Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 9 verschenen

24/06/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 9 van 24 juni 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001241 - JV 2011/276 noot P.E. Minderhoud
2011-05-26, HvJEU, C-485/07 (Akdas e.a.)
Art 4a Toeslagenwet / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Sociale zekerheid migrerende werknemers / Toeslag op WAO / Wijziging Toeslagenwet / Intrekking toeslag bij woonplaats buiten grondgebied betrokken lidstaat
--- Minderhoud gaat in op het feit dat, nu het Hof heeft geoordeeld dat de niet-exporteerbaarheid van de Toeslagenwet uitkering onverenigbaar is met art. 6 Besluit 3/80, een Turkse onderdaan de TW uitkering wel naar Turkije kan exporteren, maar een EU onderdaan dat binnen de EU niet kan. Een algeheel herstel met terugwerkende kracht van de export van de TW uitkering voor alle Turkse betrokkenen lijkt hem niet onredelijk, omdat zij er door het eerdere reparatie gedrag van het UWV in 2003 n.a.v. CRvB 14 maart 2003 (ve03000379, noot P. E. Minderhoud) op mochten vertrouwen, dat dit nu weer zou gebeuren. Ook wijst hij op de mogelijke gevolgen van dit arrest voor de per 1 juni 2011 ingevoerde Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2011, 231 en 259). Mocht de Europese Commissie oordelen dat er een inbreuk op het EU recht (Verordening. 883/2004; ve10000767) is, dan is dit ook goed nieuws voor Turkse AOW’ers in Turkije. Om hun recht van begin af aan veilig te stellen is het wel zaak nu meteen bezwaar tegen de betreffende maatregel in te dienen. Verder is hij van mijn mening dat de beoogde vermindering van de hoogte van de uitkering van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) vervolguitkering, door de invoering van het woonlandbeginsel, eveneens niet in overeenstemming is met art. 6 Besluit 3/80.

ve11001088 - JV 2011/277
2011-04-26, ABRvS, 201009136/1/V1 [LJN: BQ3236]
Afwijzing verlenging verblijfsvergunning en ongewenstverklaring / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Niet-ontvankelijkheid beroep staat beoordeling niet in de weg / In klacht schending redelijke termijn ligt verzoek om vergoeding schade besloten / Immateriële schadevergoeding
ve11001098 - JV 2011/278
2011-04-28, ABRvS, 201002493/1/V2 [LJN: BQ3788]
Asielaanvraag / Dublin uitvoeringsverordening 1560/2003 / Noorwegen / Verblijf van drie maanden buiten Dublingebied / Indirecte bewijzen van dezelfde aard / Afghanistan / Rechtsgevolgen blijven in stand
ve11001102 - JV 2011/279
2011-04-28, ABRvS, 201004872/1/V1 [LJN: BQ3776]
Asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / Provincie Zuid-Kivu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Rapport HRW
ve11001099 - JV 2011/280
2011-04-29, ABRvS, 201009145/1/V2 [LJN: BQ3783]
Asielaanvraag / Libië / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Enkele verwijzing naar WBV 2010/6 onvoldoende motivering besluit / Uitzettingspraktijk Zweden
ve11001094 - JV 2011/281
2011-05-02, ABRvS, 201007593/1/V3 [LJN: BQ3809]
Ongewenstverklaring / Openbare orde / Opheffing ongewenstverklaring na omzetting gevangenistraf / Procesbelang / Besluit ten onrechte niet ingetrokken
ve11001100 - JV 2011/282
2011-05-02, ABRvS, 201012024/1/V2 [LJN: BQ3796]
Asielaanvraag / Art. 7 Dublinverordening 343/2003 / Gezinslid van in Duitsland toegelaten vluchteling / Brief vreemdeling met verzoek tot overname asielaanvraag niet doorgezonden aan Bureau Dublin / Zorgvuldigheid
ve11001131 - JV 2011/283
2011-05-09, ABRvS, 201001143/1/V2 [LJN: BQ4615]
Asielaanvraag / Splitsing beroep art. 29 lid sub a t/m c en d-grond / Geen afzonderlijke besluitonderdelen / Beroep op d-grond ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / Art. 6:13 Awb / Grond niet in zienswijze naar voren gebracht / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Beoordelingsvrijheid / Irak
ve11001130 - JV 2011/284
2011-05-10, ABRvS, 201010777/1/V1 [LJN: BQ4617]
Overschrijding bezwaartermijn / Ontvangst niet-aangetekende stukken / Bewijslastverdeling / Ontvankelijkheid
ve11001134 - JV 2011/285
2011-05-10, ABRvS, 201008863/1/V1 [LJN: BQ4611]
Pardonregeling / Ambtshalve verleende vergunning / Onjuiste gegevens / Bevoegdheid tot intrekking vergunning / Gelegenheid tot identiteitsherstel niet gebruikt
ve11001133 - JV 2011/286
2011-05-10, ABRvS, 201101126/1/V3 [LJN: BQ4612]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit kort na ibs vrij kort na verstrijken implementatietermijn / In samenhang tot stand gekomen besluiten
ve11001106 - JV 2011/287
2011-05-11, ABRvS, 201009072/1/V6 [LJN: BQ4082]
Naturalisatieverzoek / Ontheffing naturalisatietoets / Vertrouwensbeginsel / 65-plusser / Medische belemmering / Medisch advies inburgeringsexamen niet aan besluit ten grondslag gelegd / Conclusie advies wordt niet gedragen door de inhoud
ve11001180 - JV 2011/288
2011-05-12, ABRvS, 201006689/1/V1 [LJN: BQ5551]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Strekking en reikwijdte regeling / Asielaanvraag 1990 / Filippijnen / Sison / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Gewichtige belang Nederlandse Staat
ve11001197 - JV 2011/289
2011-05-12, ABRvS, 201010768/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Verzoek vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Rechtsmiddelen / Noodzakelijke kosten / COA heeft terecht voornemenprocedure niet gevolgd
ve11001178 - JV 2011/290
2011-05-12, ABRvS, 201010867/1/V3 [LJN: BQ5552]
Bewaring / Strafrechtelijk voortraject / Asielaanvraag / Voortvarendheid / Inspanningsverplichting / Handelen voorafgaand aan inbewaringstelling geen zelfstandige betekenis bij beoordeling voortvarendheid / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Belangenafweging
ve11001177 - JV 2011/291
2011-05-13, ABRvS, 201101548/1/V3 [LJN: BQ5557]
Bewaring / Art. 15 lid 1 en 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen beoordeling rechtmatigheid terugkeerbesluit / Gesloten rechtsmiddelenstelsel / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Arrest Kadzoev / Geen inhoudelijk verschil tussen "redelijk vooruitzicht op verwijdering" en "zicht op uitzetting" / Iran / Lichter middel
ve11001182 - JV 2011/292
2011-05-16, ABRvS, 201004889/1/V2 [LJN: BQ5550]
Asielaanvraag / Irak / Negatieve aandacht Al-Qaida / Art. 3 EVRM / Algemene veiligheidssituatie in ambtsbericht januari 2010 / Bescherming autoriteiten niet afgewacht / Bewijslast / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Individuele risicofactoren onduidelijk
ve11001169 - JV 2011/293
2011-05-17, ABRvS, 201012016/1/V1 [LJN: BQ5563]
Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaamheid art. 3 EVRM uitzetbeletsel / 10-jaartermijn nog niet verstreken / Geen ruimte duurzaamheids- en proportionaliteitstoets ondanks woorden "in beginsel" in brief aan TK
ve11001170 - JV 2011/294
2011-05-17, ABRvS, 201102956/1/V3 [LJN: BQ5562]
Bewaring / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG / Enkel ontbreken vaste woon- of verblijfplaats onvoldoende / Ontbreken identiteitspapier
ve11001009 - JV 2011/295 noot M.L. van Emmerik en T. Barkhuysen
2011-04-19, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.052.064/01 [LJN: BQ4373]
Onrechtmatige overheidsdaad / Niet tijdig beslissen op aanvragen verblijfsvergunning / Immateriële schadevergoeding / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Rechtszekerheidbeginsel / Aantasting in zijn persoon (art 6:106 BW) / Lotsverbondenheid gezinsleden
ve11001107 - JV 2011/296
2011-04-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 08/15291
Asielaanvraag / AMV / Leeftijdsonderzoek / Bhutan / Ethnisch Nepalees / Discriminatie / Buitenschuldbeleid / Vergoeding kosten deskundigen
ve11000926 - JV 2011/297 noot B.K. Olivier
2011-02-23, Rb ’s-Gravenhage, AWB 10/3382 en 10/3381 WAV [LJN: BP7365]
Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Nadere uitspraak over schadevergoeding / Rb onbevoegd nu ABRvS in hoger beroep zelf heeft voorzien
--- Olivier merkt op dat, nu de Afdeling toch al vaak het verwijt krijgt te gouvernementeel te zijn, het geen kwaad zou kunnen als de Afdeling de trend van finale geschillenbeslechting nog eens tegen het licht houdt. Zeker als het gaat om boetes en bij WAV-boetes des te meer.

