Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Cassatie tegen Hof Den Haag inzake op straat zetten kinderen

19/01/2011

Nieuwsbericht

De MvI&A gaat in cassatie tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 11 januari 2011 waarin is bepaald dat de Staat kinderen van een uitgeprocedeerde Angolese asielzoekster niet op straat mag zetten. Er wordt wel uitvoering gegeven aan het arrest.

In zijn brief van 18 januari 2011 aan de Tweede Kamer (ve11000137) stelt de MvI&A dat het Hof Den Haag (ve11000069) de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling onvoldoende heeft meegewogen bij de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van de overheid reikt. Nu de opvang niet kan worden beëindigd is het cruciaal dat zo snel mogelijk vertrek plaatsvindt. Waar mogelijk zal vrijwillig vertrek plaatsvinden, daarom overlegt de MvI&A met de IOM of een specifieke, op de behoeftes van gezinnen met minderjarige kinderen toegesneden vrijwillige terugkeerregeling kan worden gecreëerd.
Voor deze gezinnen zal er opvang komen met een sober voorzieningenniveau die geconcentreerd wordt op één locatie zodat vertrek intensief kan worden gefaciliteerd. Er zal worden voorzien in de noodzakelijke dagelijkse verzorging van de kinderen, met inachtneming van bestaande rechten, zoals het recht op onderwijs. De gezinsband wordt, conform het arrest, gerespecteerd. Aan de gezinnen zal een vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd. Zolang deze nieuwe locatie nog niet is gerealiseerd zullen gezinnen met minderjarige kinderen die in de opvang van het COA of in de VBL in Ter Apel verblijven een vorm van onderdak behouden in ofwel een reguliere opvanglocatie van het COA, ofwel in de VBL, totdat het vertrek uit Nederland is gerealiseerd. [SSc]
Zie ook het nieuwsbericht over de tussenuitspraak van het Gerechtshof van 27 juli 2010 (ve10001110).

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 1 verschenen

17/01/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 1 van 14 januari 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10002037 - JV 2011/1
2010-11-18, EHRM, 42360/08 (Boutagni - Frankrijk)
Uitzetting / 2e generatie / Reeds 30 jaar in Frankrijk verbleven / Openbare orde / Art. 8 EVRM / Terrorismebestrijding / Art. 3 EVRM / Aanslag Casablanca 2003 / Marokko
ve10001978 - JV 2011/2 noot H. Battjes
2010-11-09, HvJEU (Grote kamer), C-57/09, C-101/09 (B. en D.)
Art. 12 lid 2 en art. 3 Definitierichtlijn 2004/83 / Uitsluiting vluchtelingenstatus / Terrorismebestrijding / Bijlage bij gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB / Individuele verantwoordelijkheid / Voorwaarden
--- Battjes: "In dit arrest spreekt het Hof van Justitie zich uit over de interpretatie van art. 12(2)(b) en (c) van de Definitierichtlijn 2004/83 (DR), bepalingen die grotendeels gelijk zijn aan art. 1F onder (b) en (c) van het Vluchtelingenverdrag. Het arrest is echter ook van belang voor de lezing van art. 1F (a), en waar het Hof zich uitspreekt over de werking van art. 3 DR, karakter minimumnormen, al het Europees asielrecht alsmede ander Europees migratierecht."

ve10002097 - JV 2011/3 noot P. Boeles
2010-11-23, HvJEU, C-145/09 (Tsakouridis)
Burger van de Unie / Vrij verkeer van personen / Openbare orde / Bescherming tegen verwijdering krachtens art. 28 lid 3, sub a, Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Dwingende redenen van openbare veiligheid / Tijdelijke afwezigheden / Verlies bescherming na afwezigheid van meer dan 16 maanden en gedwongen terugkeer
--- Boeles: "De richtlijnen die het Hof hier geeft lijken veel op die welke wij al kenden voor de “gewone”gevallen van bescherming tegen uitzetting van Unieburgers in geval van criminaliteit bedoeld in art. 27 Richtlijn 2004/38. In alle gevallen kunnen Unieburgers worden uitgezet wegens georganiseerde drugscriminaliteit. In alle gevallen moet een precieze en individuele afweging plaatsvinden volgens de bekende maatstaven van de richtlijn en het Hof. Met name in geval van art. 28 lid 3 moet het bovendien gaan om een uitzonderlijke ernst van de dreiging."

ve10001823 - JV 2011/4 noot C.A. Groenendijk
2010-10-14, ABRvS, 200903923/1/V3 [LJN: BO1551] - Prejudiciële vraag
Verblijfsvergunning geestelijk voorganger / Formeel beperkte verblijfsvergunning in de zin van Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Prejudiciële vraag
--- Groenendijk: "In bovenstaande uitspraak stelt de Afdeling de eerste prejudiciële vraag over een bepaling in de richtlijn 2003/109 inzake de status van langdurig ingezeten burgers van derde landen waarover de rechtspraak in verschillende lidstaten uiteenlopend heeft geoordeeld en die in literatuur als dubbelzinnig is aangemerkt."

