Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

JV 2023 aflevering 2

09/02/2023

Nieuwsbericht

In de tweede aflevering 17 uitspraken en vijf noten. Rens Koenraad en Gerrie Lodder over het arrest GM van het HvJEU of rechters mogen oordelen over asielzaken op basis van documenten die de vreemdeling noch diens gemachtigde onder ogen kunnen krijgen dan wel niet bij de verdediging van hun standpunt mogen gebruiken. De annotatoren betwijfelen of de wijze waarop Nederlandse bestuursrechters momenteel met artikel 8:29 Awb omgaan, geheel in overeenstemming is met artikel 23 lid 1 Procedurerichtlijn. Sjoerd Thelosen over het arrest UP. Het HvJEU komt in het arrest tot een ander oordeel dan in J.N. In de Terugkeerrichtlijn is bepaald dat het lidstaten vrijstaat om te allen tijde rechtmatig verblijf te verlenen aan een vreemdeling. In het arrest wordt gewezen op de beoordelingsruimte die de Terugkeerrichtlijn biedt. Marcelle Reneman bij de Afdelingsuitspraak over iMMO-rapportages. In deze uitspraak komt de Afdeling terug van het onderdelenvereiste, omdat het onderdelenvereiste wetenschappelijk onhoudbaar is. Aniel Pahladsingh gaat in zijn noot in op de situatie waarin geen inreisverbod kan worden opgelegd aan de vreemdeling met een verblijfsvergunning in een andere EU lidstaat. De Afdeling wijst op de plicht in die gevallen contact op te nemen met de andere lidstaat (arrest E.) Verder gaat Aniel in op de situatie dat geen nationaal inreisverbod opgelegd kan worden en op de toetsingswijze in beroep van het inreisverbod, de Europeesrechtelijke dimensie rond het inreisverbod en de signalering ervan in het SIS II. Ten slotte een noot van Folke Larson over een uitspraak van de voorzieningenrechter die duidelijk maakt dat een vreemdeling uit Oekraïne in bezwaar en in voorlopige voorziening op kan komen tegen de standaardbrief van de IND dat hij niet behoort tot de doelgroep van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De rechter ziet dit als een afwijzende beschikking van de IND waar tegen de vreemdeling op kan komen.

Nareismaatregel in strijd met nationaal recht en recht EU

08/02/2023

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 februari 2023 in drie nareiszaken geoordeeld dat de maatregel opschorting nareis geen wettelijke basis heeft in nationaal recht. Uit de Vw 2000 volgt niet dat de Staatssecretaris de drie maandentermijn om de mvv-sticker op te halen mag negeren of uitstellen. De tekortkomingen in de asielopvang voldoen niet aan de bijzonder hoge drempel die nodig is om op grond van hogere belangen een uitzondering te maken op  de rechten verleend in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Voor een schending van art. 3 EVRM en art. 4 EU-Handvest is vereist dat de tekortkomingen in de opvang de ‘bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid’ hebben bereikt. De staatssecretaris had zelf op de zitting al aangeven dat hier geen sprake van is. Verder is de maatregel niet een noodzakelijke en geschikte oplossing. De uitspraken van de rechtbanken zijn bevestigd en de vreemdelingen kunnen direct hun mvv-sticker ophalen om daarmee naar Nederland te komen.

Verlengde beslistermijn asielaanvragen geldt ook in 2023

08/02/2023

Nieuwsbericht

Dit heeft de SvJ&V in een Kamerbrief van 3 februari 2023 aan de Tweede Kamer laten weten. Eind 2022 heeft een beoordeling plaatsgevonden of het noodzakelijk is om de maatregel te verlengen voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1 januari 2023. Uit de productiecijfers van de IND trekt de SvJ&V de conclusie dat het niet realistisch is om in het komende jaar te verwachten dat de IND de asielaanvragen zorgvuldig kan behandelen binnen de standaard wettelijke termijn van 6 maanden. Hij acht het dan ook noodzakelijk om de verlenging van de beslistermijn met 9 maanden voor asielaanvragen ook toe te passen op asielaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

