Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

EU-portaalsite over immigratie van start

18/11/2011

Nieuwsbericht

Vandaag presenteerde Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström de EU-portaalsite over immigratie, een website met praktische informatie voor buitenlandse onderdanen die naar de EU willen verhuizen.

De website richt zich ook tot migranten die al in de EU zijn en die van een lidstaat naar een andere willen verhuizen. Hij biedt specifieke informatie voor elke categorie migranten over de migratieprocedures in alle 27 lidstaten. Beschikbare talen (nu): Engels en Frans.
Wat achtergrond cijfers: 20,1 miljoen mensen in de EU zijn onderdanen van derde landen, ongeveer 4% van de totale EU-bevolking. In 2010 verstrekten de EU-lidstaten en de landen van het Schengengebied meer dan 11 miljoen visa. Het geschatte aantal mensen dat het slachtoffer is van mensenhandel naar of binnen de EU, loopt op tot ettelijke honderdduizenden per jaar. [WV]

Oplossing kabinet voor gezinsmigratie partners van gelijk geslacht

15/11/2011

Nieuwsbericht

Het kabinet wil gezinsmigratie beperken tot gehuwde of geregistreerde partners. De TK wordt geinformeerd over de eerder aangekondigde regeling die geldt voor partners van gelijk geslacht die in het land van herkomst niet kunnen huwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan.

Deze maatregel vloeit voort uit de afspraken in het gedoogakkoord (ve10001956) waarover de MvI&A de Kamer eerder per brief (ve11000105) informeerde. In veel landen is trouwen of partnerregistratie van gelijkgeslachtelijke paren wettelijk niet mogelijk. Na overleg met het COC is het kabinet tot een oplossing voor deze groep gekomen waarover minister Leers de Kamer bij brief van 14 november 2011 (ve11002803) informeert. Medio oktober 2011 werd hiertoe een voorstel tot wijziging Vb 2000 ter advisering aan de RvS voorgelegd (zie ook eerder nieuws over het trouwvisum).
Vreemdelingen die aan alle overige voorwaarden voor gezinshereniging/ gezinsvorming voldoen, kunnen een MVV aanvragen met als doel het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie in Nederland.
In plaats van de akte te tonen tekent de aanvrager een verklaring dat hij in Nederland een verbintenis zal aangaan.
Na inreis wordt de MVV omgezet in een verblijfsvergunning met een beperkte duur, welke niet verlengd kan worden. De geldigheidsduur zal voldoende lang zijn om betrokkene in staat te stellen te trouwen/het partnerschap te registreren. Is de verbintenis gesloten dan kan het verblijfsdoel worden gewijzigd in ‘gezinshereniging’. Hiermee wordt voorkomen dat de procedure in duur en kosten afwijkt van die voor vreemdelingen die wel kunnen trouwen voorafgaand aan de aanvraag en is terugkeer naar het land van herkomst voor een MVV-aanvraag niet nodig. Deze oplossing biedt ook soelaas voor vreemdelingen die in het land van herkomst wettelijk niet kunnen huwen dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan o.g.v. religie. Een voorstel tot wijziging Vb 2000 hiertoe zal spoedig ter advisering aan de RvS worden voorgelegd.
--- Zie nieuws 31 oktober voor een overzicht van aangekondigde aanscherpingen van vreemdelingenregelgeving.
--- Op de WRV van 13 december 2011 zullen de aanscherpingen worden behandeld. Zie agenda voor meer info. [Ssc]

HvJEU werkt Zambrano-doctrine verder uit in arrest Dereci

15/11/2011

Nieuwsbericht

In een uitspraak in versnelde procedure heeft het Hof van Justitie EU een bescheiden verduidelijking gegeven van de betekenis van het Ruiz Zambrano-arrest voor gezinshereniging met andere gezinsleden dan (kleine) kinderen.