ve10001979 - JV 2011/5
2010-11-01, ABRvS, 201008674/1/V3 [LJN: BO3759]
Bewaring / Strafrechtelijk voortraject / Beoordeling traject tussen strafrechtelijke- en vreemdelingenrechtelijke detentie / Niet verstrekken inlichtingen door MvJ / Belangenafweging / Inspanningsverplichting
ve10001980 - JV 2011/6
2010-11-03, ABRvS, 201000709/1/H2 [LJN: BO2684]
Overschrijding redelijke termijn in asielprocedure / Gezamenlijk aanwenden rechtsmiddelen door gezin / Toekenning forfaitaire schadevergoeding op individuele basis
ve10002023 - JV 2011/7
2010-11-05, ABRvS, 201009925/1/V3
Bewaring / Verdacht van fraude bij verkrijgen verblijfsvergunning / Rechtmatig verblijf zolang vergunning niet is ingetrokken
ve10002024 - JV 2011/8
2010-11-08, ABRvS, 201007370/1/V3
Bewaring / Dublinclaimanten / Gezin met zeer jong kind / Geen bijzondere omstandigheid / Geen stukken in dossier over belangenafweging / Beroep op IVRK faalt want maatregel niet aan kind opgelegd
ve10001985 - JV 2011/9 noot H. Oosterom-Staples
2010-11-09, ABRvS, 201003131/1/V1
Verzoek opheffing ongewenstverklaring en beëindiging (N)SIS-signalering / Derdelander echtgenoot van in België verblijvende Nederlandse echtgenote / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Vrij verkeer van personen / Personele werkingssfeer en effectieve werking EG-recht
--- Oosterom-Staples: "Deze uitspraak bouwt voort op de uitspraken van de Afdeling van 7 september 2010 (JV 2010/437 m.nt. H. Oosterom-Staples, ve10001452 en JV 2010/438, ve10001451) in de zin dat er wordt bestendigd dat Nederland een aanvraag van een derdelander familielid van een Nederlander alleen aan het Europees recht hoeft te toetsten in het geval dat die Nederlander daadwerkelijk samen met zijn (derdelander) familielid/leden in een andere lidstaat heeft verbleven voorafgaand aan een aanvraag toelating tot of verblijf in Nederland."

ve10002025 - JV 2011/10
2010-11-09, ABRvS, 201008910/1/V3
Bewaring / Onttrekkingsgevaar / Echtgenote niet volledig afhankelijk van zorg en hulp vreemdeling / Eerder niet aan vertrektermijn gehouden / Lichter middel
ve10002027 - JV 2011/11
2010-11-10, ABRvS, 201008862/1/V2
Asielaanvraag / DRC / Provincie Equateur / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM
ve10002079 - JV 2011/12
2010-11-11, Vz ABRvS, 200905164/2/V2
Vovo / Uitzetting / Geen spoedeisend belang / Opvang / Rva 2005 / Ontvankelijkheid
ve10002077 - JV 2011/13
2010-11-11, ABRvS, 201006674/1/V2 [LJN: BO4802]
Asielaanvraag / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Somalië / Galgaduud / Minderheidsgroep Shekhal / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM
ve10002080 - JV 2011/14
2010-11-12, ABRvS, 201000697/1/V3
Mvv-aanvraag / Aan BMA niet gevraagd of het verantwoord is te reizen / Later aanvullende vragen gesteld / Antwoord ligt besloten in combinatie van vragen en antwoorden in drie BMA-adviezen / Begrip ‘medische noodsituatie’ / Motivering
ve10002082 - JV 2011/15
2010-11-12, ABRvS, 201003713/1/V3
Herhaalde aanvraag regulier / Art. 8 EVRM / Maslov / Openbare orde / Tijdsverloop sedert plegen strafbare feiten in samenhang met onrechtmatig verblijf geen nova
ve10002083 - JV 2011/16
2010-11-12, ABRvS, 201008794/1/V3 [LJN: BO4812]
Bewaring / Herhaalde asielaanvraag / Kenbaar maken intentie gelijk te stellen aan indiening aanvraag / Gevolgen LP-aanvraag / Afghanistan / Art. 3 EVRM
ve10002101 - JV 2011/17
2010-11-15, ABRvS, 200904905/1/V1 [LJN: BO4899]
Asielaanvraag / Taalanalyse / Contra-expertise / Aanvullende geluidsopname / Moedertaalspreker / Somalië
ve10002085 - JV 2011/18
2010-11-15, ABRvS, 201007878/1/V3
Bewaring / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Voortvarendheid pas te betrachten ná inbewaringstelling / Vertrekgesprekken voorafgaand aan inbewaringstelling / Irak / Identiteitsdocument
ve10002050 - JV 2011/19
2010-11-17, ABRvS, 201003630/1/V1 [LJN: BO4903]
Opvang / Rva 2005 / Ongewenstverklaring / Geen definitief besluit / Rechtmatig verblijf / Openbare orde / Opvangrichtlijn 2003/9 / Procedurerichtlijn 2005/85
ve10002038 - JV 2011/20
2010-11-17, ABRvS, 201005271/1/V3 [LJN: BO4809]
Asielaanvraag / Art. 3 EVRM / Excessief geweld van politiefunctionarissen in Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Bescherming autoriteiten
ve10002069 - JV 2011/21
2010-10-27, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 09/1962 [LJN: BO4154]
Naturalisatie / Eigen beoordelingsruimte verweerder / Onafgebroken verblijf / Verblijfsgat / In bezwaarfase vergunning onbepaalde tijd verleend / Aruba 
ve10001999 - JV 2011/22
2010-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 08/3942, 08/24265 [LJN: BO3330]
Aanvraag verblijf o.g.v. Besluit 1/80 / Toepassingsbereik art. 13 Besluit 1/80
ve10001997 - JV 2011/23
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/36778 [LJN: BO3813]
Bewaring / China / Tijdsverloop sinds afgifte LP's in juni / Geen zicht meer op uitzetting binnen redelijke termijn / Voortvarendheid / Schadevergoeding
ve10002036 - JV 2011/24
2010-10-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht , AWB 10/35369 [LJN: BO4146]
Bewaring / DRC / LP aanvraag / Duur / Belangenafweging na 6 maanden / Art 3 en 8 EVRM / 18 jarig meisje / Frustreren onderzoek
ve10002004 - JV 2011/25
2010-11-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/34848 [LJN: BO3820]
Asielaanvraag / Art. 31 lid 2 onder g Vw 2000 / Bescherming autoriteiten / Interstatelijke vertrouwensbeginsel / Gemengd huwelijk / Invalide echtpaar / Discriminatie / Mantelzorg / Art. 3 EVRM / Art. 3 AFV / Macedonië
ve10002032 - JV 2011/26
2010-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/700 [LJN: BO4090]
Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / HRW-bericht / Wikileaks / Ambtsbericht
ve10002067 - JV 2011/27
2010-11-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 09/41353 [LJN: BO4150]
Asielanvraag / Ten onrechte art. 31 lid 2 sub f Vw toegepast i.v.m. niet gedetailleerd verklaren over reis / Ontbreken reis- en identiteitsdocumenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Seksuele geaardheid / Sierra-Leone
ve10002008 - JV 2011/28
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/38676 [LJN: BO3731]
Aanvraag asiel / Somalië / Mogadishu / Intrekking besluit en voorstel intrekking beroep / Niet tijdig beslissen / Wet dwangsom / Redelijke termijn / Termijnstelling op 6 weken
ve10002096 - JV 2011/29
2010-11-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 10/10732
Verlenging verblijfsvergunning 'medische noodsituatie' / Verschil van inzicht tussen BMA en behandelend psychiater / Zorgvuldigheid / Motivering
ve10002070 - JV 2011/30
2010-08-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/27669, 10/27668 [LJN: BO4516]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Familielid van EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Intentie om door te reizen naar Hongarije / Vovo / Schadevergoeding
ve10001961 - JV 2011/31
2010-10-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 10/25738, 10/25734 [LJN: BO2814]
Verblijf bij partner / Middelenvereiste / Studiefinanciering / Art. 7 lid 1, onder c, Gezinsherenigingsrichtlijn / Stabiele en regelmatige inkomsten
--- De MvIA heeft hoger beroep ingesteld.
ve10001963 - JV 2011/32 noot T.P. Spijkerboer
2010-11-02, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/36862 [LJN: BO2660]
Uitzetting naar Irak / Geen situatie als bedoeld in art. 15 onder c Richtlijn / Vovo
--- De uitzetting vond geen doorgang na een interim measure van het EHRM in de avond van 2 november. Zie ve10001937 en ve10001950.
--- Spijkerboer: "Moeten we er nu van wakker liggen dat een vreemdeling in de situatie die hier aan de orde is kan forum shoppen? Ik vraag me dat af. Het valt immers te betwijfelen of de twee opties (vovoprocedure bij de Voorzieningenrechter en bij de Voorzitter) na of naast elkaar gebruikt kunnen worden, vanwege het ne bis in idem-beginsel zoals door de Afdeling geconstrueerd."

