Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Voorgenomen aanscherping eisen gezinsmigratie

23/02/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A heeft de Tweede Kamer op 17 februari 2012 geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie.

De aanscherpingen zien op maatregelen ter realisatie van een aantal voornemens uit het regeerakkoord welke passen binnen de ruimte die de facultatieve bepalingen uit de Gezinsherenigingsrichtlijn bieden en waartoe een wijziging van het Vb 2000 nodig is. De hoofdlijnen werden al op 14 januari 2011 (TK 32175, 15, ve11000105) uiteengezet.
In de brief van 17 februari 2012 (ve12000456) informeert de minister de Kamer over de hoofdlijnen van het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000, zoals dat nu gereed is om te worden ingevoerd na advisering door de RvS.
Beperking gezinsmigratie tot het kerngezin zoals gedefinieerd in de Gezinsherenigingsrichtlijn: de echtgenoot en de minderjarige kinderen. Daarbuiten wordt geinshereniging beperkt tot die gevallen waarin een positieve verplichting bestaat o.g.v. art. 8 EVRM. De familieband moet met een huwelijksakte of partnerschapsakte worden aangetoond. Partners van gelijk geslacht of verschillende religie die aantoonbaar als gevolg van wettelijke beletselen niet kunnen trouwen in het land van herkomst, kunnen een tijdelijke trouwvergunning met een geldigheidsduur van zes maanden krijgen voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Invoering wachttermijn voor referent met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een inburgeringsplichtig verblijfsdoel: deze zal een gezinslid niet eerder kunnen laten overkomen dan nadat hij ten minste een jaar rechtmatig hier heeft verbleven.
Verlenging termijn voor voortgezet verblijf van drie naar vijf jaar. Hiermee wordt enerzijds beoogd twee jaar langer een beroep op de bijstand te voorkomen. Anderzijds wordt de aantrekkelijkheid verkleind van een schijnhuwelijk als springplank naar een zelfstandige verblijfsstatus. Het uitzonderingsbeleid in geval van bijzondere omstandigheden, waaronder huiselijk geweld, blijft bestaan.
Reeds op 16 september 2011 (persbericht) besloot het Kabinet tot een aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie. Vervolgens werd medio oktober 2011 een ontwerp wijzigingsbesluit Vb 2000 aan de Afdeling Advisering van de Raad van State voorgelegd.
Op 14 november 2011 (ve11002803) informeerde de minister de Tweede Kamer over een regeling die het mogelijk maakt dat vreemdelingen die aan alle voorwaarden voor gezinshereniging / gezinsvorming voldoen maar, die als gevolg van wettelijke belemmeringen in het land van herkomst aantoonbaar niet kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan, een MVV aan kunnen vragen voor het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie in Nederland. Naar verluidt leidde ‘deze regeling’ tussendoor tot een aanvulling op het aan de Raad van State voorgelegde ontwerpbesluit.
De Afdeling Advisering van de Raad van State stelde het advies vast in week 1 van dit jaar.
Eerder - op 20 juli 2011 - adviseerde de ACVZ (ve12000477) kritisch over een op 29 juni 2011 aan haar voorgelegd concept wijzigingsbesluit Vb 2000. De ACVZ behield zich daarbij het recht voor aanvullend te adviseren over de positie van partners van gelijk geslacht, maar wees alvast op de mogelijke discriminatoire aard van de voorstellen indien voor hen geen uitzondering wordt gemaakt.
Ook de Raad voor de Rechtspraak adviseerde kritisch over dat concept op 23 augustus 2011 (ve11002329).
De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af op de brief van 17 februari alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
De brief zal naar verwachting op de agenda komen van de op 7 maart 2012 geplande procedurevergadering van de algemene commissie I&A. 
Ook geagendeerd staat dan de brief van 6 februari 2012 (ve12000413) over de voorgenomen aanscherping van de glijdende schaal (zie hierover het nieuwsbericht van 13 februari). [WV]
Zie ook:
--- Nieuwsbericht en Persbericht van BZK op 17 februari 2012.

CIV formulier Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000

17/02/2012

Nieuwsbericht

Vanuit de Rb Amsterdam werd er in januari 2012 op gewezen dat met de wijzigingen in de Vw 2000 en het Vb 2000 het nog belangrijker is geworden dat bij de indiening van enig beroep van een in bewaring gestelde vreemdeling, duidelijk is waar het precies om gaat.

Het gaat het om:  
- een eerste of vervolg- beroep tegen de inbewaringstelling op grond van art. 58, 59 of art. 6 Vw 2000,
- een beroep tegen een verlengingsbesluit,
- een beroep tegen een terugkeerbesluit
Daarbij werd er op gewezen dat het hiervoor aangepaste digitale formulier te vinden is op deze pagina van rechtspraak.nl
Een andere weg zou nog naar het oude formulier leiden.
Inmiddels is ook via deze pagina voornoemd juiste formulier te vinden.
Beide 'wegen' leiden momenteel naar het CIV formulier versie LSVK 3/2011, laatstelijk gewijzigd op 20 juni 2011. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 3 verschenen