In het op 15 november 2011 gewezen arrest in de zaak van Dereci (en 4 anderen) (ve11002794) overweegt het Hof dat de Zambrano-doctrine (arrest Ruiz Zambrano, 8 maart 2011, JV 2011/146, ve11000568) alleen geldt wanneer een EU burger wordt genoopt het gebied van de EU te verlaten. Daarvan is niet reeds sprake als het “misschien wenselijk is, om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het grondgebied van de Unie verblijven”. Dat neemt niet weg dat het recht op gezinsleven in het individuele geval in de beoordeling moet worden betrokken – hetzij ingevolge het Handvest, hetzij ingevolge art. 8 EVRM.
Uit de verwijzingsbeslissing van de Oostenrijkse rechtbank volgt dat het bij alle vijf verzoekers in de hoofdgedingen gaat om derdelanders die om een verblijfsrecht in een EU lidstaat verzochten bij hun familieleden die zelf burgers van de Unie waren die geen gebruik hadden gemaakt van hun recht op vrij verkeer binnen de Unie. Tevens zijn de betrokken burgers van de Unie niet afhankelijk van deze derdelanders voor wat betreft hun levensonderhoud.
Het Hof stelde vast dat noch de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 noch de Verblijfsrichtlijn 2004/38 op deze situatie toepasselijk is. Zo’n geval kan, volgens de arresten Ruiz Zambrano en McCarthy (JV 2011/243, ve11001086) toch binnen het toepassingsbereik van het Unierecht vallen omdat burgers van de Unie, óók als zij geen gebruik maken van het vrij verkeer, zich kunnen beroepen op art. 20 EU Werkingsverdrag (VWEU). Op die grondslag heeft het Hof geoordeeld dat art. 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten. (r.o. 61-63)
In het Dereci arrest preciseert het Hof, dat het criterium van de ontzegging van het effectieve genot van belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, betrekking heeft op gevallen die erdoor gekenmerkt worden dat de burger van de Unie feitelijk wordt verplicht om het grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is, maar ook dat van de Unie als geheel te verlaten. (r.o. 66)
Het enkele feit dat het voor een staatsburger van een lidstaat misschien wenselijk is, om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het grondgebied van de Unie verblijven, volstaat bijgevolg op zich niet om aan te nemen dat de burger van de Unie verplicht zal worden om het grondgebied van de Unie te verlaten indien een dergelijk recht niet wordt toegekend. (r.o 68)
Dit loopt niet vooruit op de vraag of op andere gronden, onder meer het recht op bescherming van het familie- en gezinsleven, een verblijfsrecht niet geweigerd mag worden. Op deze vraag moet echter worden ingegaan in het kader van de bepalingen inzake de bescherming van de grondrechten en ervan afhankelijk of zij in elk van de gevallen toepassing vinden, aldus het Hof. (r.o. 69)
Vervolgens legt de het Hof de beoordeling bij de nationale rechter. Indien de verwijzende rechter in de onderhavige zaak van oordeel is dat, gelet op de omstandigheden van de hoofdgedingen, de situatie van verzoekers in de hoofdgedingen onder het recht van de Unie valt, zal hij moeten onderzoeken of de ontzegging van een verblijfsrecht aan deze laatste, het recht op eerbiediging van hun privé-leven en familie- en gezinsleven in de zin van art. 7 Handvest aantast. Wanneer hij daarentegen van oordeel is dat genoemde situatie niet binnen de werkingssfeer van het recht van de Unie valt, zal hij dit onderzoek in het licht van art. 8, lid 1, EVRM moeten verrichten. (r.o. 72) [PB]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 15 verschenen

11/11/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 15 van 11 november 2011 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002100 - JV 2011/455 noot P.R. Rodrigues
2011-03-10, EHRM, 2700/10 (Kiyutin - Rusland)
Weigering verblijfsvergunning gezinshereniging wegens HIV-positieve test / Rusland / Discriminatie / Gezinsleven / Art. 8 in samenhang met 14 EVRM / Oezbekistan
--- Uitspraak geldt krachtens art. 44 lid 2 EVRM per 15 september 2011 als einduitspraak, na afwijzing verzoek Rusland tot doorverwijzing naar de Grote Kamer.
ve11002238 - JV 2011/456
2011-09-20, EHRM, 10816/10 (Lokpo en Touré - Hongarije)
Uitzetting / Detentie tijdens asielprocedure / Art. 5 lid 1 EVRM / Willekeurig vrijheidsontnemeing / Stilzitten autoriteiten
ve11002249 - JV 2011/457
2011-09-22, EHRM, 64780/09 (H.R. - Frankrijk)
Uitzetting / Algerije / Art. 3 EVRM / Nationale veiligheid / Terrorisme / Veroordeling tot levenslang bij verstek in 1999
ve11002259 - JV 2011/458 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/480)
2011-04-06, ABRvS, 201008693/1/V6 [LJN BQ0313]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Vrijwilligerswerk / Illegaal verblijvende vreemdelingen / Project met ideële doelstellingen / Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Art. 15 IVBPR / Verwijtbaarheid / Evenredigheid / Geen matiging
--- De Lange gaat in op de vraag of een beroep op Richtlijn 2009/52 (ve09001197) kan slagen bij de beboeting van een vrijwilligersorganisatie waar vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf vrijwilligerswerk verrichten.