ve11001146 - JV 2011/298
2011-03-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/26285 [LJN: BQ3877]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken reis- en identiteitsbescheiden / Afgifte paspoort reisagent niet toerekenbaar / Bescherming autoriteiten / Stukken AI en UNHCR / Turkije geen veilig derde land / Non-refoulement / Motivering
ve11001188 - JV 2011/299
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/8417 [LJN: BQ5206]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Vervalst paspoort / Asielaanvraag / Lichter middel / Belang grensbewaking / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11001127 - JV 2011/300
2011-04-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/41326 [LJN: BQ8465]
Visum kort verblijf / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / Automatische dwangsomregeling van toepassing / Besluit gebaseerd op Vo 810/2009 Visumcode en niet op Soeverein Besluit
--- De Vz ABRvS besliste op 24 mei 2011 (ve11001214) dat de ABRvS onbevoegd is kennis te nemen van het hoger beroep van de MvBuZa en zag geen aanleiding voor doorbreking van het appèlverbod.
ve11001158 - JV 2011/301
2011-04-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/4195[LJN: BQ4753]
Vovo / Terugkeerbesluit / Griffierecht niet voldaan / Heffen griffierecht niet in strijd met art. 13 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Doeltreffend rechtmiddel / Geen betalingsonmacht
ve11001124 - JV 2011/302
2011-05-11, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/10661[LJN: BQ8295]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Plaatsen sticker 'verblijfsaantekening algemeen' is andere handeling / Onjuiste arbeidsmarktaantekening / Vovo [WV]

WBV 2011/7 Beleid verblijf als houder van Europese blauwe kaart

20/06/2011

Nieuwsbericht

Op 19 juni 2011 is het nieuwe beleid in werking getreden dat geldt voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven i.h.k.v. de Richtlijn kennismigranten 2009/50.

Op 17 juni 2011 in de Staatscourant (nr. 10660) gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2011/7 van 10 juni 2011 (ve11001449) waarbij een nadere invulling wordt gegeven aan de wijziging van het Vb 2000 (ve10001127) ter implementatie van de Richtlijn kennismigranten 2009/50/EG (ve09001148). De richtlijn regelt de voorwaarden van toegang en verblijf voor langer dan drie maanden op het grondgebied van de lidstaten van derdelanders die als houder van een Europese blauwe kaart hooggekwalificeerde werkzaamheden vervullen en van hun gezinsleden.
Naast wijziging van een aantal onderdelen is een nieuw hoofdstuk B21 aan de Vc 2000 toegevoegd waarin de beleidregels zijn opgenomen die gelden voor vreemdelingen en hun gezinsleden die in Nederland willen verblijven onder de nieuwe beperking 'houder van een Europese blauwe kaart'.
De vreemdeling dient hooggekwalificeerde arbeid te gaan verrichten, d.w.z. arbeid waarvoor minimaal een diploma van hoger onderwijs vereist is waarbij van belang is dat de opleiding waar het diploma behaald is een minimale duur theeft van drie jaar. Uit de arbeidsovereenkomst Die aangegaan moet zijn voor ten minste één jaar moet blijken dat de vreemdeling een salaris ontvangt dat gelijk is aan het looncriterium. Op dit moment is de hoogte van het salaris o.g.v. art. 1i Buwav gesteld op 60.000 euro bruto per jaar.
De vreemdeling die verblijf heeft als houder van een Europese blauwe kaart en zijn gezinsleden zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste als de vreemdeling ten minste anderhalf jaar als houder van een Europese blauwe kaart verblijf heeft gehad in een andere lidstaat.
De vergunning 'verblijf als houder van een Europese blauwe kaart' wordt verleend voor de duur van de arbeidsovereenkomst aangevuld met drie maanden waarbij de geldigheidsduur tenminste een jaar en ten hoogste vijf jaren is. Het verblijfsrecht wordt aangemerkt als een niet-tijdelijk verblijfsrecht. Gezinsleden die twee jaar rechtmatig bij de vreemdeling als hiervoor bedoel in Nederland hebben verbleven komen na twee jaar al in aanmerking voor een vergunning ‘voortgezet verblijf’. Deze gezinsleden dienen wel gedurende 5 jaar legaal en ononderbroken in een EU-lidstaat te hebben verbleven.
De vreemdeling kan na twee jaar rechtmatig verblijf in Nederland als houder van een Europese blauwe kaart, de status langdurig ingezeten derdelander krijgen. Hij dient dan wel 5 jaar legaal en ononderbroken op het grondgebied van een EU-lidstaat te hebben verbleven en aan de overige voorwaarden te voldoen. Indien de vreemdeling werkloos is geworden heeft hij, binnen de geldigheidsduur van de vergunning, drie maanden de tijd om een nieuwe baan te zoeken.
[TA]

EHRM: Denemarken schendt art. 8 EVRM

16/06/2011

Nieuwsbericht

In het arrest Osman oordeelt het Hof dat Denemarken art. 8 EVRM heeft geschonden door de verblijfsvergunning i.h.k.v. gezinshereninging van een zeventienjarige niet te verlengen na twee jaar verblijf bij haar grootmoeder in Kenia.

Het Hof overweegt in het arrest Osman (ve11001345) dat klaagster van Somalische nationaliteit haar vormende jaren in Denemarken heeft verbleven, de Deense taal spreekt, daar naar school is gegaan en dat haar naaste familie in Denemarken woont. Zeer zwaarwegende redenen zijn vereist om de verblijfsvergunning niet te verlengen. (Maslov / Oostenrijk, JV 2008/267, ve08001098). Deze zaak verschilt aanzienlijk van de zaak Ebrahim / Nederland (JV 2003/203, ve03000549) nu klaagster niet naar het land van haar nationaliteit is gestuurd maar naar Kenia. Hoewel tijdens de afwezigheid van Osman nieuw beleid van kracht is geworden (verlaging leeftijd van 18 naar 15 jaar om als minderjarige voor gezinshereniging in aanmerking te komen) dat gericht is op het ontmoedigen van het zenden van kinderen naar hun land van herkomst om te worden 'heropgevoed' in lijn met hun etnische afkomst om zo de vorming van minderjarigen in Denemarken te bevorderen, was de weigering van de verlenging disproportioneel met het doel van het beleid. Het feit dat de moeder haar dochter niet heeft bezocht in Kenia of dat er weinig contact was gedurende vier jaar kan verklaard worden door meerdere factoren waaronder praktische en financiële beperkingen en kan moeilijk leiden tot de conclusie dat de moeder het contact niet wilde onderhouden of versterken. Het beleid was gewijzigd op het moment dat Osman nog in Kenia verbleef. Het Hof merkt op dat Osman en haar ouders deze wijziging niet hadden kunnen voorzien toen zij (tegen haar wil) naar Kenia werd gestuurd of op het moment dat termijn verliep. Het Hof overweegt dat sprake is van een schending van art. 8 EVRM nu de belangen van klaagster niet voldoende bij de weigering om de verblijfsvergunning te verlengen zijn betrokken. [GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 8 verschenen

