Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen

09/02/2018

Nieuwsbericht

Deze JV bevat een noot van Galina Cornelise bij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Ouhrami. Cornelisse bespreekt de haken en ogen aan het strafbaarstellen van illegaal verblijf, als een inreisverbod nog geen rechtsgevolg heeft. Tesseltje de Lange schreef een noot bij een rechtbankuitspraak over een motiveringsgebrek ten aanzien van de hoogte van de leges voor arbeidsmigranten.

Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit

08/02/2018

Nieuwsbericht

De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam is voornemens prejudiciële vragen te stellen over het eventuele verlies van het EU-burgerschap en daaraan te ontlenen rechten en vrijheden voor Britse onderdanen wegens Brexit.

EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

07/02/2018

Nieuwsbericht

In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese asiel- en migratiebeleid sinds november 2017. Zij bespreekt o.a. de noodhulp aan migranten in Griekenland, het Europees partnerschap voor integratie, de visumliberalisering t.a.v. de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap, de interoperabiliteit van EU informatie systemen, het toekomstig migratiebeheer en de openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem.

'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'

07/02/2018

Nieuwsbericht

In een ongevraagd advies over het openbare ordebeleid adviseert de ACVZ onder meer om de praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht te herzien, om het aantal glijdende schalen terug te brengen van drie naar één en om de actuele bedreigingstoets en de brede belangenafweging te verankeren in het Vreemdelingenbesluit.

Prejudiciële vragen over afname biometrische gegevens

01/02/2018

Nieuwsbericht

Op woensdag 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in twee Turkse zaken aan het HvJ EU vragen gesteld over het verplicht verstrekken van biometrische gegevens, het bewaren van die gegevens in de vreemdelingenadministratie en het delen ervan voor strafrechtelijke doeleinden. Hoe verhoudt dit zich tot de standstill-bepalingen uit het associatierecht en de privacybepalingen in het EU Handvest?

Schending van art. 5 lid 2 EVRM in Griekse hotspot op Chios

25/01/2018

Nieuwsbericht

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de detentie van Afghaanse migranten en hun kinderen vanaf 1 dag na de Turkijedeal in de hotspot op het Griekse eiland Chios niet onrechtmatig is. De omstandigheden in het 'VIAL centre', een verlaten fabriekshal, zijn niet in strijd met art. 3 EVRM. Wel is de gebrekkige informatievoorziening aan de migranten in strijd met art. 5 lid 2 EVRM.

Overlegprocedure art. 25 lid 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst

24/01/2018

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 januari 2018 in het arrest E onder meer geoordeeld dat een lidstaat op grond van de openbare orde een terugkeerbesluit en inreisverbod tegen een derdelander met een verblijfsvergunning in een andere lidstaat kan uitvaardigen en ten uitvoer leggen, lopende de overlegprocedure tussen beide lidstaten. Reageert de geraadpleegde lidstaat niet binnen een redelijke termijn, dan moet de signalerende lidstaat de SiS signalering intrekken. De derdelander kan zich naar de lidstaat waar hij een verblijfsvergunning heeft begeven en zich daar voor de nationale rechter beroepen op de rechtsgevolgen en verplichtingen die voortvloeien uit de overlegprocedure.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen

22/01/2018

Nieuwsbericht

In deze aflevering o.a. een noot van Kees Groenendijk bij het arrest Lounes over verblijf Unieburger met dubbele nationaliteit met derdelander-familielid in lidstaat van naturalisatie en een noot van Jorg Werner bij een Afdelingsuitspraak over bewijs duurzame relatie met Unieburger.

Lancering pilot Subcommissie slachtofferschap mensenhandel

03/01/2018

Nieuwsbericht

De subcommissie brengt op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit over de vraag of het aannemelijk is dat de aanvrager slachtoffer van mensenhandel is. Een dergelijk bericht kan helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.

Commissie maant Nederland om leges te verlagen

17/12/2017

Nieuwsbericht

Op 7 december 2017 heeft de Europese Commissie besloten om Nederland een schriftelijke aanmaning te sturen vanwege buitensporige en onevenredige leges voor verblijfsvergunningen op basis van verschillende EU-richtlijnen over legale migratie.