ve10001895 - JV 2011/33
2010-10-26, Nationale ombudsman, rapport 2010/308,
Iraakse identiteitskaart aangemerkt als vals document / Weigering retourneren kaart voor uitoefening recht om contra-expertise te laten doen.
[GW/WV]

Opschorting uitzetting van Somaliërs uit Zuid- en Centraal-Somalië

14/01/2011

Nieuwsbericht

Twee recente door het EHRM getroffen interim measures hebben er toe geleid dat de minister voor Immigratie en Asiel heeft besloten tot tijdelijke opschorting van uitzettingen van personen afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië.

De Minster heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld in een brief van 13 januari 2011 (ve11000077), onder meezending van de brieven van 7 januari 2011 van het EHRM over de twee op 6 januari 2011 getroffen gemotiveerde interum measures m.b.t. twee Somaliërs uit respectievelijk Marca en Kismaayo (ve11000075), die met uitzetting werden bedreigd.
De beslissing van het EHRM is ingegeven door een samenspel van argumenten: “[…] the President had regard to the information currently available concerning the situation in south and central Somalia and in Mogadishu in particular, as well as to the fact that the Court is currently considering in a number or [of] cases the compatibility of Article 3 of the Convention of forced returns to Mogadishu.”
Gezien de juridische strekking en de motivering, die uitdrukkelijk verwijst naar de situatie in Zuid- en Centraal-Somalië inclusief Mogadishu, werkt deze ook door in overige zaken. In afwachting van een inhoudelijke beslissing van het Hof, moet dan ook van iedere Somaliër afkomstig uit Zuid- of Centraal-Somalië de uitzetting worden opgeschort.
Ten aanzien van asielzoekers uit Mogadishu, die geen vestigingsalternatief in een ander deel van Somalië hebben, is reeds eerder besloten dat zij in beginsel een vergunning op de b-grond van art. 29 Vw 2000 krijgen, nu wordt aangenomen dat in Mogadishu sprake is van een situatie i.d.z.v. art. 15c Definitierichtlijn. Zie het nieuwsbericht van 22 november 2010 en WBV 2010/19 ( ve10002264). [WV]

Maximale bewaringstermijn zes maanden vanaf 24 december 2010

05/01/2011

Nieuwsbericht

VK Roermond: De bewaringstermijn mag maximaal 6 maanden bedragen sedert het verstrijken van de implementatietermijn Terugkeerrichtlijn op 24 december 2010. Verlenging met twaalf maanden o.g.v Terugkeerrichtlijn is niet mogelijk want niet geregeld in nationale regelgeving.