17/02/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 3 van 17 februari 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12000120 - JV 2012/74
2012-01-10, EHRM, 22251/07 (G.R. - Nederland)
Leges / Gezinshereniging / Buitenbehandelingstelling / Effectieve rechtsbescherming / Art. 8 en 13 EVRM / Afghanistan / Naast betalingsoverzichten bijstandsuitkering aanvullende documenten vereist / Extreem formalistische opstelling minister bij beroep op ontheffing leges maakt effectuering arguable claim onder art. 8 EVRM onmogelijk
ve11003075 - JV 2012/75 noot B. van Dokkum
2011-12-06, HvJEU (Grote kamer), C-329/11 (Achughbabian)
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf gevangenisstraf en geldboete worden opgelegd
ve11003085 - JV 2012/76 noot C.A. Groenendijk
2011-12-08, HvJEU, C-371/08 (Ziebell voorheen Örnek)
Verblijfsrecht van in lidstaat van ontvangst geboren Turk die daar meer dan tien jaar legaal als kind van Turks werknemer ononderbroken heeft verbleven / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Artt. 7 en 14, lid 1 Besluit 1/80 / Begrip openbare orde / Geen analoge toepassing art. 28, lid 3, sub a, Richtlijn 2004/38 / Strafrechtelijke veroordelingen / Beoordeling gerechtvaardigdheid verwijderingsmaatregel
--- Groenendijk opent zijn annotatie met de opmerking dat het Hof met dit verrassende arrest duidelijkheid schept over de betekenis van de regels inzake verblijfsbeëindiging op openbare orde gronden voor drie groepen vreemdelingen: Unieburgers, Turkse burgers en langdurig ingezeten burgers van derde landen. Afsluitend stelt hij vast dat dit arrest ook de grenzen illustreert die het Unierecht stelt aan het voornemen van dit Kabinet om de glijdende schaal aan te scherpen; de vierde sinds 2001. “Onder het gedoogakkoord is symbolische politiek belangrijker dan de feitelijke effecten voor migranten en voor de samenleving.”
Zie ook
MigratieWeb nieuws.
ve11003203 - JV 2012/77 noot H. Battjes
2011-12-21, HvJEU, C-411/10 en C-493/10 (N. S. en M. E. e.a.)
Uitvoering van Unierecht / Beginselen / Grondrechten / Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen / Gemeenschappelijk Europees asielstelsel / Dublinverordening 343/2003 / Begrip 'veilige landen’ / Overdracht asielzoeker aan verantwoordelijke lidstaat / Verplichting / Weerlegbaar vermoeden dat die lidstaat grondrechten eerbiedigt
--- Zie ook MigratieWeb nieuws
ve11002561 - JV 2012/78
2011-10-13, ABRvS, 201010714/1/V2, 201010717/1/V2 [LJN: BU1275]
Asiel / Irak / Gemengd huwelijk / Tegenstrijdige verklaringen op ondergeschikt punt tast essentieel onderdeel asielrelaas niet aan / Toetsing / Authenticiteit verklaring / Onderzoeksplicht
ve11002838 - JV 2012/79 noot S. Jansen
2011-11-14, ABRvS, 201010226/1/V1 [LJN: BV3580]
Weigering opheffing ongewenstverklaring / Homoseksuele relatie in NL / Art. 8 EVRM / Privéleven / Art. 3 EVRM / Positie homoseksuelen in Iran / Beroepsgrond bekering tot Christendom niet in bestuurlijke fase aangevoerd / Geen Bahaddar situatie / Strafrechtelijke gevolgen ten onrechte door Rb geschorst
ve12000041 - JV 2012/80
2011-12-08, ABRvS, 201012225/1/V2
Asielaanvraag / Niet-begeleide minderjarige asielzoeker / Ongedocumenteerden / Asielrelaas / Horen / Art. 17 lid 4 Asielprocedurerichtlijn 2005/85 / Rechtstreekse werking / Implementatie in art. 3:2 Awb
ve12000035 - JV 2012/81
2011-12-09, ABRvS, 201101820/1/V3 [LJN: BU9586]
Bewaring (Grensdetentie) / Art. 2 lid 2 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijn van toepassing / Toegangsweigering impliceert geen aanvang terugkeerprocedure / Rechtszekerheid / Terugkeerbesluit vereist / Schadevergoeding / Irak
ve12000025 - JV 2012/82
2011-12-12, ABRvS, 201112045/1/V3 [LJN: BU8618]
Bewaring / Enkel niet gehouden aan vertrektermijn / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Aantoonbare inspanningen om terugkeer te realiseren / Schadevergoeding
ve12000026 - JV 2012/83
2011-12-12, ABRvS, 201108579/1/V2 [LJN: BU8616]
Aanvraag asielvergunning onbepaalde tijd / Met ongegrondverklaring beroep tegen intrekking asielvergunning bepaalde tijd is rechtmatig verblijf beëindigd / Geen vijf jaren rechtmatig verblijf voorafgaand aan aanvraag / Art. 8 onder c en h Vw 2000 / Burundi
ve12000027 - JV 2012/84
2011-12-13, ABRvS, 201100110/1/V1 [LJN: BU8615]
Intrekking VOTA en VBTA / Afghanistan / Onjuiste gegevens / Na vergunningverlening 4 weken in Kabul verbleven / Geloofwaardigheid asielrelaas / Intrekkingsgrond deed zich nog niet voor ten tijde van asielverlening / Motivering
ve12000040 - JV 2012/85
2011-12-13, ABRvS, 201102012/1/V2 [LJN: BV3584]
Actualisering ongewenstverklaring / Tsjechië / Toetsingscriterium openbare orde / Richtsnoeren EC voor betere omzetting Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Veelvuldig gepleegde lichte feiten / Motivering
ve11003226 - JV 2012/86
2011-12-16, ABRvS, 201110937/1/V3 [LJN: BU9581]
Bewaring / Handboeien aangelegd ter overbrenging naar transportbus / Geen schending Amsbtsinstructie / Dublinclaim Italië / Voortvarendheid
ve12000042 - JV 2012/87
2011-12-16, Vz ABRvS, 201112287/2/V2
Vovo / Hangende hoger beroep geen gevolg geven aan uitspraak / Belangenafweging / Kans op slagen hoger beroep / Duur procedure / Art. 6:19 lid 1 Awb
ve12000036 - JV 2012/88
2011-12-20, ABRvS, 201105916/1/V1 [LJN: BU9578]
Verblijf voor uitoefenen gezinsleven / MVV vereiste / Vrijstelling / Hardheidsclausule / Medische noodsituatie / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Azerbeidzjan / Armenië / Veilige behandelomgeving PTTS / Beslissingen CTG over BMA-advisering als uitgangspunt / Motivering / Zorgvuldigheid
ve12000078 - JV 2012/89
2011-12-21, ABRvS, 201101454/1/V1 [LJN: BU9575]
Asielaanvraag / AMV / Ontbreken documenten / Identiteit reeds vastgesteld in eerdere procedure / Verlies document / Toerekenbaarheid / Geen uitzondering voor minderjarige asielzoekers / Bewijslast / Afghanistan
ve11003230 - JV 2012/90
2011-12-21, ABRvS, 201104293/1/V3 [LJN: BU9583]
Bewaring / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Onjuiste bewaringsgrond / Arrest Kadzoev / Inbewaringstelling asielzoeker krachtens art. 59 Vw niet in strijd met art. 18 lid 1 Procedurerichtlijn 2005/85 / Vals document / Art. 31 lid 1 Vlv / Niet kort na binnenkomst asiel gevraagd
ve12000203 - JV 2012/91
2011-12-22, ABRvS, 201100531/1/V2 [LJN: BV0391]
Intrekking VBTA / Irak / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 29 lid 1 sub b Vw / Motivering / Geen geweld gericht tegen Fayli-Koerden als groep
ve11003228 - JV 2012/92
2011-12-22, ABRvS, 201106133/1/V3 [LJN: BV0418]
Bewaring / Dublinverordening / Noorwegen / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Terugkeerbesluit
ve12000043 - JV 2012/93
2011-12-23, ABRvS, 201011363/1/V4
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Nigeria / BMA-advies / In hoger beroep alsnog aan vergewisplicht voldaan / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000201 - JV 2012/94
2011-12-23, ABRvS, 201104178/1/V1, 201104188/1/V1 [LJN: BV0396]
Asielaanvragen en ongewenstverklaring / Afghanistan / Westerse levensstijl / Verwachting tot aanpassing levensstijl / Ambtsbericht / Art. 8 EVRM / Beleid verwesterde vrouwen / WBV 2010/1 / Zelfstandig wonen / Verwesterde mannen geen reëel risico op behandeling in strijd met art. 3 EVRM / Verschil positie mannen en vrouwen
ve12000044 - JV 2012/95 noot T.P. Spijkerboer
2011-12-27, ABRvS, 201108202/1/V4 [LJN: BV0404]
Asielaanvraag / Nepal / Documentlozen / In beroep overgelegde kopie paspoort met stelling dat origineel beschikbaar is / Art. 83 Vw 2000 / Toetsing ex-tunc / Asielrelaas / Positieve overtuigingskracht / Terecht art. 31 lid 2 sub f Vw 2000 tegengeworpen / Omvang geding
--- Spijkerboer merkt op dat de wetgever exact uitspelde aan welke jurisprudentie een einde moest komen door het op 1 juli 2011 gewijzigde art. 83 Vw 2000. De Afdeling negeert voor de tweede keer de wetgever. Ook signaleert hij dat de Afdeling accepteert dat het bij de Rb in omvang beperkte geding (door het door de MvI&A laten vallen van het paspoort-argument) weer wordt uitgebreid middels een grief van de minister.

