Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

HvJEU: woonplaatsvereiste studiefinanciering verkapte discriminatie

18/06/2012

Nieuwsbericht

Nederland heeft niet bewezen dat het woonplaatsvereiste van “3 uit 6 jaar” voor studiefinanciering voor studies in het buitenland niet verder gaat dan noodzakelijk is om het doel, de mobiliteit van studenten te bevorderen te verwezenlijken.

De Wet studiefinanciering (WSF 2000) bepaalt wie voor financiële steun voor het volgen van studies in Nederland en in het buitenland in aanmerking komt. Voor hoger onderwijs dat in Nederland wordt gevolgd, kan financiering worden toegekend aan elke student tussen 18 en 29 jaar die de Nederlandse nationaliteit of die van enige andere lidstaat van de Europese Unie heeft. Om hoger onderwijs in het buitenland te volgen, moet de student recht op studiefinanciering voor hoger onderwijs in Nederland hebben en moet hij ook rechtmatig verblijf in Nederland hebben gehad gedurende ten minste drie jaren van de zes jaren voorafgaand aan zijn inschrijving bij een hogeronderwijsinstelling in het buitenland. Deze in art. 2.14 lid 2 WSF 2000 opgenomen 3-uit-6-eis is ongeacht de nationaliteit van de student van toepassing. Zie ook hier voor informatie op de website van DUO – IB-Groep over de 3-uit-6-eis.
De Europese Commissie heeft op 18 december 2009 (ve10001430) bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming tegen Nederland ingesteld. Zij stelt dat de 3-uit-6-eis verkapte discriminatie van migrerende werknemers en hun gezinsleden oplevert, die door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 45 VWEU) verboden is en in strijd is met art. 7 lid 2 Verordening 1612/68 vrij verkeer werknemers.
Het Hof is van oordeel dat het woonplaatsvereiste van “3 uit 6 jaar” een ongelijkheid van behandeling invoert tussen Nederlandse werknemers en de migrerende werknemers die in Nederland wonen of hun arbeid in loondienst in die lidstaat verrichten als grensarbeider. Een dergelijke ongelijkheid vormt verboden verkapte discriminatie, tenzij zij objectief gerechtvaardigd is.
Het Hof erkent dat het woonplaatsvereiste geschikt is ter bereiking van het doel, de mobiliteit van studenten te bevorderen. Niettemin had Nederland op zijn minst moeten rechtvaardigen waarom het voor de 3-uit-6-eis heeft gekozen, met uitsluiting van alle andere representatieve factoren. Deze eis is namelijk te exclusief. Door specifieke tijdvakken van wonen op het grondgebied van de betrokken lidstaat voor te schrijven, geeft de 3-uit-6-eis voorrang aan een factor die niet noodzakelijkerwijs de enige representatieve is voor de mate waarin de betrokkene en genoemde lidstaat daadwerkelijk met elkaar zijn verbonden.
Het Hof concludeert in het arrest van 14 juni 2012 (C-542/09, ve12001344) dat Nederland niet heeft bewezen dat het woonplaatsvereiste niet verder gaat dan noodzakelijk is om het door die regelgeving nagestreefde doel te bereiken. [WV]

ABRvS stelt prejudiciële vragen aan HvJEU over MTV-controles

15/06/2012

Nieuwsbericht

Nu binnen de Nederlandse (appel)rechtspraak verschillen bestaan in interpretatie van de artt. 20 en 21 Schengengrenscode, welke zien op het doel van de MTV-controle, het vermoeden van illegaal verblijf en de inperking van de controlebevoegdheid, heeft de ABRvS prejudiciële vragen gesteld.

De ABRvS heeft hier toe besloten in een zaak waarin een vreemdeling, die zich ten tijde van de MTV-controle in een Eurolinerbus komende vanuit Duitsland bevond, in hoger beroep klaagt dat de VK Maastricht in de uitspraak van 16 april 2012 (AWB 12/10657, ng) heeft miskend dat er op het moment van de controle geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf bestond en ten onrechte heeft overwogen dat de staandehouding rechtmatig is.
In ABRvS 20 oktober 2011 (JV 2012/40, ve11002526) is overwogen dat met de inwerkingtreding op 1 juni 2011 van art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) is voldaan aan hetgeen in ABRvS 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) was bepaald. In die uitspraak is voorts overwogen dat uit het Melki en Abdeli-arrest (JV 2010/458, ve10000918) niet kan worden afgeleid dat in art. 4.17a rekening had moeten zijn gehouden met het gedrag van betrokkene of met specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat, zodat hierin geen grond is gezien voor het oordeel dat die bepaling niet zou voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het Melki en Abdeli-arrest.
Bij uitspraken van 5 maart 2012 (o.m. JV 2012/202, ve12000657 en {rvs=201111442/1/V4}) is overwogen dat het standpunt, dat de bevoegdheid tot het uitvoeren van een MTV-controle niet aan art. 21 SGC kan worden ontleend omdat de daarin genoemde politiebevoegdheden zouden zijn beperkt tot situaties waarin openbare orde-motieven een rol spelen, zoals in de Franse regeling waarop het Melki en Abdeli-arrest betrekking heeft, niet wordt gevolgd.
Bij dit oordeel is betrokken dat de woorden "kan met name" in art. 21 onder a SGC aangeven dat het hier gaat om een niet-uitputtende beschrijving van omstandigheden waarin niet kan worden gezegd dat de uitoefening van de politiële bevoegdheid het effect van een grenscontrole heeft. Voorts is in die uitspraken overwogen dat de Europese Commissie m.b.t. het voornemen om zowel art. 22 Schengenuitvoeringsovereenkomst als de bijbehorende verwijzing daarnaar in art. 21 onder d SGC in te trekken (ve11000884), te kennen heeft gegeven dat de voorgestelde wijziging geen afbreuk doet aan het recht van de lidstaten om te voorzien in gerichte controles ter bestrijding van illegale immigratie op hun grondgebied, binnen de grenzen van art. 21 onder a t/m c.
Dat de controles op een zodanige afstand worden uitgevoerd dat moet worden aangenomen dat de gecontroleerde personen allen grensgangers zijn, maakt de controle naar het oordeel van de Afdeling niet onrechtmatig. Hierbij is in aanmerking genomen dat uit het Melki en Abdeli-arrest geen algeheel verbod op controle op grensgangers kan worden afgeleid. Evenmin kan uit het arrest worden afgeleid dat voor de vraag of de MTV-controle het effect van een verboden grenscontrole heeft, bepalend is of het individu deze als zodanig ervaart. In dit verband is in de uitspraken van 5 maart 2012 mede overwogen dat is gebleken dat het aantal voertuigen op de weg en het aantal treinen dat daadwerkelijk wordt gecontroleerd, in de praktijk zeer beperkt is.
In voormelde jurisprudentie van de Afdeling is de in het Melki en Abdeli-arrest gegeven interpretatie van de art. 20 en 21 SGC betrokken en is geoordeeld dat het Hof in het arrest voldoende duidelijkheid heeft gegeven over de wijze waarop kan worden gewaarborgd dat een in de nabijheid van een binnengrens uitgevoerde controle feitelijk niet het effect van een grenscontrole kan hebben. Voorts is geoordeeld dat met de vaststelling van art. 4.17a Vb 2000 de MTV-controles, die worden uitgevoerd met het oog op het bestrijden van illegaal verblijf na grensoverschrijding, overeenkomstig art. 21 onder a SGC, thans zodanig worden gepland en uitgevoerd, dat deze duidelijk verschillen van de systematische controles van personen aan de buitengrenzen.
Bij uitspraak van 7 februari 2012 heeft de Rb Roermond (straf mk) de volgende prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld: "Is art. 4.17a Vb 2000 in strijd met het verbod op grenscontroles respectievelijk op aan grenscontroles gelijk te stellen controles als bedoeld in art. 20 en 21 SGC? Zo ja, komt een beroep hierop ook toe aan niet-EU burgers dan wel personen die geen verblijfstitel in een lidstaat van de EU hebben?." (JV 2012/134, ve12000429, zaak Jibril Jaoo, C-88/12)
Verder heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (straf) op 11 mei 2012 (ve12001148), geoordeeld dat de MTV-controle, ook indien deze met inachtneming van art. 4.17a Vb 2000 is uitgevoerd, hetzelfde effect heeft als een grenscontrole als bedoeld in art. 21 SGC. Verder oordeelde het hof dat een controle niet doorlopend en op een vaste plaats plaatsvindt en is onderworpen aan kwantitatieve restricties, zoals die van art. 4.17a lid 3 t/m Vb 2000, nog niet maakt dat die controle niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole. Het hof ziet het als zijn taak uitsluitend de uitgevoerde controle te beoordelen op de vraag of deze het effect heeft van een grenscontrole. Het hof acht het voor de beantwoording van die vraag niet relevant dat er (langdurige) periodes zijn waarin aan dezelfde snelweg geen controles plaatsvinden en evenmin dat er andere (snel-)wegen met buurlanden zijn waar in het geheel geen controles worden verricht."
Gegeven deze stand van zaken bestaan binnen de Nederlandse (appel)rechtspraak nu verschillen in interpretatie van de artt. 20 en 21 SGC, welke zien op het doel van de controle (vraag 1), het vermoeden van illegaal verblijf (vraag 2) en de inperking van de controlebevoegdheid (vraag 3).
Over deze elementen heeft de ABRvS in de verwijzingsuitspraak van 4 juni 2012 (ve12001304) prejudiciële vragen geformuleerd, die op 5 juni bij het Hof zijn ingediend en geregistreerd (zaak Adil, C-278/12 PPU).
vraag 1:
Moet art. 21 SGC aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitoefening van een nationale bevoegdheid als verleend in art. 50 Vw 2000 en nader uitgewerkt in art. 4.17a Vb 2000, om in gebieden achter de binnengrenzen controles op personen uit te voeren, teneinde na te gaan of deze voldoen aan de in de lidstaat geldende vereisten voor rechtmatig verblijf?
vraag 2:
a. Staat art. 21 SGC eraan in de weg dat nationale controles, zoals controles bedoeld in art. 50 Vw 2000, worden uitgevoerd op basis van algemene informatie en ervaringsgegevens over illegaal verblijf van personen ter plaatse van de te houden controle als bedoeld in art. 4.17a, lid 2 Vb 2000, of dienen bij de uitvoering van dergelijke controles concrete aanwijzingen te bestaan dat een te controleren individuele persoon illegaal in de betreffende lidstaat verblijft?
b. Verzet art. 21 SGC zich ertegen dat een dergelijke controle wordt uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van de onder a bedoelde algemene informatie en ervaringsgegevens over illegaal verblijf, indien dit in beperkte mate gebeurt?
vraag 3:
Moet art. 21 SGC aldus worden uitgelegd dat met het inperken van de controlebevoegdheid op een wijze als omschreven in een wettelijke regeling als art. 4.17a Vb 2000, in voldoende mate is gewaarborgd dat een controle feitelijk niet het in art. 21 SGC verboden effect van een grenscontrole kan hebben?
De ABRvS heeft het Hof krachtens art. 104 ter Reglement voor de procesvoering verzocht deze vragen te behandelen volgens de spoedprocedure, nu de beantwoording relevant is voor de bewaring van de vreemdeling en er meerdere vergelijkbare zaken bij verschillende rechters voorliggen, waarbij sprake is van bewaring. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 8 verschenen

