Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

IND start ambtshalve herbeoordelingen Kinderpardon

30/03/2022

Nieuwsbericht

De IND is deze week gestart met de eerste herbeoordelingen van zaken binnen de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen. De SvJ&V heeft hiertoe besloten als reactie op de aangenomen motie van het lid Jasper van Dijk (KST 35925 VI, 125), waarin werd verzocht niet langer onderscheid te maken tussen ouders die na de geboorte van hun kind gebruik hebben gemaakt van het formulier M35-K en zij die dit niet gedaan hebben. Er worden ongeveerd 30 dossiers beoordeeld en de IND zal dit ambtshalve doen.

Jaarverslag 2021

29/03/2022

Nieuwsbericht

Het Jaarverslag 2021 van Stichting Migratierecht Nederland hebben we gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag informeert u zowel over de activiteiten van de stichting als over belangrijke actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het afgelopen jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2021

EU Update 2022/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

29/03/2022

Nieuwsbericht

In deze eerste EU Update van 2022 geeft Elisa Scroccaro, medewerker bij de Commissie Meijers, een overzicht van wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2022.
Aan bod komen: de situatie in Afghanistan, pushbacks, Frontex, het Franse voorzitterschap van de Europese Raad, de wijziging van EASO in EUAA met de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2021/2303, en de situatie in Oekraïne en de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

A&MR 2022 aflevering 2

22/03/2022

Nieuwsbericht

Zijn plots alle vluchtelingen welkom? (ve22000615)
De enorme eensgezindheid en onderlinge solidariteit tegenover Oekraïense vluchtelingen contrasteert fel met de Europese houding tegenover vluchtelingen in het algemeen. Is deze houding dan eindelijk aan het veranderen? Galina Cornelisse en Martijn Stronks schetsen de verschillen én de constante rol van huidskleur, religie en geopolitieke factoren.
Het is aan de rechter (ve22000612)
Nu in het migratierecht de dwangsomregeling is afgeschaft, onderzoekt Femke Zeven de ruimte voor een sterkere regie door de bestuursrechter. Zo kan deze op basis van Europees recht en met de onderzoeksbevoegdheden en de mogelijkheid tot finale geschilbeslechting, in geval van een ‘beroep niet tijdig’ in een tweede procedure zelf een besluit nemen.
Als hij staatssecretaris was… (ve22000613)
… zou Mark Klaassen onder anderen hulpbehoeftige ouderen weer in aanmerking laten komen voor gezinshereniging. Het zou Nederland aantrekkelijker maken voor die vreemdelingen die Nederland graag wil ontvangen. En het zou ook de willekeur en de complexiteit van het huidige restrictieve beleid verminderen.
Peildatum: bevalling (ve22000614)
Kinderen en kleinkinderen van een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader die vóór 1985 zijn geboren, kunnen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Gerard-René de Groot stelt voor om de voorwaarde te schrappen dat de (groot)moeder bij de geboorte van het kind Nederlandse moet zijn. Want die leidt tot veel gepuzzel en afhankelijkheid van oude, soms buitenlandse discriminatoire regels.
Minder grimmig (ve22000616)
Het nieuwe regeerakkoord blijkt minder grimmig te zijn over migranten dan het vorige, van dezelfde coalitie. Tien medewerkers van het Centrum voor Migratierecht RU Nijmegen bespreken het akkoord en concluderen dat het is gericht op praktische en structurele oplossingen voor uitvoeringsproblemen. ‘Het nieuwe elan spat er nog niet vanaf’ en: ‘Wat er in de praktijk terechtkomt van de menselijke maat, moeten worden afgewacht.’
Even wachten en dan wegsturen (ve22000641)
Een alleenstaande minderjarige vreemdeling van wie het asielverzoek is afgewezen, mag in Nederland blijven totdat hij of zij meerderjarig is geworden. Daarna wordt de vreemdeling teruggestuurd. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde deze praktijk. Carolus Grütters beargumenteert dat de wijzigingen die de staatssecretaris nu voorstelt nog steeds geen rekening houden met het belang van het kind.
En verder:
* vertelt Paul Minderhoud waarom hij in zijn oratie het koppelingsbeginsel ‘doorgeslagen’ noemde (ve22000667);
* beantwoordt Eva Berger de vraag of Syriërs wier verblijfsrecht in Denemarken is beëindigd aan Denemarken kunnen worden overgedragen (ve22000670);
* was het voor IND-medewerker Paula van Mourik-Buijs een angstig vooruitzicht dat die ene vreemdeling, die een felle strijd voerde tegen uitzetting, ‘opeens bij haar thuis voor de deur’ zou kunnen staan (ve22000672).