ve12000209 - JV 2012/96
2011-12-29, ABRvS, 201003898/1/V2 [LJN: BV0963]
Asielaanvraag / Bekeerling / Uitleg begrip 'problemen om andere reden dan de nieuwe geloofsovertuiging ...' / WBV 2007/15 / Toetsing uitleg beleidsregel of begrip daarin zonder terughoudendheid / Iran
ve12000207 - JV 2012/97
2011-12-29, ABRvS, 201108418/1/V4 [LJN: BV0964]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Uiten wens asiel te willen aanvragen / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Maatregel art. 6 Vw dient mede ter voorbereiding terugkeer en/of uitvoering verwijderingsprocedure / Voorbereiding terugkeer of verwijderingsprocedure ontwijken of belemmeren
--- De Afdeling gaat in deze uitspraak 'om'. Anders dan in ABRvS 19 juli 2010 (JV 2010/352, ve10001096) is overwogen, bestaat grond voor het oordeel dat een maatregel ex art. 6 Vw 2000 mede dient ter voorbereiding van de terugkeer en/of de uitvoering van de verwijderingsprocedure en niet louter ter verhindering van de binnenkomst van een vreemdeling op het grondgebied.
ve12000097 - JV 2012/98
2011-12-30, ABRvS, 201010287/1/V2
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Toeristisch verblijf met Nederlandse dochter in België / Toerisme valt onder vrij verrichten van diensten / Aan gebruik recht van vrij verkeer als toerist wordt geen verblijfsrecht ontleend / Art. 8 EVRM / Art. 7 EU Handvest / Werkingssfeer EU Handvest
ve12000158 - JV 2012/99
2012-01-04, ABRvS, 201008551/1/V4
Asielaanvraag / Dublinclaim Italië / Artt. 2, 4 en 17 Dublinverordening 343/2003 / Tijd tussen kenbaar gemaakte wens om bescherming en indiening asielverzoek / Aanvang termijn voor indiening claimverzoek / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Artt. 3 en 13 EVRM / Arrest M.S.S./België en Griekenland / Motivering
ve12000205 - JV 2012/100
2012-01-06, ABRvS, 201101095/1/V3 [LJN: BV0969]
Bewaring / Somalië / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Lichter middel / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/38 / Zicht op uitzetting naar Mogadishu / Geen vestigingsalternatieven gesteld / Motivering / Schadevergoeding
ve12000012 - JV 2012/101
2011-12-28, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/25891 e.v. [LJN: BU9492]
Asielaanvraag / Getuigen Internationaal Strafhof / Democratische Republiek Congo / Non-refoulement / Ontvankelijkheid / Niet tijdig beslissen / Toepasselijkheid Vw 2000 doorkruist taakuitoefening Strafhof niet
ve12000094 - JV 2012/102
2011-11-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16808 [LJ N: BU9205]
Asielaanvraag / Homoseksuele geaardheid / Minister dient nader onderzoek naar strafvervolgingspraktijk in Uganda te verrichten / Art. 3 EVRM / Motivering
ve12000029 - JV 2012/103
2011-11-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/18993, 11/18984 e.v. [LJN: BU8762]
Herhaalde asielaanvragen / Kazachstan / Nova / Onvoldoende referentiemateriaal KMar / Apostille / Juistheid inhoud documenten / Artt. 3 en 5 Apostilleverdrag / Onderzoeksplicht / Zorgvuldigheid / Motivering
ve12000188 - JV 2012/104
2011-12-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/26165 [LJN: BV0356]
Opvang / COA / Art. 3 Rva 2005 / Art. 3 EVRM / Arrest MSS/België en Griekenland / Zorgvuldigheid / Motivering / Nigeria
ve12000123 - JV 2012/105
2011-12-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/40785 [LJN: BV0259]
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Kenbaar gemaakte wens om asiel aan te vragen / Betekenis inspanningsverplichting tijdens strafdetentie voor beoordeling voortvarendheid gedurende bewaring / Afwijking of nuancering Afdelingsjurisprudentie / Irak / Schadevergoeding
[WV]

Voorgenomen aanscherping glijdende schaal

13/02/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A heeft de Tweede Kamer op 6 februari 2012 geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van de glijdende schaal.

De aanscherping houdt een wijziging in van art. 3.86 Vb 2000 en in de brief van 6 februari (ve12000413) beschrijft de minister deze in hoofdlijnen:
 