06/06/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 8 van 1 juni 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve12000785 - JV 2012/234 noot C.A. Groenendijk
2012-03-29, HvJEU, C-7/10, C-9/10 (Kahveci en Inan)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Verblijfsrecht / Gezinsleden van genaturaliseerde Turkse werknemer / Behoud van Turkse nationaliteit / Datum van naturalisatie
--- ve11002517: Conclusie A-G 20 oktober 2011 in de gevoegde zaken C‑7/10 (Kahveci) en C‑9/10 (Inan), waarin deze stelt dat de tweede vraag over het belang van tijdstip naturalisatie geen beantwoording behoeft.
--- Zie Aanvullende opmerkingen voor een eerste reactie op het arrest van Eva Hilbrink en de mogelijke relevantie voor de huidige lijn van de Afdeling inzake toepassingsbereik van de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 voor derdelanders.

ve12000874 - JV 2012/235
2012-04-10, HvJEU, C-83/12 PPU (Vo), JV 2012/235
Art. 21 en 34 Vo 810/2009 Visumcode / Strafvervolging wegens mensensmokkel / Strafbaarheidsvereiste 'niet-toegestaan verblijf' / Door opzettelijk bedrog m.b.t. ware reisdoel van andere lidstaat verkregen visum
--- Standpuntbepaling advocaat-generaal 26 maart 2012 hier.
--- Coördinaten van de zaak
HvJ.
ve12000583 - JV 2012/236 noot Y. Arbaoui
2012-02-27, ABRvS, 201110164/1/V2, [LJN: BV7795]
Asielaanvraag / Irak / Bescherming autoriteiten in Noord-Irak / Ambtsbericht / Eergerelateerd geweld / Art. 3 EVRM / Inroepen bescherming door Koerdische vrouw tegen eerwraak niet bij voorbaat kansloos
ve12000709 - JV 2012/237
2012-03-09, ABRvS, 201107611/1/V1, JV 2012/237 [LJN: BV9254]
MVV / Verblijf bij meerderjarige zoon met eigen gezin / Criteria beoordeling feitelijke gezinsband in land van herkomst / Somalië / Geen financiële afhankelijkheid / Art. 8 EVRM / Arresten Onur en A.W. Khan / Geen "more than the normal emotional ties"

ve12000796 - JV 2012/238 noot F. Fonville
2012-03-26, ABRvS, 201200367/1/V3, [LJN: BW0580]
Bewaring / Duur / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Arrest Kadzoev / Periode voortzetting maatregel ten tijde van behandeling asielaanvraag telt mee voor zes maanden termijn / Bij verlenging uitgaan van actuele stand van zaken / Verlengingsbesluit eerder genomen dan twee weken voor verstrijken zes maanden termijn onrechtmatig / Nieuw toetsingskader vanaf 15 april

ve12000886 - JV 2012/239
2012-04-03, ABRvS, 201101001/1/V4, [LJN: BW1424]
Asielaanvraag / Oezbekistan / Homoseksualiteit / Art. 3 EVRM / Strafbaarheid homoseksuele handelingen / Vrees voor vervolging / Motiveringsgebrek / Lesbische relaties niet strafbaar / Discriminatie / Ongeloofwaardigheid asielrelaas
ve12001026 - JV 2012/240
2012-04-04, ABRvS, 201112634/1/A2, [LJN: BW0756]
Schadevergoeding / Niet meer tegenwerpen MVV-vereiste indien uitzetting strijdig is met art. 8 EVRM / Uit wijziging Vb 2000 volgt niet erkenning minister dat eerdere besluiten op basis eerder beleid onrechtmatig zijn
ve12000984 - JV 2012/241
2012-04-05, ABRvS, 201113097/1/V4, [LJN: BW3347]
Aanvraag asiel / Vreemdeling niet aanwezig bij afspraak op aanmeldcentrum / Bekendmaking voornemen / Geen zienswijze op voornemen kunnen indienen / Aan vreemdeling toe te rekenen / Minister geen vergewisplicht

ve12000951 - JV 2012/242
2012-04-06, ABRvS, 201110688/1/V2, [LJN: BW3350]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Ne bis in idem / Geen ambtshalve toetsing art. 8 EVRM o.g.v. C14/5 Vc 2000 / Art. 3.17a onder d VV 2000 geen relevante wijziging van recht / Waterscheiding
ve12000985 - JV 2012/243
2012-04-10, ABRvS, 201103208/1/V1, [LJN: BW3342]
Mensenhandel / Voortgezet verblijf / Art 3.52 Vb 2000 / B16/4.5 Vc 2000 / Opvang en reïntegratie in Nigeria / Ambtsbericht
ve12001029 - JV 2012/244
2012-04-11, ABRvS, 201101271/1/A3, [LJN: BW1580]
Verzoek verwijdering rapport gegevens simkaart uit IND dossier / Persoonsgegevens i.d.z.v. art. 1, onder a, Wbp / Rb paste niet juiste rechtsregels toe / Afdeling bevoegd kennis te nemen van hoger beroep / Wettelijke grondslag voor uitlezen simkaart art. 55 lid 2 Vw 2000 / Niet gesteld dat rapport onjuistheden bevat of onvolledig of niet ter zake dienend is