A&MR 2023 aflevering 1

31/01/2023

Nieuwsbericht

In het vandaag verschenen januarinummer van A&MR:
Waardevolle inbreng (ve23000200)
Kent de Afdeling sinds het reflectieverslag van de werkgroep juridische reflectie van de ABRvS bij de geloofwaardigheidsbeoordeling meer waarde toe aan iMMO-rapportages? Marcelle Reneman bespreekt diverse uitspraken van rechtbanken en twee nieuwe Afdelingsuitspraken waarin de rapportage een rol speelde. Het zogenoemde onderdelenvereiste blijkt te zijn losgelaten. Maar over de waardering als steunbewijs is nog niets gezegd.
Willekeur of het individuele geval recht doen? (ve23000202)
Hoe zijn de mvv-vrijstellingsverzoeken beïnvloed door artikel 8 van het EVRM, de Gezinsherenigingsrichtlijn en het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel? Nikki Vreede beschrijft de geschiedenis en staat vooral stil bij de jurisprudentie, het beleid en de beslispraktijk sinds 2019. Vreede concludeert dat in individuele gevallen recht kan worden gedaan door het mvv-vereiste te laten vallen, zonder dat er meteen een precedent wordt geschapen. ‘Want er zijn maar weinig gevallen echt gelijk.'
Uitstel van uitstel van gezinshereniging (ve23000203)
De voorlopige voorzieningenrechter van Rb Haarlem maakte op 7 december 2022 korte metten met de nareismaatregel van de regering. Betty de Hart analyseert de uitspraak en bespreekt de implicaties van de mededeling van de staatssecretaris. Ook gaat ze in op verschillen met EHRM-arresten over Deense en Zweedse wachttijden bij gezinshereniging van subsidiair en tijdelijk beschermden. Aan het eind vat ze de bodemuitspraak van 22 december jl. over de nareismaatregel samen: dezelfde uitkomst én een stap verder.
Een kwestie van interpretatie (ve23000204)
In de verwesteringsrechtspraak blijkt Nederland strikter te oordelen over de vervolgingsgrond ‘specifieke sociale groep’ en over mannelijke asielzoekers dan enkele andere EU-lidstaten. Sabaoon Pamir beschrijft de verschillen op basis van analyse van rechtspraak uit Oostenrijk, Frankrijk, België en Duitsland. De Afdeling bestuursrechtspraak verwijst zelden naar rechtspraak uit andere EU-lidstaten Volgens Pamir moet de Afdeling zich ‘rekenschap geven van de wijze waarop rechters in andere EU-lidstaten het Unierecht interpreteren.'
En verder:
* pleit Lieneke Slingenberg in het redactioneel voor een overheid die handelt op grond van en in overeenstemming met het recht (ve23000198);
* ziet Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira een gevaarlijk risico op discriminatie in de nieuwe CBS-bevolkingsindeling (ve23000205);
* gaat Marnix Visscher in op de uitspraak van de Afdeling op 28 september 2022 over de mogelijkheid van geloofsgroei (ve23000206);
* bespreekt Lianne Hooijmans de vraag of een cliënt die in Iran al niet altijd naar de moskee ging en in Europa van zijn geloof afviel, een afvallige is of een atheïst (ve23000207);
* en houdt Sander Schuitemaker, juridisch adviseur bij Defence for Children, aan een eerdere zaak het wrange gevoel over dat ‘adequate behandeling’ van deze zaak door de overheid afhankelijk bleek van het toevallige bestaan van een ECPAT-zusterorganisatie in Burundi (ve23000208).

Verslag congres Kinderrechten en migratie

30/01/2023

Nieuwsbericht

In dit verslag blikt Barbara Safradin, secretaris van de Commissie Meijers, terug op het congres Kinderrechten en migratie, dat plaatsvond op 26 januari 2023. Het congres is georganiseerd door het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en Stichting Migratierecht Nederland. In het verslag wordt o.a. ingegaan op de voordrachten van Margrite Kalverboer, Peter Rodrigues en Ann Skelton. Ook wordt de paneltafel besproken met Steffie van Lokven, Margrite Kalverboer, Rhodia Maas, Martin Veger en Andrea Vonkeman. Tot slot komen aan bod de workshops tijdens het middagprogramma en de afsluiting door Ton Liefaard.

