Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Per 1 oktober 2020 inburgeringsregelgeving gewijzigd

22/09/2020

Nieuwsbericht

In de Regeling Inburgering wordt gewijzigd dat studenten die succesvol een mbo-1 opleiding hebben afgerond, nu vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel ONA. Een wijziging van het Besluit Inburgering regelt dat ook zelfstandig ondernemers dit examenonderdeel niet meer hoeven te doen. Verder vindt in de Regeling Inburgering  een uitbreiding plaats van de ontheffingsmogelijkheid op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen voor analfabete inburgeraars. 

Strafoplegging ex art. 197 Sr niet in strijd met Terugkeerrichtlijn

18/09/2020

Nieuwsbericht

Het HvJEU heeft op 17 september 2020 voor recht verklaart dat art. 197 Sr waarbij een illegaal verblijvende derdelander strafrechtelijk vervolgd kan worden als tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd, in overeenstemming is met art. 11 van de Terugkeerrichtlijn indien deze persoon kennis heeft van het inreisverbod dat met name vanwege de strafrechtelijk antecedenten van de betrokkene of vanwege het gevaar dat hij vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid is uitgevaardigd.

Versoberde opvang voor asielzoekers met kansarme aanvragen

15/09/2020

Nieuwsbericht

Asielzoekers die relatief weinig kans maken op een asielvergunning worden voortaan gegroepeerd ondergebracht in een separate, sobere opvang. Dat schrijft de SvJ&V vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De doelgroep van deze opvang behelst personen met een relatief kansarme asielaanvraag uit spoor 2. Dit zijn naast asielzoekers uit een veilig land van herkomst ook vreemdelingen die in een andere EU-lidstaat reeds internationale bescherming genieten. Sobere opvang zal ook worden verstrekt gedurende de eventuele beroepsfase, mits een vovo-verzoek is ingediend. Amv’s zijn uitgezonderd van het sobere regime.

Uit­leg be­grip 'open­ba­re or­de' in Ge­zins­her­e­ni­gings­richt­lijn en Schen­gen­grens­co­de

03/09/2020

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op woendag 2 september 2020 drie einduitspraken gedaan over de uitleg van het begrip openbare orde in de Gezinsherenigingsrichtlijn (Gri) en de Schengengrenscode (SGC) door het HvJEU in de arresten E.P. en G.S. Een zaak (ve20002804) betreft de uitleg in het arrest E.P. over beëindiging rechtmatig verblijf in de vrije termijn, art. 6 lid 1 SGC, een actuele openbare orde toets is niet vereist en volstaat een verdenking van een strafbaar feit. De motivering is conform art. 17 Gri. De tweede zaak (ve20002805): Uitleg arrest G.S. gaat over de intrekking van een verblijfsvergunning om redenen openbare orde. Ook hier is een actuele openbare orde toets niet verplicht en conform art. 6 lid 2 Gri  en mag de evenredigheidstoets i.h.k.v. art. 8 EVRM plaatsvinden en is deze inhoudelijk deugdelijk gemotiveerd conform art. 17 Gri. In de derde zaak (ve20002806) uitleg arrest G.S. gaat het over het afwijzen van een mvv om redenen van openbare orde. Ook dan is een actuele openbare orde toets niet verplicht en mag de evenredigheidstoets i.h.k.v. art. 8 EVRM plaatsvinden echter de inhoudelijk motivering is in casu niet deugdelijk conform art. 17 Gri.

Afwijzing visum kort verblijf in bezwaar i.v.m. Coronamaatregelen niet onrechtmatig

13/08/2020

Nieuwsbericht

VK Arnhem heeft op 29 juli overwogen dat het afwijzen van een aanvraag visum kort verblijf in de bezwaarprocedure i.v.m. bedreiging van de volksgezondheid niet onrechtmatig is. Gelet op de aard van de corona pandemie, het besmettingsgevaar en de geldende maatregelen was verweerder niet gehouden om te beoordelen of eisers als individu een gevaar vormen, ook was verweerder niet gehouden inhoudelijk op de bezwaargronden in te gaan. De omstandigheid dat verweerder er ook voor had kunnen kiezen om de beslistermijn op te schorten of nadere voorwaarden te stellen doet niet af aan de rechtmatigheid van het besluit. Verweerder heeft geen misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid.