ve12000958 - JV 2012/245
2012-04-11, ABRvS, 201109930/1/V6, [LJN: BW1611]
Naturalisatie / Art 9 RWN / Openbare orde / Verlening verblijfsvergunning ondanks tegenwerping art 1F Vluchtelingenverdrag niet beslissend voor naturalisatieverzoek / Medische omstandigheden / Vertrouwensbeginsel
ve12000928 - JV 2012/246
2012-04-11, ABRvS, 201201640/1/V3, 201201650/1/V3, [LJN: BW3354]
Bewaring / Verzoek om onderzoek naar detentiegeschiktheid n.a.v. verzoek toepassing art. 64 Vw 2000 niet kenbaar betrokken bij belangenafweging / Zorgvuldigheid / Grieven m.b.t. inreisverbod behoeven geen bespreking / Geen bereidheid mee te werken aan terugkeer / Schadevergoeding nihil

ve12001073 - JV 2012/247
2012-04-12, ABRvS, 201011938/1/V1, [LJN: BW4072]
Arbeid als zelfstandige / MVV-vereiste / Wezenlijk Nederlands belang / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling / Art. 41 Aanvullend protocol / Categoriaal weren van bepaalde bedrijfsactiviteiten ipv individuele beoordeling geen wijziging van beleidsregels in ongunstige zin
ve12001018 - JV 2012/248
2012-04-12, ABRvS, 201102602/1/V2, [LJN: BW3971]
Herhaalde asielaanvraag / Geen nova / Irak / Art. 7 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Bij afwijzing herhaald asielverzoek waarbij rechtmatig verblijf ontstond nieuw terugkeerbesluit vereist met bijbehorende vetrektermijn / Art. 28 lid 2 Procedurerichtlijn niet geimplementeerd / Afwijzing aanvraag als kennelijk ongegrond geen grond om af te zien van toekennen vertrektermijn van zeven tot dertig dagen
--- De Afdeling heeft deze zaak ter zitting behandeld op 5 juli 2011.
ve12000930 - JV 2012/249
2012-04-12, ABRvS, 201200612/1/V3, [LJN: BW3351]
Bewaring / Art. 5.1a en 5.1b Vb 2000 ook op Unieburgers van toepassing ter voorkoming rechtsongelijkheid / Gronden / Art. 3, onder 7, en art. 15 lid 1, onder a Terugkeerrichtlijn 2008/115 / 'Risico op onderduiken' dezelfde betekenis als 'risico op onttrekken toezicht' / Bij risico op onttrekken toezicht ook nadere toelichting vereist / Bij strafbare feiten niet gerelateerd aan terugkeer of uitzetting zijn bijkomende aanwijzingen vereist na ongewenstverklaring / Na ongewenstverklaring niet ingespannen om te vertrekken stemt overeen met zich niet houden aan vertrekplicht
ve12001023 - JV 2012/250
2012-04-13, ABRvS, 200905925/1/V3, 201108673/1/V3, [LJN: BW4264]
Asielaanvraag / Ingangsdatum verblijfsvergunning / Aanvraag pas voltooid met voldoen aan alle wettelijke eisen / Art. 44 Vw 2000 / Procedurerichtlijn 2005/85 EG
ve12001098 - JV 2012/251
2012-04-13, ABRvS, 201106991/1/V1, [LJN: BW4347]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Afghanistan / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Khad Whad / Documenten UNHCR geen reden tot twijfel aan juistheid en volledigheid ambtsbericht / Bronnen UNHCR niet overtuigend objectief
ve12001020 - JV 2012/252
2012-04-13, ABRvS, 201107770/1/V2, [LJN: BW4090]
Asiel / Macedonië / Terugkeerbesluit / Art 3 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Beoordeling of een andere rechtsgrond in art. 8 Vw 2000 voor rechtmatig verblijf van toepassing is valt niet buiten kader beoordeling asielaanvraag / Art 8 onder i Vw 2000 (vrije termijn)
ve12001027 - JV 2012/253
2012-04-13, ABRvS, 201201305/1/V3, [LJN: BW4081]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Irak binnen een redelijke termijn is m.i.v. 15 maart 2012 komen te ontbreken
--- Zie Aanvullende opmerkingen voor 6 VK uitspraken in de periode van 8 februari tot 2 april 2012.

ve12001067 - JV 2012/254
2012-04-23, ABRvS, 201007133/1/V4, [LJN: BW4097]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Italiaans inreisverbod met strafbaarstelling / Art. 3 EVRM / Non-refoulement / Interstatelijke vertrouwensbeginsel / Overnameverzoek niet geweigerd door Italiaanse autoriteiten
ve12001065 - JV 2012/255
2012-04-16, ABRvS, 201102056/1/V4, [LJN: BW4101]
Asielaanvraag / Afghanistan / WBV 2010/1 geen wijziging beleid t.a.v. verwesterde vrouwen
ve12001022 - JV 2012/256
2012-04-16, ABRvS, 201201753/1/V3, [LJN: BW4094]
Bewaring / Art. 94 Vw 2000 / Beroep tegen voortduren bewaring impliceert geen beroep tegen verleningsbesluit / Hoger beroep / Bevoegdheid
ve12001028 - JV 2012/257
2012-04-17, ABRvS, 201011676/1/V1, [LJN: BW4278]
Voortgezet verblijf na verbreking huwelijk / Turkije / Art. 8 EVRM / Gezinsleven met nieuwe partner / Belangenafweging / Gehandicapt / Privéleven / Omvang van het geschil / Art. 13 Besluit 1/80 Associatie EEG-Turkije mogelijk van toepassing / Standstill-bepaling / Communautair werknemersbegrip
ve12001024 - JV 2012/258 noot M.A.G. Reurs
2012-04-18, ABRvS, 201011373/1/V3, [LJN: BW4268]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / BMA-advies / Veilige behandelomgeving i.v.m. behandeling trauma / Soedan / Vergewisplicht / CTG-jurisprudentie
--- Zie ook ABRvS 20 december 2011 (JV 2012/88, ve12000036).
ve12000976 - JV 2012/259
2012-04-18, ABRvS, 201012342/1/T1/V2 - Prejudiciële vragen, [LJN: BW3078]
Asielaanvraag / Homoseksuelen / Sierra Leone / Specifieke sociale groep (art. 10 Definitierichtlijn 2004/83)? / Welke activiteiten vallen onder reikwijdte / Kerngebied van de gerichtheid / Welk gedrag kan worden verwacht om vervolging te voorkomen / Enkele strafbaarstelling daad van vervolging (art. 9 Dri)?
--- De Vz ABRvS bepaalde op 31 december 2010 (201012342/2/V3) dat de MvI&A geen nieuw besluit op de aanvraag hoeft te nemen voordat op het hoger beroep is beslist.
ve12001072 - JV 2012/260
2012-04-24, ABRvS, 201103734/1/V3, [LJN: BW4300]
Bewaring / Derdelander met verblijfsrecht in Letland / Overnameverzoek o.g.v. bilaterale overeenkomst / Art. 6 lid 2 en 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Bewaring pas mogelijk na niet opvolgen bevel zich zelfstandig naar de andere lidstaat te begeven
ve12000974 - JV 2012/261
2012-03-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/39458, [LJN: BW2715]
Asielaanvraag / Somalië / Uitlevering naar Verenigde Staten / Verdenking van terrorisme / Duurzame bescherming in land van eerder verblijf / Samenloop toelatingsprocedure en uitleveringsprocedure / Uitleveringswet prevaleert boven Vw 2000 / Art 3 EVRM / In geval van latere uitzetting naar Somalië door VS kan eiser nieuwe aanvraag indienen
ve12001019 - JV 2012/262
2012-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/22655, [LJN: BW3718]
Verblijfsaantekening zonder vermelding 'arbeid vrij toegestaan' gedurende aanvraag verblijfsdocument / Ongehuwde, niet-geregistreerde partner van Unieburger / Art 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 8.7 Vb 2000 / Niet-geregistreerde partner geniet rechtmatig verblijf o.g.v. art. 112 Vw 2000 / Duurzame relatie / Vergoeding proceskosten
ve12000891 - JV 2012/263
2012-03-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/34246, [LJN: BW1650]
MVV / Gezinshereniging / 19 jarige dochter / Standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Uitleg begrip 'gezinslid' overeenkomstig art. 10 Vo1612/68 en art. 2 lid 1 onder c Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Meerderjarigheidsgrens op 21 jaar / Ten onrechte getoetst aan regels verruimde gezinshereniging
ve12000905 - JV 2012/264
2012-03-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/28120, [LJN: BW1166]
Bewijs rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Marokko / Schoonmoeder van Unieburger is rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn en geen 'ander' familielid i.d.z.v. art. 8.7 lid 3 Vb 2000 / Art. 2 onder d Verblijfsrichtlijn 2004/38 onvolledig geïmplementeerd in art. 8.7 lid 2 Vb 2000
ve12001035 - JV 2012/265
2012-03-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/40204,
Turkse internationaal chauffeur / Art. 13 Besluit 1/80 / Standstill-bepaling / TWV-eis nieuwe beperking
--- Er is geen hoger beroep ingesteld.
ve12000898 - JV 2012/266
2012-03-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/15576 - Einduitspraak, [LJN: BW1627]
Herhaalde aanvraag / Arbeid in loondienst / Vrijstelling MVV-vereiste / Ghana / Art. 8 EVRM / Privéleven / Lange duur verblijf en banden met Nederland / Novum / Grotendeels onrechtmatig verblijf / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000977 - JV 2012/267
2012-04-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/39582, [LJN: BW2694]
Asielaanvraag / Azerbeidzjan / Ontbreken documenten / Positieve overtuigingskracht/ Toetsing-ex nunc / In beroep overgelegde stukken ter betwisting individueel ambtsbericht
ve12001005 - JV 2012/268
2012-04-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/10882, [LJN: BW3507]
Inreisverbod / Niet gewezen op mogelijkheid om schriftelijke zienswijze te geven over voornemen inreisverbod / Schending vormvoorschrift / Gelijkheidsbeginsel / Motivering
ve12001078 - JV 2012/269
2012-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/6806, [LJN: BW3709]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Terugkeerbesluit vervat in meeromvattende asielbeschikking / Art. 62a lid 1 sub a Vw 2000 / Art. 75 Vw 2000 / Ontvankelijkheid / Doorzending beroep als bezwaar / Ghana
--- Zie m.b.t. deze uitspraak ook de noot van Ben Olivier bij JV 2012/231 (ve12000786).
ve12001127 - JV 2012/270
2012-05-02, Rb 's-Gravenhage (civiel), 403618/HA ZA 11-2443, [LJN: BW4736]
Recht op MBO-stage voor vreemdeling zonder verblijfsstatus / Wav / Stage zonder TWV / Art. 2 Eerste Protocol EVRM / Recht op onderwijs / Wav-bepalingen jegens eiser onrechtmatig / Geen schadevergoeding / Suriname
[JFA]