► ‘Lik op stuk-beleid’ voor de eerste drie jaar van verblijf: elk misdrijf waar een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd kan leiden tot intrekking of niet verlenging van de verblijfsvergunning, zelfs al bij een veroordeling tot één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie).
► Iedere vreemdeling die drie misdrijven pleegt wordt aangemerkt als veelpleger, ongeacht of iemand langer dan twee jaar verblijf heeft (wijziging lid 4)
► Bij de vorige aanscherping van de glijdende schaal per 31 juli 2010 ( Stb. 307, ve10001127, Nieuwsbericht), zijn de normen voor veelplegers en plegers van zware misdrijven (straf > 6 jaar) aangescherpt. Met deze wijziging wordt ook de norm voor ‘gewone’ misdrijven in lid 2 aangescherpt. In tabel 1 in de bijlage zijn de normen opgenomen.
► De mogelijkheid om ook na 10 jaar verblijf de verblijfsvergunning in te trekken (lid 11 sub a) wordt uitgebreid. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de categorie misdrijven waarvoor geen taakstraf kan worden opgelegd, zoals bepaald in het nieuwe art. 22b lid 1 Sr.
► De eindtermijnen van de glijdende schaal vervallen, waardoor ook na verblijf van meer dan 20 jaar bij zeer ernstige misdrijven de glijdende schaal kan worden toegepast.
Reeds op 16 september 2011 (persbericht) besloot het Kabinet tot een aanscherping van de glijdende schaal, mede ter uitvoering van het Regeerakkoord. Over het vervolgens voorgelegde ontwerp wijzigingsbesluit Vb 2000  stelde de Afdeling Advisering van de Raad van State het advies vast in week 47 van 2011.
Eerder - op 23 augustus 2011 - adviseerde de ACVZ (ve12000387) kritisch over een op 27 juni 2011 aan haar voorgelegd concept wijzigingsbesluit Vb 2000.
Ook de Raad voor de Rechtspraak adviseerde over dat concept op 15 augustus 2011 (ve11002328). De Raad had geen inhoudelijke, wel enkele wetstechnische en redactionele opmerkingen.
De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af op de brief van 6 februari alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
De brief zal naar verwachting op de agenda komen van de op 7 maart 2012 geplande procedurevergadering van de algemene commissie I&A. [WV]
Zie ook:
BZK Nieuwsbericht en Persbericht van 3 februari 2012.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 2 verschenen

27/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 2 van 27 januari 2012 met annotaties bij 10 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002325 - JV 2012/33 noot C.H. Slingenberg
2011-09-27, EHRM, 56328/07 (Bah - Verenigd Koninkrijk)
Weigering prioriteit bij toekenning sociale huisvesting wegens voorwaardelijke verblijfsstatus zoon / Discriminatie / Sierra Leone / Art. 14 in relatie met art. 8 EVRM
ve11003131 - JV 2012/34
2011-12-13, EHRM, 15297/09 (Kanagaratnam e.a. - België)
Detentie begeleide minderjarigen / Sri Lanka / Art. 3 EVRM / Art. 5 lid 1 suf f EVRM
ve11003200 - JV 2012/35
2011-12-20, EHRM, 48839/09 (J.H. - Verenigd Koninkrijk)
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Uitzetting / Art. 3 EVRM / Geloofwaardigheid asielrelaas / Vergelijking met asielrelaas broer / Afghanistan
ve11003198 - JV 2012/36
2011-12-20, EHRM, 6222/10 (A.H. Khan - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Recidive / Pakistan / Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging
ve11003201 - JV 2012/37
2011-12-20, EHRM, 10486/10 (Yoh-Ekale Mwanje - België)
Uitzetting / Art. 3 en 13 EVRM / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kameroen / HIV positief / Medische omstandigheden / Detentieomstandigheden / Concurring opinion van 6 van de 7 rechters
ve11002570 - JV 2012/38 noot C. Forder
2011-07-22, VN-Mensenrechtencomité, 1564/2007 (X.H.L.- Nederland)
AMV / Asielaanvraag / China / Artt. 7, 17, 24 IVBPR / Art. 3 IVRK / Ontvankelijkheid / Rechten van kinderen / Gezinsleven / Zwaardere non-refoulement toets in geval van kind / Niet uitgevoerde beslissing tot uitzetting
--- Forder merkt op dat het Mensenrechtencomité een baanbrekende uitspraak heeft gedaan die de potentie heeft het Nederlandse beleid t.a.v. minderjarige vreemdelingen op zijn kop te zetten. In overweging 13 wordt Nederland opgedragen aan te geven welke maatregelen worden genomen om aan de views gevolg te geven. De termijn daarvoor loopt af op 1 maart 2012.

ve11003009 - JV 2012/39
2011-06-24, ABRvS, 201103005/3/V1 [LJN: BT6425]
Niet tijdig opnieuw beslissen op asielaanvraag / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / ABRvS bevoegd tot behandeling (doorgezonden) beroep / Ingebrekestelling niet vereist gelet op termijnstelling in uitspraak Rb en afwijzing vovo-verzoek hangende hoger beroep / Termijn met dwangsom
ve11002526 - JV 2012/40 noot P. Boeles
2011-10-20, ABRvS, 201108181/1/V4 [LJN: BU2849]
Bewaring / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Regeling art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli
---  Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
Nieuwsbericht MigratieWeb 10 augustus 2011 met meer informatie over jurisprudentie m.b.t. het MTV.
ve11002565 - JV 2012/41 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201107646/1/V4 [LJN: BU2861]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Proces-verbaal voldoet niet / Gebrek dermate groot dat geen aanvullend p-v opgevraagd hoefde te worden / Procesorde
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
ve11002564 - JV 2012/42 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201108212/1/V4 [LJN: BU2862]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Processen-verbaal maken voldoende inzichtelijk dat aan normering is voldaan / Geen aanleiding voor nader onderzoek naar ervaringsgegevens
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.

ve11002562 - JV 2012/43 noot P. Boeles
2011-10-25, ABRvS, 201102743/1/V4 [LJN: BU2865]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Abdeli en Melki / Mobiel toezicht vreemdelingen / Belangenafweging
--- ‘Verzamelnoot’ waarin ook de ABRvS uitspraken onder JV 2012/40 (ve11002526), JV 2012/41 (ve11002565) en JV 2012/42 (ve11002564) aan de orde komen.