VK Roermond (ve11000029) overweegt op 3 januari 2011 als volgt:
Verweerder was niet bevoegd om toepassing te geven aan art. 15 lid 6 Terugkeerrichtlijn nu uit eerdere jurisprudentie van hof volgt dat een nationale overheid zich niet ten laste van een particulier op een bepaling van een richtlijn kan beroepen, waarvan de noodzakelijke implementatie niet heeft plaatsgevonden.
De leden 5 en 6 van art. 15 Terugkeerrichtlijn lenen zich sinds 24 december 2010 (datum verstrijken implementatietermijn) wel voor rechtstreekse toepassing door een particulier nu hierin een onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurige bepaling is opgenomen.
De bewaring mag gelet op art. 15 lid 5 Terugkeerrichtlijn maximaal zes maanden bedragen. Dat thans in de nationale wetgeving geen maximale duur van de bewaring is geregeld doet aan het vorenstaande niet af nu die maximale termijn voortvloeit uit het rechtstreekse werking hebbende art. 15 lid 5 Terugkeerrichtlijn. Bij het ontbreken van nationale wetgeving is de maximale bewaringstermijn sinds 24 december 2010 zes maanden. De voortduring van de bewaring is met ingang van 24 december 2010 onrechtmatig geworden. [GW]

ABRvS: Regeling MTV-controle in strijd met Schengengrenscode

03/01/2011

Nieuwsbericht

De Afdeling heeft op 28 december 2010 geoordeeld dat de huidige regeling van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in strijd is met de Schengengrenscode.

In de uitspraak van 28 december (ve10002411) overweegt de ABRvS dat uit het arrest Melki en Abdeli/Frankrijk (JV 2010/458 m.nt. P. Boeles, ve10000918) volgt dat het enkele feit dat het doel van een MTV-controle verschilt van dat van een grenscontrole, niet betekent dat een MTV-controle reeds hierom niet hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben. Daarom heeft het Hof in de punten 74 en 75 van het arrest overwogen dat een nationale wettelijke regeling op grond waarvan een controlebevoegdheid wordt uitgeoefend, om strijd met de Verordening 562/2006 Schengengrenscode (ve06000691) te voorkomen, dient te voorzien in het noodzakelljke kader voor het uitoefenen van die bevoegdheid om te waarborgen dat de uitoefening ervan niet hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben.
De vreemdeling klaagde terecht dat art. 50 lid 1 Vw 2000 en A3/2.4 Vc 2000 (ve10002112) niet voldoen aan de door het Hof verlangde waarborgen. MTV-controles kunnen, anders dan de VK Almelo in de uitspraak van 8 november 2010, AWB 10/36467, had overwogen, hetzelfde effect hebben als - de door de Schengengrenscode verboden - grenscontrole, zodat de staandehouding van de vreemdeling onrechtmatig heeft plaatsgevonden.
Hetgeen het Hof heeft overwogen noopt er toe dat de wijze van uitoefening van MTV-controles niet alleen in een wettelijk voorschrift moet zijn vastgelegd, maar ook dat de bestaande regeling moet worden aangepast. De ABRvS hief de vreemdelngenbewaring alsnog op en kende een schadevergoeding toe aan de veemdeling. [WV]
Zie ook:
- Nieuwsbericht Raad van State 13 januari 2011
- Nieuwsbericht Ministerie van BZK 13 januari 2011

Pasjesbeleid coffeeshops niet i.s.m. non-discriminatiebeginsel EU

03/01/2011

Nieuwsbericht

Het HvJEU overweegt dat een coffeeshophouder zich niet met succes op het non-discriminatiebeginsel of de verkeersvrijheden kan beroepen tegen een pasjesbeleid waarbij alleen in Nederland woonachtige personen toegang hebben tot een coffeeshop. Deze beperking is gerechtvaardigd om drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast tegen te gaan.

Het HvJ EU oordeelt in zijn arrest van 16 december 2010 (ve11000023):
Volgens het hof (16 december 2010 (ve11000023) kan een houder van een coffeeshop zich i.h.k.v. zijn activiteit van verkoop van verdovende middelen niet met een beroep op de artt. 12 EG, 18 EG, 29 EG of 49 EG verzetten tegen een gemeentelijke regeling, waarbij wordt verboden, niet in Nederland woonachtige personen tot die coffeeshop toe te laten. Daarbij wordt nadrukkelijk vermeld dat het in deze overweging gaat om verdovende middelen die geen deel uitmaken van het door de bevoegde autoriteiten strikt gecontroleerde circuit t.b.v. gebruik voor medische en wetenschappelijke doeleinden.
Ten aanzien van de activiteit van verkoop van alcoholvrije dranken en eetwaren in dezelfde coffeeshop kan die houder de artt. 49 EG en volgende wel met succes aanvoeren. Art. 49 EG moet aldus worden uitgelegd dat het pasjesbeleid is aan te merken als een beperking van het in het EG-Verdrag verankerde vrij verrichten van diensten. Deze beperking wordt evenwel gerechtvaardigd door het doel om het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast tegen te gaan.
 [GW]

Turkse echtgenoot behoudt rechten art. 7 Besluit 1/80 na echtscheiding

03/01/2011

Nieuwsbericht

Het HvJEU oordeelt dat een Turkse echtgenoot van een Turkse werkneemster die vijf jaar bij haar heeft gewoond, na echtscheiding niet zijn rechten verliest voortvloeiend uit Besluit 1/80, zelfs niet na huiselijk geweld waarvoor hij is veroordeeld. O.g.v. art. 14 Besluit 1/80 kan wel een uitzettingsmaatregel tegen hem worden genomen.