03/06/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 8 van 3 juni 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotatie zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001045 - JV 2011/242 noot P. Boeles
2011-04-28, HvJEU, C-61/11 PPU (El Dridi)
Art. 15 en 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Strafbaarstelling illegaal verblijf bij weigeren te voldoen aan bevel het land te verlaten in strijd met Richtlijn / Italië
ve11001086 - JV 2011/243 noot P. Boeles
2011-05-05, HvJEU, C-434/09 (McCarthy)
Vrij verkeer van personen / Artikel 21 VWEU / Art. 3 lid 1 Richtlijn 2004/38 / Begrip ‘begunstigde’ / Staatsburger die recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend en altijd in lidstaat van nationaliteit heeft verbleven / Gevolg bezit nationaliteit andere lidstaat / Zuiver interne situatie
ve11000931 - JV 2011/244
2011-03-29, ABRvS, 201005582/1/V2 [LJN: BQ0747]
Asielaanvraag / Irak / Bagdad / Geen uitzonderlijke situatie i.d.z.v. art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ambtsbericht januari 2010 / Verslechtering veiligheidssituatie / SFH rapport november 2009 / UNHCR rapport
ve11000930 - JV 2011/245
2011-04-04, ABRvS, 201008219/1/V1 [LJN: BQ0748]
Asielaanvraag / Tibet / China / Ontbreken documenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Beheersing Mandarijn / WBV 2008/22 / Ambtsbericht
ve11000993 - JV 2011/246 noot K.M. Zwaan
2011-04-07, ABRvS, 201005494/1/V2 [LJN: BQ1513]
Asielaanvraag / Somalië / Gestelde afkomst uit Mogadishu / Taalanalyse niet inzichtelijk en concludent / Zorgvuldigheid besluit / Gelet op uitkomst contra-expertise niet voldaan aan bewijslast herkomst aannemelijk te maken / In stand laten rechtsgevolgen
ve11000992 - JV 2011/247
2011-04-11, ABRvS, 201009403/1/V1 [LJN: BQ1516]
Leges / Buitenbehandelingstelling / Betalen in persoon / Wettelijke grondslag / Aanvraag ingediend vóór inwerkingtreding art. 3.34i lid 1 VV 2000
ve11001035 - JV 2011/248
2011-04-14, ABRvS, 201100416/1/V3 [LJN: BQ2604]
Bewaring / Staande houden i.h.k.v. MTV-controle / Na ophouding kort durende strafrechtelijke vrijheidsbeneming / Onderbreking tussen aanwending vreemdelingrechtelijke bevoegdheden / Grenzen geschil
ve11001005 - JV 2011/249
2011-04-14, ABRvS, 201102835/1/V2 [LJN: BQ2588]
Herhaalde asielaanvraag / Ne bis in idem / Irak / Art. 3 EVRM / Authenticiteit overlijdensakten vader en broer / Nova / Orginele stukken ondanks verzoek niet van MvIA in beroepsfase terug ontvangen / Equality of arms
ve11001049 - JV 2011/250
2011-04-14, ABRvS, 201008394/1/V1 [LJN: BQ2599]
VOTR / Richtlijn 2003/109 langdurig ingezeten / Middelenvereiste / Art. 3.75, lid 3 Vb 2000 / Drie jaar voorafgaand aan aanvraag middelen van bestaan verworven / Onderzoek beslispraktijk / Uitkering Ziektewet wordt wel als middelen aangemerkt / Motivering
ve11001048 - JV 2011/251
2011-04-14, ABRvS, 201011816/1/V1 [LJN: BQ2602]
Wijziging toegekende aantekening 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist' / Geen intrekking verblijfsvergunning ex art. 19 en 18, lid 1 Vw 2000 / Art. 4 lid 2 Wav / Rechtszekerheidsbeginsel / Vertrouwensbeginsel
ve11000975 - JV 2011/252
2011-04-15, ABRvS, 201100209/1/V3
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit / Rechtseenheid en rechtszekerheid / Geen doorbreking appelverbod
ve11001038 - JV 2011/253
2011-04-15, ABRvS, 201101460/1/V3 [LJN: BQ2714]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur bewaring en (voorafgaande) strafrechtelijke vreemdelingrechtelijke detentie / Arrest Kadzoev / Belangenafweging
ve11001039 - JV 2011/254
2011-04-18, ABRvS, 201001812/1/V2 [LJN: BQ2591]
Asielaanvraag / Zuid-Somalië / Mogadishu / Frustratie onderzoek geen belemmering beroep op art. 15 onder c Definitierichtlijn / Geloofwaardigheid identificerende gegevens
ve11001040 - JV 2011/255
2011-04-18, ABRvS, 201101328/1/V3 [LJN: BQ2719]
Bewaring / Geen grondslag in Awb noch Vw 2000 voor incidenteel hoger beroep na verstrijken hogerberoeptermijn / Zicht op uitzetting naar China / Afgifte laissez passer / Gepland onderhoud MvI&A met Chinese ambassadeur / Medewerking vreemdeling
ve11001047 - JV 2011/256
2011-04-19, ABRvS, 201010651/1/V3 [LJN: BQ2721]
Bewaring / AMV / Detentieomstandigheden AC Schiphol voor minderjarigen / Tenuitvoerlegging gedurende ten hoogste vier dagen in beginsel toelaatbaar / Art. 5 lid 1(f) en lid 5 EVRM / Schadeloosstelling
ve11001042 - JV 2011/257
2011-04-20, ABRvS, 201011609/1/V2 [LJN: BQ2595]
Asielaanvraag / Afghanistan / Bekering tot Christendom / Art. 3 EVRM / Geen bijkomende beperkte individuele indicaties / Motivering
ve11001043 - JV 2011/258
2011-04-20, ABRvS, 201011875/1/V3 [LJN: BQ2731]
Bewaring / China / Gevaar voor onttrekking / Geen kenbare inspanningen om terug te keren toen meldplicht gold / Geen lichter middel / Terughoudende toets
ve11001059 - JV 2011/259
2011-04-27, ABRvS, 201101341/1/V3 [LJN: BQ3232]
Bewaring / Art. 2 lid 1 en art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Indiening asielaanvraag leidt tot categoriewijziging en is voortduren opgelegde maatregel / Ontbreken terugkeerbesluit heeft geen gevolgen voor ibs op b grond / Richtlijn niet meer van toepassing door asielaanvraag
ve11001074 - JV 2011/260
2011-04-27, ABRvS, 201009279/1/V3 [LJN: BQ3229]
Asielaanvraag / Iran / Partner erkend Iraans vluchteling / Niet als beroepsgrond aangevoerd maar wel door rechtbank bij beoordeling betrokken / Omvang geschil / Art. 3 EVRM / Alleenstaande vrouw met kinderen / Ongehuwd geslachtsverkeer buiten Iran / Strafrechtelijke vervolging in Iran / Bewijslast
ve11001072 - JV 2011/261
2011-04-28, ABRvS, 201100194/1/V3 [LJN: BQ3797]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 impliceert enige beoordelingsruimte / Enigszins terughoudende toets / Gronden / Ontwijken terugkeer of verwijderingsprocedure
--- Zie ook de noot van G.N. Cornelisse bij VK Amsterdam 20 januari 2011 (JV 2011/138, ve11000163), waar zij de wijze bespreekt waarop de vreemdelingenkamers de vraag naar een lichter middel toetsen.
ve11000933 - JV 2011/262
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 09/33244 [LJN: BQ0900]
Asielaanvraag / Somalië / Al Shabaab / Ontbreken reis- en identiteitsdocumenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Shabelle Hoose / Geen uitzonderlijke situatie / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Uitzetting via Mogadishu / Meeromvattende beschikking / Motivering
ve11000952 - JV 2011/263 noot H. Battjes
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 10/26220, 10/26222 [LJN: BQ1202]
Asielaanvraag / Somalië / Minderheidsclan Tunni / Mogadishu / Vestigingsalternatief Centraal- en Zuid-Somalië / WBV 2010/18 / Art. 8 en 15 onder c Defintierichtlijn 2004/83 / Relevantie bestendige veiligheidssituatie / Op veilige wijze kunnen bereiken / Motivering
ve11001052 - JV 2011/264
2011-04-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/24401 [LJN: BQ2989]
Asielaanvraag / Somalië / Mogadishu / Ontbreken reis- en identiteitsbescheiden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Vestigingsalternatief / WBV 2010/18 / Geen veilige toegang / Geen redelijke verwachting vestiging en verblijf / Motivering
ve11001023 - JV 2011/265
2010-12-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/27051, 10/27052 [LJN: BQ1756]
Ongewenstverklaring / Albaniër gehuwd met in Slowakije verblijvende Slowaakse echtgenote / Toepasselijk openbare orde criterium / Verblijfsrichtlijn 2004/38 niet van toepassing / Art. 8 EVRM / Uitoefenen gezinsleven binnen Schengenruimte onzekere toekomstige gebeurtenis / Alleen signalering in OPS in Nederland
ve11001012 - JV 2011/266
2011-01-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/37306, 10/37307 [LJN: BQ2080]
Weigering bewijs rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Egypte / Consulair huwelijk met Hongaarse / Art. 35 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Misbruik van rechten / Par. 4.2 COM 2009, 313 / Individueel onderzoek naar Schijnhuwelijk
ve11000784 - JV 2011/267 noot P. Boeles
2011-02-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/733 [LJN: BP9658]
Bewaring / Turkije / Art 34 Vo 810/2009 Visumcode / Annulering visum / Mondelinge mededeling geen besluit (art. 1:3 Awb) en niet op voorgeschreven wijze bekend gemaakt / Rechtmatig verblijf / Schadevergoeding
--- Zie ook VK Dordrecht 24 januari 2011 (JV 2011/139, ve11000287) over het niet op de voorgeschreven wijze intrekken van een visum.