JV 2022 aflevering 4

17/03/2022

Nieuwsbericht

In aflevering 4 van JV zijn 21 uitspraken en 5 noten verschenen. 
René de Groot bespreekt in zijn noot bij het arrest van het HvJEU in de zaak van de Estse JY het toepassen van de evenredigheidstoets bij verlies van het EU-burgerschap na intrekking van de toezegging van naturalisatie wegens verkeersboetes in Oostenrijk nadat zij al aan de ook in Oostenrijk geldende afstandseis bij naturalisatie had voldaan en daardoor staatloos werd. De Groot bespreekt ook nog twee andere moeilijkheden, waarbij de vraag naar de evenredigheid van criteria en de daarop gebaseerde beslissingen nog open staan. Kees Groenendijk bespreekt het arrest ZK van het HvJEU over afwezigheid als grond voor verlies van unierechtelijk verblijfsrecht. Het Hof oordeelt dat de status van langdurig ingezeten derdelanders alleen wegens afwezigheid buiten de EU verloren gaat als die afwezigheid een aangesloten periode van twaalf maanden heeft geduurd. Een verblijf van enkele dagen in de EU volstaat om die termijn te onderbreken. Marjon Peeters bespreekt in haar noot een Afdelingsuitspraak over een vader die verblijf beoogde bij zijn Nederlandse dochters. Op het moment van toetsing waren beide dochters meerderjarig waardoor niet aan de voorwaarden van het arrest Chavez-Vilchez e.a. werd voldaan. Tevens was er geen sprake van een afhankelijkheidsrelatie. De Afdeling gaat in de uitspraak in op de vraag of ambtshalve had moeten worden getoetst aan art. 8 EVRM door de staatssecretaris. Willem Hutten werpt in zijn noot een blik op de hernieuwde invulling van het evenredigheidsbeginsel naar aanleiding van de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling. Taco Groenewegen gaat in zijn noot (eerder voorgepubliceerd op LinkedIn) in op de vraag of het uitblijven van evacuatie gelijk is te stellen met een besluit op grond van art. 72 lid 3 Vw, naar aanleiding van een uitspraak die de voorzieningenrechter heeft gedaan met betrekking tot eisers afkomstig uit Afghanistan die op een evacuatielijst waren geplaatst.

Kamerbrief over activering Richtlijn Tijdelijke Bescherming

15/03/2022

Nieuwsbericht

In een brief van 8 maart 2022 informeert de SvJ&V de Kamer over onder meer de bespreking op de JBZ-Raad van de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De EU heeft deze Richtlijn op 4 maart 2022 geactiveerd waardoor mensen die Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in EU-lidstaten. Op dit moment worden de implicaties van de activering van de Richtlijn voor de Nederlandse procedures en wetgeving nader in kaart gebracht. Daarover zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

Wijziging asielbeleid t.a.v. Oekraïne

28/02/2022

Nieuwsbericht

Dit kondigt de SvJ&V aan in een Kamerbrief van 28 februari 2022. Als gevolg van de zeer verslechterde veiligheidssituatie in Oekraïne wordt er een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor de duur van een half jaar voor asielzoekers met de Oekraïense nationaliteit. Ook wordt de aanwijzing van Oekraïne als veilig land van herkomst opgeschort voor in ieder geval een half jaar. Het besluit tot het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