Het HvJ EU oordeelt op 22 december 2010 (ve11000022) het volgende:
1. Art. 7, eerste alinea Besluit nr. 1/80 moet aldus worden uitgelegd dat een Turkse staatsburger zoals verzoeker in het hoofdgeding, die als gezinslid van een tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behorende Turkse werkneemster en doordat hij gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaar bij zijn echtgenote heeft gewoond, beschikt over de rechten die behoren bij de rechtspositie die het tweede streepje van die bepaling verleent, die rechten niet verliest wanneer hij na de verkrijging van die rechten uit de echt scheidt.
2. Er is geen sprake van rechtsmisbruik wanneer een Turkse staatsburger zoals verzoeker in het hoofdgeding zich beroept op een recht dat hij legaal heeft verkregen o.g.v. art. 7, eerste alinea Besluit nr. 1/80, zelfs al heeft hij, na dat recht van zijn ex-echtgenote te hebben afgeleid, tegen haar een ernstig strafbaar feit gepleegd waarvoor hij strafrechtelijk is veroordeeld.
Art. 14 lid 1, van dat besluit staat er echter niet aan in de weg dat een uitzettingsmaatregel wordt genomen tegen een Turkse staatsburger die strafrechtelijk is veroordeeld, op voorwaarde dat zijn persoonlijk gedrag een actuele, reële en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. De bevoegde nationale rechter moet beoordelen of dit in het hoofdgeding het geval is. 
--- Zie (ve10001014) voor de conclusie van de A-G. [GW]

HvJEU: Aanscherping beleid na eerdere versoepeling ook beperking

13/12/2010

Nieuwsbericht

Het HvJEU oordeelt in het arrest Toprak en Oguz dat een aanscherping van eerder na 1980 versoepeld beleid ook een beperking is i.d.z.v. art. 13 Besluit 1/80. Ook wordt overwogen dat de hier toegepaste regeling m.b.t. voortgezet verblijf na verbroken huwelijk binnen de werkingssfeer van art. 13 valt.

In het arrest van 9 december 2010 (ve10002230) overweegt het Hof in r.o. 44-46, voorafgaand aan de beantwoording van de vraag die de ABRvS stelde in de zaken van 24 juli 2009, JV 2009/362, ve09001112 (Toprak) en ve09001086 (Oguz), dat de hier aan de orde zijnde regeling (voor voortgezet verblijf na verbroken huwelijk) wijzigingen meebrengt in de voorwaarden voor verlening van bepaalde verblijfsvergunningen. Voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de situatie van Turkse werknemers zoals Toprak en Oguz, oordeelt het Hof dat een dergelijke regeling binnen de werkingssfeer van art. 13 Besluit 1/80 valt.
Het Hof heeft eerder geoordeeld dat de standstillbepaling van art. 13 niet is bedoeld om reeds tot de arbeidsmarkt van een lidstaat behorende Turkse werknemers te beschermen, maar juist van toepassing is op Turkse staatsburgers die nog niet de rechten bezitten ter zake van arbeid en daarmee samenhangend verblijf ingevolge art. 6, lid 1, Besluit 1/80 (zie arresten van 21 oktober 2003, Abatay e.a. en Sahin, punt 83, JV 2004/2 JV, ve03001582 en 29 april 2010, Commissie/Nederland, C-92/07, punt 45, JV 2010/237, ve10000639).
Het Hof wijst aldus het betoog van de Nederlandse regering, dat art. 13 Besluit 1/80 op de onderhavige regeling niet van toepassing is omdat deze niet de voorwaarden voor toegang van Turkse werknemers tot de arbeidsmarkt betreft maar het recht van buitenlandse echtgenoten op het gebied van gezinshereniging, af.
Vervolgens verklaart het Hof voor recht:
In omstandigheden als die van de hoofdgedingen, die betrekking hebben op een nationale bepaling inzake de verkrijging van een verblijfsvergunning door Turkse werknemers, moet art. 13 Besluit 1/80 in die zin worden uitgelegd dat een aanscherping van een na 1 december 1980 ingevoerde bepaling, die een versoepeling vormde van de op 1 december 1980 toepasselijke bepaling, een “nieuwe beperking” vormt in de zin van dat artikel, ook wanneer door deze aanscherping de voorwaarden voor verkrijging van de vergunning ten opzichte van de voorwaarden uit hoofde van de bepaling die van kracht was op 1 december 1980 niet strenger worden, hetgeen ter beoordeling staat van de nationale rechter. [GW/WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2010 aflevering 16 verschenen

06/12/2010

Nieuwsbericht

JV 2010 aflevering 16 van 3 december 2010 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10000918 - JV 2010/458 noot P. Boeles
2010-06-22, HvJEU (Grote kamer), C-188/10, C-189/10 (Melki en Abdeli)
Algemene beginselen recht van de Unie / Art. 67 en 267 VWEU / Constitutionele toetsing nationale wetgeving mag werking art. 267 VWEU niet belemmeren / Voorrang recht Unie op nationale recht / Afschaffing controles aan binnengrenzen / Vrij verkeer van personen / Grensstreek / Geen personencontroles aan de binnengrenzen
 --- Boeles opent zijn annotatie aldus: “Het tweede dictum van deze uitspraak lijkt mij fataal voor de rechtmatigheid van de huidige praktijk van mobiel toezicht zoals die in Nederland is ingericht.” Naar aanleiding van het eerste dictum vraagt hij zich af de lagere rechters in Nederland de vrijheid om vragen te stellen aan het HvJEU ten volle durven te gebruiken en of zij bereid zijn tot het treffen van voorlopige voorzieningen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en tot het buiten toepassing laten van de omstreden wettelijke bepaling, in de situatie waarin nog niet op een prejudiciële vraag is geantwoord, ook als een hogere nationale rechter er anders over denkt.