ve11002719 - JV 2012/44 noot P. Boeles
2011-10-28, ABRvS, 201012858/1/V2 [LJN: BU3406]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Aanknopingspunten met Unierecht / In NL geboren echtgenote met Spaanse nationaliteit die op latere leeftijd ook NL nationaliteit verkreeg / Geen gebruikmaking recht op vrij verkeer / Arrest McCarthy
ve11002691 - JV 2012/45 noot P. Boeles
2011-11-02, ABRvS, 201011940/1/V1 [LJN: BU3411]
Bewijs rechtmatig verblijf echtgenote gemeenschapsonderdaan / Echtgenoot met Nederlandse en Portugese nationaliteit / Naturalisatie doet niet af aan rechten die referent aan zijn hoedanigheid van burger van een andere lidstaat aan het Unierecht ontleent / Arrest McCarthy / Omgekeerde discriminatie
--- Boeles zet uiteen waarom deze uitspraak als de richtinggevende zal moeten worden aangemerkt en dat een tegenovergestelde uitspraak van 28 oktober 2011 (JV 2012/44, ve11002719) als een eenmalige misslag moet worden aangemerkt.
ve11002779 - JV 2012/46
2011-11-08, ABRvS, 201101573/1/V3 [LJN: BU4106]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Rechtmatig verblijf / Art. 2 lid 2 onder a Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Implementatie / Geen rechtsgeldige omzetting / Uiten wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 onder b Procedurerichtlijn 2005/85
ve11003136 - JV 2012/47 noot B.K. Olivier
2011-11-16, ABRvS, 201100034/1/H2 [LJN: BU4577]
Bewaring / Art. 106 Vw 2000 staat als lex specialis in de weg aan toekenning schadevergoeding via zuiver schadebesluit
ve11002969 - JV 2012/48
2011-11-17, ABRvS, 201008491/1/V4
MVV-vereiste, vrijstelling / Art. 8 EVRM / Gezinsleven bij Nederlands kind / Gedragsproblematiek kind / Positieve verplichting / Belang van het kind / Motivering / Nigeria
ve11002954 - JV 2012/49
2011-11-18, ABRvS, 201007530/1/V3, [LJN: BU6093]
Asielaanvraag / Overnameovereenkomst Hongarije en Benelux-Staten / Rechtstreekse werking / Rechtmatig verblijf ex art. 8 sub f en h is geen onregelmatig verblijf in de zin van de overeenkomst
ve11002970 - JV 2012/50
2011-11-18, ABRvS, 201011551/1/V4, [LJN: BU6102]
Verblijf bij partner / Studiefinanciering aan te merken als sociale bijstand / Geen stabiele en regelmatige inkomsten in de zin van art. 7 lid 1 sub c Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86
ve11002959 - JV 2012/51
2011-11-18, ABRvS, 201110981/1/V3, JV 2012/51 [LJN: BU6116]
Bewaring / Niet gehouden aan vertrektermijn / Concrete stappen ondernomen om via IOM terug te keren / Geen sprake van onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding / Irak
ve11003077 - JV 2012/52
2011-11-22, ABRvS, 201112082/2/V2
Vovo / Uitzetting / Beëindiging verstrekkingen Rva / Spoedeisend belang
ve11002971 - JV 2012/53
2011-11-23, ABRvS, 201103410/1/V4 [LJN: BU6098]
Herhaalde asielaanvraag / Geen verplichting tot aanbieden medisch onderzoek bij herhaalde aanvraag / Art. 3.109 lid 5 Vb 2000
ve11003068 - JV 2012/54
2011-11-29, ABRvS, 201012141/1/V4 [LJN: BU6630]
Asielaanvraag / MOG-rapport niet ter advisering voorgelegd aan BMA / WBV 2010/10 / Geloofwaardigheid asielrelaas / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003048 - JV 2012/55
2011-11-30, ABRvS, 201100150/1/V6 [LJN: BU6374]
Beëindiging verstrekkingen Roa / Meeromvattende beschikking / Toepasselijkheid overgangsregeling en stappenplan / Beleidsregels hoofdstuk III Roa / Rechtsmiddel / Voor bezwaar en beroep vatbaar besluit tot beëindiging / Omvang geding
ve11003168 - JV 2012/56
2011-12-06, ABRvS, 200907949/1/V2, [LJN: BU7527]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Aantonen identiteit en afkomst Centraal-Irak / Met overleggen geldig paspoort voldaan aan rechtsplicht art. 31 lid 1 Vw 2000 / Geen onderzoek paspoort laten verrichten / Zorgvuldigheid / Rechtsgevolgen vernietigd besluit ten onrechte in stand gelaten
ve11003137 - JV 2012/57
2011-12-07, ABRvS, 201005583/1/V2, [LJN: BU7538]
Wijziging beperking in voortgezet verblijf / (Seksueel) geweld / Ingangsdatum vergunning / Verblijfsgat / Achterwege laten intrekking vergunning o.g.v. art. 3.90 Vb 2000, gedurende periode van onderbreking samenwoning / M.b.t. deze periode geen sprake van samenwoning
ve11003150 - JV 2012/58
2011-12-09, ABRvS, 201101901/1/V1, [LJN: BU8626]
Afgifte arbeidsmarktaantekening is andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Ongehuwde niet geregistreerde partner EU onderdaan / Geen rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan maar als bedoeld in art. 112 Vw 2000 / Art. 3.2 VV 2000 niet van toepassing / Omstandigheden die overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar maken / Schending hoorplicht bezwaar / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003187 - JV 2012/59
2011-12-15, ABRvS, 201106984/1/V3, [LJN: BU8617]
Bewaring / Dublinverordening / M.i.v. 1 februari 2012 nieuw (analoog) toetsingkader voor zaken waarop Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing is / Gronden bewaring / Lichter middel / Belangenafweging
ve11002792 - JV 2012/60 noot P.E. Minderhoud
2011-11-11, CRvB, 04/2410 TW e.a. (Akdas, e.a.) [LJN: BU3180]
Intrekking uitkering Toeslagenwet wegens wonen in Turkije in strijd met Associatierecht / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Art. 59 Aanvullend Protocol / Geen afbouw op gelijke wijze als t.a.v. EU-onderdanen mogelijk
--- In de zaken waar de betreffende Turkse onderdanen tevens de Nederlandse nationaliteit hebben heeft de CRvB nog geen uitspraak gedaan.
Zie voor uitspraken op 11 november in andere zaken: {LJN=BU3176}; {LJN=BU3181}; {LJN=BU3182}; {LJN=BU3183}; {LJN=BU3184}; {LJN=BU3186}; {LJN=BU3187}; {LJN=BU3188}; {LJN=BU3189}; {LJN=BU3190}; {LJN=BU3192}; {LJN=BU3193}.