JV 2022 aflevering 3

24/02/2022

Nieuwsbericht

In aflevering 3 van JV zijn 12 uitspraken en 6 noten verschenen. 
In de noot van Sjoerd Thelosen bij een Afdelingsuitspraak over een terugkeerbesluit, vertrekplicht en risico art. 3 EVRM en daarbij het vermelden van het land van bestemming bespreekt hij onder andere de arresten BZ, FMS e.a., M. e.a. en TQ. De uitleg die de Afdeling geeft aan de arresten is naar de mening van Thelosen zeker niet juridisch waterdicht. Ralph Severijns bespreekt in zijn noot bij een Afdelingsuitspraak in een LHBTI asielzaak de motiveringseisen aan besluiten ten aanzien van vermeende tegenstrijdigheden, inconsistenties en over de verwachtingen die de staatsecretaris mag hanteren. Karin Zwaan gaat in haar noot bij een Afdelingsuitspraak in op de vraag of de staatssecretaris terecht niet heeft onderzocht of de vreemdeling in Afghanistan feitelijk toegang zal hebben tot de voor hem noodzakelijke medische zorg bij het ontbreken van authentieke documenten aangaande de vaststelling van nationaliteit en identiteit. Maarten den Heijer bespreekt in zijn noot bij wederom een Afdelingsuitspraak de situatie waarin landeninformatie ontoereikend is om te kunnen beoordelen of een vreemdeling asielgerechtigd is en de onderzoeksplicht van de staatssecretaris, en betrekt hierbij relevante arresten. Carla van Os en Carolus Grütters bespreken in hun noot met de titel 'Het Kind in de Waagschaal' bij een rechtbankuitspraak uitgebreid de Afsluitingsregeling bij de regeling ''Langdurig Verblijvende Kinderen''. Ze gaan in op de vijfjaarseis, bijzondere omstandigheden i.d.z.v. 4:84 Awb om van deze vijfjaarseis af te kunnen of moeten wijken en welke rol speelt artikel 8 EVRM hier in? In de noot van Mark Klaassen bij een rechtbankuitspraak staat centraal of het gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM tussen een meerderjarig kind en diens ouders kan worden hersteld nadat het meerderjarig kind een eigen gezin heeft gevormd. 

DUO hervat opleggen inburgeringsplicht aan gezinsmigranten

24/02/2022

Nieuwsbericht

Dit meldt een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. DUO had het proces van opleggen van de inburgeringsplicht onder de nieuwe wet tijdelijk stilgelegd wegens een complicatie. Ondertussen is gewerkt aan een oplossing. Uiterlijk 1 maart 2022 zijn de systemen aangepast en kunnen gezinsmigranten een kennisgeving van hun inburgeringsplicht ontvangen. Voor de andere groepen, waaronder de asielstatushouders, neemt dat omwille van zorgvuldigheid iets meer tijd (tot uiterlijk 25 maart 2022) in beslag. Daarnaast wordt nog gekeken naar een oplossing voor de inburgeringsplichtigen die begin dit jaar ten onrechte onder de Wi 2021 in plaats van onder de Wi 2013 zijn geplaatst.

Afdeling vraagt conclusie AG in zaken Afsluitingsregeling Kinderpardon

23/02/2022

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 23 februari 2022 in een persbericht laten weten AG Widdershoven, in twee vreemdelingenzaken die gaan over de Afsluitingsregeling voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven, een conclusie te nemen over de contra-indicaties in de Afsluitingsregeling en het evenredigheidsbeginsel in art. 3:4 lid 2 Awb. De AG wordt gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de belangen van het kind en op het feit dat de staatssecretaris aanvragen beoordeelt 'in de context van het gezin' en de Afsluitingsregeling begunstigend beleid bevat. Tevens worden er nog een aantal andere vragen aan de AG voorgelegd. Lees meer hierover en over de andere drie conclusies in het kader van het evenredigheidbeginsel in het persbericht. De zaken zullen op zitting worden behandeld. De AG heeft dan nog zes weken voor zijn conclusie waarna de Afdeling uitspraak zal doen.