ve10001621 - JV 2010/459 noot M. Tjebbes
2010-09-29, ABRvS, 200908205/1/V2 [LJN: BN9181]
Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Puntensysteem beleid in strijd met standstillbepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Toegevoegde waarde voor Nederland / Aspecten als hoogwaardigheid van kennisinbreng en innovatieve vermogen maakten geen deel uit van criterium wezenlijk Nederlands belang in 1973
--- Tjebbes stelt vast dat deze uitspraak – en de twee andere uitspraken van 29 september (zie ve10001646 en ve10001734) – van groot belang zijn voor de positie van Turkse onderdanen die zich in Nederland willen vestigen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige. Nu, gelet op de standstillbepaling van art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol bij de Ass. Ovk. EEG-Turkije, het puntenstelsel in elk geval niet zonder meer op Turkse ondernemers mag worden toegepast, vraagt hij zich af hoe het nu verder moet (*) na de aanpassing van de beleidsregel voor de advisering door de Minister van EZ (beleidsregel 13 oktober 2010, stcrt. nr. 16617, ve10001840).
(*) Zie in dit verband ook VK Zutphen (mk) 17 november 2010, ve10002121.

ve10001846 - JV 2010/460
2010-09-29, ABRvS, 201000881/1/V6
Naturalisatie / Onvoldoende ingeburgerd / Gevaar openbare orde, goede zeden of nationale veiligheid / Aanhanger radicaal islamitische groeperingen GSPC en TWH / Individueel ambtsbericht / Brief AIVD / Zorgvuldigheid / Motivering
ve10001819 - JV 2010/461
2010-10-07, ABRvS, 201003288/1/V3 [LJN: BO0985]
Bewaring / Tenuitvoerlegging / Norm voor verblijf in politiecel op vijf dagen gesteld / Identiteitsonderzoek / Geen bijzondere omstandigheid
ve10001788 - JV 2010/462
2010-10-08, ABRvS, 201001728/1/V3 [LJN: BO0828]
Intrekking verblijfsvergunning / Glijdende schaal / Het alsnog ten uitvoer gelegde voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf telt ook mee
ve10001787 - JV 2010/463
2010-10-08, ABRvS, 201002880/1/V1 [LJN: BO0830]
Intrekking VOTR / Ongewenstverklaring / Glijdende schaal / Uitleg 'verblijfsduur' art. 3.86 lid 8 Vb 2000 / Ontvankelijkheid
ve10001818 - JV 2010/464
2010-10-08, ABRvS, 201004276/1/V2 [LJN: BO0989]
Aanvraag asiel / Irak / Ambtsbericht / Bescherming door autoriteiten (PUK en politie) geboden / SvJ heeft terecht geen nader onderzoek verricht
ve10001821 - JV 2010/465
2010-10-11, ABRvS, 201003175/1/V3 [LJN: BO0969]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Medische voorzieningen Malta vergelijkbaar / Epilepsie / Geen bijzondere individuele omstandigheden voor het aan zich trekken van de aanvraag
ve10001817 - JV 2010/466
2010-10-11, ABRvS, 201006332/1/V1 [LJN: BO0992]
Mvv-aanvraag voor verblijfsdoel 'Ouder bij kind' / Toetsing aan art. 3.24 en 3.25 Vb 2000 / Geen aparte aanvraag nodig om aan art. 3.24 te kunnen toetsen / Omvang van het geschil
ve10001790 - JV 2010/467
2010-10-13, ABRvS, 201001245/1/V1 [LJN: BO0794]
Vrijstelling mvv-vereiste / BMA-advies / Indien geen contra-expertise dan beperkt toets rechter zich tot de vergewisplicht / Zorgvuldigheid / Art. 8 EVRM / Azerbeidzjan
ve10001789 - JV 2010/468
2010-10-13, ABRvS, 201001629/1/V1 [LJN: BO0825]
Pardonregeling / Ononderbroken verblijf na 13 december 2006 / Tijdstip beoordeling verschilt per vreemdeling / Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel
ve10001820 - JV 2010/469
2010-10-13, ABRvS, 201003206/1/V1 [LJN: BO0981]
Asielaanvraag / AMV / Pilot "beschermde opvang" / Aanvullend relaas in beroepschrift inzake seksueel misbruik ten onrechte niet bij beoordeling betrokken / Toetsing ex-nunc / China
ve10001815 - JV 2010/470
2010-10-18, ABRvS, 201004851/1/V2
Verblijf bij partner / Scheiding asiel-regulier / Eerwraak / Irak / Vrijstelling mvv-vereiste nu uitzetting in strijd met art. 8 EVRM zou zijn
ve10001822 - JV 2010/471 noot P. Boeles
2010-10-19, ABRvS, 201001188/1/V1
Mvv / Afgeleide vluchtelingenstatus / Nareisbeleid / Feitelijke gezinsband / Toetsingskader / Vertrek hoofdpersoon uit land van herkomst is peilmoment / Somalië
--- Boeles wijst er onder meer op dat de Afdeling niet mocht miskennen dat de Gezinsherenigingsrichtlijn onderdeel uitmaakt van de EU rechtsorde die voorrang heeft op het nationale recht. De indruk wordt gewekt dat de Afdeling geen verschil in rechtskarakter ziet tussen een EU richtlijn en bepalingen van mensenrechtenverdragen.
ve10001865 - JV 2010/472
2010-10-19, ABRvS, 201003785/1/V1 [LJN: BO1571]