Gevolgen arrest E.K. voor Chavez-verblijfsrecht

23/01/2023

Nieuwsbericht

De gevolgen van het arrest E.K. van het HvJEU zijn uitgewerkt in IND Informatiebericht 2023/6. 
De beleidskeuze van de staatssecretaris naar aanleiding van dit arrest heeft onder meer tot gevolg dat:
1. Chavez-verblijfsgerechtigden nu als sociaal referent kunnen optreden in gezinsmigratiezaken; 
2. zij in aanmerking kunnen komen voor een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; en
3. dat zij kunnen naturaliseren.

JV 2023 aflevering 1

18/01/2023

Nieuwsbericht

In deze eerste aflevering 17 uitspraken en drie noten. Conny Rijken en Suze Hageman bij het arrest O.T. en E van het HvJEU over of een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel die eerder in een ander EU-land asiel heeft aangevraagd, overgedragen mag worden op grond van Dublin III, of dat voorrang gegeven dient te worden aan de slachtofferbescherming zoals neergelegd in Ri 2004/81. Zij geven ook meteen commentaar bij de tevens opgenomen einduitspraak van de Afdeling. Conclusie: Er is werk aan de winkel voor de Nederlandse wetgever. Een noot van David Kuiper bij het arrest C. B. en X. van de Grote kamer van het HvJEU waarin is geoordeeld dat de rechter verplicht is tot een ambtshalve beoordeling of alle voorwaarden voor een rechtmatige bewaring zijn vervuld. Hij mag niet alleen de gronden van een advocaat beoordelen. Hij gaat daarbij ook in op de ook in deze aflevering opgenomen einduitspraak van VK 's-Hertogenbosch. De einduitspraak van de Afdeling moeten nog volgen. Conclusie: Als de lijn zich tot buiten Den Bosch voortzet heeft de staatssecretaris een fors probleem, dat zich slechts met wetgeving laat oplossen. 
Tenslotte een noot van Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik welke u al als voorpublicatie heeft kunnen lezen op Linkedin. Bij een uitspraak van VK 's-Hertogenbosch over het onder druk zetten van de IND wat betreft het naleven van termijnen voor in dit geval het indienen van het procesdossier in een Dublin-zaak. Conclusie: Aanpassingen van de Awb die moeten bijdragen aan het wegnemen van deze ongelijkheden tussen bestuursorganen en burgers. Eén daarvan is de mogelijke invoering van de burgerlus.

EU Update 2022/4: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

16/01/2023

Nieuwsbericht

In deze vierde EU Update van 2022 geeft Barbara Safradin, werkzaam als secretaris bij de Commissie Meijers, een overzicht van de recente EU-migratieontwikkelingen en de wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het vierde kwartaal van 2022. Aan bod komen o.a.: de oorlog in Oekraïne, nieuwe Russische maatregelen en impact op de EU, migratie ‘instrumentalisering’ ontwikkelingen, de situatie op de westelijke Balkanroute, het nieuwe Zweedse voorzitterschap en tot slot de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. het asielakkoord in Nederland.

Jubileumaflevering 25 jaar JV

22/12/2022

Nieuwsbericht

De jubileumaflevering 25 jaar JV die 13 december jl. is gepresenteerd op de WRV in Amersfoort is nu ook digitaal beschikbaar op Migratieweb. Met in de voetnoten van de artikelen ook de vindplaatsen op Migratieweb daarbij vermeld. Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Uitspraak Gerechtshof over asielopvang

20/12/2022

Nieuwsbericht

De Nederlandse Staat moet asielzoekers beter opvangen en op dezelfde wijze behandelen als vluchtelingen uit Oekraïne. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat en het COA over de opvang van asielzoekers. Die moet volgens VWN op veel punten worden verbeterd. Ook vindt VWN dat asielzoekers uit andere delen van de wereld gelijk moeten worden behandeld met vluchtelingen uit Oekraïne. Het gerechtshof Den Haag is het grotendeels met VWN eens, maar oordeelt dat de Staat en het COA niet verplicht zijn het onmogelijke te doen.