ve11000991 - JV 2011/268
2011-04-04, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/9978 [LJN: BQ1574]
Bewaring / Detentie versterkt psychische problemen en werkt nadelig uit op behandelresultaten / Belangenafweging / Lichter middel / Angola
ve11001027 - JV 2011/269
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/11078 [LJN: BQ2309]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Guinee / Geen afgifte LP’s gedurende 15 maanden / Schadevergoeding
ve11001057 - JV 2011/270
2011-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/41924, 10/41923 [LJN: BQ2882]
Herhaalde asielaanvragen / Iran / Nova / Bekering tot Christendom / Art. 3 EVRM / Vluchtelingenverdrag / Begrip “godsdienst” / Art. 10 lid 1 onder b Definitierichtlijn / Art. 3.37 VV 2000 / Ambtsbericht / 'Nieuwe' kerk / Motivering
ve11001026 - JV 2011/271
2011-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/11158 [LJN: BQ2313]
Bewaring / Sierra Leone / Geen afgiftes LP’s voor gedwongen terugkeer / Overleg met ambassade autoriteiten geen concreet resultaat / Geen zicht op uitzetting / Schadevergoeding
ve11001025 - JV 2011/272
2011-04-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/9148 [LJN: BQ2338]
Bewaring / Telefonisch contact met eisers contactpersoon van uitgelezen mobiele telefoon tijdens ophouding / Art. 8 EVRM / Privé-leven / Belangenafweging / Zicht op uitzetting / China / Verslag overleg met Chinese ambassadeur geen op de zaak betrekking hebbend stuk / Laissez-passer
ve11001044 - JV 2011/273
2011-04-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/1410 - Schorsing behandeling,
Leges / Richtlijn Gezinshereniging 2003/86 / Arrest Sahin / Schorsing behandeling beroep in afwachting arrest n.a.v. klacht EC bij HvJEU
ve11000989 - JV 2011/274
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/1691 [LJN: BQ1518]
Ongewenstverklaring en verblijfsbeëindiging / Polen / Veelvuldig gepleegde misdrijven / Ernstige redenen van openbare orde / Vovo / Effectieve rechtsbescherming / Schorsing besluit
ve11001024 - JV 2011/275
2011-04-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Almelo, AWB 11/10869, 11/10866 [LJN: BQ2341]
Vovo / Asielaanvraag / Afghanistan / AMV / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Meeromvattende beschikking / Terugkeerbesluit / Art. 10 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen adequate opvang [WV]

Mobiel toezicht bij grens hervat

01/06/2011

Nieuwsbericht

De KMar hervat het mobiel toezicht vreemdelingen/veiligheid nu volgens minister Leers het nieuwe artikel 4.17a Vreemdelingenbesluit 2000 zodanige waarborgen geeft dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole.

Het nieuwe artikel 4.17a Vb 2000 werd op 31 mei 2011 in het Staatsblad (2011, 262; ve11001256 ) gepubliceerd en treedt op 1 juni 2011 in werking.
Met art. 4.17a wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole i.d.z.v. de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het HvJEU arrest Melki en Abdeli (22 juni 2010, JV 2010/458, ve10000918) en ABRvS 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming gebracht met art. 21 onderdeel a Verordening 562/2006 Schengengrenscode (ve06000691).
De regels voor het staandehouden zijn:
● op luchthavens: per vliegroute van binnen het Schengengebied maximaal één derde van het aantal geplande vluchten per maand, maximaal zeven vluchten per week; slechts een deel van de passagiers mag gecontroleerd worden;
● in treinen: tot 30 minuten rijden vanaf de grens (of tot het tweede station na de grens), maximaal twee treinen per dag per traject en maximaal acht treinen per dag; per trein maximaal twee coupés;
● op wegen en vaarwegen: tot maximaal twintig kilometer vanaf de grens met België of Duitsland, per (vaar)weg maximaal 90 uur per maand en maximaal 6 uur per dag; slechts een deel van de passerende auto’s en vrachtwagens of schepen mag gecontroleerd worden.
Het toezicht wordt uitgevoerd op basis van informatie of ervaringsgegevens over illegaal verblijf na grensoverschrijding en kan daarnaast in beperkte mate worden uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van informatie over dergelijk illegaal verblijf.
De Afdeling advisering van de Raad van State  onderschreef in het op 20 mei 2011 uitgebrachte advies (ve11001262) de strekking van het ontwerpbesluit (ve11001260) maar merkte op dat in de (ontwerp)nota van toelichting ten onrechte de indruk werd gewekt dat het instructienormen zou betreffen, terwijl het algemeen verbindende normen zijn.
De ACVZ heeft n.a.v. de op 22 februari 2011 voorgelegde consultatieversie in het advies van 21 maart 2011 (ve11001263) aangegeven dat met de voorgestelde wijzigingen onvoldoende gewaarborgd is dat het mobiel toezicht niet hetzelfde effect heeft als grenstoezicht en adviseert alleen controle te laten plaatsvinden op basis van “een redelijk vermoeden van illegaal verblijf” ex art. 50 Vw 2000.
In de Nota van toelichting (p. 8-10) bij de wijzing van het Vb 2000 wordt uiteengezet waarom geen gevolg is gegeven aan dit advies, waarbij voor de interpretatie van art. 21 SGC onder andere wordt verwezen naar stukken van de Europese Commissie (ve11000383 en ve11000884). [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 7 verschenen