ve11003135 - JV 2012/61
2011-11-15, CRvB, 09/5400 WWB [LJN: BU5036]
Bijstand / WWB / Gelijkstelling met Nederlander eindigt (ook) wanneer rechtmatig verblijf een einde neemt / Art. 26 IVBPR / Geen verboden onderscheid tussen vreemdelingen die procederen over voortzetting verblijfsrecht die wel en geen rechtmatig verblijf hebben tijdens de beroepsprocedure
ve11003151 - JV 2012/62
11-11-22, CRvB , 09/6253, 10/4260, 10/4261 WWB [LJN: BU6844]
Afwijzing verzoek om algemene en bijzondere bijstand / Kring der rechthebbenden / Kwetsbare personen / Privéleven / Positieve verplichting voortvloeiend uit art. 8 EVRM kan niet met toepassing WWB gestalte krijgen
ve11002979 - JV 2012/63
11-11-14, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/32882 [LJN: BU5791]
Asielaanvraag / Irak / Aanval op olietanker varend onder liberiaanse vlag gecharterd door Iran in oorlog Irak-Iran is geen misdrijf i.d.z.v. art. 1F Vlv / Vierde Geneva Convention en bijgevoegd protocol / Art 8 lid 2 onder b Statuut van Rome / Zwakbegaafde zoon / Motivering
ve11003130 - JV 2012/64
11-11-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/516 [LJN: BU7531]
Wob verzoek openbaarmaking minuten ingewilligde 14-1 verzoeken / Afbakening periode / Beperking kennisname / Artt. 10 en 11 Wob / Niet openbaar maken persoonlijke beleidsopvattingen betrokken behandelaars in niet tot hen te herleiden vorm / Motivering
ve11003057 - JV 2012/65
11-11-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/35474 [LJN: BU6138]
COA / Continuering opvang / Eritrea / Behandeling vovo-verzoek pas na verstrijken vertrektermijn / Art. 5 lid 1 sub b Rva ziet niet enkel op vovo-verzoeken hangende hoger beroep / Weglaten haakjes rond woord ' hoger' in art. 5 lid 1 sub b is kennelijke verschrijving
ve11003112 - JV 2012/66
11-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/3934 [LJN: BU7406]
Leges / Mvv-aanvraag / India / Geen strijd met Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109 / Geen gelijkstelling met legestarief Unieburgers / Billijkheid en inzichtelijkheid legestarief
ve11003157 - JV 2012/67
2011-12-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 11/11995 [LJN: BU8367]
Visum kort verblijf / Ontvankelijkheid bezwaar / Familiebezoek / DRC / Beslissing op visumaanvraag door Belgische consulaat te Kinshasa (met toepassing Belgisch recht) / Artt. 5, 8 en 32 Visumcode / Overdracht vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t afgifte visa geregeld in bilaterale overeenkomst / MvBuZa niet bevoegd
ve11003053 - JV 2012/68
11-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/7005, 11/13547, 11/13555 [LJN: BU6286]
Uitoefenen gezinsleven conform art. 8 EVRM bij kind met Nederlandse en Egyptische nationaliteit / Beide ouders Egyptische nationaliteit / Geen vrijstelling MVV-vereiste / Te beperkte uitleg Ruiz Zambrano arrest / Ontzegging effectief genot Unierechten / Motivering
ve11002977 - JV 2012/69
11-11-22, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34481 [LJN: BU5804]
Bewaring, voortduring / Rechtmatig verblijf / In afwachting bob m.b.t verzoek om toepassing medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Begrip 'bezwaarschrift' in art. 8 onder h Vw 2000 omvat enkel bezwaarschrift gericht tegen besluit over verblijfstitel / Irak
ve11003107 - JV 2012/70
11-12-07, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/27263, 11/27267, 11/27270 [LJN: BU7407]
Herhaalde asielaanvraag / Armenië / Nova / Ne bis in idem-toetsingskader niet in strijd met art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Effectief rechtsmiddel / Art. 3 EVRM
ve11003152 - JV 2012/71
11-12-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/374 [LJN: BU8360]
Geloofwaardigheid asielrelaas / Somalië / Art. 3 EVRM / Arrest Sufi en Elmi / WBV 2011/13 / Veiligheidssituatie Centraal- en Zuid Somalië / Afgooye / Geen gelijkstelling Hizbul Islam aan Al Shabaab / Bewijslast / Motivering
ve11003155 - JV 2012/72
11-12-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/38815 ,11/38818 e.v. [LJN: BU8321]
Bewaring / Groep van 19 Somaliërs / Ongedocumenteerden / Zicht op uitzetting / Noord en Zuid en Centraal Somalië / Memorandum of Understanding / Overleg januari 2012 / Arrest Sufi en Elmi / Geen concrete uitzettingshandelingen / Motivering / Schadevergoeding 
ve11003092 - JV 2012/73
11-12-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/16630, 11/34543
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Mvv-vereiste / Art. 8 EVRM / Gezinsleven / Rechten van kinderen / Echtscheiding / Gezag toegewezen aan moeder / Begrip 'ten laste komen van' / Arrest Ruiz Zambrano
[WV]

Informatiebijeenkomst Rb Amsterdam nieuwe zaaksbehandeling

23/01/2012

Nieuwsbericht

De 'nieuwe zaaksbehandeling' zal vanaf april 2012 ook binnen het team Vreemdelingenzaken van de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam van start gaan.

Met het oog op het van start gaan van deze nieuwe werkwijze organiseert de rechtbank Amsterdam een informatiebijeenkomst op 5 maart 2012 van 15.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur).
Beoogd wordt een informele professionele ontmoeting van advocaten, de IND en medewerkers van de rechtbank om ervaringen uit te wisselen. Het programma wordt medio februari definitief vastgesteld omdat er nu nog diverse pilotzittingen lopen. In elk geval zal aan de orde komen wat er nodig is om de nieuwe zaaksbehandeling tot een succes te maken.
De rechtbank wil alle advocaten en procesvertegenwoordigers die regelmatig optreden in vreemdelingenzaken bij de rechtbank Amsterdam hiervoor uitnodigen.
Zij die nog geen uitnodiging ontvangen hebben kunnen zich nog t/m 17 februari 2012 aanmelden.
Zie ve12000226 voor de uitnodigingsbrief van 20 januari 2012 met meer informatie en de daarbij gevoegde folder. [WV]

Bewaring: onderzoek ombudsman en uitzending ZEMBLA

20/01/2012

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman gaat verkennen welke beperkingen vreemdelingen in bewaring in de praktijk ervaren, hoe die zich verhouden tot hun rechten en of vreemdelingenbewaring - gelet op het doel uitzetting - minder belastend voor de mensen moet zijn.

Dit werd op 19 januari 2012 in een nieuwsbericht op de website van de Nationale ombudsman bekend gemaakt
In het kader van de verkenning bezoeken medewerkers van de ombudsman het detentiecentrum in Rotterdam om te praten met personeel, Commissie van Toezicht en vreemdelingen. Ook laat de ombudsman zich informeren door deskundigen en worden zonodig andere detentiecentra bezocht. De ombudsman verwacht voor de zomer van 2012 te kunnen beoordelen of in samenwerking met de directies van de detentiecentra een beter regime wordt ingevoerd of dat daarvoor verder onderzoek nodig is.
In de uitzending van Radio 1 (20 januari, 11:40-11:49 uur) (hier de video versie op vara.nl) reageerde de Nationale ombudsman op de komende uitzending van ZEMBLA 'De gevangenen van gebouw 4' (detentiecentrum Zeist*) op vrijdag 20 januari om 21.20 bij de VARA op Nederland 2 en gaf daarbij aan dat het haast onvermijdelijk is dat zijn onderzoek zich verbreedt tot andere detentiecentra dan in Rotterdam.
* Op 16 januari 2012 hebben de VAJN en 6 vreemdelingen die voor hun uitzetting gedetineerd zijn in Detentiecentrum Zeist in Soesterberg de Staat der Nederlanden gedagvaard om gebouw 4 sluiten totdat de ventilatieproblemen in dat gebouw zijn verholpen. De (openbare) zitting zal plaatsvinden op 1 februari om 10.30 in de rechtbank Utrecht. Nadere informatie bij Frans-Willem Verbaas, advocaat bij Collet Advocaten Alkmaar. [WV]

EHRM: Weigering ontheffing leges in strijd met art. 13 EVRM

16/01/2012

Nieuwsbericht

De eis van aanvullende documenten, naast het al overgelegde betalingsoverzicht bijstandsuitkering om het onvermogen tot betaling leges aan te tonen, is exteem formalistisch en gelet op de arguable claim onder art. 8 EVRM in strijd met art. 13 EVRM.
 