ve11002070 - JV 2011/459 noot A.M. van Kalmthout
2011-08-30, ABRvS, 201105761/1/V3 [LJN: BR6663]
Bewaring / Jeugdige van 15 jaar / Zes dagen in politiecel / Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen / Strafrechtelijke inverzekeringstelling telt niet mee voor maximale termijn van 3 dagen / Kinderverdrag
--- Van Kalmthout acht het onbevredigend dat de wetgever niet heeft bepaald dat bij de berekening van de maximaal toegestane verblijfsduur in een politiecel i.h.k.v. de toepassing van artt. 16a Bjj of 15a Pbw de totale duur van dat verblijf als uitgangspunt moet worden genomen, ongeacht de titel van de vrijheidsbeneming. Daarmee zou recht worden gedaan aan het beschermingsbeginsel, zoals neergelegd in het IVRK dat ook het uitgangspunt vormde om voor elk van de detentiemodaliteiten de opsluiting in een politiecel juist voor minderjarige kinderen te limiteren tot enkele dagen.
ve11002274 - JV 2011/460
2011-09-12, Vz ABRvS, 201106421/2/V6 [LJN: BT2113]
Vovo / Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Financiële noodsituatie niet aannemelijk / Geen spoedeisend belang / Lange duur procedure / Aanhouding zaak in afwachting van arrest Vicoplus
ve11002292 - JV 2011/461
2011-09-13, Vz ABRvS, 201103977/3/V1 [LJN: BT2618]
Vovo / Uitzetting / Afwijzing verlenging verblijfsvergunning/voortgezet verblijf / Strafrechtelijke veroordelingen / Verhouding tussen art. 3.86 en art. 3.87 Vb 2000 / Zwaarwegende belangen van de openbare orde / Overlast leidend tot grote maatschappelijke commotie / Beoordelingsvrijheid / Voorzienbaarheid / Marokko
ve11002201 - JV 2011/462 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-14, ABRvS, 201012035/1/V3 [LJN: BT1936]
Bewaring / Ongehuwde niet geregistreerde partner Nederlander die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Grondslag voor binnenkomst en verblijf in nationale recht / Art. 112 Vw 2000 biedt zelfstandige grondslag voor rechtmatig verblijf / Meldingsplicht / Geldig paspoort / Arrest Ruiz Zambrano / Grievenstelsel / Libanon
ve11002294 - JV 2011/463
2011-09-15, ABRvS, 201105725/1/V3 [LJN: BT2621]
Bewaring / Lichter middel / Maatregel ten onrechte niet van meet af aan onrechtmatig geacht / Meewerkplicht / Ongewenst verklaard / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002298 - JV 2011/464
2011-09-20, ABRvS, 201006829/1/V4
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Aantonen duurzame relatie / Door MvJ terugkomen op eerder ter zitting van Rb betoogde / Grievenstelsel / Ontvankelijkheid
ve11002290 - JV 2011/465 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-20, ABRvS, 201103084/1/V2 [LJN: BT2608]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Nova / Ne bis in idem / EU-staat opgemaakt voor uitzetting / EU-staat is reisdocument, geen nationaliteitsdocument, dus geen novum / Bezwaar tegen uitzetting mogelijk via art. 72 lid 3 Vw 2000
--- Spijkerboer merkt op dat de hier door de Afdeling gebruikte passage over art. 72 lid 3 Vw 2000 de vraag oproept of de Afdeling niet toch wil mogelijk maken dat het ne bis in idem-beginsel wordt doorbroken via dat artikel, ook als niet aan de strikte nova-vereisten van de Afdeling is voldaan. Hij wijst daarbij op eerdere Afdelingsuitspraken.

ve11002287 - JV 2011/466
2011-09-21, ABRvS, 201007991/1/V2 [LJN: BT2624]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Verschoonbare overschrijding beroepstermijn / Fout bij adreswijziging i.v.m. verhuizing minderjarige kinderen naar België / Verzending aan verkeerd adres / Geen zienswijze hebben kunnen indienen / Motivering
ve11002237 - JV 2011/467 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201101861/1/V6 [LJN: BT2156]
Wav / Aanvraag TWV / Ongeschoold seizoenswerk als aspergesteker / Prioriteitgenietend aanbod / Onvoldoende wervingsinspanningen / Deelname aan wervingsproject / Bewijslast / Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding
--- Zie ook ve11002368 voor strafzaak ‘mensenhandel en arbeidsuitbuiting’.

ve11002295 - JV 2011/468
2011-09-21, ABRvS, 201105119/1/V2 [LJN: BT2612]
Asielaanvragen / Russische Federatie / Armeense etniciteit / Algemene bescherming door autoriteiten / Corruptie / Onderzoeksplicht / Discriminatie / Vragen bescherming niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos / Bewijslast / Ambtbericht / Klemmende redenen van humanitaire aard / Traumatabeleid
ve11002324 - JV 2011/469
2011-09-23, ABRvS, 201104448/1/V3 [LJN: BT6262]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Niet gehouden aan vertrektermijn maar wel aan meldplicht / Voorbereiding terugkeer ontwijken of belemmeren / Arrest Jusic
ve11002312 - JV 2011/470
2011-09-28, ABRvS, 201103040/1/V6 [LJN: BT2852]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Tijdsverloop tussen overtreding en boeterapport / 'Zo spoedig mogelijk' opmaken boeterapport (art. 18 b lid 1 Wav)
ve11002366 - JV 2011/471
2011-09-28, ABRvS, 201100193/1/V1 [LJN: BT6264]
Verlening asielvergunning op d-grond / Bezwaar uitsluitend ter verkrijging motivering / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002401 - JV 2011/472 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-29, ABRvS, 201012801/1/V2 [LJN: BT7134]
Verlening asielvergunning / Verzoek toezending motivering besluit / Art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Kenbare motivering / Art. 3:48 Awb / Afwijzing verzoek alsnog verstrekken motivering niet gelijk te stellen met besluit / Ambtshalve overweging
--- Spijkerboer geeft, nu de vreemdeling onmiskenbaar belang heeft bij het kunnen kennisnemen van de motivering van het begunstigende besluit, de vreemdeling de suggestie de weg van het civiele kort geding te kiezen en doet de Afdeling twee suggesties hoe op haar schreden terug te keren.