EHRM: op nihil stellen schadevergoeding bij bewaring i.s.m. art. 5 lid 5 EVRM

30/05/2012

Nieuwsbericht

Klager van Bulgaarse nationaliteit kwam naar Nederland in november 2004. Op 21 juli 2006 werd hij, omdat hij was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens een misdrijf, ongewenst verklaard. Na de strafrechtelijke detentie is hij op 5 april 2007, dezelfde dag, in vreemdelingenbewaring gesteld. Op 11 april 2007 werd de bewaring opgeheven. Op 23 april 2007 oordeelde de Rb in beroep dat de bewaring onrechtmatig was wegens onvoldoende voortvarendheid bij de voorbereiding van de uitzetting en dat niet was beoordeeld of de gronden van ongewenstverklaring van toepassing waren nu hij EU-burger was geworden. De schadevergoeding werd op nihil gesteld wegens het niet voldoen aan de meldplicht, zijn strafrechtelijke veroordeling en de ongewenstverklaring. Het hoger beroep werd op 10 mei 2007 niet-ontvankelijk verklaard wegens het appel-verbod.
1. Klager had aanspraak op schadevergoeding o.g.v art. 106 Vw 2000 in geval van een onrechtmatige bewaring en een recht dit voor een rechtbank te claimen. Het Hof is er dan ook niet van overtuigd dat klager gebaat zou zijn bij een onrechtmatige daad actie ex art. 6:162 BW voor de civiele rechter. r.o.23.
2. Gelet op het arrest Stanev-Bulgarije, 36760/06  r.o. 182 moet het recht op schadevergoeding in art. 5 lid 5 EVRM met voldoende zekerheid worden gegarandeerd. Art. 5 lid 5 EVRM creëert een direct recht op schadevergoeding op het moment dat de nationale rechtbank heeft geoordeeld dat de detentie in strijd is met art. 5 lid 1-4 EVRM. Het op nihil stellen van de schadevergoeding op gronden niet gerelateerd aan de eigenlijke detentie is in strijd met art. 5 lid 5 EVRM. r.o. 25.
Het Hof oordeelt unaniem dat art. 5 lid 5 EVRM is geschonden.

Onrechtmatig terugkeerbesluit kan schadeveroorzakend besluit zijn

16/05/2012

Nieuwsbericht

Op 14 mei 2012 heeft de ABRvS geoordeeld dat in de voorliggende situatie niet het besluit tot inbewaringstelling, maar het - onrechtmatig bevonden - terugkeerbesluit als schadeveroorzakend besluit heeft te gelden.

De Afdeling kwam tot dit oordeel in de uitspraak (ve12001182) op het hoger beroep van de MvI&A waarbij de uitspraak van de VK Dordrecht 17 januari 2012, AWB 11/37308 (JV 2012/136 noot T.P. Spijkerboer, ve12000254), wordt vernietigd.
De VK Dordrecht had in die uitspraak het verzoek om herziening van de uitspraak van 15 september 2011, AWB 11/28043, in het eerste beroep tegen de opgelegde maatregel van bewaring toegewezen en dat beroep alsnog gegrond verklaard onder toekenning van schadevergoeding aan de vreemdeling.
De VK Dordrecht kwam tot deze toewijzing van het verzoek om herziening gezien de uitspraak van 2 november 2011 (ve11002686) waarbij de rechtbank het op 29 augustus 2011 opgelegde terugkeerbesluit met terugwerkende kracht herriep.
De Afdeling achtte het ter wille van rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin van belang om de vraag te beantwoorden of, en zo ja op welke wijze een vreemdeling, als gevolg van een onrechtmatig gebleken terugkeerbesluit, alsnog aanspraak kan maken op een schadevergoeding voor de periode die hij in vreemdelingenbewaring heeft doorgebracht, terwijl de bewaringsrechter in een - onaantastbaar geworden - uitspraak die dateert van voor de vernietiging van het terugkeerbesluit de bewaring over deze periode reeds rechtmatig heeft bevonden.
Ingeval de bewaringsrechter in een uitspraak die dateert van voor de vernietiging van het terugkeerbesluit de bewaring over deze periode reeds rechtmatig heeft bevonden, moet voor de vreemdeling steeds de mogelijkheid bestaan om de aldus door hem geleden schade vergoed te krijgen. Een ander oordeel zou zich niet verhouden met art. 5 en 13 EVRM, aldus de Afdeling.
De Afdeling lost dit probleem aldus op door te stellen dat in de voorliggende situatie niet het besluit tot inbewaringstelling, maar het - onrechtmatig bevonden - terugkeerbesluit als schadeveroorzakend besluit heeft te gelden. Derhalve biedt art. 8:73 lid 1 Awb de rechtbank een grondslag om, in geval van een gegrondverklaring van een tegen een terugkeerbesluit ingesteld beroep, op verzoek van de vreemdeling de minister te kunnen veroordelen tot vergoeding van de schade die de vreemdeling als gevolg van dat terugkeerbesluit heeft geleden en staat de onaantastbaarheid in rechte van het eerdere rechterlijk oordeel over de inbewaringstelling, noch de jurisprudentie van de Afdeling daaraan in de weg. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 7 verschenen