Medisch uitzetbeletsel art. 64 Vw 2000 / Analoge toepassing / Geen procesbelang meer want rechtmatig verblijf o.g.v. aanvraag reguliere vergunning / Verstrekkingen Rva 2005
ve10001848 - JV 2010/473
2010-10-19, ABRvS, 201007625/1/V3 [LJN: BO1575]
Bewaring (Grensdetentie) / AC Schiphol plaats waar bewaring tenuitvoer kan worden gelegd / Niet beperkt tot ruimten als bedoeld in art. 1 Reglement Regime Grenslogies / Individuele aanwijzing o.g.v. art. 6 Vw 2000
ve10001847 - JV 2010/474
2010-10-20, ABRvS, 201008450/1/V3 [LJN: BO1579]
Bewaring na strafrechtelijk detentie / Asielaanvraag / Niet voldaan aan inspanningsverplichting / Ontbreken voorafgaand overleg met IND / Belangenafweging
ve10001864 - JV 2010/475
2010-10-21, ABRvS, 200707073/1/V2 [LJN: BO2081]
Asielaanvraag / Afghanistan / Hazara uit Ghazni / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Geen situatie als bedoeld in art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / In stand laten rechtsgevolgen
ve10001863 - JV 2010/476
2010-10-26, ABRvS, 201000254/1/V3 [LJN: BO2085]
Hoger beroep / Ontvankelijkheid / Vreemdeling geboren na instellen beroep is geen belanghebbende in hoger beroep
ve10001862 - JV 2010/477 noot B.K. Olivier
2010-10-26, ABRvS, 201001361/1/V3 [LJN: BO2095]
Asielaanvraag / Ontvankelijkheid / In bezit verblijfsvergunning ‘conform beschikking’ / Geen procesbelang
--- Olivier wijst er onder meer op dat het maar de vraag is of art. 3.107 Vb 2000 kan worden tegengeworpen als art. 3 EVRM zich tegen uitzetting verzet, gezien hetgeen de Afdeling in haar uitspraak van 9 juni 2004 (ve04001038) heeft opgemerkt. Door hier het procesbelang tegen te werpen heeft de Afdeling de beantwoording van die vraag vooralsnog kunnen ontlopen. Aldus omzeilde de Afdeling ook de vraag of de VK Zwolle art. 83 Vw 2000 (juist) heeft toegepast en de vraag of art. 3.4, derde lid, Vb 2000 in een geval als deze wel mag worden toegepast.
ve10001859 - JV 2010/478
2010-10-26, ABRvS, 201006115/1/V3 [LJN: BO2109]
Bewaring / Verblijf in politiecel / Berekening vijf dagen termijn / Overschrijding termijn / Schadeloosstelling / Art. 5 lid 5 EVRM
ve10001856 - JV 2010/479
2010-10-27, ABRvS, 201000737/1/V3 [LJN: BO2088]
Ongewenstverklaring / Besluit 1/80 / Geen ononderbroken periode van legale arbeid / Unierechtelijk openbare orde-criterium / Europees Vestigingsverdrag
ve10001860 - JV 2010/480 noot P. Boeles
2010-10-27, ABRvS, 201004896/1/V2 [LJN: BO2098]
Mvv-vereiste / Vrijstelling / Belangenafweging / Volledige toets aan art. 8 EVRM / Art. 3.71 lid 2 sub l Vb 2000 / Afdeling om
--- Boeles merkt op dat, nu in de gevallen waarin vrijstelling van het mvv-vereiste aan de orde is een volle toets aan art. 8 EVRM dient plaats te vinden, er geen reden is waarom – in die gevallen waar de Gezinsherenigingsrichtlijn wél van toepassing is – die toets niet tevens in de sleutel van de Gezinsherenigingsrichtlijn zou moeten worden geplaatst. Ook wijst hij op de conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston in de zaak Ruiz Zambrano (C-34/09, ve10001729) en zijn bespreking van deze conclusie onder “Uitspraak van de maand” in A&MR 2010, p. 429-430, ve10001929.
ve10001936 - JV 2010/481
2010-11-02, Vz ABRvS, 201010213/3/V1 [LJN: BO3439]
Uitzetting naar Centraal-Irak / Brief EHRM 22 oktober 2010 / Interim meusures / Vovo
ve10001806 - JV 2010/482
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 09/15432 [LJN: BO0862]
Schadevergoeding / Toerekenbaar onrechtmatig overheidshandelen / Vermogensschade / Relativiteitsvereiste / Immateriële schade t.g.v. inbewaringstelling
ve10001830 - JV 2010/483 noot G.N. Cornelisse
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/29208 [LJN: BO1314]
Bewaring (grensdetentie) / AMV / Tenuitvoerlegging in AC Schiphol niet te goeder trouw / Art. 22 en 37 IVRK / Geschiktheid voor minderjarigen / Detentieomstandigheden / Schouw / Art. 5 lid 1 EVRM / Schadevergoeding
--- Cornelisse merkt op dat deze uitspraak zo helder is qua argumentatie en onderbouwing dat een annotatie bijna overbodig zou zijn, ware het niet dat VK Zutphen 3 november 2010 (ve10002042) de problematiek heel anders benaderde. Zij betrekt de eisen zoals die voorvloeien uit de jurisprudentie van het EHRM op het beleid zoals dat ten aanzien van minderjarigen op Schiphol wordt gevoerd en beargumenteert tevens dat het oordeel van de Amsterdamse rechter ook in het licht van de Terugkeerrichtlijn, die op 24 december in werking treedt, de juiste is.

