Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Verslag congres Kinderrechten en migratie

30/01/2023

Nieuwsbericht

In dit verslag blikt Barbara Safradin, secretaris van de Commissie Meijers, terug op het congres Kinderrechten en migratie, dat plaatsvond op 26 januari 2023. Het congres is georganiseerd door het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en Stichting Migratierecht Nederland. In het verslag wordt o.a. ingegaan op de voordrachten van Margrite Kalverboer, Peter Rodrigues en Ann Skelton. Ook wordt de paneltafel besproken met Steffie van Lokven, Margrite Kalverboer, Rhodia Maas, Martin Veger en Andrea Vonkeman. Tot slot komen aan bod de workshops tijdens het middagprogramma en de afsluiting door Ton Liefaard.

Gevolgen arrest E.K. voor Chavez-verblijfsrecht

23/01/2023

Nieuwsbericht

De gevolgen van het arrest E.K. van het HvJEU zijn uitgewerkt in IND Informatiebericht 2023/6. 
De beleidskeuze van de staatssecretaris naar aanleiding van dit arrest heeft onder meer tot gevolg dat:
1. Chavez-verblijfsgerechtigden nu als sociaal referent kunnen optreden in gezinsmigratiezaken; 
2. zij in aanmerking kunnen komen voor een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; en
3. dat zij kunnen naturaliseren.

JV 2023 aflevering 1

18/01/2023

Nieuwsbericht

In deze eerste aflevering 17 uitspraken en drie noten. Conny Rijken en Suze Hageman bij het arrest O.T. en E van het HvJEU over of een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel die eerder in een ander EU-land asiel heeft aangevraagd, overgedragen mag worden op grond van Dublin III, of dat voorrang gegeven dient te worden aan de slachtofferbescherming zoals neergelegd in Ri 2004/81. Zij geven ook meteen commentaar bij de tevens opgenomen einduitspraak van de Afdeling. Conclusie: Er is werk aan de winkel voor de Nederlandse wetgever. Een noot van David Kuiper bij het arrest C. B. en X. van de Grote kamer van het HvJEU waarin is geoordeeld dat de rechter verplicht is tot een ambtshalve beoordeling of alle voorwaarden voor een rechtmatige bewaring zijn vervuld. Hij mag niet alleen de gronden van een advocaat beoordelen. Hij gaat daarbij ook in op de ook in deze aflevering opgenomen einduitspraak van VK 's-Hertogenbosch. De einduitspraak van de Afdeling moeten nog volgen. Conclusie: Als de lijn zich tot buiten Den Bosch voortzet heeft de staatssecretaris een fors probleem, dat zich slechts met wetgeving laat oplossen. 
Tenslotte een noot van Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik welke u al als voorpublicatie heeft kunnen lezen op Linkedin. Bij een uitspraak van VK 's-Hertogenbosch over het onder druk zetten van de IND wat betreft het naleven van termijnen voor in dit geval het indienen van het procesdossier in een Dublin-zaak. Conclusie: Aanpassingen van de Awb die moeten bijdragen aan het wegnemen van deze ongelijkheden tussen bestuursorganen en burgers. Eén daarvan is de mogelijke invoering van de burgerlus.

EU Update 2022/4: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

16/01/2023

Nieuwsbericht

In deze vierde EU Update van 2022 geeft Barbara Safradin, werkzaam als secretaris bij de Commissie Meijers, een overzicht van de recente EU-migratieontwikkelingen en de wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in het vierde kwartaal van 2022. Aan bod komen o.a.: de oorlog in Oekraïne, nieuwe Russische maatregelen en impact op de EU, migratie ‘instrumentalisering’ ontwikkelingen, de situatie op de westelijke Balkanroute, het nieuwe Zweedse voorzitterschap en tot slot de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. het asielakkoord in Nederland.