11/05/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 7 van 11 mei 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve12000884 - JV 2012/198
2012-04-10, EHRM, 60286/09 (Balogun - Verenigd Koninkrijk), Uitzetting / Openbare orde / Ernstige drugsdelicten als volwassene / Nigeria / Gerechtvaardigde inmenging privéleven / Zelfmoord poging / Medische omstandigheden / Art. 8 EVRM / Belangenafweging
ve12000426 - JV 2012/199 noot M. Reneman
2012-02-08, ABRvS, 201100662/1/V2 [LJN: BV3718]
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Arrest R.C. tegen Zweden / Bewijslast / Medische informatie / Medisch rapport gericht op psychische klachten / Geen sterke aanwijzingen dat lichamelijke klachten en verwondingen zijn veroorzaakt door marteling
ve12000620 - JV 2012/200 noot P.E.M. Minderhoud
2012-02-22, ABRvS, 201107168/1/A2
Kindertoeslag en kindgebonden budget / Geen rechtmatig verblijf / Koppelingsbeginsel / Art. 26 IVBPR / Geen bijzondere omstandigheden / Art. 3, 26, 27 IVRK
ve12000645 - JV 2012/201 noot K.M. Zwaan
2012-03-02, ABRvS, 201010504/1/V2 [LJN: BV8598]
Asielaanvraag / Burundi / Bij onverenigbaarheid taalanalyse en contra-expertise is taananalyse geen bruikbaar hulpmiddel bij beoordeling geloofwaardigheid asielrelaas
ve12000657 - JV 2012/202
2012-03-05, ABRvS, 201110741/1/V4 [LJN: BV8607]
Bewaring / Staandehouding / MTV-controle / Controle in trein net na grensoverschrijding / Arrest Melki en Abdeli / Art. 4.17a Vb 2000 / Geen strijd met art. 21 Schengengrenscode
ve12000816 - JV 2012/203
2012-03-07, ABRvS, 201102759/1/A3 [LJN: BV8036]
GBA / In geboorteakte vermelde feiten, tegen erkenning van de rechtsgeldigheid waarvan de openbare orde zich niet verzet, kunnen in zoverre wel aan dat geschrift ontleend worden / Zelf voorzien
ve12000814 - JV 2012/204
2012-03-07, ABRS, 201106162/1/A2 [LJN: BV8079]
Bewaring / Art. 106 Vw 2000 staat als lex specialis in de weg aan toekenning schadevergoeding via zuiver schadebesluit ook bij achteraf gebleken onrechtmatigheid
--- Zie eerder ABRvS 16 november 2011 (JV 2012/47, ve11003136)

ve12000780 - JV 2012/205
2012-03-15, ABRvS, 201106038/1/V1 [LJN: BW0011]
Verblijf bij minderjarig Nederlands kind conform art. 8 EVRM / Rwanda / Twijfel over identiteit en nationaliteit / Bewijskracht paspoort / Objectieve belemmering / Belangen kinderen / Geen uitzonderlijke omstandigheden / Art. 20 VWEU
ve12000762 - JV 2012/206
2012-03-16, ABRvS, 201103357/1/V2 [LJN: BW0010]
W2-document / Iran / WBV 2007/44 / Geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden
ve12000763 - JV 2012/207
2012-03-19, ABRvS, 201100080/1/V2 [LJN: BV9998]
Asielaanvraag / Somalië / Ongedocumenteerd / Frustratie onderzoek door manipulatie vingertoppen / Geen onmogelijkheid onderzoek identiteit, nationaliteit en geloofwaardigheid asielrelaas wegens eenduidige herleiding tot Zuid-Somalië na taalonderzoek / Beoordeling art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 ten onrechte nagelaten
ve12000744 - JV 2012/208
2012-03-19, ABRvS, 201103323/1/V3 [LJN: BW0006]
Bewaring / Art. 3 lid 4, 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gelijktijdig uitreiken terugkeerbesluit en opleggen bewaring in overeenstemming met richtlijn / Verliezen portemonnee met identiteitsbewijs geen handelen dan wel nalaten i.d.z.v. art. 15 lid 1 sub b Tri / Schadevergoeding
ve12000783 - JV 2012/209
2012-03-20, ABRvS, 201100787/1/V1 [LJN: BW0001]
Ongewenstverklaring / Turkije / Koerden / Dienstweigering / Aanhouding bij protestdemonstratie PKK en aanwezigheid bij Koerdische feesten onvoldoende voor "inner and profound feelings of attachment" met eigen volk / Art. 3 EVRM / Bewijslast / Negatieve aandacht autoriteiten

ve12000778 - JV 2012/210
2012-03-21, ABRvS, 201107920/1/V4 [LJN: BW0013]
Bewaring / Staandehouding / MTV-controle / Art. 4.17a Vb 2000 / In p-v geen vermelding van indicatoren op basiis waarvan tijdens controle is geselecteerd / Geen reden tot nader onderzoek naar ervaringsregels
ve12000777 - JV 2012/211
2012-03-21, ABRvS, 201108565/1/V4 [LJN: BW0014]
Asielaanvraag / Afghanistan / Asielrelaas over alleenstaande vrouw zijn vanwege uithuwelijking en vlucht niet geloofwaardig / Zwangerschap in Nederland / Risico op eerwraak / Ambtsbericht / Niet conservatief genoeg gedrag / Nader onderzoek nodig en motiveringsgebrek
ve12000826 - JV 2012/212
2012-03-22, ABRvS, 201100301/1/V3 [LJN: BW0571]
Vreemdeling stelt in aanmerking te komen voor ambtshalve verlening verblijfsvergunning waarvoor geen leges verschuldigd is / Buitenbehandelingstelling / Motivering / Oproep in persoon leges te voldoen / Rechtsgevolgen in stand laten
ve12000794 - JV 2012/213
2012-03-22, ABRvS, 201111623/1/V3 [LJN: BW0617]
Bewaring / Internationaal Strafhof / Democratische Republiek Congo / Bevoegdheid rechterlijke instantie / Geen toepassing van art. 8:71 Awb
--- Zie ISH 29 juni 2011 (ve11001904) m.b.t. asielaanvraag en uitstel van vertrek van door ISH gedetineerde getuigen en VK 's-Gravenhage 28 december 2011 (JV 2012/101, ve12000012), waarin werd geoordeeld dat de asielaanvragen binnen het toepassingsbereik van de Vw 2000 vallen.