ve10001554 - JV 2010/484 noot O.J.D.M.L. Jansen
2010-09-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 10/1805 [LJN: BN8128]
WAV bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Punitieve sanctie / Ten onrechte geen cautie gegeven / Studenten / Arbeid van bijkomende aard / Evenredigheidsbeginsel
--- Jansen gaat in op het zwijgrecht, de cautieplicht en de uitsluiting van bewijs in het licht van de door de Rb toegepaste nieuwe boeteregeling in art. 5:10a Awb en betrekt daarbij de MvT vierde tranche Awb (29702, 3; ve07000404) en veel straf- en bestuursrechtelijke jurisprudentie.
ve10001885 - JV 2010/485
2010-09-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 09/31329 [LJN: BO1701]
Asielaanvraag / Egypte / Homoseksuelen / Strafrechtelijke vervolging / Discriminatie / Motivering
ve10001868 - JV 2010/486
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/33449 [LJN: BO2024]
Verruimde gezinshereniging / Vrijstelling mvv-vereiste voor minderjarige schoolgaande kinderen / Begrip "hoofdpersoon" / Ook voor verblijf bij grootmoeder / Art. 8 EVRM
ve10001794 - JV 2010/487
2010-10-15, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/45743 [LJN: BO0850]
Geen herhaalde aanvraag i.d.z.v. art. 4:6 Awb / Aanvoeren nova nu regels inzake de toegang tot de rechter van openbare orde zijn / Sierra Leone / Taalanalyse
ve10001831 - JV 2010/488
2010-10-19, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/34205 [LJN: BO1251]
Asielaanvraag / Eerwraak of huiselijk geweld / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Kosovo / Ambtsbericht / Onderzoek verweerder / Algemene asielprocedure
ve10001888 - JV 2010/489
2010-10-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/34097 [LJN: BO1601]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somalië / Tijdelijk geen verwijderingen i.v.m. precaire veiligheidssituatie in Mogadishu / Schadevergoeding
ve10001881 - JV 2010/490
2010-10-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/35029 [LJN: BO1773]
Bewaring / LP aanvraag / Guinee / Geen zicht op uitzetting binnen redelijke termijn gelet op elf maanden bewaring incl. strafdetentie
ve10001886 - JV 2010/491
2010-10-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/35865 [LJN: BO1779]
Bewaring / Staande houden / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Strafrechtelijke aanhouding na staande houden door PR onrechtmatig geoordeeld / Vals visum is verboden vrucht onrechtmatige staandehouding en valt buiten belangenafweging / Schadevergoeding
ve10001801 - JV 2010/492
2010-09-30, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 10/30111, 10/30222 [LJN: BN9822]
Asielaanvraag / AMV / Afghanistan / MAPP rapportage / Algemene Asielprocedure / Asielrelaas / Nader gehoor / Niet coherent en consistent kunnen verklaren
ve10001872 - JV 2010/493
2010-10-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 10/31911, 10/31906 [LJN: BO1978]
Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Gebeurtenissen in Pakistan ten onrechte niet betrokken bij besluit / Motivering
[WV]

HvJEU, Tsakouridis: arrest over verwijderingsbescherming in Verblijfsrichtlijn

02/12/2010

Nieuwsbericht

Het Hof heeft op 23 november 2010 in het arrest Tsakouridis prejudiciële vragen beantwoord over de verwijderingsbescherming in de Verblijfsrichtlijn 2004/38 na tien jaar verblijf en de uitleg van de begrippen “dwingende redenen van openbare veiligheid” en “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid”.

Tsakouridis, van Griekse nationaliteit en in 1978 geboren in Duitsland, behaalde daar zijn middelbareschooldiploma en heeft sinds oktober 2001 een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd. Van maart 2004 tot midden oktober van dat jaar exploiteerde hij in Griekenland een pannenkoekenkraam. Vervolgens keerde hij terug naar Duitsland, waar hij vanaf december 2004 arbeid verrichtte. Medio oktober 2005 vertrok hij naar Griekenland, waar hij de exploitatie van de pannenkoekenkraam weer opnam. Op 22 november 2005 vaardigde het Amtsgericht Stuttgart een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen hem. Op 19 november 2006 werd hij op Rhodos aangehouden en op 19 maart 2007 naar Duitsland overgebracht. Daar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens drugshandel en met uitzetting bedreigd. Voordien was hij voor andere strafbare feiten veroordeeld.
Het Hof beantwoordt in het arrest (ve10002097) de vragen van het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) als volgt:
1. Om in aanmerking te komen voor de verwijderingsbescherming na 10 jaar verblijf in de Verblijfsrichtlijn moet per geval rekening worden gehouden met alle relevante aspecten, m.n. de duur van alle afwezigheden van de belanghebbende uit de gastlidstaat, de gecumuleerde duur en de frequentie van deze afwezigheden, alsook de beweegredenen van de belanghebbende toen hij deze lidstaat verliet, waaruit kan worden afgeleid of door deze afwezigheden het centrum van zijn persoonlijke, beroeps-, bedrijfs- of familiebelangen is verplaatst.
2. De bescherming van art. 28 lid 3 Verblijfsrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit kan vallen onder het begrip “dwingende redenen van openbare veiligheid”, die een maatregel van verwijdering van een burger van de Unie die de voorgaande tien jaar in de gastlidstaat heeft verbleven, kunnen rechtvaardigen.
De bescherming van art. 28 lid 2 Verblijfrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid” valt. [WV/GW]
ve04001792: Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
ve10000864: conclusie A-G  Bot.