Het EHRM heeft op 10 januari 2012 (ve12000120) geoordeeld dat klager, wiens aanvraag voor verblijf bij echtgenote buitenbehandeling was gesteld wegens niet betalen leges, geen effectieve toegang heeft gehad tot een bestuursrechtelijke procedure waarbij hij, na het voldoen aan de voorwaarden voor ontheffing van de betaling van leges, in aanmerking zou kunnen komen voor een vergunning voor verblijf bij zijn gezin in Nederland.
Het Hof begrijpt niet wat de aanvullende documenten die van klager werden gevraagd konden toevoegen aan het al overgelegde betalingsoverzicht van de inkomsten uit de bijstandsuitkering van zijn echtgenote(€988,71 per maand). Er is sprake van een extreem formalistische houding van de minister welke werd gebillijkt door de rechtbank (ve12000159) en die ten onrechte verhinderde om, van een overigens effectieve, nationale regeling gebruik te maken (r.o. 54-55). Het Hof oordeelt unaniem dat art. 13 EVRM is geschonden.
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 1 verschenen

13/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 1 van 13 januari 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11002448 - JV 2012/1
2011-10-11, EHRM, 5056/10 (Emre - Zwitserland)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Turk geboren in Duitsland / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Art. 46 EVRM / Bindende kracht en tenuitvoerlegging uitspraken EHRM
ve11002946 - JV 2012/2
2011-10-13, EHRM, 10611/09 (Husseini - Zweden)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Huiselijke geweld / Openbare orde / Ernst gepleegde delict / Art. 3 EVRM / Hazara - Pashtun etniciteit / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Belang van kinderen / Afghanistan
ve11002810 - JV 2012/3
2011-11-03, EHRM, 28770/05 (Arvelo Aponte - Nederland)
Uitzetting / Venezuela / Openbare orde / Drugsgerelateerde veroordeling in Duitsland / Tijdens MVV-procedure niet gevraagd naar veroordeling / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inmenging / Keuze voor moederschap ingegeven door leeftijd / Rechtsmiddelen
ve11002872 - JV 2012/4
2011-11-10, EHRM, 29681/08 (Mallah - Frankrijk)
Verblijf van ruim 30 jaar in Frankrijk / Onderdak verleent aan illegaal verblijvende schoonzoon / Strafvervolging / Liefdadigheid / Gezinsband tussen schoonvader en schoonzoon valt onder art. 8 EVRM / Gezinsleven / Privé-leven / Marokko
ve11002873 - JV 2012/5
2011-11-15, EHRM, 48205/09 (Al Hanchi - Bosnië-Herzegovina)
Uitzetting / Tunesië / Art. 3 EVRM / Gediend in buitenlandse Mujahedin / Nationale veiligheid / Terrorisme bestrijding / Overgang naar democratische staat / Slechts in sporadische gevallen rapportage van onmenselijke behandeling
ve11002794 - JV 2012/6 noot C.A. Groenendijk
2011-11-15, HvJEU (Grote kamer), C-256/11 (Dereci e.a.)
Burgerschap van de Unie / Verblijfsrecht staatsburgers derde landen die familielid zijn van burgers van de Unie / Weigering op grond dat recht op vrij verkeer van burger niet is uitgeoefend / Mogelijk verschil in behandeling t.o.v. burgers van de Unie die recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 41 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling
--- Zie ook Nieuws MigratieWeb 15 november 2011.
ve11002843 - JV 2012/7
2011-11-17, HvJEU, C-430/10 (Hristo Gaydarov)
Vrij verkeer van burger van Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land / Illegale handel in verdovende middelen / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002842 - JV 2012/8
2011-11-17, HvJEU, C-434/10 (Petar Aladzhov)
Vrij verkeer van burger van de Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002790 - JV 2012/9 noot T.P. Spijkerboer
2011-10-19, ABRvS, 201100146/1/H3
Weigering inzage minuut / Geen asielverlening op gronden a t/m c / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Art. 9 Procedurerichtlijn 2005/85
--- De noot ziet ook op ABRvS 2 november 2011 (JV 2012/13, ve11002791) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een reguliere aanvraag en de relatie met artt. 8 en 41 EU Handvest grondrechten.

ve11002654 - JV 2012/10 noot B.W.N. de Waard
2011-10-21, ABRvS (wrakingskamer), 201008187/2/V2
Wrakingsverzoek / Schijn van vooringenomenheid door houding / Geen partijdigheid of vooringenomenheid dan wel een gerechtvaardigde vrees daarvoor
ve11002720 - JV 2012/11
2011-10-26, ABRvS, 201009737/1/V4 [LJN: BU3404]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Duurzame relatie met Unieburger / GBA-inschrijving als bewijsmiddel / Overleggen van stukken
ve11002722 - JV 2012/12
2011-10-31, ABRvS, 201105809/1/V1 [LJN: BU3402]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Feitelijk gezinsband / Vertrek hoofdpersoon uit land van herkomst is peilmoment / Kort verblijf 14 jarig kind bij referente in Somalië niet voldoende / Horen in bezwaar
ve11002791 - JV 2012/13 noot T.P. Spijkerboer
2011-11-02, ABRvS, 201100148/1/H3 [LJN: BU3136]
Weigering inzage minuut / Verlening reguliere verblijfsvergunning / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Bescherming persoonsgegevens (art. 8 EU-Handvest) / Recht op behoorlijk bestuur (art. 41 EU-Handvest)
--- De noot ziet ook op ABRvS 19 oktober 2011 (JV 2012/9, ve11002790) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een asielaanvraag en de relatie met art. 9 lid 2 Procedurerichtlijn.