Jubileumaflevering 25 jaar JV

22/12/2022

Nieuwsbericht

De jubileumaflevering 25 jaar JV die 13 december jl. is gepresenteerd op de WRV in Amersfoort is nu ook digitaal beschikbaar op Migratieweb. Met in de voetnoten van de artikelen ook de vindplaatsen op Migratieweb daarbij vermeld. Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Uitspraak Gerechtshof over asielopvang

20/12/2022

Nieuwsbericht

De Nederlandse Staat moet asielzoekers beter opvangen en op dezelfde wijze behandelen als vluchtelingen uit Oekraïne. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat en het COA over de opvang van asielzoekers. Die moet volgens VWN op veel punten worden verbeterd. Ook vindt VWN dat asielzoekers uit andere delen van de wereld gelijk moeten worden behandeld met vluchtelingen uit Oekraïne. Het gerechtshof Den Haag is het grotendeels met VWN eens, maar oordeelt dat de Staat en het COA niet verplicht zijn het onmogelijke te doen.

A&MR 2022 aflevering 10

15/12/2022

Nieuwsbericht

Vandaag is de 20e uitreiking van de Hanneke Steenbergenscriptieprijs. Ter ere van deze feestelijke gelegenheid staat aflevering 10 van A&MR volledig in het teken van Hanneke Steenbergen en de prijs. Zo vertellen eerdere winnaars van de prijs onder andere hoe het nu staat met hun scriptieonderwerp:
EU Gezinsherenigingsrichtlijn (ve22003400)
In 2004 schreef Erik Scheers zijn scriptie over de verhouding van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn tot het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid en artikel 8 EVRM. Nu zet hij zijn toenmalige kritische beschouwingen af tegen de ontwikkelingen na de inwerkingtreding en de implementatie van de richtlijn.
Extraterritoriale werking van mensenrechten (ve22003401)
In 2005 schreef Maarten den Heijer zijn scriptie over extraterritoriale werking van mensenrechten en de opvang van asielzoekers in de regio. Hij beschrijft hoe hij aan zijn fascinatie voor het onderwerp immigratie kwam, waar de scriptie níet over ging en waaraan de scriptieprijs heeft bijgedragen.
Inburgering op de grens (ve22003402)
Toen in 2006 de Wet inburgering in het buitenland in werking trad, schreef Bahija Aarrass haar scriptie over de vraag of die wet verenigbaar was met het recht op gezinsleven, het gelijkheidsbeginsel en het EG-recht. Ze bespreekt haar bevindingen en schetst de huidige stand van zaken.
Sociale rechten van Unieburgers (ve22003408)
In 2007 schreef Sandra Mantu haar scriptie over de sociale rechten van economisch niet-actieve Unieburgers. Ze gaat in op de ontwikkelingen sinds het schrijven van haar scriptie en reflecteert op de Hanneke Steenbergenscriptieprijs en het belang ervan.
Omgekeerde discriminatie (ve22003409)
Unieburgers worden met betrekking tot gezinshereniging in hun lidstaat van herkomst nog steeds gediscrimineerd ten opzichte van Unieburgers in grensoverschrijdende situaties. In 2013 pleitte Arend van Rosmalen in zijn scriptie tegen deze ‘omgekeerde discriminatie’. Hier zet hij zijn argumenten opnieuw uiteen.
Het veilig-derde-land begrip (ve22003410)
Toen Ralph Groeneveld in 2018 zijn scriptie schreef was de EU-Turkijedeal hét voorbeeld van toepassing van het veilig-derde-land begrip. Dat riep de vraag op wanneer een derde land veilig is, met name in het licht van het Vluchtelingenverdrag. Ralph Groeneveld beschrijft hoe hij die vraag in zijn scriptie beantwoordde, ook met betrekking tot Turkije.
En verder:
* vragen Karin Zwaan, Gerrie Lodder en Karen Geertsema (ve22003399) zich af wat de winnaars, de genomineerden en de scriptieonderwerpen van deze twintig jaar ons leren over de ontwikkeling van het – onderwijs in het – migratierecht.
* memoreert Annelies Hoftijzer (ve22003411) aan haar eigen scriptiebegeleiding door Hanneke Steenbergen.
* beschrijft Kees Groenendijk (ve22003412) hoeveel Hanneke Steenbergen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het migratierecht in Nederland.
* en herinnert Chayen Lozano Parra, psychiater bij iMMO (ve22003413) zich de onstuitbare veerkracht van een asielzoeker die al jong naar Nederland kwam.