A&MR aflevering 6-7: Themanummer 'Geld telt'

04/08/2020

Nieuwsbericht

Vandaag is het zomernummer van A&MR verschenen, met als thema 'Geld telt'. Hoe werkt geld in de wetgevings- en beleidsprocessen en in de rechtspraktijk van het asiel- en migratierecht? Hoe pakken al die financiële prikkels en sancties uit, waarmee het terrein langzamerhand doorspekt is geraakt? Deze aflevering bedraagt meer dan een dozijn bijdragen over uiteenlopende onderwerpen die met geld te maken hebben, van 'gouden visa' tot het recht op een bankrekening.

Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

21/07/2020

Nieuwsbericht

​Door de coronacrisis kunnen internationale studenten moeilijker voldoen aan de inkomenseis voor hun verblijfsvergunning. Daarom heeft de SvJ&V besloten dat zij niet alleen om deze reden hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. De tijdelijke versoepeling geldt alleen voor 'zittende' studenten, die in het studiejaar 2019-2020 een verblijfsvergunning regulier hadden voor een studie in Nederland.

Nadere termijn niet tijdig beslissen 8+8 weken, hoogte dwangsom redelijk

08/07/2020

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft op 8 juli 2020 overwogen dat de nadere termijn om op een asielaanvraag te beslissen na een gegrond beroep niet tijdig beslissen noch onnodig lang noch onrealistisch kort mag zijn. Het door de staatssecretaris voorgestelde 8+8 weken model is passend. Wat betreft de hoogte van de dwangsom overweegt de Afdeling dat het beleid hoogte dwangsom niet onredelijk is en dat in casu de opgelegde dwangsom bijdraagt aan het versnellen van het besluit. De uitspraak van de Afdeling betreft een procedure van voor de Covid-19 maatregelen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 9

06/07/2020

Nieuwsbericht

In aflevering 9 zijn acht uitspraken verschenen waaronder 6 Afdelings uitspraken met noten. Wanneer in een meeromvattende beschikking het asielverzoek wordt afgewezen heeft de SvJ&V wel degelijk ambtshalve beoordeeld ‘of er reden is voor toepassing van artikel 64 Vw 2000. Immers, de Staatssecretaris heeft uitstel van vertrek toegekend, Karen Geertsema legt uit dat het beleid over de ambtshalve beoordeling van het uitstel van vertrek bij een eerste asielaanvraag aan herziening toe is. Karin Zwaan beschrijft dat de volgende uitspraak duidelijk maakt dat er geen voorafgaande toets is aangaande de vraag of iemand kan worden aangemerkt als deskundige. Hans Balfoort gaat in zijn noot in op het gezamenlijk behandelen van afzonderlijk ingediende aanvragen gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de plicht om de belangen van het kind te betrekken. Dat de vreemdeling i.c. op grond van het arrest E. rechten kan ontlenen aan de Gezinsherenigingsrichtlijn is volgens hem niet evident en helaas heeft de Afdeling geen inzicht gegeven in dit oordeel. Tesseltje de Lange bespreekt het looncriterium voor kennismigranten. Was deze wel voldoende duidelijk? had niet moeten worden afgezien van een boete en eventueel kunnen worden volstaan met een waarschuwing?, is het wel zo’n goed idee om payrollers erkend referent te laten worden?  en het oordeel van de Afdeling over de 13 pagina’s tellende nieuwe beleidsregels. Mirjam van Riel bespreekt in een vervolg noot de motivering van een hernieuwde plaatsing in een EBLT (nu HLT) en een mogelijk toets aan het Unierecht. Tot slot een noot van Annette Schrauwen over de beleidsaanpassing van juli 2018 in Chavez zaken welke de Afdeling in lijn acht met Chavez-Vilchez arrest waarbij zij kanttekeningen zet bij het verrichten van daadwerkelijke zorg als seperate voorwaarde voor het bestaan van het verblijfsrecht naast het bestaan van de afhankelijkheidsrelatie.

Intrekking verblijfsvergunning na bijna 50 jaar verblijf in NL is volgens ABRvS rechtmatig

02/07/2020

Nieuwsbericht

Op 1 juli 2020 oordeelde de Afdeling, anders dan de rechtbank, dat de IND de verblijfsvergunning van een Marokkaanse man mocht intrekken. Hoewel de man langdurig, sinds zijn vierde levensjaar, rechtmatig in Nederland verbleef mocht er volgens de Afdeling een groter gewicht worden toegekend aan de door de man gepleegde ernstige misdrijven waaronder twee verkrachtingen, poging tot doodslag en diefstal met geweld. Daardoor viel de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM, privéleven, in het nadeel van de vreemdeling.