ve11002385 - JV 2011/473
2011-09-29, ABRvS, 201103739/1/V4 [LJN: BT6983]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Waarborgen arrest Melki en Abdeli / Geen opheffing bewaring in dictum Rb uitspraak
ve11002399 - JV 2011/474
2011-09-30, ABRvS, 201100452/1/V2 [LJN: BT6979]
Asielaanvraag / Somalië / Geen standpunt ingenomen over gestelde herkomst Mogadishu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ongedocumenteerd / Manipulatie vingertoppen / Geen inhoudelijke beoordeling vereist wegens frustratie onderzoek / Motivering
ve11002402 - JV 2011/475
2011-09-30, ABRvS, 201105574/1/V3 [LJN: BT7117]
Bewaring / Duitse nationaliteit / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Geen beoordeling actuele bedreiging openbare orde / Ongewenstverklaring voldoende grond om bewaring te dragen
ve11002383 - JV 2011/476
2011-09-30, ABRvS, 201105921/1/V3 [LJN: BT6991]
Bewaring (grensdetentie) / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Maatregel welbewust en tegen wil vreemdeling vijf dagen feitelijk laten voortduren / Schadevergoeding 150 procent van normbedrag
ve11002403 - JV 2011/477
2011-09-30, ABRvS, 201106389/1/V3 [LJN: BT7114]
Bewaring / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Feitelijk voortduren maatregel aan te merken als andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Rechtsmiddel bezwaar alvorens beroep open staat
ve11002348 - JV 2011/478
2011-10-05, ABRvS, 200806537/1-A/V6, 200806646/1-A/V6 [LJN: BT6680]
WAV / Bestuurlijke boete / Ter beschikking stellen werknemers / Grensoverschrijdende intra-concernuitlening / Art. 1 lid 3, onder b, Richtlijn 96/71 / Artt. 56 en 57 VWEU / Training on the job / Polen / Vicoplus
ve11002345 - JV 2011/479
2011-10-05, ABRvS, 201012687/1/V6 [LJN: BT6681]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Onjuiste waarnemingen verbalisanten / Strenge eisen aan bewijsvoering overtreding en motivering sanctiebesluit / Proces verbaal niet duidelijk en gedetailleerd
ve11002511 - JV 2011/480 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/458)
2011-10-19, ABRvS, 201104203/1/V6 [LJN: BT8610]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Turkije / Stichting verbonden aan moskee / Geen terughoudende toets / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid / Rechtmatig verblijf ten tijde van controle / Vrijwillige werkzaamheden / Vrijwilligersverklaring / Matiging boete met 50% / Schadevergoeding
--- De Lange concludeert dat de Minister van SZW o.g.v. deze uitspraak de beleidsregels voor de Wav-boetes moet aanpassen voor de gevallen waarin aan de drie door de Afdeling genoemde voorwaarden is voldaan.
ve11002440 - JV 2011/481
2011-09-08, Rb Amsterdam (mk), AWB 10/2926 WIB
Inburgeringsplicht / Oudkomer / Art. 3 Wi / Art. 11 Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109
ve11002408 - JV 2011/482
2011-09-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/17551
MVV / Verblijf bij echtgenote / Gezinshereniging / Middelen van bestaan / Vereiste van zelfstandigheid / Duurzaamheid / Ten tijde besluit over 1 maand nog geen belastingen en premies afgedragen / Achterstand in de premieafdracht niet fataal / Motivering
ve11002314 - JV 2011/483
2011-09-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht, AWB 11/30195 [LJN: BT2858]
Bewaring / Brazilië / Staandehouden / MTV controle / Controle in trein na moment grensoverschrijding / Effect van grenscontrole / Artt. 20 en 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Schadevergoeding
[WV]

Nieuwe aanscherpingen vreemdelingenregelgeving op komst

31/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 15-11-2011: De minister voor Immigratie en Asiel streeft er naar per 1 januari 2012 veel wijzingen in de Vw 2000 en het Vb 2000 van kracht te laten worden.