Aldo Kuijer wordt nieuwe bestuursvoorzitter van SMN

15/12/2022

Nieuwsbericht

Sinds de oprichting van SMN in 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter van het bestuur van onze stichting. Adriana is bij u met name bekend als vreemdelingenrechter. Aan het eind van 2022 treedt Adriana af omdat ze haar maximale zittingstermijn heeft bereikt. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet, inspiratie en de manier waarop ze met energie, bezieling en humor onze belangen behartigde.
We hebben een waardige opvolger gevonden in de persoon van Aldo Kuijer. Net als de vertrekkende voorzitter is de nieuwe bestuursvoorzitter in het bezit van een imposant CV op het gebied van het recht in het algemeen en het vreemdelingenrecht in het bijzonder. Op dit moment is Aldo werkzaam als Staatsraad bij de vreemdelingenkamer van de Afdeling.
Aldo stelt zichzelf hier voor: ve22003414

JV 2022 aflevering 16

12/12/2022

Nieuwsbericht

In JV 2022 aflevering 16 zijn 18 uitspraken en 5 noten verschenen. Noot Mark Klaassen bij het arrest M.T. e.a. tegen Zweden over beperking van gezinshereniging in Zweden na een toename van het aantal asielaanvragen in 2014 en 2015. Door een onderscheid te maken tussen vluchtelingen en subsidiair beschermden kon Zweden de gezinshereniging van subsidiair beschermden tijdelijk stilzetten. Mark bespreekt o.a. wat de implicaties van het arrest voor het Nederlandse nareisbeleid en de recente discussie over de invoering van een de facto wachtperiode. Noot Willem Hutten bij de eerste Afdelingsuitspraak waar de nieuwe invulling van het evenredigheidsbeginsel uit de Harderwijk-uitspraak wordt toegepast in een vreemdelingenzaak over het Kinderpardon. Noot Karin Zwaan en Evert Bloemen bij een Afdelingsuitspraak in een zaak waar  het gebrek aan inzichtelijkheid van het medisch advies van de FMMU centraal staat. In de noot wordt m.n aandacht besteed aan het medisch advies voorafgaand aan het horen. Noot Gerben Dijkman bij twee uitspraken van de Afdeling, waarin zij zich in meer detail uit laat over de wijze van beoordelen van de feitelijke toegankelijkheid van de medische behandeling bij uitstel van vertrek. De Afdeling houdt uitdrukkelijk vast aan de eerdere uitleg van het arrest Paposhvili, maar lijkt de wijze van beoordelen van de feitelijke toegankelijkheid te nuanceren. Tenslotte een noot van Bart Smouter bij de Afdelingsuitspraak over leeftijdsregistratie. De Afdeling geeft meer duidelijkheid hoe hier mee om te gaan. Het beleid is niet onredelijk, maar op grond van de uitspraak kan men concluderen dat het beleid wel degelijk anders moet.

Geen wettelijke basis voor de nareismaatregel

06/12/2022

Nieuwsbericht

De voorzieningenrechter in Haarlem komt tot de conclusie dat er geen wettelijke basis is voor de zogenoemde nareismaatregel. De regering heeft de nareismaatregel ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken. In een zaak over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, bepaalt de voorzieningenrechter nu dat haar Syrische gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoeven niet eerst een half jaar te wachten.