ve12000827 - JV 2012/214
2012-03-23, ABRvS, 201101079/1/V1 [LJN: BW0574]
14-1 Brief / Schrijnendheid / Beoordelingskader brief 21 februari 2007 / Opgesomde bijkomende klemmende redenen van humanitaire aard kunnen vaak, maar niet uitsluitend, in combinatie worden meegewogen / Wijst op het hanteren van een minimum van in beginsel één opgesomde bijkomende klemmende reden / Wegingsfactoren
ve12000851 - JV 2012/215
2012-03-23, Vz ABRvS, 201106611/2/V2
Intrekking vovo verzoek voorkoming uitzetting / Proceskosten / Gemachtigde vreemdeling te laat en onjuist voorgelicht
ve12000795 - JV 2012/216
2012-03-26, ABRvS, 201200259/1/V3 [LJN: BW0585]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Rechtsmiddelen / Ghana / Laissez passer is document uit derde land i.d.z.v. art. 15 lid 6 onder b Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur / Zicht op uitzetting / Motivering
ve12000797 - JV 2012/217
2012-03-26, ABRvS, 201201515/1/V3 [LJN: BW0598]
Bewaring / Beroep mede gericht tegen verlengingsbesluit / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Marokko / Voortvarendheid / Onvoldoende meewerken / Wisselende verklaringen over zijn nationaliteit afgelegd
ve12000767 - JV 2012/218
2012-03-26, Vz ABRvS, 201202050/4/V4 [LJN: BW0628]
Vovo / Uitzetting zonder melding aan gemachtigde vreemdeling / Art 2:1 Awb / Tijdige en adequate informatievoorziening / Art 13 EVRM / Effectief rechtsmiddel / Terughalen vreemdeling
ve12000862 - JV 2012/219
2012-03-28, ABRvS, 201101753/1/V2
Asiel / Algerije / Huiselijk geweld / Eerwraak / Bescherming autoriteiten niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos / Bewijslast
ve12000852 - JV 2012/220
2012-03-28, ABRvS, 201111635/1/V2
Asielaanvraag / Nigeria / Ambtshalve verlening 'amv-vergunning' / Inhoudelijke beoordeling asielaanvraag niet meer relevant vanwege toekenning verblijfsvergunning regulier / Hoger beroep niet-ontvankelijk
ve12000798 - JV 2012/221
2012-03-28, ABRvS, 201201508/1/V3 [LJN: BW0601]
Bewaring / Abusievelijk in terugkeerbesluit vertrektermijn van 28 dagen gegund en niet nul dagen / Vertrektermijn alleen te wijziging met wijzigingsbesluit niet met p-v / Schadevergoeding
ve12000879 - JV 2012/222
2012-03-30, ABRvS, 201105117/1/V2 [LJN: BW1467]
Asielaanvraag / Herhaalde besluitvorming / Schadevergoeding / Overschrijding redelijke termijn / Art. 6 EVRM / Duur procedure als geheel / Periode waarin minister n.a.v. intrekking besluit wegens gronden beroep nieuw besluit moet nemen, telt mee bij duur procedure / Overschrijding redelijke termijn wegens intrekking besluit toerekenbaar aan bestuursorgaan
ve12000845 - JV 2012/223
2012-04-03, ABRvS, 201101225/1/V3 [LJN: BW1435]
VOTR EG-langdurig ingezetene / Verblijfsgat / Art. 4 lid 2 Richtlijn 2003/109 / Verblijf o.g.v. art. 8 sub g Vw 2000 is formeel beperkt verblijfsrecht dat niet meetelt bij berekening duur legaal verblijf, maar vormt geen onderbreking van dat verblijf / Art. 21 lid 1, onder b, Vw 2000 vormt wel onderbreking en dient buiten toepassing te blijven
ve12000880 - JV 2012/224
2012-04-03, ABRvS, 201106007/1/V1 [LJN: BW1458]
Intrekking asielvergunning / Beroep niet tijdig ingediend / Ontvankelijkheid / Bekendmaking besluit niet via gemachtigde / Ten tijde besluit geen gemachtigde bekend / Verzending voornemen en besluit naar - door laatst bekende gemachtigde geverifieerde - laatst bekende GBA-adres / Niet ophalen besluit na afhaalbericht voor rekening en risico eiser
ve12000854 - JV 2012/225
2012-04-04, ABRvS, 201105832/1/V6 [LJN: BW0804]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Arrest Genc / Arbeid van bijkomstige aard / Begrip arbeid / Evenredigheid / Geen grond tot matiging / Studenten / Prioriteit genietend aanbod
ve12000855 - JV 2012/226 noot M.A.G. Reurs
2012-04-04, ABRvS, 201106847/1/V6 [LJN: BW0790]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Co-assistentschap in Ziekenhuis / Snuffelstage zonder stagevergoeding gericht op onderwijs / Begrip arbeid
ve12000967 - JV 2012/227
2012-04-12, ABRvS, 201200811/1/V3 [LJN: BW4068]
Hoger beroep / Termijnen / Ontvankelijkheid / Alleen per fax verzonden uitspraak niet met waarborgen art. 8:37 Awb omkleed / Ontvangst per fax niet in geschil
ve12000791 - JV 2012/228
2012-03-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/21645 [LJN: BW0290]
Asielaanvraag / Syrië / Dublinclaim Italië / Gezinsleden / Art. 2 sub j Dublinverordening 343/2003 / Verblijfstitel / Echtgenoot valt onder vertrekmoratorium Syrië / Tijdelijke beschermingsmaatregel / Rechtmatig verblijf / Onvoldoende motivering hoe beleid C3/2.3.6.3 Vc 2000 zich verhoudt tot doelstelling van Dv om gezinsleden bij elkaar te houden
ve12000753 - JV 2012/229
2012-03-15, Rb Middelburg, AWB 11/367 - prejudiciële vragen [LJN: BV8942]
Verzoek om inzage in de minuut / Begrip "persoonsgegevens" / Omvang inzagerecht / Artt. 2 en 12 Privacyrichtlijn 95/46 / Artt. 8 en 41 Handvest grondrechten EU
--- Zie ook de noot van D. Beltman en A.M. Klingenberg in AB 2012/53 over deze materie bij ABRvS 2 november 2011 (JV 2012/13 nt T.P. Spijkerboer, ve11002791)
 
ve12000774 - JV 2012/230
2012-03-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 11/41713 [LJN: BV9986]
Arbeid als zelfstandige / Wezenlijk Nederlands belang / Geen advies aan MvEL&I gevraagd / Aanvullend criterium niet opgenomen in beleid / Standstill-bepaling / Art 41 lid 1 Aanvullend protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Motivering / Vc 2000 onduidelijk m.b.t. te overleggen stukken
ve12000786 - JV 2012/231 noot B.K. Olivier
2012-03-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 12/7544 [LJN: BW0213]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Eerder genomen terugkeerbesluit / Inreisverbod als onderdeel van meeromvattende asielbeschikking aan te merken als zelfstandige beschikking / Beroep tegen inreisverbod niet-ontvankelijk / Doorzending als bezwaarschrift
ve12000812 - JV 2012/232
2012-03-28, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/21197 [LJN: BW0995]
Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd / Vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf / Verblijfsgat / Begrip 'hoofdverblijf' art. 13 lid 3 Vw 1965 / Nieuwe beperking in strijd met standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80
ve12000776 - JV 2012/233
2012-03-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem AWB 12/3359, 12/3357 [LJN: BV9892]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Minderjarige vreemdeling / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Betekenis interim measures en vragen EHRM / Rapport Mensenrechtencommissaris / Kwetsbare groepen / Medisch zorg en opvang / Onderzoeksplicht / Art. 3 EVRM
[WV]

Andere werkwijze op zittingen Afdeling bestuursrechtspraak RvS

23/04/2012

Nieuwsbericht

Sinds eind maart ontvangen partijen die voor een zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak worden uitgenodigd, een uitnodigingsbrief met een gewijzigde tekst.

Aldus het nieuwsbericht op de website van de Raad van State op 20 april 2012, dat verder luidt:

Actieve houding van de Afdeling bestuursrechtspraak op de zitting
Bij zittingen was het gebruikelijk dat procespartijen begonnen met het voordragen van hun pleitnota's. Omdat de Afdeling bestuursrechtspraak zich uiteraard goed voorbereidt op een zitting en het dossier vooraf grondig bestudeert, is herhalen van standpunten weinig zinvol. Als er een rechtszitting wordt gehouden, is het belang van een inhoudsvolle en bevredigende zitting groot.
Daarom is de Afdeling bestuursrechtspraak overgeschakeld op een systeem, waarbij een actieve opstelling op de zitting van haar kant door het bevragen van partijen centraal staat. Zij bereidt zich er dus op voor om direct vragen te stellen en zo de geschilpunten te verduidelijken. Partijen kunnen hun standpunten op deze manier goed over het voetlicht brengen. Zij krijgen op de zitting hierdoor ook sneller een beeld van wat de Afdeling bestuursrechtspraak als wezenlijk voor de beslechting van het geschil ziet.
Korte uiteenzetting van vijf minuten
Voor partijen die daar prijs op stellen, bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de zitting een korte uiteenzetting te geven van hoogstens vijf minuten. Langere pleitnota's worden niet ingenomen. In die vijf minuten kan desgewenst op de kern van de zaak worden ingegaan of juist op een bepaald aspect in het bijzonder.
Lees uitnodigingsbrief zorgvuldig
Omdat de uitnodigingsbrieven ruim voor de zittingsdatum worden verstuurd, vinden er op dit moment nog zittingen plaats waarbij de 'oude' werkwijze wordt gevolgd. Om misverstanden te voorkomen, wordt partijen aangeraden de uitnodigingsbrief die naar hen is gestuurd, zorgvuldig te lezen. Wat in de correspondentie van de desbetreffende zaak staat, is uiteraard steeds bepalend voor de wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak de desbetreffende zaak op de zitting behandelt. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 6 verschenen

