrechtmatig terugkeerbesluit kan schadeveroorzakend besluit zijn

16/05/2012

Nieuwsbericht

Op 14 mei 2012 heeft de ABRvS geoordeeld dat in de voorliggende situatie niet het besluit tot inbewaringstelling, maar het - onrechtmatig bevonden - terugkeerbesluit als schadeveroorzakend besluit heeft te gelden.

De Afdeling kwam tot dit oordeel in de uitspraak (ve12001182) op het hoger beroep van de MvI&A waarbij de uitspraak van de VK Dordrecht 17 januari 2012, AWB 11/37308 (JV 2012/136 noot T.P. Spijkerboer, ve12000254), wordt vernietigd.
De VK Dordrecht had in die uitspraak het verzoek om herziening van de uitspraak van 15 september 2011, AWB 11/28043, in het eerste beroep tegen de opgelegde maatregel van bewaring toegewezen en dat beroep alsnog gegrond verklaard onder toekenning van schadevergoeding aan de vreemdeling.
De VK Dordrecht kwam tot deze toewijzing van het verzoek om herziening gezien de uitspraak van 2 november 2011 (ve11002686) waarbij de rechtbank het op 29 augustus 2011 opgelegde terugkeerbesluit met terugwerkende kracht herriep.
De Afdeling achtte het ter wille van rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin van belang om de vraag te beantwoorden of, en zo ja op welke wijze een vreemdeling, als gevolg van een onrechtmatig gebleken terugkeerbesluit, alsnog aanspraak kan maken op een schadevergoeding voor de periode die hij in vreemdelingenbewaring heeft doorgebracht, terwijl de bewaringsrechter in een - onaantastbaar geworden - uitspraak die dateert van voor de vernietiging van het terugkeerbesluit de bewaring over deze periode reeds rechtmatig heeft bevonden.
Ingeval de bewaringsrechter in een uitspraak die dateert van voor de vernietiging van het terugkeerbesluit de bewaring over deze periode reeds rechtmatig heeft bevonden, moet voor de vreemdeling steeds de mogelijkheid bestaan om de aldus door hem geleden schade vergoed te krijgen. Een ander oordeel zou zich niet verhouden met art. 5 en 13 EVRM, aldus de Afdeling.
De Afdeling lost dit probleem aldus op door te stellen dat in de voorliggende situatie niet het besluit tot inbewaringstelling, maar het - onrechtmatig bevonden - terugkeerbesluit als schadeveroorzakend besluit heeft te gelden. Derhalve biedt art. 8:73 lid 1 Awb de rechtbank een grondslag om, in geval van een gegrondverklaring van een tegen een terugkeerbesluit ingesteld beroep, op verzoek van de vreemdeling de minister te kunnen veroordelen tot vergoeding van de schade die de vreemdeling als gevolg van dat terugkeerbesluit heeft geleden en staat de onaantastbaarheid in rechte van het eerdere rechterlijk oordeel over de inbewaringstelling, noch de jurisprudentie van de Afdeling daaraan in de weg. [WV]