Update >>
I. Streven is dat op 1 januari 2012 twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Vw 2000, waarover de Tweede Kamer op 1 november a.s. stemt, in werking treden:
- Wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549);
Toevoeging regels m.b.t. de MVV en het terugkeervisum; twee nieuwe gronden voor afwijzing aanvraag reguliere verblijfsvergunning, te weten fraude of onregelmatigheid bij een eerdere vergunningsaanvraag of eerder niet-rechtmatig verblijf; wijzigingen in beslistermijn op aanvragen en bezwaarschriften, waarbij wordt afgeweken van de Awb; leges voor afdoening aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. (Wetsvoorstel: ve08001441)
- Wijziging Vw 20000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420).
Naast implementatie van de Terugkeerrichtlijn wordt verblijf in weerwil van een inreisverbod strafbaar gesteld. (Wetvoorstel: ve10000947; brief 11 oktober 2011 aan TK met verzoek om spoedige behandeling: ve11002443)
II. Ook wordt er naar gestreefd op 1 januari 2012 diverse wijzigingen in het Vb 2000 in werking te laten treden met het oog op verdere aanscherpingen in het migratiebeleid:
Aanscherping eisen voor gezinsmigratie
- Beperking gezinsvorming en -hereniging tot het kerngezin: dus tot partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en hun minderjarige kinderen. Voor paren voor wie het juridisch onmogelijk is in het buitenland te trouwen, bijvoorbeeld homoseksuelen, wordt het via een speciaal trouwvisum* mogelijk toch in Nederland te huwen.
- Invoering wachttermijn van een jaar voor degene die een partner wil laten overkomen.
- Verlenging termijn van drie naar vijf jaar om in aanmerking te komen voor voortgezet zelfstandig verblijf.
ve11002329: Advies Raad voor de Rechtspraak van 23 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het  Regeerakkoord.
>> UPDATE: * Voor deze aanscherpingen (en voor de aanscherping glijdende schaal) werden medio oktober ontwerpbesluiten wijziging Vb 2000 ter advisering aan de RvS voorgelegd. M.b.t. genoemd ‘trouwvisum’ stuurde de MvI&A op 14 november 2011 (ve11002803 en nieuws 15 november) een brief aan de TK met informatie over de beoogde regeling. In die brief wordt meegedeeld dat spoedig een voorstel tot aanpassing van het Vb 2000 hiertoe ter advisering aan de RvS wordt voorgelegd. Naar verluidt betreft het een aanvulling op het eerder voorgelegde verzoek om advies.
Aanscherpen glijdende schaal
- De duur van de gevangenisstraf waarboven verblijfsbeëindiging mogelijk is, wordt naar beneden bijgesteld.
- Een misdrijf met een veroordeling tot een gevangenisstraf in de eerste drie jaar van het verblijf in Nederland, kan leiden tot verblijfsbeëindiging .
- De definitie van veelplegers wordt aangepast, zodat een vreemdeling die binnen drie jaar driemaal wordt veroordeeld voor een misdrijf in aanmerking komt voor verblijfsbeëindiging.
- De eindtermijnen van de glijdende schaal verdwijnen, waardoor ook na verblijf van meer dan 10 jaar bij zeer ernstige misdrijven het verblijf kan worden beëindigd.
ve11002328: Advies Raad voor de Rechtspraak van 15 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het Regeerakkoord
Afschaffen twee MVV-vrijstellingen
Het gaat om de volgende groepen (zie ontwerpbesluit: ve11002268):
- Vreemdelingen die tijdens hun minderjarigheid vijf jaren achtereen rechtmatig in Nederland zijn geweest.
- Degenen die in aanmerking komen voor terugkeer naar Nederland op grond van de Remigratiewet.
III.  Tot deze aanscherpingen in het Vb 2000 besloot het Kabinet op 16 september 2011 (persbericht) naast nieuwe voorstellen tot wijziging van de Vw 2000, welke laatste nog worden voorgelegd bij de afdeling Advisering van de Raad van State en vervolgens (op korte termijn) bij de Tweede Kamer zullen worden ingediend:
Strafbaarstelling illegaal verblijf
- Illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding.
- De straf wordt een hechtenis van ten hoogste vier maanden of een geldboete van ten hoogste 3800 euro. Die boete blijft, als hij niet wordt betaald, vier jaar staan.
- De strafbaarstelling geldt voor meerderjarige vreemdelingen, omdat minderjarigen voor hun verblijf hier afhankelijk zijn van hun ouders.
Medeplichtigheid aan illegaal verblijf, zoals het om humanitaire redenen verschaffen van onderdak of voedsel aan illegalen, wordt niet strafbaar. Degenen die zich schuldig maken aan mensenhandel of werkverschaffing aan illegalen worden wel voor deze strafbare feiten vervolgd.
Herschikking van de toelatingsgronden voor asielbeleid
- De wettelijke grondslag voor categoriaal beleid voor landen of bevolkingsgroepen vervalt.
- De toelatingsprocedure voor nareizende gezinsleden van vluchtelingen wordt eenvoudiger en efficiënter, doordat zij niet meer de hele asielprocedure hoeven te doorlopen.
Ook wil het kabinet leges heffen voor de vervanging van verblijfsdocumenten bij een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, als het document is vermist, verloren is gegaan of voor identificatie ondeugdelijk is geworden.[WV]

Wetsvoorstel implementatie Terugkeerrichtlijn plenair in TK

24/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 02-11-2011: De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420) plenair behandeld op 25 en 26 oktober en op 1 november aangenomen.

De MvI&A had de Kamer bij brief van 11 oktober 2011 (ve11002443) verzocht snel tot plenaire behandeling over te gaan omdat de Europese Commissie op 29 september 2011 (ve11002589) een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht over de implementatie van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077), waarbij Nederland wordt gemaand om uiterlijk binnen twee maanden de implementatie rond te hebben en de Commissie daarvan in kennis te stellen. Indien Nederland in gebreke blijft en geen gevolg geeft aan het advies, zal de Commissie Nederland voor het HvJEU dagen en een boete eisen.
Eerder reageerde de MvBuZa bij brief van 25 maart 2011 (ve11001296) op de gestarte inbreukprocedure (nr. 2011/0285) en gaf daarbij een voorgenomen tijdspad aan waarbij het wetsvoorstel (ve10000947) op 1 juli 2011 in werking zou kunnen treden.
De Eerste Kamer heeft, mede gelet op de brief van de MvI&A van 27 oktober met het verzoek om spoed (ve11002646) op 1 november besloten te streven naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 29 november 2011.  
Ook werd op 25 en 26 oktober het op 5 augustus 2008 ingediende wetsvoorstel wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549; ve08001441) plenair behandeld. Ook dat is op 1 november door de Tweede Kamer aangenomen (VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor).[WV]
Zie ook:
--- Parlementaire stukken 31549 en 32420.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen

21/10/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 14 van 21 oktober 2011 met 6 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001968 - JV 2011/424 nt T.P. Spijkerboer
2011-08-17, ABRvS, 201012865/1/V2 [LJN: BR5419]
Asielaanvraag / Syrië / Koerd / Niet aannemelijk gemaakt dat de autoriteiten op de hoogte zijn van zijn homoseksualiteit / Motivering / Art. 3 EVRM / Omvang van het geschil
ve11002068 - JV 2011/425
2011-08-26, ABRvS, 201100530/1/V3 [LJN: BR6667]
Bewaring / Gronden maatregel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen inspanningen om terug te keren / Opvangadres / Geen lichter middel
ve11002130 - JV 2011/426
2011-08-31, ABRvS, 200804042/1A/V6 [LJN: BR6348]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Artt. 49 en 50 EG-Verdrag (thans artt. 56 en 57 VWEU) / Art. 1 lid 1, sub c en lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Polen / Juistheid verklaringen / Prejudiciële vragen / Vicoplus
ve11002128 - JV 2011/427
2011-08-31, ABRvS, 201008031/1/V1 [LJN: BR6662]
Medische behandeling / Medische noodsituatie / PTSS / Sierra Leone / MVV vereiste / Medische vrijstelling / Hardheidsclausule / Beoordelingskader / Feitelijke toegankelijkheid medische zorg in naburig land Senegal
ve11002116 - JV 2011/428
2011-08-31, ABRvS, 201102036/1/V3 [LJN: BR6666]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Eritrea / Laissez-passer
ve11002169 - JV 2011/429
2011-09-06, ABRvS, 201009139/1/V4 [LJN: BS1678]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Richtsnoeren / Aantonen duurzame relatie / Uitsluitend GBA inschrijving dan wel geboorte kind is te beperkte uitleg criterium 'deugdelijk bewezen duurzame relatie'
ve11002228 - JV 2011/430
2011-09-06, Vz ABRvS, 201108763/2/V2
Vovo / Verblijf bij echtgenote / MVV-vereiste / Nederlands kind / Status van Unieburger / Beoordeling beroep op arrest Zambrano vergt nader onderzoek
ve11002231 - JV 2011/431
2011-09-08, ABRvS, 201009178/1/V2 [LJN: BT1929]
Asielaanvraag / Zimbabwe / Art. 31 lid 2 onder c Vw 2000 / Geen limitatieve opsomming art. 31 lid 2 Vw 2000 / Onverwijld melden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Terughoudende toets
ve11002199 - JV 2011/432
2011-09-12, ABRvS, 201100592/1/V3
Bewaring / Art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit / Afzonderlijke rechtsgang stond open / Effectief rechtsmiddel
ve11002232 - JV 2011/433
2011-09-12, ABRvS, 201104179/1/V2 [LJN: BT1931]
Asielaanvraag / Nepal / Seksueel geweld tegen vrouwen / WBV 2010/4 / Bescherming autoriteiten / Niet mede op grondslag beroep uitspraak gedaan / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002226 - JV 2011/434
2011-09-13, ABRvS, 201107448/1/V3 [LJN: BT1935]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11002250 - JV 2011/435
2011-09-21, ABRvS, 201009845/1/V6 [LJN: BT2163]
Doelgroepen Remigratiewet / Egypte / Discriminatie naar nationaliteit / Art. 14 EVRM / Art. 1 lid 1 Protocol nr. 12 bij het EVRM / Art. 26 IVBPR
ve11002252 - JV 2011/436 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201012735/1/V6 [LJN: BT2154]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Werkgeversbegrip / Zakelijke verkeer / Bulgarije / Motivering
ve11002251 - JV 2011/437 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201102086/1/V6 [LJN: BT2165]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Niet aannemelijk gemaakt niet aan betalingsregeling te kunnen voldoen
ve11002080 - JV 2011/438
2011-09-02, Vzr CRvB, 11/4249 t/m 11/4251, 11/4253, 11/4254 WWB-VV, 11/4259 t/m 11/4267, 11/4269 WMO [LJN: BR6607]
Vovo / Verzoek continuering noodopvang cq verlening maatschappelijke opvang Wmo / Roma / VBL Ter Apel voorliggende voorziening / Geen bevoegdheid beoordeling adequaatheid VBL-opvang
ve11002079 - JV 2011/439 noot M.F. Wijngaarden
2011-08-31, Gerechtshof Leeuwarden (straf mk), 24-001367-11 [LJN: BR6289]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Buiten zijn schuld geen reisdocumenten naar Rusland kunnen krijgen / Overmachtsituatie / Ontslag rechtsvervolging
ve11001809 - JV 2011/440 noot P. Boeles
2011-07-20, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/4471,11/4473 [LJN: BR4071]
Asielaanvraag / Rusland / Moeder en minderjarig kind Dublinoverdracht Polen / Vader Dublinoverdracht Duitsland / Dublinverordening 343/2003 / Art. 3 IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belang van het kind / Gezinsband
ve11002167 - JV 2011/441
2011-08-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/20854 [LJN: BR6728]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Toepassingsbereik standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Sahin / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Evenredigheid
ve11002033 - JV 2011/442
2011-08-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/24458, 09/48344, 09/24461, 09/48345 [LJN: BR6648]
Weigering verlening verblijfsvergunning en intrekking verblijfsvergunning / Turkse werknemer die als zelfstandige gaat werken / Geen verlies opgebouwde rechten onder art. 6 Besluit 1/80 / Arresten Dogan en Tetik
ve11002165 - JV 2011/443
2011-08-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/1284, 11/1285 [LJN: BR6653]
Geen rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Verzoek schadevergoeding wegens onrechtmatige bewaring / Tot Nederlandse genaturaliseerde Bulgaarse / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Arrest McCarthy / Eerdere afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Communautair vertrouwensbeginsel
ve11002087 - JV 2011/444
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/27478 [LJN: BR6560]
Asielaanvraag / Ethiopië / Vergunning reeds verleend op e-grond / Geen mogelijkheid indienen mvv-aanvraag t.b.v. gezinshereniging / Gunstiger materiële rechtspositie verschaffen / Procesbelang / Motivering
ve11002147 - JV 2011/445
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/844 [LJN: BR7035]
Aanvraag gezinsleven conform art. 8 EVRM / Angola / Mvv-vereiste / Art. 20 VWEU / Arresten Ruiz Zambrano en McCarthy / Zuiver interne situatie / Artt. 7 en 24 lid 3 Handvest grondrechten EU behoren niet tot belangrijkste aan de status van de burger Unie ontleende rechten
ve11002181 - JV 2011/446
2011-09-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/14125, 11/14145 [LJN: BT2711]
Ongewenstverklaring / Afwijzing aanvraag conform beschikking/art. 8 EVRM / Minderjarige dochter met Nederlandse nationaliteit / Begrip 'te zijnen laste' / Art. 20 VWEU / Status van burger van de Unie / Arrest Ruiz Zambrano / Openbaar orde-criterium / Zelf voorzien / Suriname
ve11002091 - JV 2011/447
2011-08-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13043 [LJN: BR6255]
Asielaanvraag / China / Gebruik van niet-beëdigde tolk bij nader gehoor / Communicatieproblemen / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002097 - JV 2011/448
2011-08-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/24774 [LJN: BR6226]
Grensdetentie / Toegangsweigering / India / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toegangsweigering impliceert terugkeerbesluit / Belangenafweging / Grensbewakingsbelang / Lichter middel / Arrest El Dridi
ve11001966 - JV 2011/449 noot C.A. Groenendijk
2011-08-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 10/32741, [LJN: BR5444]
Toegangsweigering / Procesbelang / Visumplicht / Ambtshalve aanvulling rechtsgronden / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Arrest Soysal
ve11002095 - JV 2011/450
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/39723 [LJN: BR6256]
Verzet tegen niet-ontvankelijkheid beroep / Indienen gronden / Pro forma beroepsschrift / Ontvangst herstel-verzuimbrief / Verzend- en ontvangsttheorie / Bijzondere omstandigheden
ve11002230 - JV 2011/451
2011-09-09, Rb Utrecht, AWB 11/1193
Naturalisatie / Handleiding RWN / Redelijkheid stellen paspoorteis / Iraakse nationaliteit reeds vastgesteld in asielprocedure / Nadere motivering vereist
ve11002094 - JV 2011/452
2011-07-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16615, 11/16614 [LJN: BR6219]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Nova / Ne bis in idem / Nieuwe elementen en bevindingen toerekenbaar niet eerder ingebracht
ve11002225 - JV 2011/453
2011-09-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/28362
Toegangsweigering / Vovo / Visumplicht / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol
ve11002187 - JV 2011/454
2011-09-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/26118, 11/26121, e.v. , [LJN: BS8949]
Asielaanvragen / Armenië / Geloofwaardigheid asielrelaas / Gebruik van niet-beëdigde tolk / Art. 28 lid 1 onder d Wbtv / Kwaliteitscriteria / Communicatieproblemen niet uit te sluiten / Correcties en aanvullingen / Motivering / Zorgvuldigheid
[WV]