20/04/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 6 van 20 april 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. Tevens verscheen bij een eerder in JV gepubliceerde uitspraak een ‘digitale’ noot, die alleen digitaal beschikbaar is.
De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

Noot bij eerder in JV opgenomen uitspraak
ve12000431 - JV 2012/147 Digi noot H.E. Helmink
2012-01-25, ABRvS, 201009783/1/V3 [LJN: BV3728]
Asielaanvraag / Formele rechtskracht eerdere uitspraak / Overleggen originelen van eerder in beoordeling betrokken dreigbrieven / Geen nova / Hernieuwde beoordeling geloofwaardigheid asielrelaas niet mogelijk
JV aflevering 6
ve12000561 - JV 2012/166
2011-09-27, EHRM, 39417/07 (Alim - Rusland)
Uitzetting / Kameroen / Gezinsleven / Detentieomstandigheden / Art. 3, 5, 8 EVRM
--- Zie ook punt 6 in noot Sarah van Walsum bij Antwi-Noorwegen (JV 2012/170, ve12000443).
ve12000478 - JV 2012/167 noot H. Battjes
2012-01-19, EHRM, 39471/07, 39474/07 (Popov - Frankrijk)
Detentie van minderjarigen / Art. 3 EVRM / Art. 5 leden 1 en 4 EVRM / Art. 8 EVRM / Rechten van Kinderen / Ontbreken rechtsmiddelen voor kinderen tegen detentie
ve12000319 - JV 2012/168
2012-01-31, EHRM, 50012/08 (M.S. - Belgie)
Uitzetting / Openbare orde / Irak / Art. 3 EVRM / Geen stappen ondernomen om diplomatieke garanties te krijgen / Bewaring / Zicht op uitzetting / Gronden / Art. 5 lid 1 en 4 EVRM
ve12000355 - JV 2012/169
2012-02-02, EHRM, 9152/09 (I. M. - Frankrijk)
Eerste asielaanvraag / Uitzettingsbevel / Versnelde procedure / Soedan / Art. 13 in relatie met art. 3 EVRM / Effectief rechtsmiddel
ve12000443 - JV 2012/170 noot S.K. van Walsum
2012-02-14, EHRM, 26940/10 (Antwi e.a. - Noorwegen), Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Ghana / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / Belang van het kind / Arrest Nunez
ve12000502 - JV 2012/171 noot M.Y.A. Zieck
2012-02-23, EHRM (Grote kamer), 27765/09 (Hirsi Jamaa e.a. - Italië)
Terugsturen bootvluchtelingen naar Libië / Rechtsmacht Italië (art. 1 EVRM) / Collectieve uitzetting (art. 4 vierde protocol EVRM) / Art. 3 EVRM / Effectief rechtsmiddel (art. 13 EVRM) / Somalië / Eritrea
--- Reacties op blogs: EJIL: Talk! | ECHR | UK Human Rights Blog | Migrants at sea | rechtenbestuur.
---
Webcast zitting Grote kamer op 22 juni 2011.
---
HRW bericht 8 mei 2009.
ve12000557 - JV 2012/172
2012-02-06, ABRvS, 201010870/1/V1
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Reisvoorwaarden BMA advies / PTSS / Overdracht behandeling in Iran / Vergewisplicht bij nemen bob
ve12000427 - JV 2012/173
2012-02-09, ABRvS, 201100736/1/V1 [LJN: BV3719]
Asielaanvraag / Iran / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid / Verscheuren en weggooien vliegtickets wegens angst grenscontrole / Geloofwaardigheid asielrelaas / Tegenstrijdige verklaringen / Art. 3 EVRM / Medische problemen / Verklaring psychiater niet bij beoordeling betrokken / Toetsing ex-nunc / Art. 83 Vw 2000 ziet niet op stukken opgesteld met het oog op procedure in rechte / BMA-advies / Geen vergevorderde en direct levensbedreigende ziekte / Bekering tot Christendom nieuw asielmotief / Omvang van het geschil
ve12000578 - JV 2012/174
2012-02-22, ABRvS, 201112883/1/V3 [LJN: BV7787]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Cuba / Brief Cubaanse consul / Wegens "Emigrant status" wordt geen LP afgegeven / Schadevergoeding gematigd tot nihil
ve12000580 - JV 2012/175
2012-02-24, ABRvS, 201012048/1/V2 [LJN: BV7791]
Weigering verlenging verblijfsvergunning / Verplaatsing hoofdverblijf naar Marokko / Meerderjarig geworden gedurende verblijf in Marokko / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000581 - JV 2012/176
2012-02-27, ABRvS, 201003590/1/V2 [LJN: BV7805]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Oproep strafvervolging wegens desertie / Russische Federatie / Apostilleverdrag / Toetsingskader / Authenticiteit documenten / Bewijslast
ve12000584 - JV 2012/177
2012-02-28, ABRvS, 201101413/1/V2 [LJN: BV7834]
Asielaanvraag / Wit-Rusland / AMV / Geloofwaardigheid asielrelaas / Adequate opvang / Art. 3 EVRM
ve12000595 - JV 2012/178
2012-02-29, ABRvS, 201106216/1/V1 [LJN: BV7852]
Asielaanvraag / Afghanistan / Hezb-i-Wahdat / Logistiek commandant / Arrest Duitsland tegen B. en D. / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 12 lid 2 Definitierichtlijn 2004/83 / Individuele verantwoordelijkheid mensenrechtenschendingen / Omkering bewijslast / Individueel onderzoek vereist / Zorgvuldigheid / Motivering
ve12000594 - JV 2012/179
2012-02-29, ABRvS, 201106488/1/V4 [LJN: BV7859]
Asielaanvraag / Terugnameverzoek vanuit Denemarken / Acceptatie terugnameverzoek slechts gericht op de afronding procedure tot vaststelling verantwoordelijke lidstaat / Art. 4 lid 5 Dublinverordening 343/2003 / Verantwoordelijkheid Oostenrijk vervallen wegens verblijf in Zwitserland (art. 16, lid 3 Dv) / Zwitserland verantwoordelijk / Toepasselijkheid Dv op Zwitserland
ve12000617 - JV 2012/180
2012-03-01, ABRvS, 201102441/1/V3 [LJN: BV8589]
Bewaring / Asielaanvraag / Art. 2 Procedurerichtlijn 2005/85 / Ambtshalve aanvullen rechtsgronden / Belangenafweging / Motivering
ve12000618 - JV 2012/181
2012-03-01, ABRvS, 201110969/1/V3 [LJN: BV8595]
Bewaring / In detentiecentrum in aanraking geweest met strafrechtelijk gedetineerden / Speciale inrichting in de zin van art. 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12000646 - JV 2012/182
2012-03-05, ABRvS, 201104493/1/V2
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Negatieve aandacht autoriteiten / Legale uitreis / Bewijslast / Oppositionele activiteiten in Maleisië / Doorspelen van informatie naar Iraanse autoriteiten
ve12000658 - JV 2012/183
2012-03-05, ABRvS, 201112639/1/V4 [LJN: BV8604]
Asielaanvraag / Procedure vaststelling verantwoordelijke lidstaat vangt aan met formele indiening asielaanvraag / Rechtmatig verblijf gedurende behandeling verzoeken geen verblijfstitel in de zin van art. 2 Dublinverordening
ve12000678 - JV 2012/184
2012-03-07, ABRvS, 201007907/1/V3 [LJN: BV9262]
Asielaanvraag / Iran / Verklaring eerste gehoor / Geloofwaardigheid asielaanvraag / Eerder verblijf verzwegen / Legale uitreis / PTSS / Getuigenverklaringen niet uit objectieve bron
ve12000653 - JV 2012/185
2012-03-08, ABRvS, 201111262/1/V1 [LJN: BV9256]
Art. 17 Rva 2005 / Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Eis bekendmaking identiteit opsteller contra-expertise voorafgaand aan taalanalyse niet onredelijk / Echter in casu niet om verzocht
ve12000675 - JV 2012/186
2012-03-08, ABRvS, 201112073/1/V3 [LJN: BV9261]
Bewaring / Na een besluit tot ongewenstverklaring, ook als dit ruim vóór verstrijken implementatietermijn Terugkeerrichtlijn en voor inwerkingtreding Vw 2000 is genomen, geen afzonderlijk terugkeerbesluit meer nodig
ve12000661 - JV 2012/187
2012-03-14, ABRvS, 201102803/1/V3 [LJN: BV9454]
Toegangsweigering / Invoering visumplicht in 1982 voor verblijf korter dan 3 maanden in strijd met standstill-bepaling art. 41 Aanvullend Protocol en discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Geen vergunning voor arbeid als zelfstandige dus Associatieovereenkomst en AP niet van toepassing
--- De in deze uitspraak gevolgde redenering geldt ook voor Turkse dienstverleners en is dus een bevestiging van VK Middelburg 18 augustus 2011 (JV 2011/449, ve11001966). In hoeverre deze uitspraak ook geldt voor Turkse dienstenontvangers, hangt af van de vraag of het ontvangen van diensten ook onder art. 41 AP valt. Die vraag is sinds 11 mei 2011 bij het HvJEU aanhangig in de zaak Demirkan (ve11001895).
--- Zie ook update 29 maart 2012
MigratieWeb nieuws 8 maart 2011.
ve12000665 - JV 2012/188
2012-03-14, ABRvS, 201106325/1/V6 [LJN: BV8803]
Naturalisatie / Afstandseis / Oekraïne / Substantieel financieel nadeel / Pensioenrechten / Bewijsstukken / Beroep op gelijkheidsbeginsel en onderzoeksplicht faalt
ve12000664 - JV 2012/189
2012-03-14, ABRvS, 201108355/1/V6 [LJN: BV8819]
Naturalisatie / Art 11 lid 4 RWN / Appellant meerderjarig geworden tijdens behandeling verzoek / Op moment besluit meerderjarig / Geen conversie in een zelfstandig verzoek
ve12000679 - JV 2012/190
2012-03-15, ABRvS, 201101278/1/V1
Opvang i.v.m. medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Fax zich te melden bij AZC is geen besluit / Rechtbank onbevoegd
ve12000554 - JV 2012/191
2012-02-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/30612 [LJN: BV7486]
Asielaanvraag / Nigeria / Medische omstandigheden / MediFirst-advies / Vergewisplicht / Tijdsverloop tussen medisch onderzoek en horen vreemdeling / Toelichting in beroep / In stand laten rechtsgevolgen / Mensenhandel / Zich beschikbaar houden is geen andere wijze van medewerking verlenen aan strafrechtelijk onderzoek als bedoeld in B14/5.2 Vc 2000
ve12000408 - JV 2012/192 noot F.F. Larsson
2011-12-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/32475, 11/32474 [LJN: BU7642]
Bewaring (grensdetentie) / Weigering toegang / Wens indienen asielaanvraag / Art. 7 lid 3 Opvangrichtlijn 2003/9 / Voorstel Europese Commissie nieuw art. 8 / Lichter middel / Grensbewakingsbelang / Kazachstan / Schadevergoeding
--- Vergelijk VK Haarlem 19 januari 2012 (ve12000127), waar het beroep ongegrond werd verklaard.