13/05/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 7 van 13 mei 2011 met 1 annotatie is verschenen. De uitspraken en annotatie zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11000761 - JV 2011/207
2011-01-26, ABRvS, 201004144/1/V6 [LJN: BP2119]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / TWV in Duitsland / Arbeid als zelfstandige / Gezagverhouding / Vrij verkeer van werknemers / Bulgarije
ve11000723 - JV 2011/208
2011-03-17, ABRvS, 201007245/1/V2 [LJN: BP9301]
Tijdig verzoek tot uitstel zitting wegens verhindering niet ingewilligd / Strijd Procesregeling bestuursrecht 2008
ve11000722 - JV 2011/209
2011-03-18, ABRvS, 201101576/1/V2 [LJN: BP9303]
Intrekking hoger beroep / Verzoek ongedaan maken intrekking / Geen dwaling / Niet-ontvankelijkheid
ve11000726 - JV 2011/210
2011-03-21, ABRvS, 200908643/1/V2 [LJN: BP9272]
Asielaanvraag / Somalië / Shabelle Hoose / Geen uitzonderlijke situatie i.d.z.v. art 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Beoordelingsvrijheid
ve11000725 - JV 2011/211
2011-03-21, ABRvS, 201004536/1/V1 [LJN: BP9273]
Mvv-aanvraag buiten driemaandentermijn ingediend / Ontvangst- en verzendtheorie / Geen analoge toepassing art. 6:9 lid 2 Awb (op aanvraag) / Geen ruimte voor verdergaande versoepeling nareistermijn
ve11000724 - JV 2011/212
2011-03-22, ABRvS, 201006546/1/V3 [LJN: BP9275]
Aanvraag verblijf bij echtgenoot na eerdere afwijzing verblijf bij partner / Mvv-vereiste / Marokko / Homosexueel / Art 8 EVRM / Geen nova / Ne bis in idem
ve11000906 - JV 2011/213
2011-04-05, ABRvS, 201009274/1/V1 [LJN: BQ0751]
Asielaanvraag / Vermogen coherent en consistent te verklaren / PTSS / Geloofwaardigheid asielrelaas / Bij MAPP anders dan bij MediFirst door een psychiater onderzocht / Eisen Protocol Medisch advies Horen en Beslissen
ve11000905 - JV 2011/214
2011-04-05, ABRvS, 201009709/1/V2 [LJN: BQ0752]
Asielaanvraag / Afghanistan / Geloofwaardigheid asielrelaas / Medische problematiek / MAPP rapportage / Concreet aanknopingspunt voor twijfel aan juistheid of volledigheid MediFirst advies / Vergewisplicht / Motivering
ve11000920 - JV 2011/215
2011-04-06, ABRvS, 201006387/1/V6 [LJN: BQ0301]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Bulgarije / Getuigenverhoor / Arbeid als zelfstandige / Gezagsverhouding / VAR-wuo
ve11000921 - JV 2011/216 noot T. de Lange
2011-04-06, ABRvS, 201007466/1/V6 [LJN: BQ0302]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgeversbegrip / Invloed projectontwikkelaar gaat loutere financiering te boven / Redelijke termijn (art. 6 EVRM)
--- De Lange merkt o.a. op dat, zonder het letterlijk ergens te zeggen, de Nederlandse overheid hier de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling privatiseert. Verder blijft zij van mening dat het ruime werkgeversbegrip in de Wav te onbegrensd is om voldoende kenbaar te zijn, ook al werd de klacht van de uitgevers van kranten en hun distributeurs over schending van art. 7 EVRM op 16 november 2010 (ve10002093) door het EHRM niet-ontvankelijk verklaard.
ve11000923 - JV 2011/217
2011-04-06, ABRvS, 201007995/1/V6 [ LJN: BQ0284]
Wav / Bestuurlijke boete / Art. 15 Wav / Payrollbedrijf / Verzenden van afschriften van identiteitsbewijzen diende geen redelijk doel / Evenredigheidsbeginsel / Boete vastgesteld op nihil
ve11000998 - JV 2011/218
2011-04-15, ABRvS, 201101726/1/V3
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur bewaring en (voorafgaande) strafrechtelijke vreemdelingrechtelijke detentie / Arrest Kadzoev / Belangenafweging
ve11000783 - JV 2011/219
2011-03-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/15195 [LJN: BP9476]
Afwijzing verblijfsvergunning voortgezet verblijf / Strafrechtelijke veroordelingen / Art. 3.87 Vb 2000 / Zwaarwegende belangen van de openbare orde / Overlast leidend tot grote maatschappelijke commotie / Terughoudende toets / Art. 8 EVRM / Voorzienbaarheid / Belangenafweging / Marokko
ve11000824 - JV 2011/220
2011-03-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/33579 [LJN: BP9259]
Visum kort verblijf / Marokko / Art. 3 en 5 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Geen sprake van gezamenlijk verblijf in andere lidstaat / België / Arrest Metock
ve11000889 - JV 2011/221
2011-03-23, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 10/13422 [LJN: BQ0643]
Arbeid in loondienst / Geldigheidsduur vergunning slechts 1 jaar / Leges / Groot verschil in behandeling tussen Turken en gemeenschapsonderdanen / Discriminatie / Systematiek art. 6 Besluit 1/80 / Standstillbepaling art. 13 Besluit 1/80 / Motivering
ve11000699 - JV 2011/222
2011-03-24, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/38741 [LJN: BP9031]
Verblijfsvergunning 'conform beschikking minister' / MVV-vereiste / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / BMA-advies / Medische noodsituatie / Fysieke en medische overdracht / Suïcidegevaar / Vergewisplicht / Motivering
ve11000901 - JV 2011/223
2011-03-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/1989 [LJN: BP9652]
Ongewenstverklaring / Afghanistan / Officier van Khad/WAD / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / UNHCR-note / Geen concreet aanknopingspunt voor twijfel aan juistheid of volledigheid ambtsbericht / Art. 12 lid 2 Definitierichtlijn / Arrest B. en D. / Bewijslast / Deugdelijke motivering 'knowing and personal participation / Art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Art. 8 EVRM Belangenafweging
--- Zie ook VK Amsterdam (mk) 22 januari 2011 (JV 2011/194, ve11000546) over verdeling bewijslast.
ve11000798 - JV 2011/224
2011-03-31, VK Rb ’s-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 10/9716 - Prejudiciële vragen [LJN: BQ0453]
MVV / Gezinshereniging / Basisexamen buitenland / Afghanistan / Art. 5 lid 5, art. 7 lid 2 en art. 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Doel en nuttig effect / Art. 25 Handvest / Evenredigheidsbeginsel
--- ve11000797: Notitie C.A. Groenendijk van 28 juli 2010 in deze procedure.
ve11000826 - JV 2011/225
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 10/1486 [LJN: BQ0072]
Asielaanvraag / Irak / Weigering vergoeding kosten medische behandeling vóór indiening aanvraag / Opvangrichtlijn / Rva 2005 / COA bevoegde orgaan bij Tijdelijke noodopvang / Geen belemmering toegang tot zorg
ve11000780 - JV 2011/226
2011-02-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/3460 [LJN: BP9498]
Bewaring / Iran / Dublinclaimant / Zweden / Mededeling tijdens gehoor asiel te willen vragen geen asielverzoek i.d.z.v. Opvangrichtlijn 2003/9 / Art. 6 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit noodzakelijk / Schadevergoeding
ve11000701 - JV 2011/227
2011-02-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/3124 [LJN: BP8940]
Bewaring (Grensdetentie) / Art. 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toepasselijkheid Richtlijn / Punt 9 Considerans / Asielaanvraag
ve11000925 - JV 2011/228
2011-02-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/24803
Aanvraag afgifte W2-document / Slachtoffer mensenhandel / Rechtmatig verblijf / Zeer bijzondere omstandigheden / WBV 2007/44 / Motivering
ve11000785 - JV 2011/229
2011-03-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/3816 [LJN: BP9496]
Bewaring / Reeds opgeheven onder toekenning schadevergoeding / Procesbelang / Vertrek uit eigen beweging / Geen beleidsmatige opzet om bewaring willens en wetens in strijd met het recht te laten voortduren / Ontvankelijkheid
ve11000769 - JV 2011/230
2011-03-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 11/6888 [LJN: BP9599]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Noord-Somalie / Interim measures / Redelijke termijn van beraad / Overleg over uitbreiding gebruik MoU / Schadevergoeding
ve11000788 - JV 2011/231
2011-03-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 11/7673 [LJN: BP9523]
Bewaring / Art. 15, lid 1 Terugkeerrichtlijn / Gronden / Strafrechtelijke veroordeling / Ongewenstverklaring / LP / China / Geen intensieve en vruchtbare contacten tussen verweerder en Chinese autoriteiten / Geen zicht op uitzetting
ve11000727 - JV 2011/232
2011-03-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/33772 [LJN: BP9339]
Verblijfsvergunning ‘medisch' / Vrijstelling MVV-vereiste / Brief internist gericht aan BMA pas ter zitting overgelegd / Geen strijd goede procesorde / Motivering / 'Gebrek' in art. 8:51a Awb / Toepassing bestuurlijke lus / Ghana
ve11000729 - JV 2011/233
2011-03-25, VK Rb ’s-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/3713
Bewaring / Art. 3 lid 7 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Dubblinclaimant / Noodzakelijke bescheiden voor terugkeer / Risico op onderduiken / Onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding
ve11000763 - JV 2011/234
2011-03-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/37591, [LJN: BQ0062]
Gezinsleven bij Nederlandse kinderen / Art. 8 EVRM / MVV-vereiste / Medisch advies / Servië/Montenegro / Geen situatie als in arrest Zambrano
ve11000776 - JV 2011/235
2011-03-28. VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/8302 [LJN: BP9719]
Bewaring / Art. 2 lid 2 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen uitsluiting groepen vreemdelingen d.m.v. Mededeling in Stcrt / Gronden / Openbare orde / Arrest Kadzoev / Schadevergoeding
--- VK Roermond 11 april 2011 (ve11000988) sluit zich aan bij dit oordeel over de 'Mededeling'. Zie ook VK Amsterdam 22 maart 2011 (JV 2011/205 nt G.N. Cornelisse, ve11000696).
ve11000775 - JV 2011/236
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/8814 [LJN: BP9723]
Bewaring / Dublinclaim Zweden / Volwassene met minderjarige kinderen / Aangekondigd fysiek verzet / Preventief annuleren vlucht / Overschrijding tweewekentermijn / Libië / Schadevergoeding op nihil
ve11000902 - JV 2011/237
2011-03-31, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 10/29346 [LJN: BQ0105]
Afwijzing verlenging verblijfsvergunning 'verblijf bij echtgenote' / Ongewenstverklaring / Turkije / Bevoegdheidsgebrek gepasseerd / Openbare orde / Standstillbepaling art. 13 Besluit 1/80 / Afschafffing art. 10 lid 2-status / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Arrest Boultif en Üner
ve11000892 - JV 2011/238
2011-04-05, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/27054 [ LJN: BQ0407]
Verzoek afgifte W2-document / Sierra Leone / Geen rechtmatig verblijf / WBV 2007/44 / Geen bevoegdheid tot afgifte in zeer bijzondere omstandigheden
--- VK Assen oordeelde op 25 februari 2011 (JV 2011/228, ve11000925) dat - onverlet de vraag of eiseres rechtmatig verblijf heeft - er een bevoegdheid tot afgifte in zeer bijzondere omstandigheden is.
ve11000882 - JV 2011/239
2011-04-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 10/20219
Restitutie verzoek Unieburger legesheffing verlenging verblijf bij echtgenoot / Unieburgerschap is primaire hoedanigheid / Wijzen op verblijfrecht van rechtswege / Onderzoeksplicht MvI&A
ve11000893 - JV 2011/240
2011-04-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/10832, 11/10834, 11/10836, 11/11103 [LJN: BQ0564]
Bewaring / Mede in bewaring gestelde kinderen belanghebbende / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toepasselijkheid Richtlijn na indiening reguliere aanvraag / Ontwijken of belemmeren terugkeer of verwijderingsprocedure / Arrest Jusic / Art. 37 IVRK / Lichter middel / Angola
ve11000850 - JV 2011/241
2011-03-15, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, C2010.126
Medisch advies / PTSS / Medische noodsituatie / Sierra Leone / Behandelmogelijkheden in Senegal / Inschakelen tolk bij gesprekstherapie
--- VK Haarlem 14 januari 2011 (ve11000179) oordeelde, mede onder verwijzing naar deze uitspraak RTG, m.b.t. een andere vreemdeling dat in een therapie gericht op traumabehandeling, welke in een veilige en vertrouwde setting zal moeten plaatsvinden, geen plaats is voor een tolk. [WV]

HvJEU arrest McCarthy: zaak betreft zuiver interne situatie lidstaat

05/05/2011

Nieuwsbericht

De burgers van de EU die nooit hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend kunnen zich niet beroepen op het burgerschap van de Unie om het verblijf van hun echtgenoot die uit een derde land komt te regulariseren.