ABRvS: Regeling voor MTV voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli

20/10/2011

Nieuwsbericht

De Afdeling oordeelt dat de op 1 juni 2011 in werking getreden regeling in art. 4.17a Vb 2000 voor het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in de grensstreek niet in strijd is met artikel 21 Schengengrenscode.

In de uitspraak van 20 oktober 2011 (ve11002526) overweegt de ABRvS dat naar aanleiding van haar uitspraak van 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) in artikel 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) onder meer de intensiteit en de frequentie van o.g.v. art. 50 lid 1 Vw 2000 uit te voeren MTV-controles ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding nader zijn gereguleerd.
Uit r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, moet worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole. Dat in art. 4.17a Vb 2000 geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat levert, anders dan de rechtbank heeft overwogen, geen reden op om te oordelen dat die bepaling niet aan de eisen van het arrest zou voldoen.
Op 9 augustus 2011 (JV 2011/391, ve11001837) bepaalde de Vz ABRvS reeds bij wijze van voorlopige voorziening dat de MvI&A, in afwachting van de uitspraak op het hoger beroep, geen gevolg hoefde te geven aan het bevel in de door de minister bestreden uitspraak van 27 juli 2011 van de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Roermond om de bewaring op te heffen.
Zie daarover ook het Nieuwsbericht met meer informatie over de jurisprudentie m.b.t. het MTV. [WV]

ABRvS: Uiten wens asiel te willen vragen geeft rechtmatig verblijf

11/10/2011

Nieuwsbericht

Het uiten van de wens om internationale bescherming is een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn. Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op dat moment rechtmatig verblijf krijgt. Toegangsweigering en grensdetentie blijven richtlijnconform mogelijk.