ve12000598 - JV 2012/193
2012-01-24, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/735, 12/734, e.v. [LJN: BV7743]
Asielaanvraag / Meeromvattende beschikking / Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Guatemala / Colombia / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Procesbelang / Arrest Samba Diouf / Rechterlijke toetsing niet strijdig met art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Geen vertrektermijn / Grensbewakingsbelang / Risico op onderduiken / Motivering / Duur inreisverbod
ve12000569 - JV 2012/194
2012-03-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem. AWB 11/35302 [LJN: BV8668]
Asielaanvraag / In Iran tot Christendom bekeerd / Ambtsbericht / Vervolging / Art. 3 EVRM / WBV 2011/12 / Toepasselijk beleid
ve12000717 - JV 2012/195
2012-03-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 12/6856,12/6857 e.v. [LJN: BV9384]
Voortduren vrijheidsbeperkende maatregel (art. 56 Vw 2000) / Geen beroep mogelijk / Eerst verzoek opheffing maatregel en tegen afwijzing staat direct beroep open / Rb onbevoegd
ve12000703 - JV 2012/196
2012-03-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/41505 [LJN: BV8687]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring opgelegd voor implementatie Terugkeerrichtlijn / Ongewenstverklaring niet onrechtmatig geworden / Voornemen opleggen inreisverbod / Samenloop ongewenstverklaring en inreisverbod niet mogelijk / Verzoek opheffing toetsen aan regelgeving inreisverbod / Beroep op humanitaire gronden onvoldoende onderbouwd / China
ve12000659 - JV 2012/197
2012-03-12, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/36306
Vovo / Mvv-aanvraag 'verblijf bij Amerikaanse echtgenoot' / Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag / Rus in VS bedreigd met uitzetting / Spoedeisend belang / Geen MVV vrijstelling / VS niet land van herkomst of bestendig verblijf / Teleologische interpretatie Verdrag / Homohuwelijk / Onderzoeksplicht
[WV]

Nieuw legestarief voor verblijf bij hoofdpersoon met WWB-uitkering

18/04/2012

Nieuwsbericht

Minister Leers heeft de Tweede Kamer bericht dat voor zaken die op of na 10 januari 2012 zijn ingediend of die op dat moment nog niet in rechte onaantastbaar waren een nieuw legesbedrag van € 250 wordt ingevoerd.

In de brief van 13 april 2012 (ve12000960) bericht de MvI&A, in vervolg op de antwoorden op Kamervragen (ve12000488 en ve12000491) n.a.v. het EHRM arrest G.R./Nederland d.d. 10 januari 2012 (JV 2012/74, ve12000120) inzake de leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging, dat een nieuw legesbedrag van € 250 wordt ingevoerd voor aanvragers van een MVV / verblijfsvergunning indien verblijf wordt beoogd bij een hoofdpersoon, die een uitkering op grond van de WWB ontvangt.
Dit geldt voor de aanvraag om een MVV, de aanvraag om een verblijfsvergunning, de aanvraag om wijziging van de beperking en de aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning.
Deze regeling komt naast en niet in plaats van de bestaande vrijstellingsregeling van de leges. [WV]

IND Meldpunt 'Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)' in werking

13/04/2012

Nieuwsbericht

Op 1 april 2012 is binnen de afdeling Procesvertegenwoordiging (PV) van de IND, het email meldpunt ‘Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)’ in werking getreden.

Doel is om procesgemachtigden van vreemdelingen -puur als faciliteit- de mogelijkheid te bieden via een email een signaal af te geven aan de afdeling PV dat in een bepaalde zaak een spoedige actie van de Minister noodzakelijk is. Met andere woorden: de zaak behoeft extra prioriteit in behandelen.
Het signaal kan ook worden afgeven als nieuwe stukken in beroep zijn ingediend welke nader onderzoek behoeven.
Het meldpunt is enkel bedoeld voor zaken welke zich in de beroepsfase bevinden.

Zie ve12000919 voor het bericht van de Directeur Procesvertegenwoordiging met informatie over achtergrond en werkwijze en het te gebruiken emailadres.
Het bericht wordt ook verspreid via de mailinglijst van MigratieWeb en de VAJN.
--- NB: Zie voor de per 1 april 2012 geldende nieuwe postadressen van de IND i.v.m. invoering van INDiGO ve12000102 en de nieuwsberichten van de IND van 9 januari en 22 maart 2012. [WV]