Dit volgt uit het arrest dat HvJEU op 5 mei 2011 heeft gewezen in de zaak van Shirley McCarthy (C-434/09; ve11001086).
Achtergrond van deze zaak is dat McCarthy, staatsburger van het Verenigd Koninkrijk, tevens de Ierse nationaliteit bezit. Zij is in het VK geboren en heeft er altijd verbleven, zonder ooit te hebben beweerd een werknemer, zelfstandige of een persoon met voldoende bestaansmiddelen te zijn. Zij ontvangt overheidsuitkeringen. In 2002 is zij gehuwd met een Jamaicaanse staatsburger, die niet in het bezit is van een machtiging tot verblijf in het VK o.g.v. de immigratiewet. Het hoofdgeding betreft een o.g.v. het recht van de Unie door McCarthy ingediende aanvraag om een verblijfsrecht in een lidstaat, waarvan zij de nationaliteit bezit en waar zij altijd heeft verbleven. Deze aanvraag strekt in wezen tot het verlenen van een verblijfsrecht aan haar, burger van een derde land, o.g.v. Richtlijn 2004/38 (Verblijfsrecht) (ve04001792), als familielid van McCarthy, aangezien een dergelijk verblijfsrecht niet uit de toepassing van de immigratiewetgeving van het VK voortvloeit.
Het Hof overweegt dat, voor zover de betrokken burger van de Unie nooit zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend en altijd heeft verbleven in een lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, deze burger niet valt onder het begrip “begunstigde” in de zin van art. 3 lid 1 Richtlijn 2004/38, zodat deze niet op hem van toepassing is. Het feit dat de betrokken burger tevens de nationaliteit van een andere lidstaat bezit dan die waarin hij verblijft, doet niets af aan deze vaststelling, nu dat immers niet betekent niet dat hij zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. Aangezien McCarthy niet onder het begrip “begunstigde” valt, valt haar echtgenoot evenmin onder dit begrip.
Vervolgens gaat het Hof in op de vraag of in deze zaak art. 21 VWEU (ve10001178) van toepassing is.
De hoedanigheid van burger van de Unie moet de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten zijn (arrest Ruiz Zambrano, 8 maart 2011, C-34/09, JV 2011/146, ve11000568). Art. 20 VWEU verzet zich tegen nationale maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan deze status ontleende rechten.
Als staatsburger van minstens een lidstaat heeft McCarthy de status van burger van de Unie volgens art. 20 lid 1 VWEU en kan zich beroepen op de bij die status horende rechten, met name op het recht om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten, zoals verleend door art. 21 VWEU (arrest Jipa, 10 juli 2008, C-33/07, JV 2008/290, ve08001197).
Uit geen enkel element van de situatie van McCarthy blijkt echter dat de betrokken nationale maatregel tot gevolg heeft dat haar het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan haar status van burger van de Unie ontleende rechten of dat de uitoefening wordt belemmerd van haar recht om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten overeenkomstig art. 21 VWEU. Het feit dat de autoriteiten van het VK haar Ierse nationaliteit niet in aanmerking hebben genomen ten einde haar een recht op verblijf in het VK toe te kennen, heeft immers geen enkele invloed op het recht van McCarthy om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten en evenmin op enig ander aan haar status van burger van de Unie ontleend recht.
Anders dan hetgeen kenmerkend was in de zaak waarin het arrest Ruiz Zambrano is gewezen, heeft de betrokken nationale maatregel niet tot gevolg dat McCarthy zal worden verplicht het grondgebied van de Unie te verlaten. Zij heeft overeenkomstig een beginsel van internationaal recht op grond van haar nationaliteit van het VK immers een onvoorwaardelijk verblijfsrecht in het VK. [WV]

WBV 2011/5 Beleid Afghaanse verwesterde schoolgaande meisjes

02/05/2011

Nieuwsbericht

Op 3 mei 2011 treedt het nieuwe beleid in werking ten aanzien van Afghaanse verwesterde minderjarige schoolgaande meisjes.

Het betreffende WBV 2011/5 van 27 april 2011 (ve11001071) werd op 2 mei 2011 in de Staatscourant gepubliceerd en bevat (o.a.) een aanpassing van het beleid n.a.v. het thematisch ambtsbericht van maart 2011 (ve11000744) over schoolgaande kinderen. De Tweede Kamer is hiervan op de hoogte gesteld bij brief van 8 april 2011 (ve11000885) waarop een nadere toelichting volgde in de brief van 13 april 2011 (ve11000922).
Het uitgangspunt dat verwesterde vrouwen zich kunnen aanpassen geldt nog. Onder bepaalde omstandigheden kan worden geconcludeerd dat bij terugkeer een onevenredig zware psychosociale druk op de minderjarige vrouwen komt te liggen. In paragraaf C24/1/3.2.4 is opgenomen dat het verlenen van een asielvergunning op humanitaire gronden mogelijk is.
Omstandigheden die meewegen om te bepalen of sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard zijn onder meer:
• medische omstandigheden (bij het meisje zelf of bij een gezinslid);
• de samenstelling van het gezin;
• de mogelijkheid beschermd te worden door machtige actoren zoals stamoudsten en krijgsheren.
De volgende contra-indicaties worden ook meegewogen (niet-limitatief):
• het frustreren van de terugkeer waaronder het voeren van procedures die enkel gericht zijn op het bemoeilijken van de terugkeer;
• tussentijdse terugkeer naar het land van herkomst.
Indien het samenstel van factoren leidt tot de conclusie dat bij terugkeer sprake zal zijn van onevenredige psychosociale druk, komt het meisje o.g.v. art. 29 lid 1, onder c, Vw 2000 in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel. Haar ouders komen eveneens in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel op de c-grond. De eventuele overige zusjes en broers kunnen, in het geval zij niet zelfstandig in aanmerking komen voor asiel, in aanmerking komen voor een afhankelijke asielvergunning o.g.v. art. 29 lid 1, onder e of f Vw 2000.
Dit alles behoudens contra-indicaties van openbare orde.
De ingangsdatum van de verblijfsvergunning ligt op of na de datum van de inwerkingtreding van WBV 2011/5 en wordt verleend voor de duur van vijf jaar, ook in het geval het minderjarige meisje binnen die termijn meerderjarig wordt. In het verblijf van in Nederland verwesterde en meerderjarig geworden meisjes wordt berust. 
Verblijfsbeëindiging blijft tot de mogelijkheden behoren indien er sprake is van gewijzigde feiten en/of omstandigheden of onjuiste gegevens. [WV]

HvJEU arrest El Dridi: Strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met Terugkeerrichtlijn

28/04/2011

Nieuwsbericht

De Terugkeerrichtlijn 2008/115 verzet zich tegen een regeling van een lidstaat, krachtens welke aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land een gevangenisstraf wordt opgelegd op de enkele grond dat die persoon, in strijd met een bevel om het grondgebied van die staat binnen een bepaalde termijn te verlaten, zonder geldige reden zijn verblijf op dat grondgebied voortzet.