De Afdeling heeft op 4 oktober 2011 uitspraak gedaan in twee zaken (grensdetentiezaak, ve11002405 en bewaringszaak, ve11002406) waarin aan de partijen drie vragen waren voorgelegd naar aanleiding van de in hoger beroep aangevoerde grieven. De grieven werden in het kader van de beantwoording van die vragen behandeld.
1. Indien een vreemdeling mondeling de wens te kennen geeft asiel te willen vragen, is dan op dat moment sprake van een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn, de Dublinverordening en de Procedurerichtlijn, mede gelet op de Franse, Engelse en Duitse taalversie?
Deze wens moet als een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn worden aangemerkt. De vreemdeling is op dat moment een asielzoeker i.d.z.v. art. 2 aanhef en onder c van deze richtlijnen.
2. Indien de in punt 1 gestelde vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe dient de verblijfsrechtelijke positie van deze vreemdeling in het licht van de Procedurerichtlijn en punt 9 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077) te worden geduid?
Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op het moment van de asielwens geacht moet worden daarmee rechtmatig verblijf te hebben verkregen. De termijn voor het onderzoek naar de nog in te dienen formele aanvraag is daarmee nog niet aangevangen.
3. Kan die verblijfsrechtelijke positie gevolgen hebben voor de toepassing van de maatregel, zoals in deze zaak aan de orde?
In de grensdetentiezaak
Art. 3 lid 1, gelezen in samenhang met lid 3 Vw 2000, moet aldus worden uitgelegd dat in andere dan in de Schengengrenscode geregelde gevallen de ambtenaren belast met de grensbewaking een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst - en niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing - de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, mogen ontzeggen. Ook de bewoordingen ‘aan wie de toegang is geweigerd’ in art. 6 lid 1 Vw 2000 dienen aldus te worden uitgelegd en dat betekent dat aan een vreemdeling die de wens te kennen geeft asiel te willen vragen de vrijheidsontnemende maatregel krachtens art. 6 lid 1 en 2 Vw 2000 alleen dan kan worden opgelegd, indien hem de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, is ontzegd. Op een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst en aan wie de verdere toegang is ontzegd, is de verplichting om Nederland onmiddellijk te verlaten, bedoeld in art. 5 lid 1 Vw 2000, niet van toepassing, omdat deze vreemdeling een asielzoeker met een recht van verblijf is waarmee bedoelde verplichting niet is te verenigen.
In de bewaringszaak
De vreemdeling is ten onrechte krachtens art. 59 lid 1 sub a Vw 2000 en niet krachtens art. 59 lid 1 sub b in bewaring gesteld. Zoals eerder overwogen (31 juli 2002, JV 2002/316, ve11002416) berust de bewaring, indien en zolang geen categoriewijziging heeft plaatsgevonden, op de in het daartoe gegeven bevel aangegeven grond en maakt het uitblijven van de categoriewijziging de voortzetting van de bewaring onrechtmatig, indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Van een dergelijke onevenredigheid is in dit geval sprake, omdat uit het besluit tot opheffing van de maatregel blijkt dat deze louter is opgeheven omdat de vreemdeling op die dag een asielaanvraag heeft ingediend. Dat vormt een aanknopingspunt om te veronderstellen dat de minister de vreemdeling niet op 29 december 2010 in bewaring zou hebben gesteld indien hij had onderkend dat ook op dat moment al sprake was van een zodanige aanvraag. [GW/WV]

Visuminformatiesysteem (VIS) gestart in regio Noord-Afrika

11/10/2011

Nieuwsbericht

De landen van de EU hebben op 11 oktober het gemeenschappelijk informatiesysteem voor Schengen-visa in gebruik genomen in Algerije, Egypte, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië.

In het VIS wordt informatie over alle visa voor kort verblijf opgenomen voor alle landen in het Schengengebied. Deze gegevens (art. 5 VIS-verordening) omvatten ook de foto en vingerafdrukken van de aanvrager, die digitaal worden opgeslagen. De gegevens worden ten hoogste vijf jaar bewaard (art. 23 VIS-verordening).
De Europese Commissie besloot op 21 september 2011 (ve11002413) tot in gebruik neming van het VIS in deze eerste regio.
De VIS-verordening (ve09000443) voorziet in een gefaseerde implementatie in regio’s, welke worden vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: het risico van illegale immigratie, bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid van de lidstaten en de haalbaarheid van het verzamelen van biometrische gegevens op alle locaties in deze regio’s (art. 48 lid 4 VIS-verordening).
De tweede en derde regio’s zijn het Midden-Oosten (met uitzondering van het bezette Palestijnse gebied) en de Golfregio. [WV]
Zie ook:
--- Nieuwsbericht MvBZK 11 oktober 2011: Europees visa-informatiesysteem van start.