ve11002696 - JV 2012/14
2011-11-02, ABRvS, 201104416/1/V6 [LJN: BU3149]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Implementatietermijn Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Niet in gevaar brengen doelstelling richtlijn / Vervalste documenten / Matiging / Evenredigheidsbeginsel / Geen terughoudende toets / Inspanningsverplichting werkgever
ve11002769 - JV 2012/15
2011-11-02, Vz ABRvS, 201109935/2/V4 [LJN: BU4100]
Vovo / Asielaanvraag / Dublinverordening / Uitzetting / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Art. 3 EVRM / Motiveringsgebrek
ve11002781 - JV 2012/16
2011-11-04, ABRvS, 201111054/1/V3 [LJN: BU4102]
Bewaring / Twijfel over Algerijnse nationaliteit onvoldoende geconcretiseerd door MvI&A / Weigering medewerking taalanalyse onvoldoende grond voor twijfel over nationaliteit / LP aanvraag / Zicht op uitzetting / Ongewenst verklaard / Vertrekplicht / Meewerkplicht / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002780 - JV 2012/17
2011-11-07, ABRvS, 201109941/1/V3 [LJN: BU4104]
Bewaring / Afghanistan / Zicht op uitzetting / Frequentie presentaties bij autoriteiten / Meewerkplicht vreemdeling / Niet gehouden aan vertrektermijn / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve11002777 - JV 2012/18
2011-11-09, ABRvS, 201106883/1/V3 [LJN: BU4110]
Terugkeerbesluit / Art. 3, lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nul-dagen vertrektermijn / Geen objectieve criteria in art. 62 lid 3 sub b Vw voor 'risico op onderduiken'
ve11002778 - JV 2012/19
2011-11-09, ABRvS, 201107381/1/V3 [LJN: BU4108]
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen terugkeerbesluit vereist voor (reeds opgeheven) ibs / Afwijzing asielaanvraag na verstrijken implementatietermijn / Meeromvattende beschikking / Mogelijke toekomstige (hernieuwde) bewaring / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002889 - JV 2012/20
2011-11-11, ABRvS, 201007173/1/V4 [LJN: BU5031]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht Italië / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Zorgvuldigheid / Motivering / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen / Interim measure EHRM enkel feitelijke belemmering
ve11002892 - JV 2012/21
2011-11-14, ABRvS, 201002738/1/V2 [LJN: BU5013]
Asielaanvraag / Afghanistan / Uruzgan / Verkorte afdoening / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 3 EVRM / Mate willekeurig geweld / Finale geschillenbeslechting / Arresten N. en Husseini tegen Zweden / Rechtsgevolgen alsnog in stand gelaten
ve11002888 - JV 2012/22
2011-11-16, ABRvS, 201002352/1/V2 [LJN: BU5035]
Opheffing ongewenstverklaring met terugwerkende kracht / Ingangsdatum opheffing vóór datum verzoek tot opheffing mogelijk / Colombia / Zelf voorzien
ve11002890 - JV 2012/23
2011-11-15, Gerechtshof Amsterdam (Civiel), 200.034.181/01 KG
Bewaring / Regime / Tenuitvoerlegging / Pbw / Art 3, 5, 8 en 14 EVRM / Art. 26 IVBPR / Politiecel / Kort geding
ve11002868 - JV 2012/24
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/4912 [LJN: BU4486]
Herhaalde asielaanvraag / DRC / Nova / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Verslechtering positie van vrouwen / Seksueel geweld / Geen aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten
ve11002884 - JV 2012/25
2011-10-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/42325 [LJN: BU4445]
Opvang / COA / Vertrouwensbeginsel / Buiten bereik art. 3 Rva 2005 / Acute medische noodsituatie / Psychische problemen en alcoholverslaving / Voorkomen zwervend bestaan / Bescherming veiligheid vreemdeling e.a. / Bewijslast / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002902 - JV 2012/26
2011-07-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/3109 [LJN: BU4303]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Gezinsband / Tegenwerping verschillende verklaringen / Kwalificatie gehoormedewerker om zelf te vertalen niet gebleken / Zorgvuldigheid gehoor gelet op jonge leeftijd kinderen
ve11002879 - JV 2012/27
2011-09-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/37206 - Einduitspraak [LJN: BU4479]
Aanvraag VOTA / Intrekking VBTA met terugwerkende kracht / Motivering / Geen vijf jaar rechtmatig verblijf / Peildatum / Rechtsgrond VBTA komen te ontvallen / Bestuurlijke lus mogelijk in voornemenprocedure
ve11002723 - JV 2012/28
2011-10-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/40833 [LJN: BU3391]
Intrekking asielvergunning op d-grond / Irak / Provincie Kirkuk / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Centraal-Irak / WBV 2008/28 / Artt. 15 onder c en 16 Definitierichtlijn 2004/83 / Alleenstaande vrouw / Ambtsbericht / Motivering
ve11002742 - JV 2012/29
2011-11-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/33499 [LJN: BU3671]
Bewaring / Rusland / Strafrechtelijk voortraject / Geen redelijk vermoeden illegaal verblijf vereist / Dublinverordening 343/2003 / Overdracht naar Zwitserland niet zijnde lidstaat EU / Terugkeerrichtlijn 2008/115 van toepassing / Uitvoering terugkeerbesluit binnen gegeven vier weken vertrektermijn i.v.m. gevaar openbare orde / Richtlijn conforme uitleg art. 62 lid 4 Vw 2000
ve11002895 - JV 2012/30
2011-11-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/14474 [LJN: BU4308]
Asielaanvraag / Intrekking besluit in beroepsfase / Niet tijdig beslissen / Proceskostenveroordeling / Intrekking besluit wegens arrest Sufi en Elmi valt niet onder art. 83 Vw 2000 / Geen novum / Geen nieuwe beslistermijn ex art. 42 lid 1 Vw 2000
ve11002886 - JV 2012/31
2011-11-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 11/28620, 11/26669 [LJN: BU4116]
Terugkeerbesluit / China / Nul-dagen vertrektermijn / Procesbelang / Artt. 3 en 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijnconforme uitleg art. 62 lid 4, sub b, Vw 2000 / Openbare-ordecriteria in EU-richtlijnen
ve11002894 - JV 2012/32
2011-11-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34624, 11/34622 [LJN: BU4995]
Asielaanvraag / Irak / Erkenning als vluchteling door UNHCR in Turkije / Tegenwerping dat erkenning vluchtelingschap door UNHCR niet is onderbouwd / Bewijslast / Zelfstandig onderzoek verweerder vereist / Motivering
[WV]

Leers mede verantwoordelijk voor inburgering en integratie

23/12/2011

Nieuwsbericht

Minister Leers is met ingang van 16 december 2011 mede belast met de aangelegenheden betreffende integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden en wordt minister van Immigratie, Integratie en Asiel (MvII&A).

Bij het aftreden van minister Donner als Minister van Binnenlandse Zaken in verband met zijn zijn benoeming tot vice-voorzitter van de RvS, is besloten dat Leers deze portefeuille van hem overneemt (ve11003209). Liesbeth Spies volgt Donner op als minister.
[Ssc]