Dat heeft het HvJEU beslist in het arrest van 28 april 2011 in de zaak Hassen El Dridi (ve11001045) in antwoord op prejudiciële vragen (ve11000702*) van het Italiaanse Hof van beroep in Trento of de Italiaanse strafbaarstellingspraktijk in overeenstemming is met de Terugkeerrichtlijn (ve09000077). Het Hof besloot deze zaak volgens de spoedprocedure te behandelen.
Het Hof overweegt dat de Italiaanse verwijderingsprocedure aanzienlijk verschilt van die welke door die Richtlijn is vastgesteld. Ook herinnert het Hof eraan dat, hoewel het strafrecht en het strafprocesrecht in beginsel tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren en de Richtlijn hen de mogelijkheid laat om maatregelen, zelfs van strafrechtelijke aard, te treffen, de lidstaten, in het geval waarin dwangmaatregelen niet hebben geleid tot verwijdering, in elk geval gehouden zijn om hun wetgeving zodanig in te richten dat de eerbiediging van het Unierecht wordt gewaarborgd. Derhalve mogen zij geen regeling toepassen, ook niet op strafrechtelijk gebied, die de verwezenlijking van de door een richtlijn nagestreefde doelstellingen in gevaar kan brengen en deze haar nuttig effect kan ontnemen. Een dergelijke vrijheidsstraf zou immers, met name vanwege de voorwaarden en de wijze van uitvoering ervan, de verwezenlijking van de met deze Richtlijn nagestreefde doelstelling, te weten de invoering van een doeltreffend beleid van verwijdering en terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, met eerbiediging van hun grondrechten, in gevaar kunnen brengen.
Vragen n.a.v. strafbaarstelling in het Nederlandse implementatievoorstel
Deze uitspraak roept vragen op met betrekking tot het voorstel van minister Leers, in de tweede nota van wijziging (ve10002228) bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn, om verblijf in weerwil van een inreisverbod strafbaar te stellen. Is deze strafbaarstelling in overeenstemming met het doel van de Richtlijn?
De ACVZ wees er in een brief van 17 januari 2011 (ve11000158) al op dat een dergelijke strafbaarstelling in strijd kan komen met de Richtlijn en vroeg de minister duidelijker te motiveren hoe de voorgestelde maatregelen bijdragen aan verwezenlijking van het doel hiervan. Bij brief van 24 januari 2011 (ve11000202) antwoordde de minister dat de noodzaak tot sanctionering voortvloeit uit het beginsel van gemeenschapstrouw en dat hij de sanctionering noodzakelijk acht om het inreisverbod kracht bij te zetten.
Een aantal Nederlandse Europarlementariërs stelde hierover vragen aan de Europese Commissie. Commissaris van Binnenlandse Zaken Malmström wees er in haar antwoord (ve11000714) op dat de Richtlijn zelf geen bepalingen bevat die verband houden met het opleggen van strafrechtelijke sancties (...). Nationale wetgeving die dergelijke sancties oplegt kan in geen geval worden beschouwd als een omzetting van de Richtlijn. (…) De Commissie achtte het niet wenselijk zich specifiek uit te spreken over het Nederlandse implementatievoorstel maar merkt wel het volgende op: of maatregelen die tot strekking hebben strafrechtelijke sancties op te leggen aan illegale migranten in bepaalde omstandigheden wel of niet verenigbaar zijn met de Richtlijn, hangt af van de details van de wettelijke bepalingen in kwestie. Indien een lidstaat echter op systematische wijze illegaal verblijf (…) strafbaar stelt, en op basis daarvan alle illegaal op zijn grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen uitsluit van de toepassing van de Richtlijn overeenkomstig de mogelijkheid van art. 2, lid 2, onder b), zou dit moeten worden beschouwd als een disproportionele maatregel die de nuttige werking van de Richtlijn ondermijnt. (..)
In de Nota van 22 maart 2011 n.a.v. van het nader verslag (ve11000694) ging de minister in op tal van bij de algemene commissie voor I&A levende vragen. Dit heeft de commissie kennelijk niet kunnen overtuigen, want op 20 april (ve11001030) stelde de commissie aan de Tweede Kamer voor om voorlichting te vragen aan de Raad van State, waarmee de Kamer op 26 april instemde. De commissie formuleerde twaalf vragen, met name over deze strafbaarstelling, waarbij in enkele vragen wordt verwezen naar het antwoord van Malmström. [SSc]
* Zie ve11000704, ve11000705 en ve11000707 voor prejudiciële vragen van andere Italiaanse rechtscolleges over de verenigbaarheid van de Italiaanse regelgeving met de Terugkeerrichtlijn.
Zie ook:
ve11000350: Dossier Terugkeerrichtlijn 2008/115.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 6 verschenen

26/04/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 6 van 22 april 2011 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11000588 - JV 2011/171
2011-02-22, EHRM, 51721/09 (Drijfhout - Nederland) - Ontvankelijkheidsbeslissing
Bewaring / Weigering zich te identificeren / Valse identiteit opgegeven / Art. 5 EVRM / Misbruik van het klachtrecht / Klacht niet-ontvankelijk
ve11000341 - JV 2011/172 noot M. Tjebbes
2011-02-10, HvJEU, C-307/09, C-308/09, C-309/09 (Vicoplus e.a.)
Vrij verrichten van diensten / Overgangsmaatregelen inzake toegang Poolse onderdanen tot arbeidsmarkt / Art. 1 lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Ter beschikking stellen arbeidskrachten en TWV-vereiste
--- Tjebbes merkt op dat deze opmerkelijke uitspraak voor velen als een verrassing moet zijn gekomen en er op neer komt dat de overgangsmaatregel in Hoofdstuk 2 onder 2. in Bijlage XII Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Polen, het stellen van de eis van een tewerkstellingsvergunning rechtvaardigt, indien sprake is van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, zoals nader in de Detacheringsrichtlijn omschreven.

ve11000396 - JV 2011/173
2010-12-01, ABRvS, 201005453/1/V6 [LJN: BO5745]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Omvang geschil / Punitief karakter besluit / Ter zitting aangevoerde beroepsgrond / Opgedane kennis over kermisattractie geen beloning als tegenprestatie voor werkzaamheden / Roemeen geen werknemer ex art. 45 VWEU
ve11000201 - JV 2011/174 noot M.A.G. Reurs
2011-01-19, ABRvS, 201004327/1/V3
MVV / Verblijf bij zuster / Art. 8 EVRM / Nooit deel uitgemaakt van gezin zuster / 'More than normal emotional ties' vereist / Voor ander verblijfsdoel aparte aanvraag indienen
--- Ruers merkt in het kader van de vraag of het oordeel van de Afdeling spoort met de rechtspraak van het EHRM op dat uit die jurisprudentie kan worden afgeleid dat het Hof de beschermende werking van art. 8 EVRM beperkt tot het kerngezin en voor andere verwanten een afhankelijkheidsvoorwaarde stelt. Het is dan de vraag of voor minderjarige verwanten het more than the normal emotional ties-criterum geldt of een ander, lichter, criterium.
ve11000480 - JV 2011/175 noot. T. de Lange
2011-02-02, ABRvS, 201002877/1/V6 [LJN: BP2822]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Verrichten van diensten / Wav 1964 / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Voor 1 januari 1973 bestaand verbod dat pas na die datum wordt gehandhaafd is een nieuwe beperking
--- De Lange merkt op dat de Afdeling in deze uitspraak bepaalt dat handhaving van het verbod op tewerkstelling van een Turkse werknemer zonder te voldoen aan art. 2 Wet arbeid vreemdelingen in strijd is met het associatierecht. Omdat het hier om een Wav-boetezaak gaat – en niet over de al dan niet terechte weigering van een tewerkstellingsvergunning – beperkt het oordeel zich tot de rechtmatigheid van de opgelegde boete. Zij sluit af met op te merken “Kortom: het vrije verkeer voor Turkse dienstverleners lijkt mij een feit en dat voor Turkse werknemers komt steeds dichter bij.”
ve11000511 - JV 2011/176
2011-02-25, Vz ABRvS, 201100012/3/V3 [LJN: BP6350]
Vovo / Dublinoverdracht aan Italië / Arrest M.S.S./België en Griekenland
ve11000561 - JV 2011/177
2011-03-01, ABRvS, 201004807/1/V1 [LJN: BP6848]
Schipholbrand / Medische behandeling / Niet voldaan aan cumulatieve vereisten in brief 31 augustus 2006 / PTSS / BMA-advies
ve11000564 - JV 2011/178
2011-03-01, ABRvS, 201009951/1/V1 [LJN: BP6857]
Leges / Buitenbehandelingstelling aanvraag / Correspondentieadres wettelijk vertegenwoordiger minderjarige / Onderzoeksplicht
ve11000559 - JV 2011/179
2011-03-02, ABRvS, 201007164/1/V2 [LJN: BP6846]
Herhaalde asielaanvraag / Afschrift arrestatiebevel overgelegd / Authenticiteit documenten / Bewijsnood / Nova / Ambtsbericht / Ne bis in idem / Syrië
ve11000602 - JV 2011/180
2011-03-03, ABRvS, 201005034/1/V3 [LJN: BP7481]
14-brief / Schrijnendheid / ‘Quasi rechtmatig verblijf' / Wegingsfactor 'zwaarwegend' voor minderjarig kind in Nederland geboren / Geen differentiatie naar aantal kinderen / Gelijkheidsbeginsel / Terughoudende toetsing
ve11000605 - JV 2011/181
2011-03-09, ABRvS, 201006822/1/V2 [LJN: BP7471]
Asielaanvraag / Servië / Sandjak regio / Ambtsbericht / Vragen om bescherming autoriteiten niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos
ve11000601 - JV 2011/182
2011-03-09, ABRvS, 201007028/1/V1 [LJN: BP7500]
Medische behandeling / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Medische noodsituatie / BMA-advies / Armenië / Medische behandeling gecombineerd met steunsysteem / Groepstherapie / Reisvoorwaarde m.b.t. overdracht / Armenië / Vergewisplicht
ve11000603 - JV 2011/183
2011-03-09, ABRvS, 201008736/1/V2 [LJN: BP7479]
Asielaanvraag / Oost-Afghanistan / HRW-bericht over Wikileaks documenten / Geen concrete aanknopingspunten voor twijfel juistheid en volledigheid ambtsbericht / Bewijslast
ve11000638 - JV 2011/184
2011-03-11, ABRvS, 201102118/1/V3 [LJN: BP8387]
Voortduren bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Onjuiste inhoudelijke beoordeling geen ernstige schending / Geen doorbreking appelverbod / Afdeling onbevoegd
ve11000652 - JV 2011/185
2011-03-14, ABRvS, 201100214/1/V3 [LJN: BP8394]
Bewaring / Asielaanvraag / Concrete en tijdige belangenafweging / Gebruik vals paspoort bij inreis / Geen beroep gedaan op specifiek beleid Dublinclaimanten / Onvoldoende motivering
ve11000639 - JV 2011/186
2011-03-15, ABRvS, 200904467/1/V3 [LJN: BP8383]
Arbeid als zelfstandige / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Met beoordeling of ‘Wezenlijk economisch belang’ wordt gediend is non-discriminatiebeginsel en standstill-bepaling niet geschonden
ve11000640 - JV 2011/187
2011-03-16, ABRvS, 200803358/1/V3-A (Toprak)
Voortgezet verblijf na verblijf bij echtgenote / Aanscherping beleid na eerdere versoepeling / Standstill-bepalingen in art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol en art. 13 Besluit 1/80
ve11000641 - JV 2011/188
2011-03-16, ABRvS, 200804679/1/V3-A (Oguz)
Voortgezet verblijf na verblijf bij echtgenote / Aanscherping beleid na eerdere versoepeling / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80
ve11000693 - JV 2011/189
2011-03-17, ABRvS, 201101836/1/V3 [LJN: BP9278]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Persoonlijk onderhoud met ambassadeur in maart 2011 afwachten / China
ve11000643 - JV 2011/190
2011-03-21, ABRvS, 201100307/1/V3 [LJN: BP9280]
Bewaring / Art. 6, 12, 13 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit is andere handdeling art. 72 lid 3 Vw 2000 / Beoordeling rechtmatigheid en gevolgen voor IBS / Bezwaar effectief rechtmiddel / Bij IBS voor afloop implementatietermijn terugkeerbesluit geen voorwaarde voor opleggen of voortzetten maatregel
ve11000644 - JV 2011/191
2011-03-21, ABRvS, 201100493/1/V3 [LJN: BP9281]
Bewaring / Art. 6, 13 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Na afwijzend besluit op asielaanvraag geen afzonderlijk terugkeerbesluit vereist / Bij IBS voor afloop implementatietermijn terugkeerbesluit geen voorwaarde voor opleggen of voortzetten maatregel
ve11000645 - JV 2011/192
2011-03-21, ABRvS, 201100555/1/V3 [LJN: BP9284]
Bewaring / Art. 6, 7 lid 1, 8 lid 1 en 2 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ongewenstverklaring / Nul-dagen vertrektermijn / Arrest Kadzoev / Aspecten van openbare orde / Beoordeling gronden / Handelen dan wel nalaten vreemdeling rechtstreeks verband houdend met voorbereiding terugkeer dan wel verwijderingsprocedure
ve11000711 - JV 2011/193
2011-03-25, ABRvS, 201100097/1/V3 [LJN: BP9560]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vervolgberoep / Richtlijnconforme uitleg / Verlengingsbesluit gericht op rechtsgevolg en besluit i.d.z.v. art. 1:3 Awb / Wettelijke grondslag art. 59 lid 1, onder a, Vw 2000 / Gronden verlenging / Verlengen termijn overeenkomstig nationale wetgeving (art. 15 lid 6 Ri) / A6/5.3.5. Vc 2000 deels buiten toepassing / Verlengingsbesluit onder bereik art. 96 lid 1 Vw 2000 / Geen doorbreking appelverbod
ve11000546 - JV 2011/194
2011-01-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 06/24277 [LJN: BP6271]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Afghanistan / Ambtsbericht 29 februari 2000 / KhAD/WAD / Vooronderstelling 'knowing and personal participation' / Art. 12 lid 2 Definitierichtlijn / Uitleg HvJEU / Omkering bewijslast onhoudbaar
ve11000659 - JV 2011/195
2011-02-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/26023 [LJN: BP7921]
Asielaanvraag / Somalië / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / WBV 2010/19 / Vestigingsalternatief / Uitzetting / Vliegvelden rondom Mogadishu / Geen toepassing bestuurlijke lus
ve11000632 - JV 2011/196
2011-03-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 10/28984 [LJN: BP7856]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Algerije / Proportionaliteit / PTSS klachten / Depressieve stoornis / Suïcidaliteit / Concrete aanknopingspunten voor twijfel aan volledigheid medisch advies BMA
ve11000504 - JV 2011/197
2011-02-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/4706
Mensenhandel / Voortgezet verblijf / B16/4.5 Vc 2000 / Bijzonder omstandigheden / Nigeria / NAPTIP / Thematisch ambtsbericht inzake Nigeria november 2008
ve11000506 - JV 2011/198
2011-02-23, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 10/25608
Arbeid als zelfstandige / MVV-vereiste / Puntensysteem in strijd met standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Wezenlijk Nederlands belang / Motivering / Verzoek om bestuurlijke lus afgewezen
ve11000548 - JV 2011/199
2011-02-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/4570 [LJN: BP6478]
Bewaring / Dublinclaimant / Art. 3 lid 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijn niet van toepassing / Dublinverordening / Communautaire of bilaterale overnameovereenkomsten derde landen / Gronden
ve11000531 - JV 2011/200
2011-02-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Almelo, AWB 11/4823 [LJN: BP6695]
Bewaring / Dublinclaimanten / Art. 2 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijn van toepassing / Gronden / Belang van de openbare orde / Arrest Kadzoev
ve11000594 - JV 2011/201
2011-03-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/5575 [LJN: BP7040]
Bewaring / Staandehouden / Mobiel Toezicht Veiligheid / Art. 51 Vw 2000 kan hetzelfde effect hebben als grenscontrole i.h.k.v. het MTV / Arrest Melki en Abdeli / Strijd met art. 20 Schengengrenscode / Schadevergoeding
ve11000661 - JV 2011/202
2011-03-08, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/38872 [LJN: BP8252]
Verblijfsvergunning 'medische behandeling' / MVV-vereiste / Medische noodsituatie / Hardheidsclausule / Georgië / Armenië / BMA-advies / Vergewisplicht / Reisvoorwaarden / Mantelzorg / Beschikbaarheid en toegankelijkheid zorg
ve11000596 - JV 2011/203
2011-03-10, Rb Almelo, 09/1362, 09/1363 WAV Wl [LJN: BP7655]
WAV / Bestuurlijke boete / Identificatie- en doorzendplicht / Turkije / Standstill bepaling art. 41 Aanvullend Protocul
ve11000618 - JV 2011/204
2011-03-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/5566 [LJN: BP7945]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Guinee / Schadevergoeding
ve11000696 - JV 2011/205 noot G.N. Cornelisse
2011-03-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/6577
Bewaring / Art. 2 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Beroep op implementatie mededeling in Stcrt / Gronden / Lichter middel
--- Cornelisse concludeert dat, nu de formele wetgever op dit moment nog geen oordeel heeft gegeven over de bevoegdheid van de minister om te besluiten om de Richtlijn niet toe te passen op de categorieën derdelanders genoemd in art. 2 lid 2 Terugkeerrichtlijn, de minister niet kan volstaan met het verwijzen naar bestaande regelgeving om te beargumenteren dat hij mag besluiten om de Richtlijn niet toe te passen op bepaalde categorieën derdelanders, zoals gedaan met de Mededeling in de Staatscourant nr. 4082 van 10 maart 2011 (ve11000599).
--- Zie ook VK 's-Hertogenbosch 28 maart 2011 (ve11000776) en VK Roermond 11 april 2011 (ve11000988).

ve11000642 - JV 2011/206
2011-03-16, Vzr Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/44784, 10/44785
Ongewenstverklaring / Minderjarige dochter met Nederlandse nationaliteit / Status van burger van de Unie / Arrest Ruiz Zambrano / Openbaar orde-criterium / Vovo
[WV]